Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 19. studenog 2021.
OEN-2021-1-1

ISSN 1334-0557

KORIŠTENJE VODA I ZAŠTITA VODA OD ZAGAĐIVANJA U 2020.

 

Opskrba vodom u 2020. iznosila je ukupno 46 661 949 tis. m3, pri čemu su područja B Rudarstvo i vađenje, C Prerađivačka industrija i E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša zastupljena s 0,1%, a područje D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija s 99,9%.

Prema podrijetlu, korištene vode iz akumulacija činile su 92,8%, voda iz vodotoka 6,6%, a ostatak od 0,6% odnosio se na vodu iz javne vodoopskrbe, drugih sustava, podzemne vode te na vodu iz izvora, jezera i mora.

U 2020. korišteno je 46 841 994 tis. m3 vode. Od te količine za proizvodnju je korišteno 99,1% te za hlađenje 0,7%.

Od ukupno korištene vode za proizvodnju (46 434 906 tis. m3) 0,01% utrošeno je (vezano) za proizvodnju, a od ukupno korištene vode za hlađenje (320 832 tis. m3) 23,7% utrošeno je (ispareno) u procesu hlađenja.

U 2020. ukupno je ispušteno 56 918 tis. m3 upotrijebljene (otpadne) vode. Od toga je u javnu odvodnju ispušteno 23,8%, u vodotoke 20,4%, u more 54,3%, a ostatak od 1,5% odnosio se na ispuštanje u zemlju, jezera i akumulacije.

Iz područja B Rudarstvo i vađenje ukupno je ispušteno 3,7% upotrijebljene vode, iz područja C Prerađivačka industrija 94,4%, iz područja D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 1,4% i iz područja E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 0,4%.

Ispuštenih pročišćenih otpadnih voda u 2020. bilo je 15 323 tis. m3. Od toga je u javnu odvodnju ispušteno 51,1%, u zemlju 0,4%, u vodotoke 23,8% i u more 24,7%.

Prema područjima djelatnosti NKD-a 2007., iz područja B Rudarstvo i vađenje bilo je 2,7% ispuštenih pročišćenih otpadnih voda, iz područja C Prerađivačka industrija 92,0%, iz područja D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 5,2% i iz područja E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 0,2%.

Napomena

Detaljniji podaci bit će dostupni 3. prosinca 2021. u Bazi podataka.

1. OPSKRBA VODOM PREMA NKD-u 2007. U 2020.

tis. m3

         Ukupno Iz javne vodoopskrbe Dobivene iz drugih sustava Iz podzemnih voda Iz izvora Iz vodotoka Iz akumulacija Iz jezera Iz mora
  Ukupno 46.661.949 11.423 212 11.131 59.142 3.060.824 43.282.380 111 236.726
B Rudarstvo i vađenje 2.694 248 10 499 - 151 - 111 1.675
C Prerađivačka industrija 61.641 10.790 202 8.157 294 6.995 11 362 - 23.841
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 46.597.322 93 - 2.475 58.848 3.053.678 43.271.018 - 211.210
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 292 292 - - - - - - -

 

2. KORIŠTENJE VODE PREMA NAMJENI I NKD-u 2007. U 2020.

tis. m3

           Ukupno Za tehnološki proces Za sanitarne potrebe Za ostale namjene
za proizvodnju za hlađenje
ukupno korištena od toga utrošena (vezana) ukupno korištena od toga utrošena (vezana)
  Ukupno  46.841.994 46.434.906 3.157 320.832 75.994 2.827 4.278
B Rudarstvo i vađenje 3.436 1.205 85 1.882 137 30 97
C Prerađivačka industrija    165.467 83.582 1.885 71.931 1.572 2.621 3.876
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 46.672.799 46.350.111 1.187 247.019 74.285 71 126
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 292 8 -   - 105 179

 

3. ISPUŠTANJE UPOTRIJEBLJENE (OTPADNE) VODE PREMA NKD-u 2007. U 2020.

tis. m3

        Ukupno Ispušteno
u zemlju u javnu odvodnju u vodotoke u akumulacije u jezera u more
  Ukupno 56.918 736 13.524 11.608 68 79 30.903
B Rudarstvo i vađenje 2.121 5 129 256 68 79 1.584
C Prerađivačka industrija  53.726 702 12.463 11.254 - - 29.307
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija1) 815 22 683 98 - - 12
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 256 7 249 - - - -

1) Vode koje upotrebljavaju hidroelektrane u proizvodnji električne energije nisu otpadne vode

4. ISPUŠTANJE PROČIŠĆENIH OTPADNIH VODA PREMA NKD-u 2007. U 2020.

tis. m3

       Ukupno Ispušteno
u zemlju u javnu odvodnju u vodotoke u akumulacije u jezera u more
  Ukupno 15.323 68 7.832 3.642 - - 3.781
B Rudarstvo i vađenje 409 - 71 232 - - 106
C Prerađivačka industrija 14.099 68 6.984 3.372 - - 3.675
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 791 - 753 38 - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 24 - 24 - - - -

G-2. ISPUŠTANJE UPOTRIJEBLJENE OTPADNE VODE U 2020.

G-3. ISPUŠTANJE PROČIŠĆENIH OTPADNIH VODA U 2020.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o korištenju voda i zaštiti voda od zagađivanja prikupljaju se izvještajnom metodom na mrežnom obrascu Godišnji izvještaj o korištenju voda i zaštiti voda od zagađivanja u 2020. (VOD-1).

Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti i dijelovi poslovnih subjekata iz Statističkoga poslovnog registra te drugih administrativnih izvora. U izbor su obuhvaćene sve statističke jedinice na osnovi dostupnih podataka koje su imale više od 1 000 m3 korištene vode, a razvrstane su prema NKD-u 2007. u područja djelatnosti B Rudarstvo i vađenje, C Prerađivačka industrija, D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija, E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša.

Istraživanjem se dobivaju podaci o opskrbi vodom, korištenju voda, količini ispuštanja voda i količini pročišćenih otpadnih voda prema djelatnostima NKD-a 2007.

Definicije

Opskrba vodom podrazumijeva količine vode kojom su se poslovni subjekti opskrbili, bez obzira na to jesu li te vode korištene za vlastite potrebe ili su prodane drugim korisnicima. Količine korištene vode određuju se na osnovi vodomjera. Ako nema vodomjera, količine se procjenjuju prema normativima za određenu djelatnost ili se uzimaju iz projektne dokumentacije. Podaci o korištenim vodama dani su prema podrijetlu voda: iz javne vodoopskrbe, drugih sustava, podzemnih voda, izvora, vodotoka, jezera, akumulacija i mora.

Korištene vode podrazumijevaju količine vode koje su izvještajne jedinice u tijeku izvještajne godine zahvatile i koristile za obavljanje proizvodne djelatnosti. To su količine vode koje se koriste za tehnološki proces proizvodnje (vezane vode), hlađenje (isparene vode), proizvodnju električne energije, za sanitarne potrebe i ostale namjene.

Ispuštene vode uključuju sve količine ispuštenih upotrijebljenih otpadnih voda prema mjestu ispuštanja u recipijent (vodoprijamnik).

Pročišćene otpadne vode uključuju sve ispuštene količine upotrijebljenih pročišćenih otpadnih voda prema mjestu ispuštanja u recipijent (vodoprijamnik).

 

Kratice

 
m3 kubični metar
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
tis. tisuća

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti:
press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

 

Priredili:
Darko Jukić, Gordana Lepčević, Željka Kovaček Čuklić i Bernarda Šimunić

  

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

 

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta:
stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

 

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta:
prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti