Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 20. prosinca 2021.
OEN-2021-1-4

ISSN 1334-0557

Računi izdataka za zaštitu okoliša (EPEA) i Računi sektora za dobra i usluge u okolišu (EGSS) u 2020. – privremeni podaci

 

Prikazani su monetarni računi okoliša koji se odnose na područja djelatnosti zaštite okoliša i gospodarenja resursima. Sastoje se od sljedeća dva računa: Računa izdataka za zaštitu okoliša (EPEA) i Računa sektora za dobra i usluge u okolišu (EGSS).

Računi izdataka za zaštitu okoliša (EPEA) obuhvaćaju investicije i tekuće izdatke u djelatnosti zaštite okoliša.

Ukupne investicije u zaštitu okoliša u 2020. iznosile su 2 945 mil. kuna, što je u odnosu na 2019. smanjenje za 2,1%, a u odnosu na 2018. povećanje za 6,8%.

Tekući izdaci za zaštitu okoliša u 2020. iznosili su 4 703 mil. kuna, što je u odnosu na 2019. smanjenje za 2,6%, a u odnosu na 2018. povećanje za 0,7%.

Računi sektora za dobra i usluge u okolišu (EGSS) obuhvaćaju output, bruto dodanu vrijednost te broj zaposlenih u djelatnostima povezanima sa zaštitom okoliša i gospodarenjem resursima.

Ukupni output od djelatnosti povezanih sa zaštitom okoliša i gospodarenjem resursima u 2020. iznosio je 13 441 mil. kuna, što je u odnosu na 2019. smanjenje za 0,7%, a u odnosu na 2018. povećanje za 1,7%.

U 2020. bruto dodana vrijednost iznosila je 5 698 mil. kuna, što je u odnosu na 2019. smanjenje za 0,7%, a u odnosu na 2018. povećanje za 2,0%.

Zaposleni u djelatnostima zaštite okoliša i gospodarenja resursima iskazuju se u ekvivalentu punoga radnog vremena (FTE-u), koji je u 2020. iznosio 38 514, što je smanjenje za 1,4% u odnosu na 2019., a u odnosu na 2018. povećanje za 1,1%.

Konačni podaci bit će dostupni 22. travnja 2022. u bazi podataka.

 

1. RAČUNI IZDATAKA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA (EPEA)

INVESTICIJE I TEKUĆI IZDACI U DJELATNOSTIMA POVEZANIMA SA ZAŠTITOM OKOLIŠA, 2017. − 2020.

mil. kuna

        2017. 2018. 2019. 2020.
Investicije 2.752 2.757 3.009 2.945
Tekući izdaci 4.487 4.672 4.828 4.703

G-1. INVESTICIJE I TEKUĆI IZDACI U DJELATNOSTIMA POVEZANIMA SA ZAŠTITOM OKOLIŠA, 2017. – 2020.

2. RAČUNI SEKTORA ZA DOBRA I USLUGE U OKOLIŠU (EGSS)

OUTPUT, BRUTO DODANA VRIJEDNOST I ZAPOSLENI U DJELATNOSTIMA ZAŠTITE OKOLIŠA I GOSPODARENJA RESURSIMA, 2017. − 2020.

mil. kuna

       2017. 2018. 2019. 2020.
Output 13.026 13.215 13.540 13.441
Bruto dodana vrijednost 5.528 5.584 5.740 5.698
Zaposleni (FTE) 37.559 38.101 39.044 38.514

G-2. OUTPUT, BRUTO DODANA VRIJEDNOST U DJELATNOSTIMA ZAŠTITE OKOLIŠA I GOSPODARENJA RESURSIMA, 2017. – 2020.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Podaci o monetarnim računima okoliša temelje se na istraživanju Investicije u zaštitu okoliša i izdaci za dobra i usluge u okolišu u 2020. (obrazac IDU-OK), koje je proveo Državni zavod za statistiku na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i modula EPEA i EGSS, koji se nalaze u Uredbi (EU) br. 691/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2011. o europskim ekonomskim računima okoliša i Uredbe (EU) br. 538/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 691/2011 o europskim ekonomskim računima okoliša (27. svibnja 2014.). Metodologija izračuna usklađena je i s Europskim sustavom nacionalnih računa (ESA-om 2010).

Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti i dijelovi poslovnih subjekata iz Statističkoga poslovnog registra te državna tijela i neprofitne organizacije. Na osnovi dostupnih podataka u izbor obuhvata statističkih jedinica obuhvaćene su sve statističke jedinice koje su imale više od 90% outputa, investicija ili troškova u zaštitu okoliša prema područjima djelatnosti NKD-a 2007.

Izvori podataka za ažuriranje Adresara jesu podaci Statističkoga poslovnog registra, Financijske agencije te drugih sekundarnih izvora.

Definicije

Investicije se odnose na ukupno ostvarene investicije u imovinu,  metode, tehnologije, procese ili opremu za zaštitu okoliša. Ostvarene investicije jesu i u tijeku izvještajne godine izvršene izgradnje i nabave imovine bez obzira na to jesu li završene i plaćene.

Tekući izdaci za zaštitu okoliša jesu izdaci koji se troše na sve svrhovite aktivnosti usmjerene izravno na sprečavanje, smanjenje i uklanjanje zagađenja ili bilo kakvu drugu degradaciju okoliša. Obuhvaćaju izdatke za dobra i usluge.

Output se sastoji od proizvedenih dobara i usluga koje su dostupne za uporabu izvan proizvodne jedinice, svih dobara i usluga proizvedenih za vlastitu finalnu uporabu te robe koja ostaje u zalihama na kraju razdoblja u kojem je proizvedena. Ovdje pripada i output od pomoćne djelatnosti i netržišni output.

Bruto dodana vrijednost (BDV) jest vrijednost proizvedenih dobara i usluga, umanjena za sve ukupne troškove uložene u njihovu proizvodnju.

Ekvivalent punoga radnog vremena (FTE) jest broj ekvivalentnih radnih mjesta s punim radnim vremenom. Definiran je kao broj ukupnih radnih sati podijeljen s prosječnim godišnjim brojem radnih sati u punome radnom vremenu (prema ESA-i 2010). Prema Uredbi (EU) br. 691/2011 o europskim ekonomskim računima okoliša (27. svibnja 2014.), broj zaposlenih u računima okoliša prikazuje se ekvivalentom punoga radnog vremena.

Područja djelatnosti zaštite okoliša

Podaci o računima okoliša prikupljaju se za različita područja okoliša prema Jedinstvenoj europskoj statističkoj klasifikaciji djelatnosti povezanih sa zaštitom okoliša (the Single European Statistical Classification of Environmental Protection Activities (CEPA 2000)), prihvaćenoj na Konferenciji europskih statističara u lipnju 1994. i revidiranoj u 2000., koja je dostupna ovdje.

Djelatnosti zaštite okoliša dijele se na zaštitu zraka i klime, gospodarenje otpadnim vodama, gospodarenje otpadom, zaštitu i sanaciju tla, podzemnih i površinskih voda, smanjenje buke i vibracija, zaštitu biološke raznolikosti i krajolika, zaštitu od zračenja, istraživanje i razvoj zaštite okoliša i ostale djelatnosti.

Djelatnosti gospodarenja resursima uključuju gospodarenje vodama, šumskim resursima, divljom florom i faunom, izvorima energije, mineralima, istraživanje i razvoj resursa i ostalim resursima okoliša.

Ovaj dokument proizveden je uz financijsku pomoć Europske unije. Za sadržaj dokumenta odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te se ni pod kojim uvjetima ne smije smatrati da izražava stajalište Europske unije.

 

Kratice

EU Europska unija
mil. milijun
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti:
press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

 

Priredili:
Darko Jukić, Gordana Lepčević, Željka Kovaček Čuklić i Bernarda Šimunić

  

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

 

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta:
stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

 

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta:
prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti