Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 21. srpnja 2021.
STAN-2021-1-1

ISSN 1334-0557

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2020.

Objavljuju se podaci o rođenim i umrlim osobama u Republici Hrvatskoj od 2011. do 2020. Za rođene i umrle osobe te sklopljene i razvedene brakove prikazuju se podaci na razini županija od 2016. do 2020., a podaci o prirodnom kretanju stanovništva u 2020. za gradove i općine.

Rođeni

U 2020. u padu je broj živorođene djece u odnosu na prethodnu godinu za 0,8%, tj. rođeno je 290 djece manje nego u 2019. Ukupan broj rođenih u 2020. bio je 35 987 djece, od toga 35 845 živorođene djece i 142 mrtvorođena djeteta. Od 35 845 živorođene djece, 18 389 ili 51,3% rođeno je muške djece i 17 456 ili 48,7% ženske djece.

Stopa nataliteta (živorođeni na 1 000 stanovnika) u 2020. iznosila je 8,9.

Umrli

U 2020. broj umrlih osoba porastao je u odnosu na prethodnu godinu, tj. umrlo je 5 229 osoba ili 10,1% više nego u prethodnoj godini. Od ukupnog broja umrlih osoba (57 023) u 2020. godini, 28 093 ili 49,3% odnosilo se na muške osobe i 28 930 ili 50,7% na ženske osobe.

Stopa mortaliteta (umrli na 1 000 stanovnika) u 2020. iznosila je 14,1.

U 2020. umrlo je 142 dojenčadi, odnosno 0,25% od ukupnog broja umrlih. Od ukupnog broja umrle dojenčadi, 88 ili 62,0% umrlo je u prvim danima života, tj. od 0 do 6 dana starosti.

Stopa umrle dojenčadi (broj umrle dojenčadi na 1 000 živorođenih) u 2020. iznosila je 4,0, kao i u prethodnoj godini.

Najmanja stopa umrle dojenčadi u 2020. bila je u Šibensko-kninskoj županiji (1,3), a najveća je bila u Ličko-senjskoj županiji (10,9), dok u Virovitičko-podravskoj županiji nije bilo umrle dojenčadi.

Stopa prirodnog prirasta u 2020. u Republici Hrvatskoj bila je negativna i iznosila je -5,2 (-21 178 osoba). Negativno prirodno kretanje pokazuje i vitalni indeks (živorođeni na 100 umrlih), koji je iznosio 62,9. U svim županijama bio je negativan prirodni prirast, a najveći negativan prirodni prirast bio je u Osječko-baranjskoj županiji, i to -2 108 uz vitalni indeks od 52,4.

Pozitivan prirodni prirast bio je u 34 grada/općine, a negativan je bio u 512 gradova/općina i Gradu Zagrebu, dok je devet gradova/općina imalo nulti prirodni prirast.

Sklopljeni brakovi

U 2020. sklopljeno je 15 196 brakova. Stopa sklopljenih brakova (sklopljeni brakovi na 1 000 stanovnika) u 2020. iznosila je 3,8.

Razvedeni brakovi

U 2020. bila su 5 153 pravomoćno razvedena braka.

Stopa razvedenih brakova (broj razvedenih brakova na 1 000 stanovnika) u 2020. iznosila je 1,3.

Broj razvedenih brakova na 1 000 sklopljenih u 2020. iznosio je 339,1.

1. PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA OD 2011. DO 2020.

   Živorođeni Umrli Prirodni prirast Stope na 1 000 stanovnika Verižni indeksi
živorođeni umrli prirodni prirast živorođeni umrli
2011. 41 197 51 019 -9 822 9,6 11,9 -2,3    95,0 97,9
2012. 41 771 51 710 -9 939 9,8 12,1 -2,3    101,4 101,3
2013. 39 939 50 386 -10 447 9,4 11,8 -2,51) 95,6 97,4
2014. 39 566 50 839 -11 273 9,3 12,0 -2,7    99,1 100,9
2015. 37 503 54 205 -16 702 8,9 12,9 -4,0    94,8 106,6
2016. 37 537 51 542 -14 005 9,0 12,3 -3,41) 100,1 95,1
2017. 36 556 53 477 -16 921 8,9 13,0 -4,1    97,4 103,8
2018. 36 945 52 706 -15 761 9,0 12,9 -3,9    101,1 98,6
2019. 36 135 51 794 -15 659 8,9 12,7 -3,91) 97,8 98,3
2020. 35 845 57 023 -21 178 8,9 14,1 -5,2    99,2 110,1

1) Stopa prirodnog prirasta nije jednaka razlici stope živorođenih i umrlih zbog zaokruživanja podataka.

G-1. PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA OD 2011. DO 2020.

G-2. ŽIVOROĐENI I UMRLI U 2020. PO ŽUPANIJAMA

2. ŽIVOROĐENI I UMRLI U 2020. PO ŽUPANIJAMA

Županija Rođeni Umrli Prirodni prirast Brakovi Umrla dojenčad
na 1 000 živorođenih
Vitalni indeks (živorođeni na 100 umrlih)
ukupno živorođeni mrtvorođeni ukupno umrla dojenčad sklopljeni razvedeni
Republika Hrvatska 2016. 37 706 37 537 169 51 542 161 -14 005 20 467 7 036 4,3 72,8
  2017. 36 705 36 556 149 53 477 148 -16 921 20 310 6 265 4,0 68,4
  2018. 37 109 36 945 164 52 706 157 -15 761 19 921 6 125 4,2 70,1
  2019. 36 296 36 135 161 51 794 143 -15 659 19 761 5 936 4,0 69,8
  2020. 35 987 35 845 142 57 023 142 -21 178 15 196 5 153 4,0 62,9
Zagrebačka 2016. 2 774 2 759 15 3 422 6 -663 1 593 456 2,2 80,6
  2017. 2 730 2 717 13 3 588 14 -871 1 569 437 5,2 75,7
  2018. 2 762 2 754 8 3 590 5 -836 1 587 442 1,8 76,7
  2019. 2 751 2 740 11 3 475 9 -735 1 589 422 3,3 78,8
  2020. 2 802 2 794 8 3 890 15 -1 096 1 165 415 5,4 71,8
Krapinsko-zagorska 2016. 1 055 1 051 4 1 834 5 -783 615 189 4,8 57,3
  2017. 1 071 1 068 3 1 845 1 -777 643 145 0,9 57,9
  2018. 1 116 1 110 6 1 906 4 -796 564 181 3,6 58,2
  2019. 1 043 1 035 8 1 725 6 -690 609 140 5,8 60,0
  2020. 1 052 1 049 3 1 979 2 -930 513 124 1,9 53,0
Sisačko-moslavačka 2016. 1 351 1 343 8 2 368 3 -1 025 786 408 2,2 56,7
  2017. 1 237 1 229 8 2 440 6 -1 211 780 257 4,9 50,4
  2018. 1 229 1 215 14 2 518 9 -1 303 794 275 7,4 48,3
  2019. 1 228 1 222 6 2 440 8 -1 218 794 275 6,5 50,1
  2020. 1 204 1 201 3 2 608 7 -1 407 600 184 5,8 46,1
Karlovačka 2016. 989 985 4 1 787 5 -802 555 154 5,1 55,1
  2017. 951 947 4 1 871 5 -924 542 190 5,3 50,6
  2018. 963 962 1 1 933 2 -971 489 141 2,1 49,8
  2019. 935 933 2 1 833 11 -900 482 176 11,8 50,9
  2020. 909 904 5 2 076 3 -1 172 353 171 3,3 43,5
Varaždinska 2016. 1 509 1 502 7 2 183 9 -681 800 297 6,0 68,8
  2017. 1 408 1 400 8 2 254 7 -854 745 270 5,0 62,1
  2018. 1 441 1 435 6 2 179 2 -744 776 277 1,4 65,9
  2019. 1 445 1 439 6 2 230 3 -791 724 229 2,1 64,5
  2020. 1 347 1 339 8 2 454 7 -1 115 542 203 5,2 54,6
Koprivničko-križevačka 2016. 1 017 1 012 5 1 664 8 -652 549 186 7,9 60,8
  2017. 982 977 5 1 624 3 -647 528 182 3,1 60,2
  2018. 1 005 998 7 1 538 8 -540 482 175 8,0 64,9
  2019. 983 976 7 1 514 4 -538 550 201 4,1 64,5
  2020. 957 952 5 1 654 4 -702 362 114 4,2 57,6
Bjelovarsko-bilogorska 2016. 962 958 4 1 657 3 -699 589 156 3,1 57,8
  2017. 936 930 6 1 708 2 -778 554 186 2,2 54,4
  2018. 994 992 2 1 647 4 -655 546 180 4,0 60,2
  2019. 1 008 998 10 1 604 2 -606 580 159 2,0 62,2
  2020. 962 959 3 1 801 2 -842 432 156 2,1 53,2
Primorsko-goranska 2016. 2 305 2 293 12 3 622 8 -1 329 1 255 539 3,5 63,3
  2017. 2 166 2 157 9 3 951 9 -1 794 1 271 428 4,2 54,6
  2018. 2 137 2 126 11 3 772 8 -1 646 1 217 340 3,8 56,4
  2019. 2 060 2 057 3 3 746 4 -1 689 1 093 281 1,9 54,9
  2020. 2 070 2 064 6 3 981 9 -1 917 902 251 4,4 51,8
Ličko-senjska 2016. 372 370 2 839 1 -469 217 38 2,7 44,1
  2017. 378 377 1 855 3 -478 191 42 8,0 44,1
  2018. 367 361 6 846 2 -485 185 49 5,5 42,7
  2019. 373 368 5 867 3 -499 209 39 8,2 42,4
  2020. 372 368 4 894 4 -526 162 42 10,9 41,2
Virovitičko-podravska 2016. 690 686 4 1 109 6 -423 434 123 8,7 61,9
  2017. 649 646 3 1 164 1 -518 386 130 1,5 55,5
  2018. 695 690 5 1 079 2 -389 407 144 2,9 63,9
  2019. 635 632 3 1 144 1 -512 448 125 1,6 55,2
  2020. 654 654 - 1 177 - -523 324 125 - 55,6
Požeško-slavonska 2016. 619 617 2 987 5 -370 447 105 8,1 62,5
  2017. 613 611 2 1 005 1 -394 429 90 1,6 60,8
  2018. 600 600 - 1 016 1 -416 417 130 1,7 59,1
  2019. 606 603 3 1 045 4 -442 421 107 6,6 57,7
  2020. 610 608 2 1 073 1 -465 362 80 1,6 56,7
Brodsko-posavska 2016. 1 303 1 301 2 2 031 6 -730 838 206 4,6 64,1
  2017. 1 277 1 276 1 2 006 10 -730 825 227 7,8 63,6
  2018. 1 198 1 196 2 2 011 7 -815 850 230 5,9 59,5
  2019. 1 207 1 199 8 1 997 8 -798 837 213 6,7 60,0
  2020. 1 169 1 166 3 2 150 10 -984 619 182 8,6 54,2
Zadarska 2016. 1 578 1 571 7 1 950 11 -379 828 146 7,0 80,6
  2017. 1 537 1 532 5 2 159 6 -627 747 153 3,9 71,0
  2018. 1 546 1 535 11 1 982 8 -447 737 163 5,2 77,4
  2019. 1 551 1 543 8 1 938 1 -395 801 185 0,6 79,6
  2020. 1 526 1 523 3 2 148 3 -625 593 252 2,0 70,9
Osječko-baranjska 2016. 2 412 2 399 13 3 817 11 -1 418 1 547 530 4,6 62,9
  2017. 2 385 2 378 7 3 897 5 -1 519 1 491 518 2,1 61,0
  2018. 2 353 2 339 14 3 886 11 -1 547 1 525 487 4,7 60,2
  2019. 2 226 2 217 9 3 839 8 -1 622 1 470 485 3,6 57,7
  2020. 2 327 2 317 10 4 425 10 -2 108 1 179 369 4,3 52,4
Šibensko-kninska 2016. 834 834 - 1 592 1 -758 459 115 1,2 52,4
  2017. 770 766 4 1 532 1 -766 451 98 1,3 50,0
  2018. 800 795 5 1 471 5 -676 435 126 6,3 54,0
  2019. 806 805 1 1 457 - -652 460 91 - 55,3
  2020. 795 793 2 1 582 1 -789 322 107 1,3 50,1
Vukovarsko-srijemska 2016. 1 450 1 436 14 2 307 7 -871 970 262 4,9 62,2
  2017. 1 310 1 302 8 2 362 4 -1 060 1 004 257 3,1 55,1
  2018. 1 283 1 279 4 2 283 8 -1 004 908 202 6,3 56,0
  2019. 1 300 1 293 7 2 193 8 -900 817 261 6,2 59,0
  2020. 1 233 1 227 6 2 447 10 -1 220 680 206 8,1 50,1
Splitsko-dalmatinska 2016. 4 159 4 144 15 4 931 16 -787 2 233 781 3,9 84,0
  2017. 4 101 4 087 14 5 227 23 -1 140 2 288 733 5,6 78,2
  2018. 4 287 4 274 13 5 104 18 -830 2 170 587 4,2 83,7
  2019. 4 134 4 112 22 4 968 21 -856 2 207 520 5,1 82,8
  2020. 4 028 4 009 19 5 439 16 -1 430 1 792 497 4,0 73,7
Istarska 2016. 1 673 1 669 4 2 354 8 -685 862 355 4,8 70,9
  2017. 1 700 1 690 10 2 475 8 -785 870 309 4,7 68,3
  2018. 1 676 1 670 6 2 372 4 -702 802 328 2,4 70,4
  2019. 1 596 1 589 7 2 411 7 -822 752 290 4,4 65,9
  2020. 1 676 1 670 6 2 540 6 -870 569 278 3,6 65,7
Dubrovačko-neretvanska 2016. 1 276 1 271 5 1 359 6 -88 585 129 4,7 93,5
  2017. 1 210 1 208 2 1 379 4 -171 590 142 3,3 87,6
  2018. 1 196 1 192 4 1 321 8 -129 592 151 6,7 90,2
  2019. 1 184 1 179 5 1 271 9 -92 592 136 7,6 92,8
  2020. 1 220 1 215 5 1 363 5 -148 492 124 4,1 89,1
Međimurska 2016. 1 220 1 216 4 1 201 7 15 499 179 5,8 101,2
  2017. 1 187 1 182 5 1 309 5 -127 507 173 4,2 90,3
  2018. 1 192 1 187 5 1 216 7 -29 552 145 5,9 97,6
  2019. 1 136 1 133 3 1 232 4 -99 518 171 3,5 92,0
  2020. 1 176 1 168 8 1 404 5 -236 372 128 4,3 83,2
Grad Zagreb 2016. 8 158 8 120 38 8 528 29 -408 3 806 1 682 3,6 95,2
  2017. 8 107 8 076 31 8 826 30 -750 3 899 1 298 3,7 91,5
  2018. 8 269 8 235 34 9 036 34 -801 3 886 1 372 4,1 91,1
  2019. 8 089 8 062 27 8 865 22 -803 3 808 1 430 2,7 90,9
  2020. 7 898 7 865 33 9 938 22 -2 073 2 861 1 145 2,8 79,1

3. PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA U 2020.

Županija Živorođeni Mrtvorođeni Umrli Umrla dojenčad Prirodni prirast Brakovi Vitalni indeks (živorođeni na 100 umrlih)
ukupno 0 – 6 dana sklopljeni razvedeni
Republika Hrvatska 35 845 142 57 023 142 88 -21 178 15 196 5 153 62,9
Zagrebačka 2 794 8 3 890 15 10 -1 096 1 165 415 71,8
Gradovi                  
Dugo Selo 186 - 180 1 1 6 72 19 103,3
Ivanić-Grad 132 - 178 1 1 -46 51 27 74,2
Jastrebarsko 123 - 242 - - -119 64 33 50,8
Samobor 346 1 491 2 1 -145 136 62 70,5
Sveta Nedelja 177 - 204 - - -27 64 21 86,8
Sveti Ivan Zelina 133 - 211 1 - -78 73 17 63,0
Velika Gorica 600 4 736 3 2 -136 226 76 81,5
Vrbovec 132 - 174 1 - -42 58 20 75,9
Zaprešić 219 3 266 1 1 -47 86 51 82,3
Općine                  
Bedenica 18 - 15 - - 3 5 - 120,0
Bistra 45 - 80 - - -35 28 4 56,3
Brckovljani 62 - 65 1 1 -3 27 6 95,4
Brdovec 90 - 114 - - -24 37 9 78,9
Dubrava 39 - 61 - - -22 11 7 63,9
Dubravica 13 - 15 - - -2 4 2 86,7
Farkaševac 13 - 37 1 1 -24 3 1 35,1
Gradec 30 - 46 - - -16 14 8 65,2
Jakovlje 46 - 56 - - -10 22 1 82,1
Klinča Sela 28 - 79 - - -51 21 2 35,4
Kloštar Ivanić 60 - 83 - - -23 25 8 72,3
Krašić 12 - 50 - - -38 5 1 24,0
Kravarsko 21 - 21 - - 0 7 2 100,0
Križ 57 - 91 1 - -34 22 9 62,6
Luka 6 - 20 - - -14 4 1 30,0
Marija Gorica 16 - 27 - - -11 9 3 59,3
Orle 9 - 34 - - -25 8 1 26,5
Pisarovina 24 - 65 1 1 -41 9 5 36,9
Pokupsko 12 - 34 - - -22 7 4 35,3
Preseka 10 - 23 - - -13 3 1 43,5
Pušća 26 - 35 1 1 -9 4 1 74,3
Rakovec 9 - 23 - - -14 6 1 39,1
Rugvica 67 - 79 - - -12 38 5 84,8
Stupnik 32 - 37 - - -5 16 7 86,5
Žumberak 1 - 18 - - -17 - - 5,6
Krapinsko-zagorska 1 049 3 1 979 2 1 -930 513 124 53,0
Gradovi                  
Donja Stubica 44 - 75 - - -31 14 3 58,7
Klanjec 15 - 46 1 - -31 15 2 32,6
Krapina 92 - 186 - - -94 46 15 49,5
Oroslavje 49 - 84 - - -35 16 7 58,3
Pregrada 56 - 113 - - -57 22 6 49,6
Zabok 86 1 130 - - -44 34 12 66,2
Zlatar 45 - 83 - - -38 20 6 54,2
Općine                  
Bedekovčina 64 1 108 - - -44 33 14 59,3
Budinščina 27 - 44 - - -17 9 2 61,4
Desinić 18 - 42 - - -24 11 4 42,9
Đurmanec 45 1 67 1 1 -22 18 1 67,2
Gornja Stubica 48 - 82 - - -34 25 5 58,5
Hrašćina 10 - 31 - - -21 7 1 32,3
Hum na Sutli 27 - 71 - - -44 19 5 38,0
Jesenje 13 - 30 - - -17 7 1 43,3
Konjščina 23 - 66 - - -43 23 5 34,8
Kraljevec na Sutli 8 - 24 - - -16 6 - 33,3
Krapinske Toplice 37 - 63 - - -26 24 4 58,7
Kumrovec 12 - 27 - - -15 4 - 44,4
Lobor 23 - 37 - - -14 10 1 62,2
Mače 24 - 43 - - -19 11 3 55,8
Marija Bistrica 55 - 71 - - -16 21 6 77,5
Mihovljan 14 - 29 - - -15 8 1 48,3
Novi Golubovec 8 - 16 - - -8 6 2 50,0
Petrovsko 25 - 45 - - -20 12 2 55,6
Radoboj 25 - 47 - - -22 12 2 53,2
Stubičke Toplice 20 - 51 - - -31 15 4 39,2
Sveti Križ Začretje 58 - 95 - - -37 27 6 61,1
Tuhelj 20 - 45 - - -25 4 - 44,4
Veliko Trgovišće 40 - 73 - - -33 17 1 54,8
Zagorska Sela 3 - 22 - - -19 5 - 13,6
Zlatar-Bistrica 15 - 33 - - -18 12 3 45,5
Sisačko-moslavačka 1 201 3 2 608 7 3 -1 407 600 184 46,1
Gradovi                  
Glina 60 - 185 - - -125 20 6 32,4
Hrvatska Kostajnica 12 - 35 - - -23 4 2 34,3
Kutina 192 - 275 2 - -83 104 16 69,8
Novska 116 1 165 - - -49 55 16 70,3
Petrinja 178 1 342 1 1 -164 108 40 52,0
Popovača 123 - 169 1 - -46 45 9 72,8
Sisak 329 1 765 2 1 -436 152 57 43,0
Općine                  
Donji Kukuruzari 4 - 20 - - -16 2 2 20,0
Dvor 11 - 109 - - -98 13 5 10,1
Gvozd 11 - 69 - - -58 10 2 15,9
Hrvatska Dubica 9 - 35 - - -26 3 - 25,7
Jasenovac 9 - 50 - - -41 5 1 18,0
Lekenik 44 - 84 - - -40 18 8 52,4
Lipovljani 29 - 45 - - -16 9 6 64,4
Majur 1 - 29 - - -28 4 1 3,4
Martinska Ves 24 - 49 - - -25 11 5 49,0
Sunja 23 - 96 - - -73 18 3 24,0
Topusko 9 - 41 1 1 -32 11 4 22,0
Velika Ludina 17 - 45 - - -28 8 1 37,8
Karlovačka 904 5 2 076 3 3 -1 172 353 171 43,5
Gradovi                  
Duga Resa 97 1 179 - - -82 31 26 54,2
Karlovac 357 2 845 1 1 -488 166 83 42,2
Ogulin 107 - 229 1 1 -122 31 11 46,7
Ozalj 50 - 105 - - -55 16 13 47,6
Slunj 43 1 104 - - -61 10 9 41,3
Općine                  
Barilović 21 - 49 - - -28 6 2 42,9
Bosiljevo 4 - 21 - - -17 3 - 19,0
Cetingrad 12 - 38 - - -26 8 - 31,6
Draganić 20 - 35 - - -15 7 2 57,1
Generalski Stol 24 1 51 1 1 -27 11 4 47,1
Josipdol 37 - 46 - - -9 11 4 80,4
Kamanje 10 - 10 - - 0 3 2 100,0
Krnjak 9 - 27 - - -18 6 1 33,3
Lasinja 12 - 41 - - -29 5 - 29,3
Netretić 25 - 56 - - -31 11 3 44,6
Plaški 17 - 33 - - -16 5 1 51,5
Rakovica 21 - 42 - - -21 6 2 50,0
Ribnik 2 - 14 - - -12 1 - 14,3
Saborsko 3 - 24 - - -21 - - 12,5
Tounj 7 - 18 - - -11 1 1 38,9
Vojnić 15 - 87 - - -72 12 5 17,2
Žakanje 11 - 22 - - -11 3 2 50,0
Varaždinska 1 339 8 2 454 7 3 -1 115 542 203 54,6
Gradovi                  
Ivanec 88 - 169 2 1 -81 39 23 52,1
Lepoglava 53 - 111 - - -58 28 7 47,7
Ludbreg 71 - 136 1 1 -65 23 17 52,2
Novi Marof 93 - 185 - - -92 53 8 50,3
Varaždin 337 3 675 - - -338 137 65 49,9
Varaždinske Toplice 39 1 102 - - -63 18 9 38,2
Općine                  
Bednja 18 - 59 - - -41 15 1 30,5
Beretinec 10 - 29 1 1 -19 7 2 34,5
Breznica 20 - 32 - - -12 8 1 62,5
Breznički Hum 15 - 14 - - 1 1 2 107,1
Cestica 57 - 81 - - -24 15 7 70,4
Donja Voća 18 - 34 - - -16 6 1 52,9
Gornji Kneginec 34 - 83 - - -49 26 3 41,0
Jalžabet 34 - 60 - - -26 4 7 56,7
Klenovnik 23 - 22 - - 1 8 - 104,5
Ljubešćica 21 - 27 1 - -6 10 1 77,8
Mali Bukovec 20 - 37 - - -17 6 2 54,1
Martijanec 23 1 51 - - -28 8 4 45,1
Maruševec 58 - 90 - - -32 21 5 64,4
Petrijanec 59 2 55 2 - 4 17 7 107,3
Sračinec 51 1 63 - - -12 21 5 81,0
Sveti Đurđ 27 - 59 - - -32 7 7 45,8
Sveti Ilija 32 - 46 - - -14 13 2 69,6
Trnovec Bartolovečki 41 - 88 - - -47 18 8 46,6
Veliki Bukovec 12 - 18 - - -6 6 1 66,7
Vidovec 39 - 64 - - -25 12 4 60,9
Vinica 30 - 39 - - -9 11 3 76,9
Visoko 16 - 25 - - -9 4 1 64,0
Koprivničko-križevačka 952 5 1 654 4 1 -702 362 114 57,6
Gradovi                  
Đurđevac 76 1 106 - - -30 30 8 71,7
Koprivnica 256 3 400 1 - -144 113 51 64,0
Križevci 170 - 279 - - -109 61 - 60,9
Općine                  
Drnje 21 - 28 - - -7 6 3 75,0
Đelekovec 6 1 23 - - -17 8 1 26,1
Ferdinandovac 9 - 22 - - -13 6 2 40,9
Gola 30 - 42 - - -12 10 2 71,4
Gornja Rijeka 13 - 24 - - -11 5 - 54,2
Hlebine 10 - 21 - - -11 1 - 47,6
Kalinovac 11 - 24 - - -13 4 2 45,8
Kalnik 8 - 17 - - -9 7 - 47,1
Kloštar Podravski 41 - 52 1 - -11 9 4 78,8
Koprivnički Bregi 19 - 36 - - -17 10 5 52,8
Koprivnički Ivanec 23 - 48 - - -25 5 7 47,9
Legrad 16 - 41 1 1 -25 3 4 39,0
Molve 20 - 41 - - -21 6 4 48,8
Novigrad Podravski 22 - 53 1 - -31 13 2 41,5
Novo Virje 11 - 15 - - -4 3 1 73,3
Peteranec 21 - 49 - - -28 5 6 42,9
Podravske Sesvete 4 - 27 - - -23 5 2 14,8
Rasinja 23 - 41 - - -18 8 4 56,1
Sokolovac 16 - 62 - - -46 8 3 25,8
Sveti Ivan Žabno 53 - 75 - - -22 14 - 70,7
Sveti Petar Orehovec 41 - 72 - - -31 13 - 56,9
Virje 32 - 56 - - -24 9 3 57,1
Bjelovarsko-bilogorska 959 3 1 801 2 1 -842 432 156 53,2
Gradovi                  
Bjelovar 349 - 568 1 - -219 149 62 61,4
Čazma 65 1 112 - - -47 33 1 58,0
Daruvar 71 - 180 - - -109 34 19 39,4
Garešnica 66 2 121 - - -55 33 21 54,5
Grubišno Polje 52 - 91 - - -39 27 12 57,1
Općine                  
Berek 14 - 24 - - -10 7 2 58,3
Dežanovac 19 - 58 - - -39 14 2 32,8
Đulovac 38 - 41 - - -3 18 - 92,7
Hercegovac 15 - 37 - - -22 7 2 40,5
Ivanska 27 - 49 - - -22 16 - 55,1
Kapela 28 - 55 - - -27 13 4 50,9
Končanica 12 - 40 - - -28 6 5 30,0
Nova Rača 27 - 62 - - -35 10 3 43,5
Rovišće 45 - 61 - - -16 15 3 73,8
Severin 8 - 13 - - -5 1 3 61,5
Sirač 13 - 46 - - -33 9 5 28,3
Šandrovac 12 - 37 - - -25 4 1 32,4
Štefanje 19 - 40 - - -21 7 1 47,5
Velika Pisanica 15 - 31 - - -16 6 4 48,4
Velika Trnovitica 8 - 32 - - -24 5 1 25,0
Veliki Grđevac 23 - 48 - - -25 5 3 47,9
Veliko Trojstvo 21 - 45 1 1 -24 10 2 46,7
Zrinski Topolovac 12 - 10 - - 2 3 - 120,0
Primorsko-goranska 2 064 6 3 981 9 4 -1 917 902 251 51,8
Gradovi                  
Bakar 69 - 105 - - -36 23 7 65,7
Cres 23 - 31 1 - -8 10 2 74,2
Crikvenica 73 - 161 - - -88 39 6 45,3
Čabar 20 - 67 - - -47 10 1 29,9
Delnice 45 - 85 - - -40 17 3 52,9
Kastav 82 - 96 - - -14 28 10 85,4
Kraljevica 38 - 48 - - -10 10 8 79,2
Krk 79 - 78 - - 1 31 6 101,3
Mali Lošinj 71 - 81 - - -10 34 6 87,7
Novi Vinodolski 38 - 69 - - -31 13 - 55,1
Opatija 93 1 168 - - -75 38 8 55,4
Rab 73 - 98 - - -25 16 17 74,5
Rijeka 740 4 1 814 5 2 -1 074 371 112 40,8
Vrbovsko 20 - 88 - - -68 13 3 22,7
Općine                  
Baška 5 - 32 - - -27 4 1 15,6
Brod Moravice 7 - 15 - - -8 2 - 46,7
Čavle 47 1 83 - - -36 28 9 56,6
Dobrinj 13 - 38 - - -25 8 1 34,2
Fužine 10 - 27 1 - -17 3 1 37,0
Jelenje 43 - 73 - - -30 15 3 58,9
Klana 20 - 28 - - -8 3 2 71,4
Kostrena 40 - 47 1 1 -7 16 4 85,1
Lokve 4 - 17 - - -13 3 1 23,5
Lopar 7 - 12 - - -5 6 4 58,3
Lovran 21 - 63 1 1 -42 10 3 33,3
Malinska-Dubašnica 24 - 47 - - -23 15 2 51,1
Matulji 73 - 138 - - -65 27 11 52,9
Mošćenička Draga 9 - 24 - - -15 2 3 37,5
Mrkopalj 8 - 29 - - -21 2 1 27,6
Omišalj 43 - 27 - - 16 14 2 159,3
Punat 14 - 38 - - -24 8 1 36,8
Ravna Gora 14 - 41 - - -27 8 2 34,1
Skrad 7 - 15 - - -8 3 - 46,7
Vinodolska općina 26 - 49 - - -23 11 - 53,1
Viškovo 153 - 116 - - 37 50 10 131,9
Vrbnik 12 - 33 - - -21 11 1 36,4
Ličko-senjska 368 4 894 4 4 -526 162 42 41,2
Gradovi                  
Gospić 120 2 223 - - -103 47 21 53,8
Novalja 43 1 57 - - -14 12 1 75,4
Otočac 57 - 151 1 1 -94 32 5 37,7
Senj 51 - 126 3 3 -75 28 - 40,5
Općine                  
Brinje 22 - 61 - - -39 14 1 36,1
Donji Lapac 5 - 31 - - -26 3 1 16,1
Karlobag 3 - 16 - - -13 6 4 18,8
Lovinac 6 - 23 - - -17 2 1 26,1
Perušić 15 - 67 - - -52 7 2 22,4
Plitvička Jezera 32 - 65 - - -33 8 2 49,2
Udbina 8 - 45 - - -37 3 3 17,8
Vrhovine 6 1 29 - - -23 - 1 20,7
Virovitičko-podravska 654 - 1 177 - - -523 324 125 55,6
Gradovi                  
Orahovica 39 - 55 - - -16 33 11 70,9
Slatina 111 - 171 - - -60 56 17 64,9
Virovitica 161 - 237 - - -76 62 42 67,9
Općine                  
Crnac 10 - 28 - - -18 6 - 35,7
Čačinci 23 - 43 - - -20 17 5 53,5
Čađavica 15 - 29 - - -14 11 1 51,7
Gradina 23 - 70 - - -47 11 3 32,9
Lukač 19 - 60 - - -41 11 5 31,7
Mikleuš 12 - 25 - - -13 5 3 48,0
Nova Bukovica 8 - 35 - - -27 4 3 22,9
Pitomača 86 - 143 - - -57 33 12 60,1
Sopje 19 - 42 - - -23 10 1 45,2
Suhopolje 55 - 120 - - -65 27 9 45,8
Špišić Bukovica 35 - 67 - - -32 17 7 52,2
Voćin 26 - 26 - - 0 14 2 100,0
Zdenci 12 - 26 - - -14 7 4 46,2
Požeško-slavonska 608 2 1 073 1 - -465 362 80 56,7
Gradovi                  
Kutjevo 56 1 81 - - -25 38 7 69,1
Lipik 43 - 103 - - -60 28 4 41,7
Pakrac 67 - 141 - - -74 30 8 47,5
Pleternica 100 - 147 - - -47 66 15 68,0
Požega 191 1 339 - - -148 135 34 56,3
Općine                  
Brestovac 25 - 58 - - -33 10 2 43,1
Čaglin 19 - 55 - - -36 9 1 34,5
Jakšić 36 - 45 1 - -9 6 1 80,0
Kaptol 25 - 38 - - -13 18 3 65,8
Velika 46 - 66 - - -20 22 5 69,7
Brodsko-posavska 1 166 3 2 150 10 6 -984 619 182 54,2
Gradovi                  
Nova Gradiška 86 - 188 1 - -102 35 20 45,7
Slavonski Brod 473 2 742 4 3 -269 212 85 63,7
Općine                  
Bebrina 34 - 45 2 1 -11 13 4 75,6
Brodski Stupnik 30 - 39 1 - -9 17 2 76,9
Bukovlje 22 1 27 - - -5 10 2 81,5
Cernik 18 - 54 - - -36 18 - 33,3
Davor 24 - 41 - - -17 12 - 58,5
Donji Andrijevci 32 - 65 - - -33 20 4 49,2
Dragalić 15 - 26 - - -11 4 1 57,7
Garčin 28 - 61 - - -33 29 6 45,9
Gornja Vrba 20 - 34 - - -14 16 2 58,8
Gornji Bogićevci 9 - 28 - - -19 12 4 32,1
Gundinci 18 - 25 - - -7 9 1 72,0
Klakar 17 - 34 - - -17 9 3 50,0
Nova Kapela 31 - 64 - - -33 15 8 48,4
Okučani 18 - 60 - - -42 10 2 30,0
Oprisavci 10 - 26 - - -16 7 2 38,5
Oriovac 41 - 82 - - -41 28 7 50,0
Podcrkavlje 20 - 38 - - -18 10 2 52,6
Rešetari 29 - 61 - - -32 15 3 47,5
Sibinj 59 - 86 2 2 -27 34 6 68,6
Sikirevci 26 - 27 - - -1 12 2 96,3
Slavonski Šamac 8 - 34 - - -26 12 3 23,5
Stara Gradiška 1 - 21 - - -20 4 2 4,8
Staro Petrovo Selo 39 - 100 - - -61 13 2 39,0
Velika Kopanica 27 - 60 - - -33 17 3 45,0
Vrbje 10 - 33 - - -23 6 4 30,3
Vrpolje 21 - 49 - - -28 20 2 42,9
Zadarska 1 523 3 2 148 3 2 -625 593 252 70,9
Gradovi                  
Benkovac 94 - 133 - - -39 70 15 70,7
Biograd na Moru 56 - 70 - - -14 19 5 80,0
Nin 22 - 41 - - -19 7 9 53,7
Obrovac 19 - 63 - - -44 20 - 30,2
Pag 31 - 47 - - -16 11 12 66,0
Zadar 672 1 838 2 1 -166 215 156 80,2
Općine                  
Bibinje 50 - 38 - - 12 11 5 131,6
Galovac 12 - 7 - - 5 3 3 171,4
Gračac 18 - 70 - - -52 8 4 25,7
Jasenice 9 - 27 - - -18 6 1 33,3
Kali 19 1 27 - - -8 5 - 70,4
Kolan 4 - 16 - - -12 1 1 25,0
Kukljica 7 - 16 - - -9 3 - 43,8
Lišane Ostrovičke 9 - 13 - - -4 4 - 69,2
Novigrad 19 - 46 - - -27 10 1 41,3
Pakoštane 42 - 68 - - -26 16 3 61,8
Pašman 24 - 45 - - -21 8 1 53,3
Polača 15 - 24 - - -9 11 2 62,5
Poličnik 47 - 48 - - -1 24 2 97,9
Posedarje 35 - 46 - - -11 11 1 76,1
Povljana 4 - 9 - - -5 2 - 44,4
Preko 40 - 69 - - -29 11 4 58,0
Privlaka 12 - 46 - - -34 7 3 26,1
Ražanac 23 1 43 - - -20 16 4 53,5
Sali 18 - 43 - - -25 10 - 41,9
Stankovci 26 - 27 - - -1 5 2 96,3
Starigrad 14 - 30 - - -16 10 1 46,7
Sukošan 48 - 49 - - -1 22 4 98,0
Sveti Filip i Jakov 40 - 45 - - -5 19 4 88,9
Škabrnja 14 - 17 - - -3 9 1 82,4
Tkon 8 - 6 - - 2 1 - 133,3
Vir 26 - 34 - - -8 9 2 76,5
Vrsi 21 - 26 - - -5 3 2 80,8
Zemunik Donji 25 - 21 1 1 4 6 4 119,0
Osječko-baranjska 2 317 10 4 425 10 6 -2 108 1 179 369 52,4
Gradovi                  
Beli Manastir 53 - 146 - - -93 32 18 36,3
Belišće 98 1 161 2 2 -63 45 15 60,9
Donji Miholjac 69 1 125 - - -56 47 13 55,2
Đakovo 228 - 369 - - -141 100 42 61,8
Našice 150 - 186 2 1 -36 70 27 80,6
Osijek 851 3 1 626 3 2 -775 401 142 52,3
Valpovo 75 - 161 - - -86 41 14 46,6
Općine                  
Antunovac 28 - 54 - - -26 12 4 51,9
Bilje 25 - 83 - - -58 15 4 30,1
Bizovac 33 - 77 - - -44 18 5 42,9
Čeminac 20 1 49 - - -29 17 2 40,8
Čepin 81 - 155 1 1 -74 46 12 52,3
Darda 43 - 89 - - -46 25 4 48,3
Donja Motičina 13 - 24 - - -11 6 1 54,2
Draž 8 - 60 - - -52 9 5 13,3
Drenje 18 - 29 - - -11 12 2 62,1
Đurđenovac 48 1 89 - - -41 26 13 53,9
Erdut 36 - 108 - - -72 19 5 33,3
Ernestinovo 19 - 43 1 - -24 8 2 44,2
Feričanci 19 - 32 - - -13 16 2 59,4
Gorjani 9 - 26 - - -17 7 2 34,6
Jagodnjak 15 - 22 - - -7 3 3 68,2
Kneževi Vinogradi 33 - 76 - - -43 16 5 43,4
Koška 37 - 66 - - -29 21 3 56,1
Levanjska Varoš 8 - 19 - - -11 3 1 42,1
Magadenovac 13 - 39 1 - -26 6 1 33,3
Marijanci 16 - 24 - - -8 4 - 66,7
Petlovac 15 - 45 - - -30 7 3 33,3
Petrijevci 22 - 54 - - -32 13 2 40,7
Podgorač 34 - 54 - - -20 6 4 63,0
Podravska Moslavina 13 - 15 - - -2 8 2 86,7
Popovac 13 1 34 - - -21 12 - 38,2
Punitovci 18 - 21 - - -3 8 1 85,7
Satnica Đakovačka 22 - 32 - - -10 18 - 68,8
Semeljci 41 1 70 - - -29 23 3 58,6
Strizivojna 18 1 31 - - -13 9 1 58,1
Šodolovci 11 - 24 - - -13 7 1 45,8
Trnava 18 - 17 - - 1 7 - 105,9
Viljevo 13 - 28 - - -15 19 1 46,4
Viškovci 14 - 17 - - -3 8 - 82,4
Vladislavci 9 - 26 - - -17 2 3 34,6
Vuka 10 - 19 - - -9 7 1 52,6
Šibensko-kninska 793 2 1 582 1 - -789 322 107 50,1
Gradovi                  
Drniš 59 - 148 - - -89 36 9 39,9
Knin 103 1 148 1 - -45 47 6 69,6
Skradin 21 - 74 - - -53 11 1 28,4
Šibenik 338 - 648 - - -310 131 53 52,2
Vodice 87 - 98 - - -11 30 10 88,8
Općine                  
Bilice 18 - 21 - - -3 7 3 85,7
Biskupija 7 - 40 - - -33 3 - 17,5
Civljane - - 5 - - -5 - - -
Ervenik 3 - 23 - - -20 1 - 13,0
Kijevo - - 9 - - -9 - - -
Kistanje 21 - 49 - - -28 10 1 42,9
Murter-Kornati 13 1 43 - - -30 8 2 30,2
Pirovac 18 - 34 - - -16 4 4 52,9
Primošten 27 - 42 - - -15 5 3 64,3
Promina 1 - 25 - - -24 2 1 4,0
Rogoznica 17 - 40 - - -23 8 3 42,5
Ružić 10 - 36 - - -26 5 - 27,8
Tisno 23 - 47 - - -24 7 4 48,9
Tribunj 15 - 22 - - -7 4 7 68,2
Unešić 12 - 30 - - -18 3 - 40,0
Vukovarsko-srijemska 1 227 6 2 447 10 8 -1 220 680 206 50,1
Gradovi                  
Ilok 32 1 113 - - -81 27 4 28,3
Otok 53 1 89 - - -36 33 7 59,6
Vinkovci 277 1 427 5 4 -150 135 53 64,9
Vukovar 198 - 406 - - -208 93 43 48,8
Županja 72 - 174 - - -102 39 13 41,4
Općine                  
Andrijaševci 46 - 47 - - -1 17 4 97,9
Babina Greda 28 - 45 - - -17 7 2 62,2
Bogdanovci 15 - 19 - - -4 7 1 78,9
Borovo 10 - 63 1 1 -53 5 9 15,9
Bošnjaci 24 - 46 - - -22 14 7 52,2
Cerna 43 - 51 - - -8 26 5 84,3
Drenovci 19 1 95 - - -76 22 5 20,0
Gradište 23 - 34 - - -11 12 4 67,6
Gunja 10 1 48 1 1 -38 15 7 20,8
Ivankovo 57 - 79 - - -22 43 4 72,2
Jarmina 22 - 37 - - -15 8 1 59,5
Lovas 4 - 13 - - -9 4 - 30,8
Markušica 13 - 36 - - -23 4 4 36,1
Negoslavci 6 - 18 - - -12 3 2 33,3
Nijemci 35 - 69 - - -34 15 3 50,7
Nuštar 44 1 69 1 1 -25 27 8 63,8
Privlaka 21 - 30 - - -9 14 3 70,0
Stari Jankovci 34 - 76 - - -42 20 2 44,7
Stari Mikanovci 15 - 52 1 - -37 14 - 28,8
Štitar 15 - 31 - - -16 7 1 48,4
Tompojevci 9 - 29 - - -20 7 3 31,0
Tordinci 12 - 25 - - -13 7 2 48,0
Tovarnik 22 - 40 - - -18 12 - 55,0
Trpinja 31 - 92 - - -61 15 5 33,7
Vođinci 18 - 20 - - -2 16 3 90,0
Vrbanja 19 - 74 1 1 -55 12 1 25,7
Splitsko-dalmatinska 4 009 19 5 439 16 11 -1 430 1 792 497 73,7
Gradovi                  
Hvar 39 1 52 - - -13 19 2 75,0
Imotski 119 1 94 1 - 25 42 7 126,6
Kaštela 403 1 387 1 1 16 181 40 104,1
Komiža 6 - 23 - - -17 2 - 26,1
Makarska 138 - 146 - - -8 55 20 94,5
Omiš 158 1 177 1 1 -19 70 13 89,3
Sinj 230 - 275 1 1 -45 119 21 83,6
Solin 286 - 231 - - 55 120 39 123,8
Split 1 377 10 2 170 8 6 -793 590 243 63,5
Stari Grad 24 - 40 - - -16 5 1 60,0
Supetar 41 - 56 - - -15 13 6 73,2
Trilj 71 1 116 1 - -45 44 1 61,2
Trogir 129 - 157 1 1 -28 62 10 82,2
Vis 11 - 31 - - -20 4 1 35,5
Vrgorac 56 - 88 - - -32 16 4 63,6
Vrlika 11 - 34 - - -23 8 3 32,4
Općine                  
Baška Voda 31 - 29 1 1 2 12 4 106,9
Bol 18 - 18 - - 0 7 2 100,0
Brela 8 - 21 - - -13 6 1 38,1
Cista Provo 13 - 40 - - -27 8 - 32,5
Dicmo 35 - 31 - - 4 17 3 112,9
Dugi Rat 74 - 62 - - 12 41 6 119,4
Dugopolje 40 - 42 - - -2 13 2 95,2
Gradac 17 - 32 - - -15 12 2 53,1
Hrvace 27 - 58 - - -31 12 3 46,6
Jelsa 26 - 54 - - -28 19 - 48,1
Klis 54 - 57 - - -3 22 4 94,7
Lećevica 2 - 12 - - -10 2 - 16,7
Lokvičići 3 - 15 - - -12 3 1 20,0
Lovreć 10 - 34 - - -24 5 - 29,4
Marina 24 - 71 - - -47 8 7 33,8
Milna 5 - 16 - - -11 4 1 31,3
Muć 26 - 52 - - -26 15 2 50,0
Nerežišća 12 - 11 - - 1 4 2 109,1
Okrug 23 - 46 - - -23 16 4 50,0
Otok 55 - 71 - - -16 25 2 77,5
Podbablje 52 - 55 - - -3 18 4 94,5
Podgora 17 - 33 - - -16 9 6 51,5
Podstrana 119 1 75 1 - 44 41 10 158,7
Postira 12 - 24 - - -12 5 3 50,0
Prgomet 1 - 12 - - -11 2 - 8,3
Primorski Dolac - - 12 - - -12 5 - -
Proložac 35 - 50 - - -15 16 3 70,0
Pučišća 13 - 37 - - -24 10 - 35,1
Runovići 15 2 43 - - -28 13 1 34,9
Seget 47 - 56 - - -9 16 5 83,9
Selca 15 - 22 - - -7 7 1 68,2
Sućuraj 5 - 11 - - -6 3 1 45,5
Sutivan 10 - 14 - - -4 4 3 71,4
Šestanovac 13 - 41 - - -28 10 - 31,7
Šolta 14 - 35 - - -21 9 1 40,0
Tučepi 12 - 18 - - -6 5 2 66,7
Zadvarje 8 - 3 - - 5 1 - 266,7
Zagvozd 6 1 20 - - -14 4 - 30,0
Zmijavci 13 - 29 - - -16 13 - 44,8
Istarska 1 670 6 2 540 6 5 -870 569 278 65,7
Gradovi                  
Buje – Buie 38 - 52 - - -14 16 6 73,1
Buzet 53 1 47 - - 6 16 5 112,8
Labin 61 1 147 - - -86 23 9 41,5
Novigrad – Cittanova 36 - 41 - - -5 11 8 87,8
Pazin 93 1 97 1 - -4 18 18 95,9
Poreč – Parenzo 164 1 166 - - -2 46 29 98,8
Pula – Pola 402 1 745 2 2 -343 155 90 54,0
Rovinj – Rovigno 136 1 182 - - -46 43 14 74,7
Umag – Umago 119 - 176 - - -57 35 14 67,6
Vodnjan – Dignano 49 - 64 2 2 -15 11 11 76,6
Općine                  
Bale – Valle 10 - 14 - - -4 2 2 71,4
Barban 18 - 43 - - -25 8 5 41,9
Brtonigla – Verteneglio 15 - 13 - - 2 5 3 115,4
Cerovlje 16 - 20 - - -4 1 1 80,0
Fažana – Fasana 27 - 46 1 1 -19 8 7 58,7
Funtana – Fontane 8 - 12 - - -4 5 1 66,7
Gračišće 14 - 19 - - -5 4 1 73,7
Grožnjan – Grisignana 9 - 9 - - 0 2 1 100,0
Kanfanar 11 - 16 - - -5 3 - 68,8
Karojba 14 - 15 - - -1 7 - 93,3
Kaštelir-Labinci – Castelliere-S. Domenica 10 - 17 - - -7 3 4 58,8
Kršan 23 - 51 - - -28 13 6 45,1
Lanišće 5 - 12 - - -7 1 - 41,7
Ližnjan – Lisignano 33 - 49 - - -16 11 6 67,3
Lupoglav 7 - 19 - - -12 2 1 36,8
Marčana 38 - 57 - - -19 16 2 66,7
Medulin 43 - 82 - - -39 16 11 52,4
Motovun – Montona 13 - 7 - - 6 4 1 185,7
Oprtalj – Portole 4 - 12 - - -8 3 - 33,3
Pićan 19 - 28 - - -9 7 3 67,9
Raša 16 - 41 - - -25 3 3 39,0
Sveta Nedelja 20 - 41 - - -21 7 2 48,8
Sveti Lovreč 4 - 14 - - -10 2 1 28,6
Sveti Petar u Šumi 10 - 8 - - 2 2 1 125,0
Svetvinčenat 16 - 22 - - -6 13 3 72,7
Tar-Vabriga – Torre-Abrega 20 - 20 - - 0 11 3 100,0
Tinjan 13 - 20 - - -7 4 - 65,0
Višnjan – Visignano 20 - 29 - - -9 13 2 69,0
Vižinada – Visinada 4 - 19 - - -15 1 - 21,1
Vrsar – Orsera 18 - 27 - - -9 3 3 66,7
Žminj 41 - 41 - - 0 15 1 100,0
Dubrovačko-neretvanska 1 215 5 1 363 5 5 -148 492 124 89,1
Gradovi                  
Dubrovnik 448 3 528 3 3 -80 185 68 84,8
Korčula 49 - 58 - - -9 14 5 84,5
Metković 176 2 130 - - 46 87 18 135,4
Opuzen 19 - 31 - - -12 11 2 61,3
Ploče 74 - 100 - - -26 25 7 74,0
Općine                  
Blato 34 - 51 - - -17 9 1 66,7
Dubrovačko primorje 11 - 22 - - -11 8 1 50,0
Janjina 2 - 12 - - -10 - - 16,7
Konavle 116 - 103 - - 13 39 2 112,6
Kula Norinska 15 - 17 - - -2 4 2 88,2
Lastovo 6 - 12 - - -6 7 2 50,0
Lumbarda 16 - 16 - - 0 3 2 100,0
Mljet 11 - 12 - - -1 6 - 91,7
Orebić 29 - 36 - - -7 13 5 80,6
Pojezerje 9 - 10 - - -1 7 - 90,0
Slivno 16 - 18 - - -2 10 - 88,9
Smokvica 7 - 15 1 1 -8 4 - 46,7
Ston 25 - 38 - - -13 13 1 65,8
Trpanj 8 - 17 - - -9 3 - 47,1
Vela Luka 42 - 58 - - -16 4 7 72,4
Zažablje 4 - 13 - - -9 1 - 30,8
Župa dubrovačka 98 - 66 1 1 32 39 1 148,5
Međimurska 1 168 8 1 404 5 3 -236 372 128 83,2
Gradovi                  
Čakovec 289 4 333 3 3 -44 93 49 86,8
Mursko Središće 53 - 85 1 - -32 12 5 62,4
Prelog 75 - 111 - - -36 25 9 67,6
Općine                  
Belica 33 - 42 - - -9 10 2 78,6
Dekanovec 7 1 9 - - -2 7 - 77,8
Domašinec 12 - 30 - - -18 7 1 40,0
Donja Dubrava 18 - 27 1 - -9 2 2 66,7
Donji Kraljevec 27 - 64 - - -37 14 5 42,2
Donji Vidovec 6 1 13 - - -7 6 1 46,2
Goričan 30 - 33 - - -3 10 3 90,9
Gornji Mihaljevec 17 - 19 - - -2 8 2 89,5
Kotoriba 32 - 41 - - -9 13 2 78,0
Mala Subotica 70 1 59 - - 11 12 5 118,6
Nedelišće 154 - 122 - - 32 43 7 126,2
Orehovica 48 - 37 - - 11 10 2 129,7
Podturen 37 - 51 - - -14 8 4 72,5
Pribislavec 68 - 42 - - 26 6 4 161,9
Selnica 22 - 39 - - -17 11 2 56,4
Strahoninec 26 - 26 - - 0 6 - 100,0
Sveta Marija 15 - 34 - - -19 9 6 44,1
Sveti Juraj na Bregu 43 - 52 - - -9 21 7 82,7
Sveti Martin na Muri 19 - 42 - - -23 8 1 45,2
Šenkovec 28 - 31 - - -3 13 3 90,3
Štrigova 23 - 38 - - -15 11 4 60,5
Vratišinec 16 1 24 - - -8 7 2 66,7
Grad Zagreb 7 865 33 9 938 22 12 -2 073 2 861 1 145 79,1

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvor podataka

Izvor podataka o rođenim i umrlim osobama te sklopljenim brakovima jesu državne matice rođenih, umrlih i vjenčanih koje vode matičari za svako matično područje.

Podaci o rođenima prikupljaju se na Statističkom izvještaju o rođenju (DEM-1), o umrlima na Statističkom izvještaju o smrti (DEM-2), a o vjenčanima na Statističkom izvještaju o sklopljenom braku (DEM-3) za svaki upis u državnu maticu rođenih, umrlih ili vjenčanih.

Izvor podataka o razvedenim brakovima jesu registri i spisi općinskih sudova nadležnih za razvod braka, a prikupljaju se na Statističkom izvještaju o razvedenom braku (RB-1).

 

Obuhvat i usporedivost

Podaci vitalne statistike obuhvaćaju sve osobe koje su se rodile, umrle ili sklopile brak u određenoj kalendarskoj godini, a upisane su u državne matice rođenih, umrlih i vjenčanih. Statističkim istraživanjem o razvedenim brakovima obuhvaćeni su svi razvedeni brakovi čija je pravomoćnost presude nastupila u kalendarskoj godini.

Podaci vitalne statistike prikupljaju se i obrađuju u skladu s definicijom ukupnog stanovništva prema međunarodnim preporukama (UN, Eurostat, ESA i SNA).

Pri usporedbi podataka vitalne statistike treba voditi računa o promjeni definicije ukupnog stanovništva koja se u statističkim istraživanjima o rođenima i umrlima primjenjuje od 1998., a o sklopljenim i razvedenim brakovima od 2000.

Od 2000., uz podatke o razvedenim brakovima, prikupljaju se i podaci o poništenim brakovima.

 

Definicije i objašnjenja

Živorođenim se djetetom smatra svako dijete koje pri rođenju diše i pokazuje druge znakove života kao što su kucanje srca, pulsiranje pupčane vrpce i nedvojbeno kretanje voljnih mišića. Ako dijete ubrzo nakon poroda umre, najprije se registrira kao živorođeno, a zatim kao umrlo dojenče.

Mrtvorođenim se smatra dijete rođeno, odnosno izvađeno iz tijela majke bez ikakvih znakova života, tj. ako nije disalo niti pokazivalo neki drugi znak života, a nošeno je dulje od 22 navršena tjedna trudnoće ili je imalo 500 grama ili više porodne težine. Izbacivanje mrtvog ploda koji je nošen manje od 22 navršena tjedna trudnoće, a ako je trajanje trudnoće nepoznato, a poznata je porodna težina, 499 grama ili manje, to se smatra pobačajem (abortusom), bez obzira na to je li riječ o spontanom ili namjernom prekidu trudnoće i ne registrira se u državnim maticama niti se ti podaci iskazuju u ukupnom broju mrtvorođenih.

Umrli je svaka živorođena osoba kod koje je nastupio trajni prestanak svih vitalnih funkcija.

Umrlom dojenčadi smatraju se djeca koja su umrla prije navršene prve godine života.

Prirodni prirast jest razlika između broja živorođene djece i broja umrlih osoba.

Sklopljeni brak jest zakonom uređena životna zajednica žene i muškarca.

Razvedeni brak jest pravomoćnom presudom nadležnog suda raskinuta bračna zajednica.

 

Teritorijalni ustroj

Podaci su prikazani po teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06.) sa stanjem 31. prosinca 2020.

 

Kratice  
   
ESA Europski sustav nacionalnih računa
Eurostat Statistički ured Europske unije
NN Narodne novine
SNA Sustav nacionalnih računa
UN Ujedinjeni narodi
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić-Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Tatjana Radić i Andrea Zebec

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

 

Postavke pristupačnosti