Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 29. listopada 2021.
ZTI-2021-2-1

ISSN 1334-0557

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U 2020.

 

Udio izdataka za istraživanje i razvoj (IR) u BDP-u u 2020. iznosio je 1,27%.

U Republici Hrvatskoj u 2020. na istraživačko-razvojnu djelatnost utrošeno je 4,7 milijardi kuna, što je za 6,0% više u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupnih sredstava za IR, najviše je utrošeno u poslovnom sektoru, 47,9%. Slijedi visoko obrazovanje s 32,2%, dok je najmanje sredstava utrošeno u državnome i privatnome neprofitnom sektoru, 19,9%.

Najveći dio izdataka za IR odnosi se na troškove rada i troškove naknada zaposlenima, 64,4%. Ostali tekući troškovi čine 24,2% ukupnih izdataka, a samo 11,4% odnosi se na kapitalne izdatke.

Ako promatramo izvore sredstava za IR za sektore ukupno, najveći dio financirale su jedinice vlastitim sredstvima, 41,2%, a slijedi izvor državna i lokalna uprava s 33,8%. Detaljnija analiza po sektorima pokazuje da poduzeća većinom (72,7%) financiraju IR vlastitim sredstvima, dok državni i privatni neprofitni sektor (63,6%) te visoko obrazovanje (62,0%) većinom financira državna i lokalna uprava.

Ukupno zaposlenih na IR-u u 2020. bilo je 25 217, što je za 5,7% više u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupnog broja zaposlenih, 12 553 (49,8%) bile su žene.

Djelatnošću IR-a većinom su se bavili zaposlenici jedinica koje provode IR, njih 94,0%, dok je 6,0% od ukupno zaposlenih bilo angažirano na temelju ugovora o djelu ili autorskog ugovora. Udio istraživača u ukupnom broju zaposlenih bio je 63,6% (među njima je bilo 49,0% žena). Među istraživačima je bilo 61,4% doktora znanosti (udio žena među istraživačima s doktoratom bio je 50,6%).

IR rad može biti osnovna djelatnost zaposlenih ili je njihova dodatna djelatnost koju ne obavljaju puno radno vrijeme. Kako bi se realno prikazao stvarni angažman zaposlenih na IR-u, prema normama međunarodne statistike upotrebljava se ekvivalent pune zaposlenosti (FTE), koji se smatra glavnim pokazateljem o zaposlenima na IR-u za međunarodne usporedbe.

Izraženo ekvivalentom pune zaposlenosti, u 2020. na IR-u je ukupno bilo zaposleno 15 517,0 čovjek-godina (tj. osoba koje rade puno radno vrijeme na IR-u), a od toga je bilo 48,3% žena. Istraživača izraženih FTE-om bilo je 9 112,5.

U sektorskoj raspodjeli, od 445 promatranih jedinica, poslovnom sektoru pripadaju 293 jedinice, državnome i privatnome neprofitnom sektoru pripada 60 jedinica, a visokom obrazovanju pripadaju 92 jedinice.

1. OSNOVNI POKAZATELJI DJELATNOSTI IR-a U 2020.

        Bruto domaći izdaci, tis. kuna  Ukupno zaposleni na IR-u (broj osoba) Od toga Ukupno zaposleni na IR-u (FTE) Od toga Broj jedinica
žene istraživači doktori znanosti žene istraživači doktori znanosti
Sektori ― ukupno 4 723 461  25 217  12 553  16 027  10 097 15.517,0 7.496,7 9.112,5 5.198,3   445
Poslovni sektor 2 261 568  7 067  2 366  2 685   298 5.764,4 2.007,2 2.244,7 240,5   293
Državni i privatni neprofitni sektor  941 940  4 826  2 870  3 039  2 488 3.568,7 2.150,1 2.091,6 1.755,7   60
Visoko obrazovanje 1 519 953  13 324  7 317  10 303  7 311 6.183,9 3.339,4 4.776,2 3.202,1   92

 

2. BRUTO DOMAĆI IZDACI ZA IR PREMA SEKTORIMA I VRSTAMA IZDATAKA U 2020.

tis. kuna

     Bruto domaći izdaci Kapitalni izdaci Tekući izdaci
ukupno troškovi rada i troškovi naknada zaposlenima ostali tekući troškovi
Sektori ― ukupno  4 723 461  540 415 4 183 046 3 041 297 1 141 749
Poslovni sektor 2 261 568  147 245 2 114 323 1 348 330  765 993
Državni i privatni neprofitni sektor  941 940  112 967  828 973  662 292  166 681
Visoko obrazovanje 1 519 953  280 203 1 239 750 1 030 675  209 075

3. IZDACI ZA IR U POSLOVNOM SEKTORU, UKUPNO ZAPOSLENI I ISTRAŽIVAČI IZRAŽENI EKVIVALENTOM PUNE ZAPOSLENOSTI (FTE-om) PREMA VELIČINI PODUZEĆA U 2020.

     Izdaci za istraživanje i razvoj, tis. kuna  Ukupno zaposleni na IR-u Istraživači
Poslovni sektor ― ukupno 2 261 568 5 764,4 2 244,7
do 9  51 250  185,8  86,3
10 – 49  201 213  711,4  288,6
50 – 249  620 266 1 907,1  903,6
250 – 499  61 305  170,9  84,3
500 i više 1 327 534 2 789,2  881,9

4. IZVORI SREDSTAVA ZA IR U 2020.

tis. kuna

   Ukupno Vlastita sredstva Državna i lokalna uprava Poduzeća Visoko obrazovanje Privatne neprofitne  institucije Inozemstvo
Sektori ― ukupno 4 723 461 1 947 661 1 594 425  132 008  43 523  2 061 1 003 783
Postotak 100,0 41,2 33,8 2,8 0,9 0,0 21,3
Poslovni sektor 2 261 568 1 644 893  52 224  17 851   48   0  546 552
Postotak 100,0 72,7 2,3 0,8 0,0 0,0 24,2
Državni i privatni neprofitni sektor  941 940  149 262  599 399  71 362  13 171  1 366  107 380
Postotak 100,0 15,8 63,6 7,6 1,4 0,1 11,4
Visoko obrazovanje 1 519 953  153 506  942 802  42 795  30 304   695  349 851
Postotak 100,0 10,1 62,0 2,8 2,0 0,0 23,0

G-1. IZVORI SREDSTAVA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U 2020.

5. ZAPOSLENI NA IR-u PREMA VRSTI ZAPOSLENOSTI, SEKTORIMA, ZANIMANJU NA IR-u I SPOLU U 2020.

      Ukupno Istraživači Stručno osoblje Tehničko osoblje Ostalo osoblje
svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene
Broj osoba                    
Ukupno zaposleni na istraživanju i razvoju  25 217  12 553  16 027  7 852  4 673  2 056  2 248  1 058  2 269  1 587
Poslovni sektor  7 067  2 366  2 685   859  2 738   888  1 176   400   468   219
Državni i privatni neprofitni sektor  4 826  2 870  3 039  1 725   842   524   460   290   485   331
Visoko obrazovanje  13 324  7 317  10 303  5 268  1 093   644   612   368  1 316  1 037
Zaposleni na temelju ugovora o radu  23 695  11 741  15 033  7 369  4 224  1 767  2 210  1 046  2 228  1 559
Poslovni sektor  6 902  2 320  2 619   846  2 654   857  1 166   400   463   217
Državni i privatni neprofitni sektor  4 463  2 698  2 822  1 630   729   465   453   288   459   315
Visoko obrazovanje  12 330  6 723  9 592  4 893   841   445   591   358  1 306  1 027
Angažirani na temelju ugovora o djelu ili autorskog ugovora  1 522   812   994   483   449   289   38   12   41   28
Poslovni sektor   165   46   66   13   84   31   10 -   5   2
Državni i privatni neprofitni sektor   363   172   217   95   113   59   7   2   26   16
Visoko obrazovanje   994   594   711   375   252   199   21   10   10   10
Ekvivalent pune zaposlenosti (FTE)                    
Ukupno zaposleni na istraživanju i razvoju 15 517,0 7 496,7 9 112,5 4 377,9 3 535,5 1 451,4 1 576,0  787,0 1 293,0  880,4
Poslovni sektor 5 764,4 2 007,2 2 244,7  739,2 2 346,5  786,8  860,1  340,1  313,1  141,1
Državni i privatni neprofitni sektor 3 568,7 2 150,1 2 091,6 1 198,0  632,8  393,0  427,3  271,5  417,0  287,6
Visoko obrazovanje 6 183,9 3 339,4 4 776,2 2 440,7  556,2  271,6  288,6  175,4  562,9  451,7
Zaposleni na temelju ugovora o radu 14 939,0 7 199,8 8 721,6 4 191,9 3 386,2 1 359,7 1 560,2  780,9 1 271,0  867,3
Poslovni sektor 5 708,7 1 991,2 2 224,9  735,9 2 316,7  775,2  855,7  340,1  311,4  140,0
Državni i privatni neprofitni sektor 3 395,5 2 060,6 1 976,4 1 139,7  593,5  371,4  424,5  269,5  401,1  280,0
Visoko obrazovanje 5 834,8 3 148,0 4 520,3 2 316,3  476,0  213,1  280,0  171,3  558,5  447,3
Angažirani na temelju ugovora o djelu ili autorskog ugovora  578,0  296,9  390,9  186,0  149,3  91,7  15,8  6,1  22,0  13,1
Poslovni sektor  55,7  16,0  19,8  3,3  29,8  11,6  4,4 -  1,7  1,1
Državni i privatni neprofitni sektor  173,2  89,5  115,2  58,3  39,3  21,6  2,8  2,0  15,9  7,6
Visoko obrazovanje  349,1  191,4  255,9  124,4  80,2  58,5  8,6  4,1  4,4  4,4

6. ISTRAŽIVAČI PREMA VRSTI ZAPOSLENOSTI, SEKTORIMA, POSTIGNUTOM OBRAZOVANJU I SPOLU U 2020.

      Ukupno Istraživači prema postignutom obrazovanju 
doktorat znanosti diplomska ili ekvivalentna razina  preddiplomska ili ekvivalentna razina kratki stučni studij
svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene
Broj osoba                    
Istraživači ― ukupno   16 027  7 852  9 838  4 977  5 510  2 653   640   218   39   4
Poslovni sektor  2 685   859   277   102  1 941   676   429   77   38   4
Državni i privatni neprofitni sektor  3 039  1 725  2 342  1 271   485   313   211   141   1 -
Visoko obrazovanje  10 303  5 268  7 219  3 604  3 084  1 664 - - - -
Zaposleni na temelju ugovora o radu  15 033  7 369  9 217  4 685  5 140  2 462   640   218   36   4
Poslovni sektor  2 619   846   262   100  1 892   665   429   77   36   4
Državni i privatni neprofitni sektor  2 822  1 630  2 149  1 183   462   306   211   141 - -
Visoko obrazovanje  9 592  4 893  6 806  3 402  2 786  1 491 - - - -
Angažirani na temelju ugovora o djelu ili autorskog ugovora   994   483   621   292   370   191 - -   3 -
Poslovni sektor   66   13   15   2   49   11 - -   2 -
Državni i privatni neprofitni sektor   217   95   193   88   23   7 - -   1 -
Visoko obrazovanje   711   375   413   202   298   173 - - - -
Ekvivalent pune zaposlenosti (FTE)                    
Istraživači ― ukupno  9 112,5 4 377,9 5 022,9 2 574,7 3 456,2 1 602,3  600,3  196,9  33,1  4,0
Poslovni sektor 2 244,7  739,2  228,3  87,5 1 568,1  571,5  415,3  76,2  33,0  4,0
Državni i privatni neprofitni sektor 2 091,6 1 198,0 1 642,5  909,7  264,0  167,6  185,0  120,7  0,1 -
Visoko obrazovanje 4 776,2 2 440,7 3 152,1 1 577,5 1 624,1  863,2 - - - -
Zaposleni na temelju ugovora o radu 8 721,6 4 191,9 4 777,8 2 461,5 3 311,5 1 529,5  600,3  196,9  32,0  4,0
Poslovni sektor 2 224,9  735,9  221,4  87,1 1 556,2  568,6  415,3  76,2  32,0  4,0
Državni i privatni neprofitni sektor 1 976,4 1 139,7 1 535,7  855,6  255,7  163,4  185,0  120,7 - -
Visoko obrazovanje 4 520,3 2 316,3 3 020,7 1 518,8 1 499,6  797,5 - - - -
Angažirani na temelju ugovora o djelu ili autorskog ugovora  390,9  186,0  245,1  113,2  144,7  72,8 - -  1,1 -
Poslovni sektor  19,8  3,3  6,9  0,4  11,9  2,9 - -  1,0 -
Državni i privatni neprofitni sektor  115,2  58,3  106,8  54,1  8,3  4,2 - -  0,1 -
Visoko obrazovanje  255,9  124,4  131,4  58,7  124,5  65,7 - - - -

7. JEDINICE KOJE SE BAVE IR-om PREMA SEKTORIMA I PODRUČJIMA ZNANOSTI U 2020.

    Ukupno Poslovni sektor Državni i privatni neprofitni sektor  Visoko obrazovanje
Ukupno                         445                         293                            60                            92
Prirodne znanosti                            32                            10                            12                            10
Tehničke znanosti                         239                         210                              1                            28
Biomedicina i zdravstvo                            47                            18                            19                            10
Biotehničke znanosti                            47                            36                              4                              7
Društvene znanosti                            47                            12                            11                            24
Humanističke znanosti                            23                              4                            12                              7
Umjetničko područje                              4                              2  -                               2
Interdisciplinarna područja znanosti                              6                              1                              1                              4

G-2. UKUPNO ZAPOSLENI NA ISTRAŽIVANJU I RAZVOJU PREMA ZANIMANJU NA IR-U I SPOLU, BROJ OSOBA U 2020.

G-3. ISTRAŽIVAČI PREMA POSTIGNUTOM OBRAZOVANJU, BROJ OSOBA U 2020.

G-4. JEDINICE KOJE SE BAVE ISTRAŽIVANJEM I RAZVOJEM PREMA SEKTORIMA U 2020.

G-5. JEDINICE KOJE SE BAVE ISTRAŽIVANJEM I RAZVOJEM PREMA PODRUČJIMA ZNANOSTI U 2020.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Svrha istraživanja

Svrha istraživanja Istraživanje i razvoj jest praćenje djelatnosti IR-a u Republici Hrvatskoj. Istraživanje se provodi svake godine radi prikupljanja i objavljivanja podataka o zaposlenima koji se bave IR-om, izdacima i izvorima sredstava za IR i o rezultatima aktivnosti IR-a. Rezultati istraživanja omogućuju mjerenje djelatnosti IR-a u Republici Hrvatskoj te su dio podloge za donošenje nacionalne politike o djelatnosti IR-a i praćenje njezine provedbe. Također predstavljaju službene podatke o djelatnosti IR-a u Republici Hrvatskoj koji se objavljuju u domaćim i međunarodnim publikacijama i bazama podataka. Osim kontinuiranog praćenja aktivnosti IR-a, istraživanje je važno i za obračun BDP-a.

Istraživanje se provodi na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.). Pravna osnova Europske unije za provedbu istraživanja jest Odluka br. 1608/2003/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. srpnja 2003. o izradi i razvoju statistike Zajednice o znanosti i tehnologiji i Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 995/2012 od 26. listopada 2012. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Odluke br. 1608/2003/EZ.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci su dobiveni statističkom obradom godišnjih izvještaja prikupljenih od pravnih jedinica koje su obavljale djelatnost IR-a u Republici Hrvatskoj u kalendarskoj godini 2020. Poslovni sektor ispunjavao je Godišnji izvještaj o istraživanju i razvoju za poduzeća (obrazac IR-1), državni i privatni neprofitni sektor ispunjavali su Godišnji izvještaj o istraživanju i razvoju za državni sektor i privatne neprofitne organizacije (obrazac IR-2), a visoka učilišta ispunjavala su Godišnji izvještaj o istraživanju i razvoju za visoko obrazovanje (obrazac IR-3). Obrasci su poslani izvještajnim jedinicama elektroničkom poštom, zajedno s općim uputama i prilozima potrebnima za ispunjavanje obrasca. Izvještajne jedinice vraćale su ispunjene izvještaje na isti način.

Referentno razdoblje na koje se odnose podaci o zaposlenima i izdacima za IR jest cijela 2020.

Prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), zajamčena je tajnost svih podataka koje izvještajne jedinice daju u obrascu. Prikupljeni podaci upotrebljavaju se isključivo za statističke svrhe i objavljuju se u agregiranom obliku.

Obuhvat i usporedivost

Statističkim istraživanjem Istraživanje i razvoj u 2020. obuhvaćaju se pravne jedinice u Republici Hrvatskoj za koje se zna ili pretpostavlja da se bave IR-om. Zbog važnosti IR-a, koji se smatra pokretačem gospodarskog rasta i inovacija, analizirani su različiti izvori podataka kako bi se poboljšao obuhvat istraživanja i identificirale pravne jedinice koje se bave IR-om, a koje su dosad bile nepoznate. To su sljedeći izvori: Upisnik znanstvenih organizacija Ministarstva znanosti i obrazovanja, Istraživanje o inovacijskim aktivnostima poduzeća (poduzeća koja su navela da se bave IR-om), Statistički poslovni registar Državnog zavoda za statistiku, prethodna istraživanja Istraživanje i razvoj, baza podataka projekata Obzor 2020. za Republiku Hrvatsku o dodijeljenim sredstvima po prijaviteljima (baza EU_CORDIS), informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima poduzećima iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, popis znanstvenih ustanova Hrvatske znanstvene bibliografije (CROSBI-ja), popis financiranih projekata HAMAG-BICRO-a i popis pravnih osoba koje su u Godišnjem izvještaju o investicijama u dugotrajnu imovinu (obrazac INV-P) za 2019. prikazale investicije u IR. Na temelju analize navedenih izvora sastavljen je adresar koji je sadržavao 807 jedinica kojima je poslan obrazac.

Ispunjen obrazac dostavilo je 445 jedinica, 287 jedinica odgovorilo je da se nisu bavili IR-om, a njih 75 nije poslalo nikakav odgovor. Podaci u ovom Priopćenju prikazuju agregirane rezultate za 445 jedinica koje se bave IR-om.

Podaci za 2020. objavljeni u ovom Priopćenju usporedivi su s podacima za prethodne četiri godine. Podaci za 2016. nisu potpuno usporedivi s podacima iz prethodnih godina zbog unapređenja više procesa statističke proizvodnje te je došlo do prekida u vremenskoj seriji.

Do 1996. provodilo se istraživanje NIRO – Godišnji izvještaj za znanstveno-istraživačke i istraživačko-razvojne pravne osobe, koje je obuhvaćalo sve znanstveno-istraživačke pravne osobe i istraživačke jedinice u sastavu poduzeća i ustanova te sva visoka učilišta koja su u kalendarskoj godini bila upisana u Upisnik Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.

Na temelju međunarodne metodologije – priručnika Frascati 2002. – počevši od 1997. uvodi se sektorski pristup kojem je cilj proširenje poslovnog sektora kao osnovnog nositelja IR-a u svijetu. Podaci za razdoblje od 1997. do 2003. prikupljeni su od poduzeća sa 100 i više zaposlenih, podaci za 2004. prikupljeni su od poduzeća s 10 i više zaposlenih, a od 2005. u obuhvat ulaze i poduzeća s manje od 10 zaposlenih i privatni neprofitni sektor. Zbog malog broja jedinica podaci za privatni neprofitni sektor od 2013. prikupljaju se i objavljuju zajedno s podacima za državni sektor.

Definicije i objašnjenja

Definicije područja istraživanja i razvoja temelje se na međunarodnoj metodologiji – priručniku Frascati 2015. (Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, izdavač: OECD, Pariz, 2015.).

Istraživanje i razvoj (IR) jest kreativni sustavni stvaralački rad s ciljem uvećavanja količine znanja uključujući znanja o čovjeku, kulturi i društvu, kao i osmišljavanje novih primjena dostupnog znanja. Da bi neka aktivnost bila IR, mora zadovoljiti pet kriterija. Aktivnost mora biti: originalna (nova), kreativna, neizvjesna, sustavna i prenosiva i/ili ponovno izvediva. Pojam IR obuhvaća tri vrste aktivnosti: temeljna, primijenjena i razvojna istraživanja.

Temeljno istraživanje jest teorijski ili pokusni rad poduzet ponajprije radi postignuća novih znanja o osnovama pojava i činjenica bez konkretne praktične primjene.

Primijenjeno istraživanje jest teorijski ili pokusni rad poduzet ponajprije radi postignuća novih znanja i usmjeren prije svega na ostvarivanje praktičnog cilja.

Razvojno istraživanje jest sustavan rad temeljen na postojećim rezultatima znanstvenog istraživanja i praktičnog iskustva, usmjeren stvaranju novih materijala, proizvoda ili sustava te uvođenju novih procesa, sustava i usluga ili znatnom poboljšanju postojećih.

Poslovni sektor obuhvaća poduzeća čija je glavna djelatnost proizvodnja roba i usluga za tržište po ekonomskoj cijeni. Poslovni sektor uključuje i javna poduzeća, kao i neprofitne ustanove koje su usmjerene na tržište.

Državni sektor obuhvaća sve jedinice središnje i lokalne države, uključujući fondove socijalne sigurnosti, osim visokih učilišta, kao i sve neprofitne ustanove koje nisu usmjerene na tržište, a kontrolira ih država i nisu dio sektora visokog obrazovanja.

Privatni neprofitni sektor obuhvaća neprofitne ustanove koje pružaju netržišna dobra ili usluge kućanstvima, tj. široj javnosti, osim onih koje kontrolira i uglavnom financira država, a njihovo je osnovno obilježje da ne mogu biti izvor dohotka ili dobiti jedinicama koje ih kontroliraju.

Visoko obrazovanje obuhvaća sva visoka učilišta koja pružaju programe formalnoga tercijarnog obrazovanja bez obzira na izvor financiranja ili pravni status, kao i sve istraživačke institute i centre čije su aktivnosti IR-a pod izravnom kontrolom ili kojima upravljaju ustanove tercijarnog obrazovanja.

Bruto domaći izdaci za IR jesu ukupni unutarnji izdaci za IR na području države u promatranoj kalendarskoj godini. Uključuju IR proveden u zemlji financiran iz inozemstva, ali isključuju financiranje IR-a provedenog u inozemstvu. Unutarnji izdaci za IR jesu svi tekući izdaci i kapitalni izdaci u bruto iznosima za IR proveden u izvještajnoj jedinici, neovisno o izvoru sredstava.

Tekući izdaci obuhvaćaju troškove rada i troškove naknada zaposlenima te ostale tekuće troškove.

Troškovi rada i troškovi naknada zaposlenima obuhvaćaju bruto plaće i naknade bruto plaća, socijalne doprinose koje plaća poslodavac, troškove obrazovanja i ostale troškove rada.

Ostali tekući troškovi obuhvaćaju materijalne troškove, isplate na temelju ugovora o djelu i autorskih ugovora, nabavu usluga povezanih s IR-om i druge izdatke (izdatke za indirektne usluge).

Kapitalni izdaci jesu godišnji bruto iznosi plaćeni za nabavu fiksnih dobara koja se upotrebljavaju u IR-u kontinuirano ili u više navrata više od jedne godine. Obuhvaćaju ulaganja u zemljišta i zgrade, postrojenja i opremu, računalni softver i patente, licencije, studije i projekte.

Ukupno zaposleni na IR-u jesu sve osobe izravno uključene u IR, bez obzira na to jesu li zaposlenici izvještajne jedinice ili vanjski suradnici (angažirani na poslovima IR-a na temelju ugovora o djelu ili autorskog ugovora) koji su potpuno integrirani u aktivnosti IR-a, kao i osobe koje pružaju izravne usluge aktivnostima IR-a (rukovodeće, administrativno, tehničko osoblje). Prema preporukama priručnika Frascati 2015., ne uzimaju se u obzir osobe koje na IR-u rade manje od 10% punoga radnog vremena.

Istraživači su stručnjaci koji se bave stvaranjem novog znanja. Oni provode istraživanje i poboljšavaju i razvijaju koncepte, teorije, modele, postupke, softver ili operativne metode.

Tehničko osoblje jesu zaposleni čiji glavni zadaci zahtijevaju tehničko znanje i iskustvo u jednome ili više područja tehničkih, prirodnih, društvenih i humanističkih znanosti i umjetnosti. Oni u IR-u obavljaju znanstvene i tehničke zadatke koji uključuju primjenu koncepata i operativnih metoda i korištenje istraživačke opreme, obično pod nadzorom istraživača.

Stručno osoblje jesu osobe u pravilu s visokim obrazovanjem zaposlene na stručnim radnim mjestima (knjižničari, informatičari, informacijski stručnjaci itd.) koje sudjeluju u znanstveno-istraživačkom i radu na IR-u, ali nisu nositelji projekata IR-a.

Ostalo pomoćno osoblje jesu zaposleni koji obavljaju sve aktivnosti koje izravno doprinose izvođenju IR-a, a ne obavljaju ih istraživači ili tehničko i stručno osoblje. Te aktivnosti uključuju tajničke i druge administrativne poslove, upravljanje materijalima ili uređajima potrebnima za izvođenje projekta IR-a, potporne aktivnosti povezane s IR-om, kao što su planiranje, informacijska i financijska potpora, pravne usluge, pomoć u sastavljanju, prilagodbi, održavanju i popravku znanstvene opreme i instrumenata. Ovdje je uključeno i rukovodeće i administrativno osoblje koje se uglavnom bavi financijskim i kadrovskim pitanjima i općom administracijom ako su njihove aktivnosti izravno povezane s projektima IR-a.

Ekvivalent pune zaposlenosti (FTE) iskazuje se u čovjek-godinama, a predstavlja vrijeme kao udio punoga radnog vremena u kojem zaposleni obavljaju poslove iz područja IR-a (npr. ako je jedna osoba radila na poslovima IR-a šest mjeseci u punome radnom vremenu, to se prikazuje kao 0,5 ekvivalenta pune zaposlenosti).

 

Kratice  
   
BDP bruto domaći proizvod
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
HAMAG-BICRO Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
IR istraživanje i razvoj
NN Narodne novine
OECD Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj
tis. tisuća
   
Znakovi  
   
- nema pojave
0 podatak je manji od 0,05 upotrijebljene mjerne jedinice

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Matija Škegro Vdović i Mirna Kvaternjak


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

 

Postavke pristupačnosti