Priopćenje

Godina: LVIII..
Zagreb, 26. ožujka 2021.
ZTI-2021-2-4

ISSN 1334-0557

PATENTI U 2020.

Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo (u nastavku teksta: DZIV) u 2020. podneseno je 129 prijava patenata. Od toga je 117 prijava domaćih prijavitelja, a 12 stranih prijavitelja. Od ukupnog broja prijava domaćih prijavitelja, 65,8% patenata prijavile su fizičke osobe, a 34,2% pravne osobe. Kod stranih prijavitelja fizičke osobe imale su 75% prijava, a pravne osobe 25% prijava.

Najviše je prijava patenata iz područja općeg strojarstva

Promatramo li prijave patenata prema tehničkom području, u 2020. najveći udio prijava bio je iz područja općeg strojarstva (31,2%), slijede prijave iz područja kemije (24,1%), dok je najmanji broj prijava bio iz područja elektrotehnike (11,4%).

Identifikaciju tehnološke baze patenata i sektor u kojem je njihova primjena najvjerojatnija omogućuje Međunarodna klasifikacija patenata (u nastavku teksta: MKP). Prema klasifikacijskoj oznaci MKP-a, u 2020. najveći je udio patentnih prijava bio u području A Svakodnevne životne potrepštine (28,7%), a najmanji u području C Kemija; metalurgija (5,4%), dok u području D Tekstil; papir nije bilo prijavljenih patenata.

U 2020. priznato je 67 patenata u nacionalnom postupku. Od toga je 56 patenata domaćih prijavitelja, a 11 stranih prijavitelja. Od ukupnog broja priznatih domaćih patenata, 80,4% jesu patenti fizičkih osoba, a 19,4% patenti pravnih osoba. Kod stranih prijavitelja 90,9% priznati su patenti pravnih osoba, a 9,1% patenti fizičkih osoba.

Najviše je priznatih patenata iz područja kemije

Prema tehničkom području, najveći udio priznatih patenata u 2020. bio je iz područja kemije (43,1%), slijedi područje mehaničkog inženjerstva (28,4%), dok je najmanji udio bio u području mjeriteljstva (4,6%).

Prema klasifikacijskoj oznaci MKP-a, u 2020. najveći udio priznatih patenata bio je u području A Svakodnevne životne potrepštine (31,3%), a najmanji u području G Fizika (6,0%), dok u području D Tekstil; papir nije bilo priznatih patenata.

U 2020. u Republici Hrvatskoj u važenju je bilo 11 335 patenata.

Više od tri četvrtine patentnih prijava i priznatih patenata odnosi se na domaće prijavitelje iz Grada Zagreba i Jadranske Hrvatske

Od ukupnog broja patentnih prijava domaćih prijavitelja u 2020. godini, 41,0% prijavili su prijavitelji iz Grada Zagreba, a 37,6% prijavitelji iz Jadranske Hrvatske.

Promatramo li priznate patente, u 2020. godini 42,9% priznato je prijaviteljima iz Jadranske Hrvatske, a 41,1% prijaviteljima iz Grada Zagreba.

G-1. PRIJAVE PATENATA U NACIONALNOM POSTUPKU PREMA KLASIFIKACIJSKOJ OZNACI MKP-a U 2020.

G-2. PATENTI PRIZNATI U NACIONALNOM POSTUPKU PREMA KLASIFIKACIJSKOJ OZNACI MKP-a U 2020.

1. PATENTNE PRIJAVE U NACIONALNOM POSTUPKU, 2016. – 2020.

    2016. 2017. 2018. 2019. 2020.
Ukupno 188 159 136 211 129
Prijave domaćih prijavitelja 175 148 121 195 117
Fizičke osobe 139 122 102 137 77
Pravne osobe 36 26 19 57 40
Prijave stranih prijavitelja 13 11 15 16 12
Fizičke osobe 7 3 9 10 9
Pravne osobe 6 8 6 6 3
Prema tehničkom području1)          
Elektrotehnika 53 31 39 54 27
Mjeriteljstvo 30 16 24 59 33
Kemija 57 85 61 78 57
Opće strojarstvo 88 104 80 134 74
Ostala područja 75 55 46 76 46
Prema klasifikacijskoj oznaci MKP-a           
A Svakodnevne životne potrepštine 57 46 35 58 37
B Proizvodni postupci, transport 33 29 24 43 34
C Kemija, metalurgija 7 4 6 13 7
D Tekstil, papir 3 - - 1 -
E Građevinarstvo, rudarstvo 16 16 15 21 9
F Strojarstvo, rasvjeta, grijanje, naoružanje, miniranje  31 28 28 27 14
G Fizika 17 13 14 21 16
H Elektrotehnika 18 14 10 24 10
Nepoznato 6 9 4 3 2

1) To je u skladu s tablicom podudaranja Međunarodne klasifikacije patenata Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo. Zbroj patenata prema tehničkom području može biti veći od ukupnog broja patenata zbog toga što jednom patentu može biti dodijeljeno više klasifikacijskih oznaka MKP-a.

G-3. PATENTNE PRIJAVE DOMAĆIH PRIJAVITELJA U NACIONALNOM POSTUPKU, 2016. – 2020. PREMA NUTS 2021 – HR NUTS 21)

1) Podaci u grafikonu su preračunati za cijelu vremensku seriju prema HR NUTS 2021 – HR NUTS 2 (NN, br. 125/19.).

G-4. PRIZNATI PATENTI DOMAĆIH PRIJAVITELJA U NACIONALNOM POSTUPKU, 2016. – 2020. PREMA HR NUTS 2021 – HR NUTS 21)

1) Podaci u grafikonu su preračunati za cijelu vremensku seriju prema HR NUTS 2021 – HR NUTS 2 (NN, br. 125/19.).

2. PATENTI PRIZNATI U NACIONALNOM POSTUPKU, 2016. – 2020.

    2016. 2017. 2018. 2019. 2020.
Ukupno 105 86 71 83 67
Domaći prijavitelji 79 65 57 66 56
Fizičke osobe 57 52 48 51 45
Pravne osobe 22 13 9 15 11
Strani prijavitelji 26 21 14 17 11
Fizičke osobe 2 4 - 2 1
Pravne osobe 24 17 14 15 10
Prema tehničkom području1)          
Elektrotehnika 33 12 10 18 15
Mjeriteljstvo 29 14 10 10 9
Kemija 116 110 84 145 85
Opće strojarstvo 52 62 48 40 56
Ostala područja 28 33 25 43 32
Prema klasifikacijskoj oznaci MKP-a           
A Svakodnevne životne potrepštine 24 32 21 24 21
B Proizvodni postupci, transport  24 18 13 16 10
C Kemija, metalurgija 13 7 5 10 5
D Tekstil, papir 2 - - 2 -
E Građevinarstvo, rudarstvo 10 8 9 8 11
F Strojarstvo, rasvjeta, grijanje, naoružanje, miniranje 8 8 10 8 11
G Fizika 19 9 9 8 4
H Elektrotehnika 5 3 4 7 5
Nepoznato - 1 1 - -

1) To je u skladu s tablicom podudaranja Međunarodne klasifikacije patenata Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo. Zbroj patenata prema tehničkom području može biti veći od ukupnog broja patenata zbog toga što jednom patentu može biti dodijeljeno više klasifikacijskih oznaka MKP-a.

3. PATENTI U VAŽENJU U REPUBLICI HRVATSKOJ, 2016. – 2020.

    2016. 2017. 2018. 2019. 2020.
Ukupno 6.978 8.201 9.260 10.365 11.335
Patenti1) 6.606 7.845 8.945 10.060 11.041
Konsenzualni patenti 372 356 315 305 294

1) Uključeni su i europski patenti potvrđeni u Republici Hrvatskoj.

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci su rezultat obrade podataka preuzetih od DZIV-a. On je tijelo državne uprave koje obavlja poslove iz područja zaštite prava intelektualnog vlasništva. DZIV provodi postupke za priznanje prava industrijskog vlasništva (patenti, žigovi, tj. zaštitni znakovi, industrijski dizajn, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti, topografije poluvodičkih proizvoda) te se bavi pratećom stručnom i zakonodavnom djelatnošću.

Podaci su dobiveni od DZIV-a prema definiranom skupu tablica i obrađeni su prema zadanoj metodologiji.

Svrha istraživanja i obuhvat 

Metodološka osnova za provedbu istraživanja jest međunarodno prihvaćen standard koji je postavio OECD i objavio u Priručniku za statistiku patenata.

Statistika patenata donosi informaciju o uspješnosti istraživanja, razvoja i inovacijske aktivnosti u odabranim područjima tehnologije. Broj patenata jedna je od mjera inventivne aktivnosti zemlje koja također pokazuje kapacitet iskorištavanja znanja i pretvaranja znanja u potencijalne gospodarske koristi. Na temelju MKP-a moguće je klasificirati patentne prijave i priznate patente u odabrana tehnička područja. Patenti se klasificiraju prema tehničkom sadržaju izuma u odgovarajuće razrede ili podrazrede. Klasifikacija obuhvaća osam tehničkih područja (označenih slovima A do H) podijeljenih u potpodručja koja se dalje dijele u razrede odnosno podrazrede.

Podacima prikazanima u ovom Priopćenju obuhvaćene su prijave patenata DZIV-u te patenti koje je on priznao u nacionalnom postupku.

Podaci su prikazani na razini Republike Hrvatske, dok su u grafikonima G-3. i G-4. dane petogodišnje vremenske serije na razini HR_NUTS 2021 – HR NUTS 2, u skladu s novom Nacionalnom klasifikacijom statističkih regija 2021. (HR_NUTS 2021.; NN, br. 125/19.).

Definicije i objašnjenja

Definicije područja statistike patenata temelje se na međunarodnoj metodologiji – Priručniku za Statistiku patenata (OECD Patent Statistics Manual, 2009; izdavač: OECD, Pariz, 2009.).

Patent je isključivo pravo priznato za izum koji nudi novo rješenje nekoga tehničkog problema. Patent se priznaje za izume koji se odnose na proizvod, postupak ili primjenu. Patent osigurava vlasniku isključivo pravo na izradu, korištenje, stavljanje u promet ili prodaju izuma zaštićena patentom, tijekom ograničenog razdoblja koje ne može trajati dulje od 20 godina od datuma podnošenja prijave patenta. Protekom tog vremena patent postaje javno dobro, svakomu dostupno na upotrebu.

Patentom se ne štiti ideja, nego konkretno rješenje nekoga tehničkog problema. Bitni uvjeti koje neki izum mora zadovoljiti za priznanje patenta jesu novost u odnosu na postojeće stanje tehnike, inventivna razina (tj. neočiglednost) i industrijska primjenjivost (tj. praktična primjenjivost u industrijskom opsegu).

Patent se ostvaruje prema teritorijalnom načelu, tj. vrijedi samo na teritoriju one države u kojoj je priznat. Patent se stječe priznanjem ovlaštenog tijela na temelju ispitivanja prijave patenta koja opisuje izum. Ovlašteno tijelo u Republici Hrvatskoj jest DZIV.

Postupak zaštite izuma patentom počinje podnošenjem prijave patenta, a provodi se u skladu sa Zakonom o patentu i Pravilnikom o patentu. Postupak se provodi u dvije osnovne faze: ispitivanjem sadržaja prijave do objavljivanja prijave u službenom glasilu DZIV-a i ispitivanjem nakon objavljivanja. Postupak može rezultirati ili priznavanjem patenta za predloženi izum, ako su zadovoljeni propisani uvjeti, odnosno odbijanjem zahtjeva za priznanje patenta, ako ti uvjeti nisu zadovoljeni.

Patentne prijave za potrebe ovog Priopćenja broje se u godini u kojoj su podnesene DZIV-u, dok se priznati patenti broje u godini u kojoj ih je priznao DZIV.

Konsenzualni patent jest poseban oblik patentne zaštite u Republici Hrvatskoj. Njegovo je osnovno obilježje da se priznaje bez potpunog ispitivanja, tj. na temelju sporazuma (konsenzusa) javnosti, ako protiv njega nema prigovora zainteresiranih strana. On može trajati najviše deset godina.

Definicije i objašnjenja preuzeti su s mrežnih stranica DZIV-a www.dziv.hr, na kojima je moguće naći više informacija.

 

Kratice  
   
OECD Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj
HR_NUTS 2021. Nacionalna klasifikacija statističkih regija 2021.

 

Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Matija Škegro Vdović i Mirna Kvaternjak

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti