Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 24. rujna 2021.
OEN-2021-1-6

ISSN 1334-0557

POREZI I NAKNADE ZA OKOLIŠ U 2019. – privremeni podaci

 

Prikazana je serija podataka za četiri glavne kategorije poreznih prihoda i naknada za okoliš za Republiku Hrvatsku od 2010. do 2019. Porezni prihodi od energetskih poreza u 2019. viši su za 3,3% u odnosu na 2018. te za 53,1% u odnosu na 2010. Prihodi od poreza vezanih za transport u 2019. viši su za 3,3% u usporedbi s 2018., a za 15,1% viši u odnosu na 2010. U odnosu na 2018. porezni prihodi vezani za onečišćenje u 2019. manji su za 65,7%, a u odnosu na 2010. niži za 91,1%. Porezni prihodi vezani za poreze za prirodne resurse u 2019. viši su za 77,3% u odnosu na 2018., a za 133,2% viši u odnosu na 2010.

Konačni podaci bit će dostupni 23. prosinca 2021. u bazi podataka.

1. POREZNI PRIHODI I NAKNADE ZA OKOLIŠ PREMA KATEGORIJAMA

kune

     Porezni prihodi i naknade za okoliš prema kategorijama za
energente transport onečišćenje prirodne resurse
2010.        
Porezni prihodi za okoliš 7.146.340.549 2.767.414.799 19.351.865 53.893.812
Naknade za okoliš 844.872 758.829.947 2.471.126.504 1.867.351.007
2011.        
Porezni prihodi za okoliš 6.081.451.889 2.788.775.768 12.191.521 49.360.994
Naknade za okoliš 1.399.118 25.336.289 2.266.928.450 1.810.827.031
2012.        
Porezni prihodi za okoliš 5.778.957.880 2.625.465.595 8.918.782 50.656.018
Naknade za okoliš 3.523.202 23.017.776 1.821.941.132 1.565.971.995
2013.        
Porezni prihodi za okoliš 6.783.646.257 2.635.081.972 6.381.677 51.029.940
Naknade za okoliš 3.219.937 18.392.924 1.912.731.393 1.809.839.489
2014.        
Porezni prihodi za okoliš 7.663.595.689 2.817.000.525 3.174.551 53.943.546
Naknade za okoliš 1.645.682 25.484.082 2.052.617.384 2.068.366.598
2015.        
Porezni prihodi za okoliš 8.574.921.361 2.817.048.576 2.211.231 52.270.300
Naknade za okoliš 1.089.845 27.941.597 2.301.992.367 2.129.907.606
2016.        
Porezni prihodi za okoliš 9.239.314.207 2.949.739.372 6.563.422 53.201.067
Naknade za okoliš 812.519 20.499.688 2.324.491.173 2.143.440.866
2017.        
Porezni prihodi za okoliš 9.640.876.930 3.216.904.890 2.126.467 54.442.870
Naknade za okoliš 755.234 44.953.405 2.362.519.062 2.099.760.862
2018.        
Porezni prihodi za okoliš 10.588.529.224 3.084.118.600 4.986.599 70.897.997
Naknade za okoliš 705.252 32.789.374 2.406.105.996 2.181.163.989
2019.        
Porezni prihodi za okoliš 10.941.386.023 3.185.802.570 1.712.779 125.703.582
Naknade za okoliš 471.910 38.562.464 2.347.035.739 2.227.926.455

 

G-1. POREZNI PRIHODI ZA OKOLIŠ PREMA KATEGORIJAMA, 2010. – 2019.

G-2. NAKNADE ZA OKOLIŠ PREMA KATEGORIJAMA, 2010. – 2019.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Priopćenje se sastavlja na temelju Izvještaja o vlastitim prihodima i primicima državnoga, županijskih i gradskih/općinskih proračuna (P-1) i Izvještaja o uplati i rasporedu zajedničkih prihoda proračuna, određenih ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske te prihoda za druge javne potrebe (P-2 i P-3) Financijske agencije i podataka Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Definicije

Porezi za okoliš jesu porezi čija je porezna osnovica fizička jedinica (ili njezina zamjena) nečega što ima dokazan, specifičan negativan učinak na okoliš.

Naknade za okoliš isto su što i pristojbe, a definiraju se kao obvezatna, neuzvraćena plaćanja općoj državi ili tijelima izvan opće države kao što su fondovi za zaštitu okoliša ili vodoprivreda. Pristojbe se smatraju plaćanjem za usluge.

Porezni prihod za okoliš jest prihod prikupljen od poreza unutar pojedine okolišne kategorije (porezi na energente, porezi na transport, porezi na onečišćenja i porezi na prirodne resurse).

Porezi na energente skupina je koja uključuje poreze na energetske proizvode koji se koriste za transport i za stacionarne svrhe. Najvažniji energetski proizvodi za transport jesu benzin i dizel. Energetski proizvodi za stacionarnu uporabu uključuju loživa ulja, prirodni plin, ugljen i električnu energiju. Porezi na CO2 uključeni su u poreze na energente, a ne u poreze na onečišćenja. Za to postoji nekoliko razloga. Prije svega, često nije moguće identificirati poreze na CO2 odvojeno u statistici poreza zato što su integrirani s porezima na energente, npr. preko diferencijacije poreznih stopa za mineralna ulja. Osim toga, djelomično su uvedeni kao zamjena za druge poreze na energente, a prihod od tih poreza često je velik u usporedbi s prihodima od poreza na onečišćenja. To znači da bi uključivanje poreza na CO2 u poreze na onečišćenja umjesto u poreze na energente iskrivilo međunarodne usporedbe. Ako se mogu identificirati, porezi na CO2 trebali bi biti prijavljeni kao posebna kategorija uz porez na energente. Kod poreza na SO2 može postojati isti problem kao i kod poreza na CO2.

Porezi na transport skupina je koja uključuje poreze povezane s vlasništvom nad motornim vozilima i njihovom upotrebom. Porezi na drugu prijevoznu opremu (npr. avione) i povezane prijevozne usluge (npr. porez na čarter-letove ili redovite letove) također su ovdje uključeni, kada odgovaraju općoj definiciji ekoloških poreza. Porezi na transport također mogu biti "jednokratni" porezi povezani s uvozom ili prodajom opreme ili stalni porezi, kao što je godišnji porez za ceste. Porezi na benzin, dizel i druga goriva za transport uključeni su u poreze na energente.

Porezi na onečišćenja skupina je koja uključuje poreze na izmjerena ili procijenjena ispuštanja u zrak i vodu, gospodarenje krutim otpadom i buku. Iznimka su porezi na CO2, koji su uključeni pod poreze na energente, kako je prethodno navedeno.

Porezi na prirodne resurse skupina je koja uključuje poreze koji se odnose na vađenje ili korištenje prirodnih resursa poput vode, šuma, divlje flore i faune. Te aktivnosti iscrpljuju prirodne resurse.

 

Kratice

CO2 ugljikov dioksid
SO2 sumporov dioksid

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti:
press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

 

Priredili:
Darko Jukić, Gordana Lepčević, Željka Kovaček Čuklić i Bernarda Šimunić

  

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

 

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta:
stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

 

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta:
prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti