Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 23. srpnja 2021.
KUL-2021-3-1

ISSN 1334-0557

RADIO I TELEVIZIJA U 2020.

1. RADIO

U 2020. radile su i dostavile izvještaje 134 radiopostaje. Četiri radiopostaje pokrivale su programom cijelu državu. Ostale radiopostaje bile su regionalne ili lokalne.

Ukupno emitiranje vlastitog programa iznosilo je 1 005 381 sat. U odnosu na broj postaja, najveći broj sati emitiran je iz državnih radiopostaja.

U vlastitom programu svih radiopostaja prosječni udio informativnog programa bio je 14,8%, od toga u državnim radiopostajama 17,9%, u regionalnim radiopostajama 14,4%, a u lokalnim radiopostajama 14,6%.

Udio glazbenih emisija bio je 66,8%, dok je udio marketinških emisija svih radiopostaja bio 4,8%.

Proizvodnja emisija na radiju je većinom samostalna s udjelom samostalne produkcije u cjelokupnoj proizvodnji od 93,8%.

Udio žena u ukupnom broju zaposlenih bio je 44,8%.

1.1. RADIOPOSTAJE PREMA PODRUČJU KOJE POKRIVAJU I VLASTITOM RADIOPROGRAMU PREMA VRSTAMA EMISIJA U 2020.

   Radiopostaje Emisije radioprograma1), sati
ukupno informativne dokumentarno-zabavne dramske znanstvene i kulturne obrazovne i dječje glazbene sportske marketing
Ukupno 134 1.005.381 148.847 93.336 2.289 16.421 11.780 671.753 12.803 48.152
Državne 4 61.293 10.990 2.704 698 2.779 934 40.799 971 1.418
Regionalne 18 143.973 20.712 21.921 51 1.768 746 90.624 2.638 5.513
Lokalne (uže područje) 112 800.115 117.145 68.711 1.540 11.874 10.100 540.330 9.194 41.221

1) Iskazane su emisije radioprograma emitiranoga iz vlastite radiopostaje, i to emisije iz samostalne vlastite proizvodnje i koprodukcije s drugim radiopostajama.

G-1.1. VLASTITI RADIOPROGRAM PO VRSTAMA EMISIJA U SATIMA U 2020.

1.2. RADIOPOSTAJE, ODAŠILJAČI I ZAPOSLENI TE PROIZVODNJA RADIOEMISIJA U SATIMA PO ŽUPANIJAMA U 2020.

Županija Radio-postaje Odašiljači Zaposleni1) Proizvodnja radioemisija, sati
broj jačina, kW ukupno od toga ukupno samostalna vlastita proizvodnja koprodukcija s drugim radiopostajama proizvodnja drugih radiopostaja
povezani s radom emisija s punim radnim vremenom
svega žene svega žene svega žene
Republika Hrvatska 134 639 2.111,512 3.991 1.787 3.510 1.476 3.811 1.704 1.035.907 972.216 33.165 30.526
Zagrebačka 8 12 5,527 61 32 55 26 55 30 63.281 53.897 7.620 1.764
Krapinsko-zagorska 6 19 3,754 37 17 31 14 33 17 52.704 52.055 406 243
Sisačko-moslavačka 6 10 9,406 38 22 32 17 37 21 52.573 52.118 174 281
Karlovačka 5 9 7,254 33 15 31 14 31 14 43.872 43.446 - 426
Varaždinska 6 12 25,725 41 19 32 13 32 14 52.656 52.379 - 277
Koprivničko-križevačka 5 9 49,400 39 28 27 20 35 23 36.061 28.475 7.586 -
Bjelovarsko-bilogorska 6 10 3,520 44 28 41 26 42 27 49.323 43.051 296 5.976
Primorsko-goranska 9 17 21,877 77 34 66 27 74 34 58.400 55.903 428 2.069
Ličko-senjska 3 7 8,400 23 15 20 12 14 10 25.681 25.464 217 -
Virovitičko-podravska 5 9 4,788 41 18 36 14 40 17 34.968 34.393 137 438
Požeško-slavonska 1 2 4,000 4 1 3 1 4 1 8.760 8.734 - 26
Brodsko-posavska 6 12 8,101 37 24 27 15 36 24 41.134 37.523 9 3.602
Zadarska 5 10 1.020,950 61 26 47 14 49 22 41.858 30.774 11.084 -
Osječko-baranjska 11 23 36,616 101 40 87 30 99 39 80.995 77.391 650 2.954
Šibensko-kninska 4 10 8,520 39 22 36 20 22 13 16.451 15.191 - 1.260
Vukovarsko-srijemska 6 8 9,980 60 34 45 24 59 32 37.493 36.652 457 384
Splitsko-dalmatinska 11 36 55,860 97 52 78 38 57 34 84.656 81.088 1.001 2.567
Istarska 6 24 29,055 96 41 83 31 65 28 46.446 42.053 802 3.591
Dubrovačko-neretvanska 8 12 7,801 40 21 36 18 34 17 45.988 40.942 816 4.230
Međimurska 4 7 2,532 30 8 29 7 21 7 26.342 25.353 988 1
Grad Zagreb 13 381 788,446 2.992 1.290 2.668 1.095 2.972 1.280 136.265 135.334 494 437

1) Vidi Metodološka objašnjenja

2. TELEVIZIJA

Za 2020. prikazani su podaci za 26 televizijskih centara.

Ukupan broj sati programa emitiranoga iz matičnoga televizijskog centra (bez emitiranja preko satelita) iznosio je 212 524.

Udio informativno-dokumentarnih emisija svih televizijskih centara iznosio je 24,4%, od toga na televizijama koje pokrivaju cijelu državu (u nastavku teksta: državne televizije) 21,7%, na regionalnim televizijama 24,0%, a na lokalnim televizijama 32,8%. Udio komercijalnog programa, sadržaja izvan emisija i izvanprogramskog sadržaja svih televizijskih centara iznosio je 21,5%.

Udio žena u ukupnom broju zaposlenih bio je 43,3%.

2.1. TELEVIZIJE PREMA PODRUČJU KOJE POKRIVAJU I PROGRAMU EMITIRANOME IZ MATIČNOGA TELEVIZIJSKOG CENTRA PREMA EMISIJAMA U SATIMA U 2020.

   Televizije Ukupno sati Vrste emisija, sati
informativno-dokumentarne specijalizi- obrazovno-odgojne igrane glazbene zabavne dječje i program za mladež sportske komercijalne sadržaji izvan emisija i izvan-programski sadržaji
Ukupno 26 212.524 51.768 14.982 6.019 33.186 24.755 17.301 9.193 9.646 28.866 16.808
Državne 8 90.346 19.640 2.058 4.409 27.503 10.688 5.650 6.588 6.971 4.727 2.112
Regionalne 13 90.187 21.636 11.309 1.386 5.553 11.076 7.597 2.185 1.764 19.323 8.358
Lokalne (uže područje) 5 31.991 10.492 1.615 224 130 2.991 4.054 420 911 4.816 633

2.2. TELEVIZIJE PREMA PODRUČJU KOJE POKRIVAJU, EMITIRANJU I TRAJANJU PROGRAMA U SATIMA U 2020.

   Trajanje programa u godini Satelitski program Prijenos programa stranih televizijskih centara
ukupno prvi program drugi program treći program četvrti program
Ukupno 171.098 121.613 20.805 15.783 8.649 4.248 1.366
Državne 87.755 44.153 14.922 15.783 8.649 4.248 819
Regionalne 62.506 56.623 5.883 - - - 235
Lokalne (uže područje) 20.837 20.837 - - - - 312

2.3. ZAPOSLENI, EMITIRANJE I PRIJENOS TELEVIZIJSKOG PROGRAMA U SATIMA U 2020.

   Televizije Zaposleni1) Emisije televizijskog programa emitiranoga iz matičnoga televizijskog centra, sati
ukupno od toga ukupno od toga reprizni program
svega žene vezani za rad emisija s punim radnim vremenom
svega žene svega žene
Ukupno 26 4.685 2.036 3.978 1.608 3.868 1.682 212.524 84.176
Državne 8 4.199 1.842 3.559 1.460 3.597 1.583 90.346 38.583
Regionalne 13 372 152 318 116 223 84 90.187 35.397
Lokalne (uže područje) 5 114 42 101 32 48 15 31.991 10.196

G-2.1. TELEVIZIJSKI PROGRAM EMITIRAN IZ MATIČNOG TV CENTRA PO VRSTAMA EMISIJA U SATIMA U 2020.

G-2.2. TELEVIZIJSKI PROGRAM DRŽAVNIH, REGIONALNIH I LOKALNIH TELEVIZIJA U SATIMA U 2020.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci su rezultat godišnje obrade statističkih podataka koji se prikupljaju obrascima Godišnji izvještaj radija (obrazac RADIO-1) i Godišnji izvještaj televizije (obrazac TV-1).

Obuhvat i usporedivost

Istraživanja obuhvaćaju radiopostaje i televizijske centre koji imaju licenciju za rad na području Republike Hrvatske. Podaci su usporedivi s podacima iz prethodnih godina, osim podataka o zaposlenima. Kako su podaci namijenjeni isključivo za statističke svrhe, ne objavljuju se kao pojedinačni – prema nazivu ustanove – i na taj su način zaštićeni.

Republika Hrvatska podijeljena je na devet digitalnih regija (s nazivima D1 D9) koje su sastavljene od dviju ili više županija ili dijelova županija. Uz njih postoji i šest manjih gradskih digitalnih regija (D41, D51, D52, D71, D72 i D81).

U svim digitalnim regijama analogni odašiljači koji su emitirali programe nacionalnih televizijskih nakladnika ugašeni su, odnosno proces prelaska na digitalno odašiljanje dovršen je 5. listopada 2010.

Definicije i objašnjenja

Radiopostaje i televizijski centri jesu institucije koje putem radioodašiljača odnosno televizijskih odašiljača i televizijskih  pretvarača emitiraju program namijenjen javnosti.

Prema područnom pokrivanju, radiopostaje i televizije mogu pokrivati cijelu državu, tj. program se može pratiti na cjelokupnom području Republike Hrvatske, u regiji ili užem području.

Prema statusu, radiopostaje mogu biti javne, neprofitne i komercijalne, a televizije mogu biti javne i komercijalne.

Radioprogram emitiran iz vlastite radiopostaje čine samostalno proizvedene emisije, koprodukcije s drugim radiopostajama i emisije koje su proizvele druge radiopostaje.

Podrijetlo programa emitiranoga iz matičnoga televizijskog centra može biti vlastita proizvodnja, proizvodnja drugih domaćih proizvođača i inozemna proizvodnja. Program emitiran satelitom jest program emitiran iz matičnoga televizijskog centra.

Efektivna izračena snaga jest parametar koji definira snagu radiopostaje i televizije, a time posredno i njezino područje pokrivanja, koje, osim o snazi, ovisi i o visini antenskog sustava te reljefu.

Zaposleni prikazani u tablicama 1.2. i 2.3. uključuju osoblje koje radi na Hrvatskom radiju i Hrvatskoj televiziji jer je, u skladu sa Statutom (NN, br. 14/13.), Hrvatska radiotelevizija ustrojena kao jedna ustanova.

Teritorijalni ustroj

Podaci po županijama prikazani su prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06.) sa stanjem na dan 31. prosinca 2020.

 

Kratice

kW kilovat
NN Narodne novine
tis. tisuća

Znakovi

- nema pojave

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Marija Gojević i Ana Šojat


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

 

Postavke pristupačnosti