Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 16. veljače 2021.
NR-2021-5-1

ISSN 1334-0557

MIROVINSKA PRAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2018.

 

Obračunana mirovinska prava u Republici Hrvatskoj na kraju 2018. procijenjena su u skladu s Eurostatovim metodološkim smjernicama. Za sustav mirovinskog osiguranja primijenjene su tri diskontne stope: 4% za osnovni scenarij te 3% i 5% za analizu osjetljivosti. Prema osnovnom scenariju od 4%, mirovinska prava (stupac H, redak 10 u tablicama 1., 2. i 3.) procijenjena su na iznos od 1 041,55 milijardi kuna ili 270,27% BDP-a. Primjenom diskontnih stopa od 3% i 5% mirovinska prava procijenjena su na iznos od 1 249,22 milijarde kuna ili 324,16% BDP-a, odnosno na 883,80 milijardi kuna ili 229,33% BDP-a. Analiza osjetljivosti pokazuje da se promjenom diskontne stope za jedan postotni bod procijenjeni sustav mirovinskog osiguranja mijenja za više od 150 milijardi kuna. Osim toga, mirovinska prava prema programima definiranih doprinosa (stupac A, redak 10 u tablicama 1., 2. i 3.) procijenjena su na iznos od 98,25 milijardi kuna. Naposljetku, ukupna mirovinska prava iznosila su 1 139,81 milijardu kuna pri diskontnoj stopi od 4%, 1 347,47 milijardi kuna pri diskontnoj stopi od 3% te 982,05 milijardi kuna pri diskontnoj stopi od 5%

1. OBRAČUNANA MIROVINSKA PRAVA UZ DISKONTNU STOPU OD 4%

mil. kuna

Broj retka Kod ESA-e Opis tokova Ukupno Programi definiranih doprinosa Sustav mirovinskog osiguranja
1 F63 Mirovinska prava početne bilance stanja 1.045.555 92.013 953.542
2 D61 Neto socijalni doprinosi koji se odnose na mirovine (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 - 2.5) 67.803 6.868 60.935
2.1 D6111 Stvarni mirovinski doprinosi poslodavaca 683 95 588
2.2 D6121 Imputirani mirovinski doprinosi poslodavaca - - -
2.3 D6131 Stvarni mirovinski doprinosi kućanstava 28.315 6.109 22.206
2.4 D6141 Dodatni mirovinski doprinosi kućanstava 39.151 1.009 38.142
2.5 D61SC Naknade za usluge programa socijalnog osiguranja 346 346  -
3 D619 Ostale (aktuarske) promjene mirovinskih prava u sustavima mirovinskog osiguranja 3.291 - 3.291
4 D62 Smanjenje mirovinskih prava zbog plaćanja mirovinskih naknada 39.338 92 39.246
5 D8 Promjene mirovinskih prava zbog socijalnih doprinosa i mirovinskih naknada (2 + 3 - 4) 31.755 6.776 24.980
6 D81 Transferi mirovinskih prava između sustava 0 -511 511
7 D82 Promjena prava zbog pregovorima dogovorenih promjena strukture sustava 62.520 - 62.520
8 K7 Promjene prava zbog revalorizacije -26 -26 -
9 K5 Promjene prava zbog ostalih promjena obujma - -
10 F63 Mirovinska prava završne bilance stanja (1 + Σ 5 do 9) 1.139.805 98.252 1.041.553

2. OBRAČUNANA MIROVINSKA PRAVA UZ DISKONTNU STOPU OD 3%

mil. kuna

Broj retka Kod ESA-e Opis tokova Ukupno Programi definiranih doprinosa Sustav mirovinskog osiguranja
1 F63 Mirovinska prava početne bilance stanja 1.228.069 92.013 1.136.056
2 D61 Neto socijalni doprinosi koji se odnose na mirovine (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 - 2.5) 63.732 6.868 56.864
2.1 D6111 Stvarni mirovinski doprinosi poslodavaca 683 95 587
2.2 D6121 Imputirani mirovinski doprinosi poslodavaca - - -
2.3 D6131 Stvarni mirovinski doprinosi kućanstava 28.305 6.109 22.196
2.4 D6141 Dodatni mirovinski doprinosi kućanstava 35.091 1.009 34.082
2.5 D61SC Naknade za usluge programa socijalnog osiguranja 346 346 -
3 D619 Ostale (aktuarske) promjene mirovinskih prava u sustavima mirovinskog osiguranja 4.752 - 4.752
4 D62 Smanjenje mirovinskih prava zbog plaćanja mirovinskih naknada 39.338 92 39.246
5 D8 Promjene mirovinskih prava zbog socijalnih doprinosa i mirovinskih naknada (2 + 3 - 4) 29.146 6.776 22.370
6 D81 Transferi mirovinskih prava između sustava 0 -511 511
7 D82 Promjena prava zbog pregovorima dogovorenih promjena strukture sustava 90.284 - 90.284
8 K7 Promjene prava zbog revalorizacije -26 -26 -
9 K5 Promjene prava zbog ostalih promjena obujma - - -
10 F63 Mirovinska prava završne bilance stanja (1 + Σ 5 do 9) 1.347.473 98.252 1.249.221

3. OBRAČUNANA MIROVINSKA PRAVA UZ DISKONTNU STOPU OD 5%

mil. kuna

Broj retka Kod ESA-e Opis tokova Ukupno Programi definiranih doprinosa Sustav mirovinskog osiguranja
1 F63 Mirovinska prava početne bilance stanja 905.696 92.013 813.683
2 D61 Neto socijalni doprinosi koji se odnose na mirovine (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 - 2.5) 70.346 6.868 63.478
2.1 D6111 Stvarni mirovinski doprinosi poslodavaca 683 95 588
2.2 D6121 Imputirani mirovinski doprinosi poslodavaca - - -
2.3 D6131 Stvarni mirovinski doprinosi kućanstava 28.315 6.109 22.206
2.4 D6141 Dodatni mirovinski doprinosi kućanstava 41.693 1.009 40.684
2.5 D61SC Naknade za usluge programa socijalnog osiguranja 346 346 -
3 D619 Ostale (aktuarske) promjene mirovinskih prava u sustavima mirovinskog osiguranja 2.269 - 2.269
4 D62 Smanjenje mirovinskih prava zbog plaćanja mirovinskih naknada 39.338 92 39.246
5 D8 Promjene mirovinskih prava zbog socijalnih doprinosa i mirovinskih naknada (2 + 3 - 4) 33.276 6.776 26.500
6 D81 Transferi mirovinskih prava između sustava 0 -511 511
7 D82 Promjena prava zbog pregovorima dogovorenih promjena strukture sustava 43.103 - 43.103
8 K7 Promjene prava zbog revalorizacije -26 -26 -
9 K5 Promjene prava zbog ostalih promjena obujma - - -
10 F63 Mirovinska prava završne bilance stanja (1 + Σ 5 do 9) 982.049 98.252 883.797

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Pravna osnova

Obračunana mirovinska prava uređena su Uredbom (EU) br. 549/2013 i uvedena su Europskim sustavom nacionalnih i regionalnih računa 2010. Mirovinska prava prikazuju se u Dodatnoj tablici za obračunana mirovinska prava do određenog datuma u socijalnom osiguranju (tablica 29.), koja je strukturirana i prikazuje početno (na početku godine, redak 1) i završno (na kraju godine, redak 10) stanje mirovinskih prava zajedno s njihovim tokovima (redci od 2 do 9). Osim redaka, tablica 29. također sadržava stupce, od kojih se samo stupac A (drugi stup) i stupac H (prvi stup) odnose na Republiku Hrvatsku, dok treći stup nije obuhvaćen postupkom procjene. Sve transakcije u tablici 29. izražene su u bruto iznosima, odnosno uključuju poreze i naknade za usluge.

Metode izračuna i izvori podataka

Izračun se sastoji od dvaju dijelova: za programe definiranih doprinosa (stupac A) i za sustav mirovinskog osiguranja (stupac H). Glavni izvori podataka za retke stupac A, odnosno za programe definiranih doprinosa jesu: REGOS (redci 2.1, 2.3, 4 i 6), HANFA (redci 1, 2.4, 2.5 i 10), RMOD (redak 4), dok je redak 8 dobiven kao rezidual. Za razliku od stupca A, izračun za stupac H temelji se na izvorima podataka iz Ministarstva financija (podaci za sustav mirovinskog osiguranja) te na aktuarskom modeliranju (redci 1, 2.4, 3, 7 i 10 u tablici 29.) za projekcije za razdoblje od sto godina, pri čemu je postupak izračuna podijeljen prema spolu, vrsti mirovine za umirovljenike i sadašnje osiguranike. Ulazni parametri modela jesu diskontna stopa, rast plaća, inflacija, stope mortaliteta (preuzete iz Eurostatovih projekcija za stanovništvo − EUROPOP 2018.) te dob za umirovljenje u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Kratice  
BDP bruto domaći proizvod
ESA Europski sustav nacionalnih i regionalnih računa
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
HANFA Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
mil. milijun
REGOS Središnji registar osiguranika
RMOD Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo
Znakovi  
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice
- nema pojave
Σ zbroj

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Nikola Motik i Igor Knež


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

Postavke pristupačnosti