Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 18. lipnja 2021.
RAD-2021-1-1/4

ISSN 1334-0557

PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH ZA TRAVANJ 2021.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za travanj 2021. iznosila je 7 082 kune, što je nominalno niže za 0,8%, a realno za 1,5% u odnosu na ožujak 2021.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za travanj 2021. iznosila je 9 529 kuna, što je nominalno niže za 0,7%, a realno za 1,4% u odnosu na ožujak 2021.

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za travanj 2021. isplaćena je u djelatnosti Vađenje sirove nafte i prirodnog plina, u iznosu od 11 652 kune, a najniža je isplaćena u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 4 361 kune.

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za travanj 2021. isplaćena je u djelatnosti Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda, u iznosu od 17 117 kuna, a najniža je isplaćena u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 5 528 kuna.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za travanj 2021. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 6,9%, a realno za 4,7%.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za travanj 2021. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 5,2%, a realno za 3,0%.

Za razdoblje od siječnja do travnja 2021. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je      7 060 kuna, što je u odnosu na isto razdoblje 2020. nominalno više za 4,9%, a realno za 4,1%.

Za razdoblje od siječnja do travnja 2021. prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 9 493 kune, što je u odnosu na isto razdoblje 2020. nominalno više za 3,3%, a realno za 2,5%.

U travnju 2021. bila su prosječno 174 plaćena sata, što je za 4,4% niže nego u ožujku 2021. Najveći broj plaćenih sati bio je u djelatnostima  Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda i Djelatnosti zdravstvene zaštite (183), a najmanji broj plaćenih sati bio je u Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja (159).

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za travanj 2021. iznosila je 39,84 kune, što je u odnosu na ožujak 2021. više za 3,5%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 6,7%.

Prosječna mjesečna bruto plaća po satu za travanj 2021. iznosila je 53,61 kunu, što je u odnosu na ožujak 2021. više za 3,6%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 5,0%.

Medijalna neto plaća za travanj 2021. iznosila je 5 956 kuna, dok je medijalna bruto plaća iznosila 7 678 kuna.

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. PROSJEČNA MJESEČNA NETO I BRUTO PLAĆA ZA TRAVANJ 2021.

     IV. 2021. I. – IV. 2021. Indeksi
IV. 2021.
III. 2021.
IV. 2021.
IV. 2020.
I.-IV. 2021.
I.-IV. 2020.
Neto plaća                  
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome, kune 7 082 7 060 99,2 106,9 104,9
Realna neto plaća po zaposlenome         98,5 104,7 104,1
Bruto plaća                    
Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome, kune 9 529 9 493 99,3 105,2 103,3
Realna bruto plaća po zaposlenome        98,6 103,0 102,5
Neto plaća po satu                    
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu, kune 39,84 40,56 103,5 106,7 106,1
Realna neto plaća po satu         102,8 104,5 105,3
Bruto plaća po satu                    
Prosječna mjesečna bruto plaća po satu, kune 53,61 54,54 103,6 105,0 104,4
Realna bruto plaća po satu          102,9 102,8 103,6

2. DISTRIBUCIJA NETO I BRUTO PLAĆA PREMA KVARTILIMA ZA TRAVANJ 2021.

    IV. 2021.
neto plaće, kune bruto plaće, kune
Prvi (donji) kvartil  4 530 5 631
Drugi kvartil (medijan) 5 956 7 678
Treći kvartil  8 232 11 031
Četvrti kvartil  z z

3. DISTRIBUCIJA NETO I BRUTO PLAĆA PREMA DECILIMA ZA TRAVANJ 2021.

    IV. 2021.
neto plaće, kune bruto plaće, kune
Prvi decil  3 800 4 625
Drugi decil  4 243 5 206
Treći decil 4 714 5 968
Četvrti decil  5 247 6 694
Peti decil (medijan) 5 956 7 678
Šesti decil  6 750 8 890
Sedmi decil  7 708 10 308
Osmi decil  8 837 11 956
Deveti decil  11 000 15 343
Deseti decil  z z

4. ISPLAĆENI NEOPOREZIVI PRIMICI PREMA NKD-u 2007.1) U TRAVNJU 2021.

      IV. 2021.
prosječni neoporezivi primitak po broju primatelja, kune prosječni neoporezivi primitak po broju primatelja zaposlenih koji su primili plaću, kune
  Ukupno  679  7
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  857  12
B Rudarstvo i vađenje  594  14
C Prerađivačka industrija  553  7
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  427  3
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  421  10
F Građevinarstvo  769  11
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  665  6
H Prijevoz i skladištenje  506  4
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 1 011  4
J Informacije i komunikacije  589  3
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  449  1
L Poslovanje nekretninama  596  3
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  640  11
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  511  24
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  954  4
P Obrazovanje  617  1
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 1 529  11
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 469  7
S Ostale uslužne djelatnosti  707  6

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

G.-1. PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZA TRAVANJ 2021. PREMA NKD-U 2007.

G.-2. GODIŠNJE STOPE PROMJENE PROSJEČNIH MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆA ZA TRAVANJ 2021. PREMA NKD-U 2007.

G.-3. PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE PO PLAĆENOM SATU ZA TRAVANJ 2021. PREMA NKD-U 2007.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama te broju sati za koje su zaposlene osobe primile plaću dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Obuhvat i usporedivost

Obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim mjesečnim plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama.

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama zaposlenih u pravnim osobama obuhvaćaju neto i bruto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Zaposleni koji su primili plaću u nepunome radnom vremenu preračunani su na ekvivalent punoga radnog vremena.

Podaci o mjesečnoj neto i bruto plaći iskazuju se prema načelu obavljenih isplata u tekućemu za prethodni mjesec, što odgovara dinamici isplata u najvećem broju pravnih osoba te se i prosjek plaće odnosi na mjesec za koji je isplata primljena, što ne vrijedi za isplaćene neoporezive primitke.

Neoporezivi primici koje je zaposlenik primio iskazani su u tablici 4.

Obuhvaćeni su sljedeći neoporezivi primici, prema šiframa obrasca JOPPD:

šifra 21 − dar djetetu do 15 godina starosti i potpore za novorođenče, do propisanog iznosa
šifra 22 – prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.)
šifra 24 – pomorski dodatak, do propisanog iznosa
šifra 25 – naknade za odvojeni život od obitelji, do propisanog iznosa
šifra 26 – otpremnine, do propisanog iznosa
šifra 60 – nagrade radnicima za navršene godine staža, do propisanog iznosa
šifra 61 – prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) za prethodna porezna razdoblja (naknadne isplate)
šifra 62 – trošak prehrane i smještaja sezonskih radnika iz članka 7. stavka 35. Pravilnika o porezu na dohodak
šifra 63 – novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)
šifra 64 – troškovi smještaja i prehrane osoba koje obavljaju povremene sezonske poslove u poljoprivredi iz članka 6. stavka 10. Pravilnika o porezu na dohodak
šifra 65 – novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika, do propisanog iznosa
šifra 66 – troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije, do propisanog iznosa
šifra 67 – troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju bezgotovinskim putem
šifra 68 – troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju na račun radnika
šifra 69 – naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam
šifra 70 – naknade za troškove redovite skrbi djece radnika u ustanovama predškolskog odgoja te drugim pravnim ili fizičkim osobama (vrtići i sl.)
šifra 71 – premije dopunskoga i dodatnoga zdravstvenog osiguranja – u primjeni od 2020.

Od siječnja 2016. podaci nisu usporedivi s prethodno objavljenim mjesečnim podacima.


Definicije

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove prema osnovi radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenog i primitke prema osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi.

Prosječna mjesečna bruto plaća obuhvaća sve vrste neto isplata prema osnovi radnog odnosa i sljedeća zakonom propisana obvezatna izdvajanja: doprinose za mirovinsko osiguranje, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

Broj plaćenih sati jest broj sati za koje su zaposlene osobe primile plaću. Plaćeni sati uključuju izvršene sate rada (sati izvršeni u redovitome radnom vremenu i prekovremeni sati) i neizvršene sate rada (godišnji odmor, praznici, bolovanje kraće od 42 dana i drugi plaćeni, a neizvršeni sati). Plaćeni sati ne uključuju neizvršene sate rada plaćene izvan pravne osobe (sati bolovanja u trajanju duljem od 42 dana, sati rodiljnog dopusta, sati skraćenoga radnog vremena roditelja i sl.).

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po zaposlenome izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata brojem zaposlenih preračunanih na ekvivalent punoga radnoga vremena.

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po plaćenom satu izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata ukupnim brojem plaćenih sati.

Nominalni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se iz podataka o prosječnim mjesečnim iznosima neto i bruto plaća za odgovarajuće mjesece i godine.

Realni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se dijeljenjem nominalnih indeksa neto i bruto plaća indeksom potrošačkih cijena za odgovarajuće mjesece i godine.

Medijalna mjesečna neto i bruto plaća izračunava se određivanjem sredine nakon rangiranja plaća zaposlenih, od najniže do najviše, te pokazuje da 50% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od tog iznosa (medijana), a 50% zaposlenih prima jednaku ili veću od tog iznosa (medijana).

Kvartilne mjesečne neto i bruto plaće izračunavaju se podjelom   plaća zaposlenih na četiri jednaka dijela nakon rangiranja od najniže do najviše, a zatim odabirom iznosa plaće ispod kojeg se nalazi 25%, 50%, 75% i 100% plaća zaposlenih. Mogu se podijeliti na prvi (donji) kvartil, drugi kvartil (medijan), treći (gornji) kvartil i četvrti kvartil.

Prvi (donji) kvartil pokazuje da 25% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od prvoga kvartila, a 75% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od prvoga kvartila.

Treći (gornji) kvartil pokazuje da 75% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od trećega kvartila, a 25% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od trećega kvartila.

Decilne mjesečne neto i bruto plaće izračunavaju se podjelom plaća zaposlenih na deset jednakih dijelova nakon rangiranja od najniže do najviše, a zatim odabirom iznosa plaće ispod kojeg se nalazi 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% i 100% plaća zaposlenih.

U prvom decilu nalaze se zaposleni koji imaju najniže mjesečne plaće i pokazuje da 10% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od prvog decila, a 90% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od tog iznosa. U drugom decilu nalaze se zaposleni koji primaju plaću veću od onih koji se nalaze u prvom decilu i manju od onih koji se nalaze u trećem decilu itd.

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
z podatak zbog povjerljivosti nije objavljen

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Katarina Litva, Zdenka Mandarić i Snježana Varga


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

 

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti