Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 17. prosinca 2021.
OEN-2021-1-7

ISSN 1334-0557

EKONOMSKI RAČUNI PROTOKA MATERIJALA, 2016. - 2020.

 

Prikazani su ekonomski računi protoka materijala koji obuhvaćaju domaće vađenje, uvoz i izvoz unutar zemalja EU-a i izvan njih te domaći i prerađeni output za Republiku Hrvatsku od 2016. do 2020.

U 2020. vrijednost neposrednog unosa materijala iznosila je 62 462 tis. tona (67,8% iz domaćih izvora i 32,2% iz uvoza), što je za 1,3% više nego u 2019.

Utrošak domaćeg materijala u 2020. iznosio je 42 974 tis. tona, što je za 2,5% manje nego u 2019.

Uvoz materijala u 2020. iznosio je 20 130 tis. tona, odnosno nije se znatno mijenjao u odnosu na 2019. Izvoz materijala iznosio je 19 488 tis. tona, što je povećanje od 10,7% u odnosu na prijašnju godinu, pa je time fizička trgovinska bilanca manja za 74,7% nego u 2019.

1. DOMAĆE VAĐENJE1)

tis. tona

       2016. 2017. 2018. 2019. 2020.
Ukupno 40.861 40.177 41.229 41.544 42.332
Biomasa 15.727 14.410 15255 15.557 16.006
Nemetalni minerali 22.988 23.744 24166 24.362 25.003
Materijali/nositelji fosilne energije 2.146 2.023 1808 1.625 1.323

1) Kod proračuna tokova materijala svake se godine koriste novi izračuni prema preporučenoj metodologiji Eurostata. Stoga pojedini podaci nisu usporedivi s podacima iz Priopćenja 6.1.7./2020.

2. UVOZ HRVATSKE UNUTAR ZEMALJA EU-a I IZVAN NJIH

tis. tona

     2016. 2017. 2018. 2019. 2020.
Ukupno1) 18.294 18.890 18.890 20.139 20.130
Biomasa i proizvodi od biomase 3.987 4.232 4.388 4.689 4.510
Metalne rude i koncentrati, sirovi i prerađeni 1.956 1.991 2.122 2.352 2.437
Nemetalni minerali, sirovi i prerađeni 3.971 4.141 4.140 4.854 5.264
Materijali/nositelji fosilne energije, sirovi i prerađeni 7.318 7.370 7.003 6.944 6.649
Ostali proizvodi 1.061 1.155 1.235 1.294 1.246
Otpad uvezen radi konačne obrade i odlaganja 1 0 0 5 23

1) Ukupno kod pojedinih vrijednosti ne odgovara zbroju stavki zbog iskazivanja brojeva u tisućama.

3. IZVOZ HRVATSKE UNUTAR ZEMALJA EU-a I IZVAN NJIH

tis. tona

      2016. 2017. 2018. 2019. 2020.
Ukupno1) 16.981 17.841 17.469 17.601 19.488
Biomasa i proizvodi od biomase 7.011 7.416 6.937 7.433 7.617
Metalne rude i koncentrati, sirovi i prerađeni 1.122 1.359 1.398 1.477 1.533
Nemetalni minerali, sirovi i prerađeni 5.662 5.641 5.674 5.380 5.522
Materijali/nositelji fosilne energije, sirovi i prerađeni 2.626 2.859 2.907 2.723 4.246
Ostali proizvodi 544 558 542 578 558
Otpad uvezen radi konačne obrade i odlaganja 17 9 11 9 12

1) Ukupno kod pojedinih vrijednosti ne odgovara zbroju stavki zbog iskazivanja brojeva u tisućama.

4. DOMAĆI PRERAĐENI OUTPUT1)

tis. tona

       2016. 2017. 2018. 2019. 2020.
Ispuštanja u zrak 25.233 25.804 24.905 25.145 24.883
Odloženi otpad na kontroliranim odlagalištima 1.755 1.684 1.602 1.605 1.600
Ispuštanja u vodu 49 49 47 40 40
Uporaba rasutih materijala2) 1.439 1.587 1.619 1.597 1.590
Gubici rasutih materijala 1 1 1 1 1

1) Kod proračuna tokova materijala svake se godine koriste novi izračuni prema preporučenoj metodologiji Eurostata. Stoga pojedini podaci nisu usporedivi s podacima iz Priopćenja 6.1.7./2020.

2) Uporaba rasutih materijala obuhvaća uporabu mineralnih i organskih gnojiva, kanalizacijskog mulja, komposta i pesticida.

5. POKAZATELJI PROTOKA MATERIJALA U 2020.

tis. tona

      Domaće vađenje Uvoz Izvoz Neposredni unos materijala Utrošak domaćeg materijala Fizička trgovinska bilanca
1 2 3 4 = 1 + 2 5 = 4 - 3 6 = 2 - 3 
Materijali, ukupno1) 42.332 20.130 19.488 62.462 42.974 642
Biomasa i proizvodi od biomase 16.006 4.510 7.617 20.516 12.899 -3.107
Metalne rude i koncentrati, sirovi i prerađeni 0 2.437 1.533 2.437 904 904
Nemetalni minerali, sirovi i prerađeni 25.003 5.264 5.522 30.267 24.745 -258
Materijali/nositelji fosilne energije, sirovi i prerađeni 1.323 6.649 4.246 7.972 3.726 2.403
Ostali proizvodi 0 1.246 558 1.246 688 688
Otpad  0 23 12 23 11 11

1) Ukupno kod pojedinih vrijednosti ne odgovara zbroju stavki zbog iskazivanja brojeva u tisućama.

6. POKAZATELJI PROTOKA MATERIJALA, 2016. - 2020.1)

tis. tona

      2016. 2017. 2018. 2019. 2020.
Domaće vađenje 40.861 40.177 41.229 41.544 42.332
Uvoz 18.294 18.890 18.890 20.139 20.130
Izvoz 16.981 17.841 17.469 17.601 19.488
Neposredni unos materijala 59.155 59.067 60.119 61.683 62.462
Utrošak domaćeg materijala 42.174 41.226 42.650 44.082 42.974
Fizička trgovinska bilanca 1.313 1.049 1.420 2.538 642

1) Kod proračuna tokova materijala svake se godine koriste novi izračuni prema preporučenoj metodologiji Eurostata. Stoga pojedini podaci nisu usporedivi s podacima iz Priopćenja 6.1.7./2020.

G-1. POKAZATELJI PROTOKA MATERIJALA, 2016. – 2020.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za ekonomske račune protoka materijala jest Državni zavod za statistiku.

Ekonomski računi protoka materijala jesu jedan od nekoliko fizičkih modula Eurostatova programa europskih ekonomskih računa okoliša. Obuhvaćeni su Uredbom (EU) br. 691/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2011. o europskim ekonomskim računima okoliša.

Ekonomski računi protoka materijala (EW-MFA) bilježe protoke prirodnih unosa (domaće vađenje materijala) i proizvoda (uvoz, izvoz) s pomoću detaljne raščlambe na temelju otprilike 50 kategorija materijala. Za podatke o tokovima materijala u ovom Priopćenju upotrebljavale su se sljedeće glavne kategorije materijala:

  1. biomasa i proizvodi od biomase: usjevi i njihovi proizvodi, ostaci od usjeva i krmni usjevi
  2. metalne rude i koncentrati te njihovi proizvodi
  3. nemetalni minerali i njihovi proizvodi
  4. materijali/nositelji fosilne energije i njihovi proizvodi (ugljen, nafta, plin itd.)
  5. ostali proizvodi i otpad.

 

Definicije

Biomasa je biorazgradivi dio proizvoda, ostataka i otpadaka od poljoprivrede (uključivo s biljnim i životinjskim tvarima), šumarstva i drvne industrije te biorazgradivi dio komunalnoga i industrijskog otpada čije je energetsko korištenje dopušteno.

Minerali su prirodna homogena tijela stalnoga kemijskog sastava i utvrđenih fizičkih svojstava koji se javljaju ili u određenim geometrijskim oblicima (kristalima) ili bez određenih vanjskih obilježja.

Ruda je mineralni agregat iz kojega je tehnički moguće i ekonomski opravdano dobivanje metala i/ili drugih minerala koji se mogu upotrijebiti u industriji.

Koncentrati su produkti obogaćivanja ruda sa znatno povećanim sadržajem metala u odnosu na sadržaje u rudi i pogodni su za daljnju metaluršku preradu i dobivanje metala.

Nemetalne mineralne sirovine jesu one sirovine koje pri topljenju ne daju novu sirovinu, a obično su vezane za sedimentne stijene (kvarcne sirovine, gline, gips, sol, dolomit, fosforit, grafit, boksit i cementne sirovine).

Materijali/nositelji fosilne energije nastaju prirodnim putem ispod Zemljine površine tijekom dugog razdoblja od ostataka živih bića. Fosilna goriva neobnovljivi su izvori energije. Postoje tri glavna oblika fosilnih goriva: ugljen, nafta i prirodni plin.

Otpad je svaka tvar ili predmet koji posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti. Otpadom se smatra i svaki predmet i tvar čije su sakupljanje, prijevoz i obrada nužni za svrhu zaštite javnog interesa.

Korištenje domaćeg vađenja (DEU) jest godišnja količina sirovina (osim vode i zraka) koja se dobiva iz prirodnog okoliša, a upotrebljava se u ekonomiji.

Utrošak domaćeg materijala (DMC) definira se kao ukupna količina materijala koja se izravno upotrebljava u ekonomiji.

Utrošak domaćeg materijala (DMC) = domaće vađenje + uvoz – izvoz

Neposredni unos materijala (DMI) = domaće vađenje + uvoz

Fizička trgovinska bilanca (PTB) računa se tako da se od količine uvoza izražene u fizičkim jedinicama oduzme količina izvoza izražena u fizičkim jedinicama na sljedeći način:

- fizička trgovinska bilanca (PTB) = uvoz – izvoz.

 

Kratice  
   
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
tis. tisuća

 

Znakovi  
   
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Darko Jukić, Gordana Lepčević, Željka Kovaček Čuklić i Bernarda Šimunić


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti