Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 08. listopada 2021.
KUL-2021-1-3

ISSN 1334-0557

ARHIVI U 2020.

U 2020. radilo je 19 državnih arhiva. Od toga je sedam državnih arhiva imalo u svom sastavu arhivske sabirne centre ili odjele. Prema teritorijalnoj nadležnosti, tj. području na koje se arhiv proteže, dva su arhiva nadležna za cjelokupno područje Republike Hrvatske, devet je međužupanijskih i osam županijskih arhiva.

Ukupan broj fondova i zbirki veći je za 5%, broj sređenih fondova i zbirki za 7%, broj zaposlenih za 2%, a broj zaposlenika arhivske struke za 4% u odnosu na 2017. Udio žena u ukupnom broju zaposlenih bio je 60%.

Raspon sređenoga arhivskoga gradiva po zbirkama u arhivima kreće se od 53% (zbirke dopunskih preslika arhivskoga gradiva) do 85% (odgoj i obrazovanje). Zdravstvo i socijalne ustanove nisu ostvarile udio u dostupnim fondovima zbirki digitalnog oblika, dok su zbirke izvornoga arhivskoga gradiva ostvarile udio od 25% obrađene digitalizirane građe.

U odnosu na 2017. korisnika arhiva ima 2% više, dok je fizičkih posjeta čitaonicama arhiva 35% manje kao i 24% manje pregledanih arhivskih jedinica. Upućenih pismenih zahtjeva je 11% više u odnosu na posljednje objavljeno Priopćenje. Pad fizičkih posjeta rezultat je krize prouzročene koronavirusom i veće dostupnosti arhivske građe putem mrežne platforme te korisničkih zahtjeva kojih je u 2020. bilo 60% u odnosu na ukupan broj pismenih zahtjeva.

1. ARHIVSKI FONDOVI I ZBIRKE U 2020.

     Fondovi/zbirke − ukupno Fondovi/zbirke − sređeni Fondovi/zbirke, − sređeni, % Dostupno u digitalnom obliku Dostupno u digitalnom obliku, %
Ukupno 16 558 11 402 68,86 285 2,5
Uprava i javne službe 4 794 3 478 72,55 40 1,15
Pravosuđe 983 685 69,68 5 0,73
Vojne jedinice, ustanove i organizacije 355 289 81,41 20 6,92
Odgoj i obrazovanje 1 986 1 698 85,5 2 0,12
Kultura, znanost i informiranje 166 98 59,04 2 2,04
Zdravstvo i socijalne ustanove 151 89 58,94 - -
Gospodarstvo i bankarstvo 3 343 2 042 61,08 3 0,15
Političke stranke, DPO i sindikati 1 642 1 120 68,21 43 3,84
Društva, udruge, udruženja 947 598 63,15 5 0,84
Vjerske ustanove 269 155 57,62 15 9,68
Vlastelinski, obiteljski i osobni fondovi 1 274 700 54,95 40 5,71
Zbirke izvornoga arhivskoga gradiva 603 426 70,65 106 24,88
Zbirke dopunskih preslika arhivskoga gradiva 45 24 53,33 4 16,67

2. GRADIVO U ARHIVU U 2020.

      Broj fondova/naslova Količina Digitalno i digitalizirano gradivo
dužni metri sati komadi broj fondova/naslova količina u GB-u
Zapisi na konvencionalnome mediju 16 558 115 706 - 12 716 084 889 40 741
Zapisi na papiru 16 515 115 647 - 12 707 397 879 40 222
Zapisi na pergameni 40 59 - 1 832 10 519
Zapisi na drugim materijalima 3 - - 6 855 - -
Audiovizualni zapisi 1 141 4 453 26 122 - 7 13 803
Filmska vrpca 775 4 453 10 708 - 2 29
Analogni zapis 122 - 7 425 - - -
Digitalni zapis 244 - 7 989 - 5 13 774
Zvučni zapisi 472 - 3 088 - 1 300
Analogni zapis 428 - 2 257 - - -
Digitalni zapis 44 - 831 - 1 300
Grafički zapisi 2 505 - - 436 226 269 14 645
Karte, planovi i nacrti 498 - - 166 226 234 13.473
Grafike 15 - - 7 848 4 3
Tiskovine 1 992 - - 262 152 31 1 169
Fotografija 2 768 - - 2 921 724 120 17 775
Analogni zapis 2 743 - - 2 556 347 95 6 634
Digitalni zapis 25 - - 365 377 25 11 141
Mikrofilmski oblici 2 895 - - 14 079 813 1 40
Mikrofilm 2 894 - - 14 008 920 1 40
Mikrofiš 1 - - 70 893 - -

 

3. PRINOVE ARHIVSKE GRAĐE U 2020.

     Broj fondova/naslova Količina Digitalno i digitalizirano gradivo
dužni metri sati komadi broj fondova/naslova količina u GB-u
Zapisi na konvencionalnome mediju 242 2 399 - - - -
Audiovizualni zapisi 22 - 76 4 592 6 33
Filmska vrpca 8 - 45 266 - -
Analogni zapis 6 - 20 160 1 22
Digitalni zapis 8 - 11 4 166 5 11
Zvučni zapisi 8 - 18 - 8 1
Analogni zapis - - - - - -
Digitalni zapis 8 - 18 - 8 1
Grafički zapisi 48 - - 7 941 3 430
Karte, planovi i nacrti 14 - - 7 144 1 -
Grafike 3 - - 37 1 215
Tiskovine 31 - - 760 1 215
Fotografija 33 - - 12 442 10 4 965
Analogni zapis 27 - - 10 715 4 -
Digitalni zapis 6 - - 1 727 6 4 965
Mikrofilmski oblici - - - - - -
Mikrofilm - - - - - -
Mikrofiš - - - - - -  

4. SIGURNOSNE I DOPUNSKE PRESLIKE U 2020.

       Broj snimaka Broj arhivskih jedinica
mikrofilmski oblici konvencionalna kopija digitalna kopija
Ukupno 21 610 378 15 245 975 38 370 9 103 555
Sigurnosne preslike 16 202 725 11 949 632 - 6 408 775
Dopunske preslike iz Republike Hrvatske 2 507 014 1 282 454 2 120 2 537 010
Dopunske preslike iz inozemstva 2 900 639 2 013 889 36 250 157 770

5. ARHIVSKO GRADIVO UNUTAR I IZVAN ARHIVA U 2020.

    Arhivsko gradivo u posjedu Broj izvršenih postupaka izlučivanja Količina izlučenoga arhivskoga gradiva1) Fondovi/zbirke predane u nadležni arhiv
konvencionalno1) analogno2) digitalno3) konvencionalno1) analogno2) digitalno3)
Ukupno 780 103 175 607 151 134 1 210 65 594 1 969 6 563 5 052
Javni stvaratelji/posjednici 667 647 164 214 41 643 1 127 56 437 1 912 135 78
Privatni stvaratelji/posjednici 112 456 11 393 109 491 83 9 157 57 6 428 4 974

1) Konvencionalno gradivo izraženo je u dužnim metrima.
2) Analogno gradivo izraženo je u broju komada.
3) Digitalno gradivo izraženo je u GB-u.

6. POPRATNE DJELATNOSTI ARHIVA U 2020.

Izložbe Druga događanja za korisnike u organizaciji arhiva
samostalne u suradnji s drugima predavanja filmske projekcije promocije izdanja radionice tečajevi i stručno osposobljavanje
broj posjetitelji broj posjetitelji broj posjetitelji broj posjetitelji broj posjetitelji broj posjetitelji broj posjetitelji
41 3 456 16 7 350 28 539 3 1 543 20 235 8 270 11 191

7. USLUGE KORISNICIMA ARHIVA U 2020.

Korisnici arhiva Fundus i korisnici knjižnica u arhivima
korisnici posjeti čitaonici pregledane arhivske jedinice i predmeti pismeni zahtjevi mrežni korisnici obrađeno knjižno gradivo korisnici korištene knjižnične jedinice
broj zahtjeva broj posjeta knjige časopis novine
10 141 15 186 47 709 19 209 11 538 450 027 220 239 120 722 9 839 1 961 3 406

8. IZDAVAČKA DJELATNOST ARHIVA U 2020.

    Periodičke publikacije Monografije Digitalna izdanja
stručne ostale objavljeno arhivsko gradivo stručne obavijesna pomagala ostalo periodičke publikacije monografije
Broj publikacija 8 1 17 4 - 14 7 1

9. PROSTORIJE ARHIVA U 2020.

    Ukupno Radne prostorije Čitaonice Arhivska spremišta Radionice i laboratoriji Izložbene prostorije Ostale prostorije
Prostorije 1 232 298 32 439 34 25 404
Površina, m² 59 721 6 612 1 934 38 416 2 676 2 350 7 733

10. ZAPOSLENI U ARHIVIMA U 2020.

     Ukupno Zaposleni s punim radnim vremenom
svega muškarci žene svega muškarci žene
Ukupno 503 199 304 493 197 296
Zaposlenici arhivske struke 330 146 184 323 145 178
Zaposlenici filmske struke 7 1 6 7 1 6
Zaposlenici konzervatorske i restauratorske struke 23 5 18 23 5 18
Zaposlenici fotografske i mikrografske struke 1 - 1 1 - 1
Zaposlenici knjižničarske struke 8 - 8 8 - 8
Ostali stručni zaposlenici 47 20 27 46 19 27
Administrativno i pomoćno osoblje 87 27 60 85 27 58

G-1. ARHIVSKI FONDOVI I ZBIRKE PREMA NAZIVU I SREĐENOSTI U 2020.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci su rezultat statističke obrade podataka koje na obrascu Izvještaj arhiva (obrazac ARH-1) daju svi državni arhivi u Republici Hrvatskoj. Podaci se prikupljaju svake tri godine.

Obuhvat i usporedivost

Statističkim istraživanjem obuhvaćeni su državni arhivi na teritoriju Republike Hrvatske koji su radili u 2020. ,Podaci su djelomično usporedivi s podacima iz prijašnjih godina djelomično zbog metodoloških razlika za svrhu usklađivanja istraživanja s načinom prikupljanja i obrade arhivskoga gradiva unutar arhiva, a djelomično zbog proširivanja obuhvata istraživanja.

Definicije i objašnjenja

Državni arhivi jesu javne ustanove u području zaštite, obrade i korištenja arhivskoga gradiva u državnom vlasništvu.

Arhivsko gradivo jest odabrano dokumentarno gradivo koje ima trajnu vrijednost za kulturu, povijest, znanost ili druge djelatnosti, ili za zaštitu i ostvarivanje prava i interesa osoba i zajednica, zbog čega se trajno čuva.

Javni stvaratelji/posjednici jesu tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druga tijela koja imaju javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se na temelju posebnog propisa financiraju pretežito ili u cijelosti iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno iz javnih sredstava, kao i trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo.

Privatni stvaratelji/posjednici jesu privatne pravne ili fizičke osobe koje svojim radom i djelatnošću stvaraju ili su u posjedu arhivskoga gradiva koje nije nastalo u obavljanju javnih ovlasti i javne službe i nije u vlasništvu Republike Hrvatske ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno pravnih osoba čiji su oni osnivači ili vlasnici.

Arhivski fond jest cjelina arhivskoga gradiva nastaloga djelovanjem i radom jednoga javnoga ili privatnog stvaratelja i u pravilu se ne može dijeliti.

Arhivska zbirka jest cjelina arhivskoga gradiva različitog podrijetla objedinjena na temelju nekoga zajedničkog obilježja, kao što su sadržaj, jezik, vrsta podloge i sl.

Arhivsko spremište jest prostor namijenjen smještaju i trajnom čuvanju arhivskoga gradiva.

Inventar je sustavan i metodičan popis arhivskoga fonda ili zbirke u kojemu su opisane arhivske jedinice u njegovu sastavu.

Analitički inventar jest inventar u kojemu su kao inventarne jedinice iskazane arhivske jedinice razine predmeta ili pojedinačnog dokumenta.

Sumarni inventar jest inventar u kojemu su arhivske jedinice razine predmeta odnosno pojedinačnog dokumenta obuhvaćene u opisu arhivske jedinice više razine.

Konvencionalno gradivo jest gradivo zabilježeno na mediju s kojega se može izravno čitati (bez potrebe posredovanja nekog uređaja).

Analogno gradivo jest gradivo zabilježeno na mediju s kojega se ne može čitati bez potrebe posredovanja nekoga uređaja/medija koji nije računalni uređaj (npr. mikrofilm, fotografija).

Digitalno gradivo jest gradivo u digitalnom obliku zapisa i pohranjeno na strojno čitljivu nosaču informacija, nastalo kao izvorno digitalno gradivo ili pretvorbom gradiva u digitalni oblik.

Zvučni zapisi jesu ploče, vrpce, kasete, CD-ovi ili DVD-ovi na koje se s pomoću posebnih postupaka zapisuje ton i zvuk.

Grafički zapis jest zapis koji nastaje umnažanjem pisanih ili slikovnih zapisa putem neke matrice.

Videozapis jest zabilježen zapis niza pokretnih slika koje se mogu promatrati na nekome reprodukcijskom uređaju (projektoru, TV uređaju, računalu itd.).

Optički zapis jest način zapisa podataka gdje se čitanje, pisanje ili oboje izvodi korištenjem svjetla i optičkih pojava (najčešće zapisano na optički disk).

Mikrofilmski zapisi jesu zapisi zabilježeni na mikrofilmskim oblicima: mikrofilmu – filmu u obliku svitka koji sadržava niz mikrosnimaka ili mikrofišu – savitljivome, prozirnome, pravokutnom listiću filma koji služi kao podloga za nekoliko mikrosnimaka poredanih u retke i stupce.

Dužni metar jest arhivska mjera kojom se iskazuje količina arhivskoga gradiva.

Obavijesno pomagalo jest popis arhivskog fonda ili zbirke namijenjen istraživačima radi uvida u sadržaj fonda odnosno zbirke. Osnovne vrste obavijesnih pomagala jesu vodič, inventar (našastar) i kazalo.

Prinova je arhivsko gradivo koje je preuzeto i pohranjeno u arhiv prema službenoj obvezi, pologom, otkupom, darovnicom, ostavštinom ili drugo za razdoblje (godinu) u kojem se prikupljaju podaci.

Izlučeno gradivo jest dokumentarno gradivo spremno za uništavanje nakon provedenog postupka vrednovanja te odabiranja zapisa za trajno čuvanje.

Regest je analitički opis dokumenta i njegova sadržaja.

Restauracija je skup mjera koje se poduzimaju radi uklanjanja ili smanjivanja oštećenja na predmetu.

Konzervacija je skup mjera koje se poduzimaju na predmetu radi sprečavanja ili usporavanja procesa koji dovode do oštećivanja predmeta.

 

Kratice

CD kompaktni disk
DPO društveno-političke organizacije
DVD digitalni videodisk
m2 četvorni metar
GB gigabajt

Znakovi

- nema pojave

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Marija Gojević i Gordana Bralić


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti