Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 09. srpnja 2021.
OEN-2021-1-2

ISSN 1334-0557

SKUPLJANJE, PROČIŠĆAVANJE I DISTRIBUCIJA VODE U 2020.

 

U 2020. u odnosu na 2019. ukupna količina zahvaćenih i preuzetih voda smanjena je za 0,8%.

U 2020. bilo je 500 489 tis. m3 ukupno zahvaćenih i preuzetih količina vode. Iz podzemnih je izvora bilo zahvaćeno 414 350 tis. m3, iz površinskih voda 41 718 tis. m3, a preuzetih voda iz drugih vodoopskrbnih sustava bilo je 44 421 tis. m3.

Količina ukupno zahvaćene vode u 2020. manja je za 0,4% u odnosu na 2019., a preuzete vode za 5,1%. U javnoj vodoopskrbi gubici vode u 2020. iznosili su 197 273 tis. m3.

Količina ukupno isporučene vode iz javne vodoopskrbe u 2020. iznosila je 303 216 tis. m3, što je za 1,3% manje u odnosu na 2019. Ukupno prodanih količina vode u 2020. u odnosu na 2019. manje je za 1,2%. Najveći potrošač bila su kućanstva, koja su u 2020. utrošila 170 875 tis. m3 ili 72%.

Broj naselja obuhvaćenih mrežom javne vodoopskrbe u 2020. iznosio je 5 422, što je povećanje za 0,9% u odnosu na 2019.

Ukupna duljina mreže javne vodoopskrbe iznosila je 46 650 km, što je povećanje od 1,8% u odnosu na 2019.

Detaljniji podaci bit će dostupni 23. srpnja 2021. u bazi podataka.

1. OPSKRBA VODOM U JAVNOJ VODOOPSKRBI PREMA VRSTI IZVORA U 2019. I 2020.

tis. m3

       2019. 2020. Indeksi
2020.
2019.
Ukupna opskrba vodom  504 692 500 489 99,2
Zahvaćene količine vode 457 893 456 068 99,6
Podzemna voda  416 204 414 350 99,6
Površinska voda 41 689 41 718 100,1
Preuzeta voda iz drugih vodoopskrbnih sustava 46 799 44 421 94,9
Ukupni gubici vode 197 590 197 273 99,8

2. ISPORUČENE VODE IZ JAVNE VODOOPSKRBE U 2019. I 2020.

                                  tis. m3

       2019. 2020. Indeksi
2020.
2019.
Isporučene vode - ukupno 307 102 303 216 98,7
Prodana voda - ukupno: 240 423 237 432 98,8
Kućanstvima  170 979 170 875 99,9
Gospodarstvu 69 444 66 557 95,8
Isporučena nenaplaćena voda 14 919 14 545 97,5
Isporučena drugim vodoopskrbnim sustavima 51 760 51 239 99,0

3. MREŽA JAVNE VODOOPSKRBE U 2019. I 2020.

       2019. 2020. Indeksi
2020.
2019.
Naselja obuhvaćena mrežom javne vodoopskrbe 5 375 5 422 100,9
Ukupna duljina mreže javne vodoopskrbe, km 45 843 46 650 101,8

 

G-1. OPSKRBA VODOM U JAVNOJ VODOOPSKRBI PREMA VRSTI IZVORA U 2019. I 2020.

G-2. ISPORUČENE VODE IZ JAVNE VODOOPSKRBE U 2019. I 2020.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o javnoj vodoopskrbi prikupljaju se godišnjim statističkim istraživanjem Godišnji izvještaj o javnoj vodoopskrbi (VOD-2V) na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.).

Izvještajne jedinice jesu javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe. Prema Zakonu o vodama (NN, br. 66/19) javni isporučitelj vodnih usluga javne vodoopskrbe jest trgovačko društvo u kojem sve udjele, odnosno dionice u temeljnom kapitalu imaju jedinice lokalne samouprave ili trgovačka društva u kojima sve udjele, odnosno dionice u temeljnom kapitalu izravno imaju jedinice lokalne samouprave, odnosno ustanova kojoj je osnivač jedinica lokalne samouprave.

Izvještaj popunjavaju pravne osobe i dijelovi pravnih osoba koji su prema NKD-u 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.) registrirani u području E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša, razred 36.00 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom.

Obuhvat i usporedivost

Izvor za izradu adresara jest Statistički poslovni registar.

Istraživanjem se dobivaju podaci o opskrbi vodom, isporučenoj vodi i mreži javne vodoopskrbe.

Definicije

Javna vodoopskrba jest djelatnost zahvaćanja podzemnih i površinskih voda radi ljudske potrošnje i njihova kondicioniranja, te isporuka do krajnjeg korisnika vodne usluge ili do drugog isporučitelja vodnih usluga, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina za javnu vodoopskrbu te upravljanje tim građevinama ili na drugi propisani način (cisternama, vodonoscima i sl.).

Opskrba vodom u javnoj vodoopskrbi jest ukupno zahvaćena količina vode podzemnih (podzemni izvori i izvori), površinskih voda (vodotoka, akumulacija voda i jezera) i preuzetih količina vode iz drugih vodoopskrbnih sustava.

Zahvaćene količine vode jesu ukupne količine zahvaćene vode iz svih izvora. Izvori vode mogu biti površinske i podzemne vode. Pod javnim izvorištima podrazumijevaju se sva kaptirana izvorišta odakle se zahvaća voda za potrebe javne vodoopskrbe kao što su podzemni vodonosnik, izvor, vodotok, akumulacija i jezero.

Isporučene količine vode jesu količine vode prodane potrošačima.

Ukupni gubici vode jesu stvarno ustanovljeni gubici u mreži javne vodoopskrbe nastali zbog kvara ili neispravnosti instalacija na mreži.

Duljina mreže javne vodoopskrbe sastoji se od duljine glavnog dovoda i duljine razvodne mreže.

Duljina glavnog dovoda jest duljina cijevi za dovod vode i osiguranje potrebnog pritiska.

Duljina razvodne mreže jest duljina vodoopskrbne mreže od rezervoara do potrošača (bez duljine priključka i mreže u zgradi).

 

Kratice  
   
km kilometar
m3 kubični metar
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
tis. tisuća

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti:
press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

 

Priredili:
Darko Jukić, Aleksandar Žugić, Gordana Lepčević, Željka Kovaček Čuklić i Bernarda Šimunić
 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

 

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta:
stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

 

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta:
prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti