Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 27. rujna 2021.
OEN-2021-1-5

ISSN 1334-0557

RAČUNI EMISIJA U ZRAK U 2019. – privremeni podaci

Prikazane su emisije stakleničkih plinova i onečišćujućih tvari za Republiku Hrvatsku od 2015. do 2019.

Neznatno su se povećale ukupno ispuštene emisije stakleničkih plinova u zrak u 2019. u odnosu na 2018. Većina onečišćujućih tvari neznatno je pala u 2019. u usporedbi s 2018., osim NOX i NMHOS, koji su neznatno porasli.

U 2019. najveće količine ispuštenih stakleničkih plinova bile su emisije CO2 (bez emisija iz biomase kao goriva), 17 778,84 tisuće t (Gg), CH4 142 285,10 t (Mg) i HFC 552 601,90 t (Mg) u CO2-ekvivalentu. Od svih onečišćujućih tvari u 2019., CO je imao najveću emisiju, 216 460,58 t (Mg).

Fluktuacije emisija u zrak proizlaze iz uključivanja novih izvora podataka te detaljnijih podataka za već postojeće proračune koji rezultiraju većom točnosti izračuna.

Konačni podaci biti će dostupni 23. prosinca 2021. u Bazi podataka.

1. EMISIJE U ZRAK1)

       2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
CO2 (bez emisija iz biomase kao goriva), 1 000 t (Gg) 17.817,23 18.083,06 18.718,06 17.698,22 17.778,84
CO2 iz biomase, 1 000 t (Gg) 6.006,75 5.970,35 5.906,57 6.057,52 6.228,14
N2O, t (Mg) 6.100,91 5.300,07 5.753,70 5.609,92 5.741,87
CH4, t (Mg) 149.510,50 151.852,65 150.314,86 144.549,30 142.285,10
HFC, t (Mg) CO2-ekvivalent 533.636,13 534.733,60 541.272,39 547.015,69 552.601,90
PFC, t (Mg) CO2-ekvivalent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SF6 NF3, t (Mg) CO2-ekvivalent 5.215,82 6.391,16 5.750,13 5.563,19 5.376,25
NOX, t (Mg) NO2-ekvivalent 58.437,82 57.650,88 58.038,98 53.925,63 53.926,87
SOX, t (Mg)  15.782,59 14.818,12 12.667,01 10.151,82 8.154,59
NH3, t (Mg)  37.527,71 35.704,97 38.824,42 38.825,78 36.761,64
NMHOS, t (Mg)  71.279,06 72.977,56 70.213,74 71.080,91 75.220,39
CO, t (Mg)  266.221,77 256.997,01 251.331,40 230.754,45 216.460,58
PM10, t (Mg)  43.991,72 42.695,42 41.470,48 41.168,54 40.829,34
PM2,5, t (Mg)  32.901,63 31.602,17 30.431,00 29.279,39 28.600,89

1) Kod proračuna emisija svake se godine koriste novi ažurirani nacionalni i međunarodni emisijski faktori prema preporučenoj metodologiji. Stoga podaci nisu usporedivi s podacima iz Priopćenja br. 6.1.5./2020.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za račune emisija u zrak jest kompilacija podataka Državnog zavoda za statistiku i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Računi emisija u zrak jedan su od nekoliko fizičkih modula Eurostatova programa europskih ekonomskih računa okoliša. Obuhvaćeni su Uredbom (EU) br. 691/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2011. o europskim ekonomskim računima okoliša.

Računima emisija u zrak prikupljaju se i prikazuju podaci o fizičkim tijekovima plinovitih tvari ili čestica ("emisije u zrak"). Njima se prikupljaju emisije u zrak u nacionalnom gospodarstvu raščlanjene prema gospodarskim djelatnostima iz kojih nastaju te emisije (proizvodne djelatnosti poslovnih subjekata i privatnih kućanstava) na način opisan u Europskom sustavu nacionalnih računa (ESA).

Definicije

Emisije u zrak jesu fizički tijek plinovitih tvari ili čestica iz gospodarstva (procesa proizvodnje ili potrošnje) koje onečišćuju atmosferu. Emisije u zrak obuhvaćaju emisije stakleničkih plinova CO2, N2O, CH4, HFC, PFC i SF6 NF3 te emisije onečišćivača zraka NOx, SOX, NH3, NMHOS, CO, PM2,5 i PM10.

 

Kratice  
CH4 metan
CO ugljikov monoksid
CO2 ugljikov dioksid
EU Europska unija
NMHOS nemetanski hlapivi organski spojevi
Gg gigagram (1 gigagram = 1 kilotona)
HFC hidrofluorougljikovodik
Mg megagram (1 megagram = 1 tona)
NH3 amonijak
N2O didušikov oksid
NOx dušikovi oksidi
PFC perfluorougljikovodik
PM2,5 lebdeće čestice (manje od ili jednake 2,5 mikrona)
PM10 lebdeće čestice (manje od ili jednake 10 mikrona)
SF6 NF3 sumporni heksafluorid i dušikov trifluorid
SOx sumporovi oksidi
t tona

 

Znakovi  
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti:
press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

 

Priredili:
Darko Jukić, Gordana Lepčević, Željka Kovaček Čuklić i Bernarda Šimunić

  

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

 

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta:
stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

 

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta:
prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti