Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 09. srpnja 2021.
OEN-2021-1-3

ISSN 1334-0557

JAVNA ODVODNJA U 2020.

 

U 2020. ukupna količina otpadnih voda iznosila je 356 149 tis. m3, što je smanjenje za 1,4% u odnosu na 2019.

Od ukupne količine otpadnih voda, 189 535 tis. m3 činile su vode iz kućanstava i gospodarskih djelatnosti (smanjenje za 2,3%), dok se 166 614 tis. m3 odnosilo na ostale vode (oborinske vode i dr.).

Ispuštanje otpadnih voda bilježi smanjenje za 1,2% iz kućanstava te 4,5% iz gospodarskih djelatnosti u odnosu na prethodnu godinu.

Pročišćenih otpadnih voda u 2020. bilo je 298 182 tis. m3, što je za 1,1% manje od ukupne količine pročišćenih otpadnih voda u 2019.

Nepročišćenih otpadnih voda je bilo 57 967 tis. m3, što je za 3,3% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Mreža javne odvodnje u 2020. iznosila je 13 453 km, što je za 2,2% više u odnosu na 2019.

Ukupan broj uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u 2020. iznosi 174. Broj uređaja za prvostupanjsko pročišćavanje povećao se za 10,2%, a za drugostupanjsko pročišćavanje za 1,1%.

Detaljniji podaci biti će dostupni 23. srpnja 2021. u bazi podataka.

1. PODRIJETLO, PROČIŠĆAVANJE I ISPUŠTANJE OTPADNIH VODA U 2019. I 2020.

tis. m3

     2019. 2020. Indeksi
2020.
2019.
Otpadne vode – ukupno 361 359 356 149 98,6
Iz kućanstava 128 353 126 843 98,8
Iz gospodarskih djelatnosti 65 667 62 692 95,5
Ostale vode 167 339 166 614 99,6
Ispuštene pročišćene otpadne vode – ukupno 301 436 298 182 98,9
Prvostupanjski 74 759 70 202 93,9
Drugostupanjski 200 468 199 940 99,7
Trećestupanjski 26 209 28 040 107
Ispuštene nepročišćene otpadne vode  59 923 57 967 96,7

 

2. MREŽA JAVNE ODVODNJE I UREĐAJI ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U 2019. I 2020.

tis. m3

   2019. 2020. Indeksi
2020.
2019.
Ukupna duljina mreže javne odvodnje, km 13 168 13 453 102,2
Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda 166 174 104,8
Broj uređaja za prvostupanjsko pročišćavanje 59 65 110,2
Broj uređaja za drugostupanjsko pročišćavanje 87 88 101,1
Broj uređaja za trećestupanjsko pročišćavanje 20 21 105,0

 

G-1. OTPADNE VODE U 2019. I 2020.

G-2. OTPADNE VODE 2019. I 2020. PREMA PODRIJETLU

G-3. MREŽA JAVNE ODVODNJE U 2019. I 2020.

G-4. UREĐAJI ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA u 2019. i 2020.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o javnoj odvodnji prikupljaju se godišnjim statističkim istraživanjem Godišnji izvještaj o javnoj odvodnji (obrazac VOD-2K) na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.).

Izvještajne jedinice jesu javni isporučitelj vodnih usluga javne odvodnje. Prema Zakonu o vodama (NN, br. 66/19.), javni isporučitelj vodnih usluga javne odvodnje jest trgovačko društvo u kojem sve udjele, odnosno dionice u temeljnom kapitalu imaju jedinice lokalne samouprave ili trgovačka društva u kojima sve udjele, odnosno dionice u temeljnom kapitalu izravno imaju jedinice lokalne samouprave, odnosno ustanova kojoj je osnivač jedinica lokalne samouprave.

Izvještaj popunjavaju pravne osobe i dijelovi pravnih osoba koji su prema NKD-u 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.) registrirani u području E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša, razred 37.00 Uklanjanje otpadnih voda.

Obuhvat i usporedivost

Izvor za izradu adresara jest Statistički poslovni registar.

Istraživanjem se dobivaju osnovni podaci o otpadnim vodama, njihovu pročišćavanju i ispuštanju te o mreži javne odvodnje i uređajima za pročišćavanje otpadnih voda.

Definicije

Javna odvodnja jest djelatnost skupljanja otpadnih voda, njihova dovođenja do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanja i izravnoga ili neizravnoga ispuštanja u površinske vode, obrade mulja koji nastaje u procesu njihova pročišćavanja, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina javne odvodnje te upravljanje tim građevinama; javna odvodnja uključuje i pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz sabirnih jama.

Otpadne vode jesu sve potencijalno onečišćene industrijske, sanitarne, oborinske i druge vode.

Pročišćene otpadne vode jesu dio otpadnih voda koji se pročišćava prvostupanjski, drugostupanjski i trećestupanjski.

Prvi stupanj pročišćavanja jest primjena fizikalnih i/ili kemijskih postupaka čišćenja otpadnih voda kojima se iz otpadnih voda uklanja najmanje 50% suspendirane tvari, a vrijednost BPK5 smanjuje barem za 20% u odnosu na vrijednosti BPK5 u ulaznim vodama (influenta).

Drugi stupanj pročišćavanja jest primjena bioloških i/ili drugih postupaka čišćenja kojima se u otpadnim vodama smanjuje koncentracija suspendirane tvari i BPK5 influenta za 70 – 90%, a koncentracija KPK za najmanje 75%.

Treći stupanj pročišćavanja jest primjena fizikalno-kemijskih, bioloških i drugih postupaka kojima se u otpadnim vodama smanjuje koncentracija hranjivih tvari influenta za najmanje 80%, odnosno uklanjaju i drugi posebni pokazatelji otpadnih tvari u granicama vrijednosti koje nije moguće postići primjenom drugog stupnja pročišćavanja.

Ispuštene otpadne vode sastoje se od ispuštenih pročišćenih i nepročišćenih voda. Vode se mogu ispuštati u podzemne vode, vodotoke, akumulacije, jezera i more.

Mreža javne odvodnje jest mreža zatvorenih uličnih kanala i kolektora koja služi za zajedničko odvođenje otpadnih i atmosferskih voda (opći sustav) ili kao posebna mreža za odvođenje otpadnih voda, a posebno za odvođenje atmosferskih voda (separacijski sustav).

Ukupna duljina mreže javne odvodnje jest duljina zatvorenih uličnih kanala odnosno cijevi za odvođenje otpadnih i atmosferskih voda iz naselja, bez priključaka i mreže po kućama.

Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda jesu uređaji kojima se tretiraju otpadne vode. Dijele se na uređaje za prvostupanjsko, drugostupanjsko i trećestupanjsko pročišćavanje.

Kratice  
   
BPK5 biološka potrošnja kisika
km kilometar
KPK kemijska potrošnja kisika
m3 kubični metar
NKD 2007.  Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
tis. tisuća

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti:
press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

 

Priredili:
Darko Jukić, Aleksandar Žugić, Gordana Lepčević, Željka Kovaček Čuklić i Bernarda Šimunić

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

 

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta:
stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

 

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta:
prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti