Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 19. studenog 2021.
OEN-2021-2-1/9

ISSN 1334-0557

KRATKOROČNI POKAZATELJI ENERGETSKE STATISTIKE U RUJNU 2021. PRVI REZULTATI

U rujnu 2021. električna energija raspoloživa za potrošnju iznosila je 1 430 GWh. Ta količina sadržava i gubitke u električnoj mreži.

Kod drugih energenata količina raspoloživa za potrošnju sadržava i količine energenata koje mogu završiti na skladištu kod finalnih potrošača ili u maloprodaji.

G-1. ELEKTRIČNA ENERGIJA, RASPOLOŽIVA ZA TUZEMNU POTROŠNJU, RUJAN 2019. - RUJAN 2021.

1. ELEKTRIČNA ENERGIJA

GWh

Opskrba Električna energija
2020. 2021.
VI. VII. VIII. IX. VI. VII. VIII. IX.
Ukupna bruto proizvodnja 947 989 962 1.009 906 1.008 1.028 879
Hidroelektrane 389 325 309 358 427 354 367 248
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 370 446 433 421 296 426 425 402
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 72 74 73 76 81 88 84 92
Vjetroelektrane 99 126 133 139 87 122 135 121
Sunčane elektrane  8 10 8 7 10 10 9 8
Geotermalne elektrane 9 8 6 8 5 8 8 8
Ukupna neto proizvodnja 920 955 931 974 880 977 1.000 846
Hidroelektrane 388 323 308 357 426 353 366 246
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 352 424 413 395 279 408 405 380
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 67 68 66 71 75 80 80 85
Vjetroelektrane 98 124 131 137 86 120 134 120
Sunčane elektrane  8 10 8 7 10 10 9 8
Geotermalne elektrane 7 6 5 7 4 6 6 6
Uvoz 828 1.078 1.010 881 931 931 1.055 1.034
Izvoz 448 510 365 473 337 337 409 437
Potrošeno iz mreže za crpke u reverzibilnim elektranama 22 8 21 20 15 11 10 13
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 1.278 1.515 1.555 1.362 1.459 1.560 1.636 1.430

2. PRIRODNI PLIN

Opskrba Mjerna jedinica Prirodni plin
2020. 2021.
VI. VII. VIII. IX. VI. VII. VIII. IX.
Proizvodnja mil. m3 75 76 75 49 63 66 65 63
  TJ (GOM) 2.991 3.047 2.968 1.957 2.521 2.636 2.599 2.507
Uvoz mil. m3 185 185 204 173 186 206 196 109
  TJ (GOM) 7.156 7.172 7.888 6.701 7.419 8.155 7.802 4.333
Izvoz mil. m3 3 3 3 3 16 2 6 11
  TJ (GOM) 108 104 96 93 605 68 250 425
Promjena zaliha mil. m3 75 63 90 18 102 90 77 -13
  TJ (GOM) 2.850 2.414 3.415 692 3.742 3.424 2.940 -619
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju mil. m3 182 195 186 201 131 180 178 174
  TJ (GOM) 7.189 7.701 7.345 7.872 5.593 7.299 7.211 7.034

3. UGLJIKOVODICI

3.1. SIROVA NAFTA

u tis. tona

Opskrba Sirova nafta
2020. 2021.
VI. VII. VIII. IX. VI. VII. VIII. IX.
Proizvodnja 49 50 49 44 45 47 47 46
Uvoz 270 187 276 168 330 85 309 112
Izvoz 21 56 56 39 41 45 39 34
Promjena zaliha 67 -59 39 -36 112 -164 71 -96
Prerada u rafinerijama 231 240 230 209 222 251 246 220

3.2. NAFTNI DERIVATI - UKUPNO

u tis. tona

Opskrba Naftni derivati
2020. 2021.
VI. VII. VIII. IX. VI. VII. VIII. IX.
Proizvodnja 279 319 301 307 297 320 308 288
Uvoz 151 95 142 138 171 123 185 126
Izvoz 181 178 157 164 195 221 135 163
Promjena zaliha 5 -61 2 18 1 -111 38 -57
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 244 297 284 263 272 333 320 308

3.2.1. MOTORNI BENZIN

u tis. tona

Opskrba Motorni benzin
2020. 2021.
VI. VII. VIII. IX. VI. VII. VIII. IX.
Proizvodnja 77 75 74 78 76 78 79 67
Uvoz 6 4 6 11 6 6 6 5
Izvoz 48 48 21 49 58 49 26 26
Promjena zaliha -2 -19 9 4 -12 -28 -4 5
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 37 50 50 36 36 63 63 41

3.2.2. PLINSKO DIZELSKO GORIVO

u tis. tona

Opskrba Plinsko dizelsko gorivo
2020. 2021.
VI. VII. VIII. IX. VI. VII. VIII. IX.
Proizvodnja 123 154 132 134 140 150 140 135
Uvoz 110 59 106 99 128 88 155 87
Izvoz 67 71 58 77 86 105 87 83
Promjena zaliha 19 -39 6 -9 7 -65 27 -52
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 147 181 174 165 175 198 181 191

3.2.3. LOŽIVA ULJA

u tis. tona

Opskrba Loživa ulja
2020. 2021.
VI. VII. VIII. IX. VI. VII. VIII. IX.
Proizvodnja 35 43 17 32 33 23 34 30
Uvoz 6 - 1 4 - - - -
Izvoz 48 39 30 2 32 31 3 33
Promjena zaliha -10 - -16 29 - -9 30 -4
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 3 4 4 5 1 1 1 1

3.2.4. OSTALI NAFTNI DERIVATI

u tis. tona

Opskrba Ostali naftni derivati
2020. 2021.
VI. VII. VIII. IX. VI. VII. VIII. IX.
Proizvodnja 44 47 78 63 48 69 55 56
Uvoz 29 32 29 24 37 29 24 34
Izvoz 18 20 48 36 19 36 19 21
Promjena zaliha -2 -3 3 -6 6 -9 -15 -6
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 57 62 56 57 60 71 75 75

4. KRUTA GORIVA

4.1. KAMENI UGLJEN

u tis. tona

Opskrba Kameni ugljen
2020. 2021.
VI. VII. VIII. IX. VI. VII. VIII. IX.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 51 - 67 71 8 72 141 6
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha -1 -62 - 15 -57 1 80 -58
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 52 62 67 56 65 71 61 64

4.2. KOKS

u tis. tona

Opskrba Koks
2020. 2021.
VI. VII. VIII. IX. VI. VII. VIII. IX.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 2 - 3 4 2 3 4 2
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha - - - - - - - -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 2 - 3 4 2 3 4 2

4.3. MRKI UGLJEN

u tis. tona

Opskrba Mrki ugljen
2020. 2021.
VI. VII. VIII. IX. VI. VII. VIII. IX.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz - - 5 8 - - - 2
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha - - 5 5 - - - 1
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju - - - 3 - - - 1

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Ovo Priopćenje sastavlja se na temelju više statističkih istraživanja, i to: Mjesečnog istraživanja o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M), Mjesečnog istraživanja o naftnim rafinerijama (ERG-1/N), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu i zalihama nafte i naftnih derivata (ERG-2/N), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu, zalihama i isporukama prirodnog plina (ERG-1/P), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu, zalihama, isporukama i potrošnji ugljena i koksa (ERG-1/U), Mjesečnog istraživanja o elektranama (ERG-1/EL) te podataka dobivenih iz Jedinstvene carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe.

Mjesečni podaci u ovom Priopćenju služe za praćenje kretanja energenata prema navedenim obilježjima, a zbrojeni za 12 mjeseci ne predstavljaju godišnje bilančne podatke jer zbog brzine davanja podataka u mjesečnoj dinamici ili storniranja nekih isporuka može doći do manjih odstupanja u mjesečnim podacima. Zbog toga preporučujemo sljedeće izvore za godišnje podatke: godišnje Statističko izvješće "Energetska statistika", koje objavljuje Državni zavod za statistiku, i godišnji energetski pregled "Energija u Hrvatskoj", u izdanju Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Bruto proizvodnja električne energije jest proizvedena električna energija na generatoru hidroelektrana, termoelektrana i CHP na fosilna goriva, termoelektrana i CHP na obnovljiva goriva, vjetroelektrana i sunčanih elektrana.

Neto proizvodnja električne energije jest električna energija isporučena elektromreži iz elektrane. To je razlika između proizvedene električne energije na generatoru i vlastite potrošnje.

Geotermalne elektrane proizvode energiju dostupnu kao toplinu koja isijava iz unutrašnjosti Zemljine kore, uglavnom u obliku vruće vode ili pare; isključujući okolnu toplinu koju sakupljaju toplinske crpke iz tla. Proizvodnja geotermalne energije jest razlika između entalpije tekućine dobivene iz bušotine i krajnje otpadne tekućine.

Raspoloživa energija za potrošnju jest količina energenata raspoloživa za finalnu tuzemnu potrošnju u koju su uključeni gubici i zalihe kod finalnih potrošača i u maloprodaji.

Sirova nafta jest mineralno ulje prirodnog podrijetla koje obuhvaća mješavinu ugljikovodika i dodatnih nečistoća, npr. sumpora. Nalazi se u tekućemu agregatnom stanju pod normalnom temperaturom i tlakom, a njezina fizikalna svojstva (gustoća, viskoznost itd.) jako variraju. U sirovu naftu uključeni su i kondenzati koji se dobivaju iz vezane ili nevezane proizvodnje plina pomiješanoga s komercijalnom sirovom naftom.

Prirodni plin sastoji se od plinova, nastaje prirodno u podzemnim nalazištima bilo u tekućemu bilo u plinovitom stanju. Uglavnom se sastoji od metana. Uključuje i "nevezani" plin, koji potječe iz nalazišta što daju ugljikovodike samo u plinovitom stanju, i "vezani" plin, proizveden zajedno sa sirovom naftom, te metan iskopan iz rudnika ugljena (plin iz rudnika). Prirodni plin uključuje i industrijski proizveden plin (proizveden od gradskoga ili industrijskog otpada ili kanalizacije). Ispuhane ili spaljene količine prirodnog plina ne računaju se.

Naftni derivati jesu svi proizvodi koji su proizvedeni u naftnim rafinerijama, a to su: rafinerijski plin, ukapljeni plin, motorni benzini, petrolej, mlazno gorivo, dizelsko gorivo, ekstralako loživo ulje, loživo ulje, primarni benzin, white spirit, maziva ulja, bitumen, parafin, naftni koks i ostali proizvodi rafinerija.

Pod ostalim naftnim derivatima iskazani su i ukapljeni plinovi u degazolinaži.

Pod uvozom se podrazumijevaju količine energenata koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Količine nafte, naftnih proizvoda i tekućeg plina pod ugovorima o proizvodnji koje se ostvaruju u inozemstvu također treba iskazati u ovoj tablici kao uvoz. Energenti u tranzitu kroz Republiku Hrvatsku ne iskazuju se u ovom obrascu ni kao uvoz ni kao izvoz.

Pod izvozom se podrazumijevaju količine koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene i jesu li ili nisu vlasništvo hrvatskog rezidenta.

Za uvoz i izvoz električne energije primjenjuje se Eurostatova definicija koja uključuje i tranzit: količine električne energije smatraju se uvezenima ili izvezenima kada prijeđu političke granice zemlje bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Ako električna energija prolazi kroz zemlju, količina te energije prijavljuje se i kao uvoz i kao izvoz.

Pod promjenom zaliha podrazumijevaju se promjene stanja zaliha na početku i kraju mjeseca u poduzećima koja se bave proizvodnjom, transformacijom, uvozom i izvozom energije. Razlika se dobije tako što se od stanja zaliha na kraju posljednjeg dana u mjesecu oduzme stanje zaliha na početku prvoga radnog dana u istome mjesecu.

Kratice

CHP kombinirana proizvodnja toplinske i električne energije
Eurostat Statistički ured Europske unije
GOM gornja ogrjevna moć
GWh gigavatsat
m3 kubični metar
mil. milijun
tis. tisuća
TJ teradžul

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
  Darko Jukić, Ana Grabić, Mirjana Petanjek i Željka Oršanić Kelebuh  

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti