Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 18. veljače 2022.
OEN-2021-2-1/12

ISSN 1334-0557

KRATKOROČNI POKAZATELJI ENERGETSKE STATISTIKE U PROSINCU 2021.
PRVI REZULTATI

U prosincu 2021. električna energija raspoloživa za potrošnju iznosila je 1 707 GWh. Ta količina sadržava i gubitke u električnoj mreži.

Kod drugih energenata količina raspoloživa za potrošnju sadržava i količine energenata koje mogu završiti na skladištu kod finalnih potrošača ili u maloprodaji.

G.1. ELEKTRIČNA ENERGIJA, RASPOLOŽIVA ZA TUZEMNU POTROŠNJU, PROSINAC 2019.-PROSINAC 2021.

1. ELEKTRIČNA ENERGIJA

GWh

Opskrba Električna energija
2020. 2021.
IX. X. XI. XII. IX. X. XI. XII.
Ukupna bruto proizvodnja 1.009 1.395 1.258 1.757 879 1.157 1.388 1.698
Hidroelektrane 358 717 529 976 248 309 565 973
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 421 451 491 505 402 512 513 364
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 76 82 83 86 92 94 92 97
Vjetroelektrane 139 131 145 186 121 229 208 253
Sunčane elektrane  7 5 2 1 8 5 2 2
Geotermalne elektrane 8 9 8 3 8 8 8 9
Ukupna neto proizvodnja 974 1.354 1.217 1.725 846 1.119 1.354 1.664
Hidroelektrane 357 714 525 973 246 307 563 970
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 395 425 464 482 380 487 488 343
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 71 75 75 81 85 85 87 88
Vjetroelektrane 137 128 144 185 120 228 206 252
Sunčane elektrane  7 5 2 1 8 5 2 2
Geotermalne elektrane 7 7 7 3 6 7 7 7
Uvoz 881 841 887 736 1.034 982 770 968
Izvoz 473 745 602 853 437 580 581 916
Potrošeno iz mreže za crpke u reverzibilnim elektranama 20 4 15 6 13 29 22 9
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 1.362 1.446 1.487 1.602 1.430 1.492 1.521 1.707

2. PRIRODNI PLIN

Opskrba Mjerna jedinica Prirodni plin
2020. 2021.
IX. X. XI. XII. IX. X. XI. XII.
Proizvodnja mil. m3 49 73 71 69 63 63 60 61
  TJ (GOM) 1.957 2.921 2.813 2.738 2.507 2.524 2.418 2.446
Uvoz mil. m3 173 197 179 205 109 202 193 188
  TJ (GOM) 6.701 7.619 6.974 7.945 4.333 8.015 7.699 7.497
Izvoz mil. m3 3 3 1 2 11 12 6 6
  TJ (GOM) 93 93 50 88 425 439 242 227
Promjena zaliha mil. m3 18 -2 -87 -83 -13 14 -67 -85
  TJ (GOM) 692 -69 -3.293 -3.157 -619 668 -2.534 -3.259
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju mil. m3 201 269 336 355 174 239 314 328
  TJ (GOM) 7.872 10.516 13.030 13.752 7.034 9.432 12.409 12.975

3. UGLJIKOVODICI

3.1. SIROVA NAFTA

u tis. tona

Opskrba Sirova nafta
2020. 2021.
IX. X. XI. XII. IX. X. XI. XII.
Proizvodnja 44 48 47 47 46 47 47 48
Uvoz 168 90 - - 112 97 - -
Izvoz 39 20 40 136 34 39 39 63
Promjena zaliha -36 -99 -76 -118 -96 -121 -13 -45
Prerada u rafinerijama 209 217 83 29 220 226 21 30

3.2. NAFTNI DERIVATI - UKUPNO

u tis. tona

Opskrba Naftni derivati
2020. 2021.
IX. X. XI. XII. IX. X. XI. XII.
Proizvodnja 307 290 115 41 288 297 34 44
Uvoz 138 152 202 234 126 196 313 312
Izvoz 164 156 142 76 163 174 97 102
Promjena zaliha 18 29 -51 -5 -57 41 5 25
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 263 257 226 204 308 278 245 229

3.2.1. MOTORNI BENZIN

u tis. tona

Opskrba Motorni benzin
2020. 2021.
IX. X. XI. XII. IX. X. XI. XII.
Proizvodnja 78 75 25 20 67 79 5 13
Uvoz 11 13 9 5 5 4 38 30
Izvoz 49 11 14 8 26 25 8 11
Promjena zaliha 4 45 -11 -9 5 24 8 -1
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 36 32 31 26 41 34 27 33

3.2.2. PLINSKO DIZELSKO GORIVO

u tis. tona

Opskrba Plinsko dizelsko gorivo
2020. 2021.
IX. X. XI. XII. IX. X. XI. XII.
Proizvodnja 134 125 50 12 135 128 10 6
Uvoz 99 96 162 202 87 148 221 235
Izvoz 77 86 66 54 83 77 68 71
Promjena zaliha -9 -21 -12 19 -52 22 8 34
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 165 156 158 141 191 177 155 136

3.2.3. LOŽIVA ULJA

u tis. tona

Opskrba Loživa ulja
2020. 2021.
IX. X. XI. XII. IX. X. XI. XII.
Proizvodnja 32 35 9 2 30 8 9 21
Uvoz 4 5 3 3 - 2 1 1
Izvoz 2 32 33 5 33 35 6 13
Promjena zaliha 29 2 -25 -3 -4 -26 - 6
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 5 6 4 3 1 1 4 3

3.2.4. OSTALI NAFTNI DERIVATI

u tis. tona

Opskrba Ostali naftni derivati
2020. 2021.
IX. X. XI. XII. IX. X. XI. XII.
Proizvodnja 63 55 31 7 56 82 10 4
Uvoz 24 38 28 24 34 42 53 46
Izvoz 36 27 29 9 21 37 15 7
Promjena zaliha -6 3 -3 -12 -6 21 -11 -14
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 57 63 33 34 75 66 59 57

4. KRUTA GORIVA

4.1. KAMENI UGLJEN

u tis. tona

Opskrba Kameni ugljen
2020. 2021.
IX. X. XI. XII. IX. X. XI. XII.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 71 72 79 73 6 67 76 73
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha 15 14 12 10 -58 - 9 15
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 56 58 67 63 64 67 67 58

4.2. KOKS

u tis. tona

Opskrba Koks
2020. 2021.
IX. X. XI. XII. IX. X. XI. XII.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 4 3 4 3 2 3 2 3
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha - - - - - - - -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 4 3 4 3 2 3 2 3

4.3. MRKI UGLJEN

u tis. tona

Opskrba Mrki ugljen
2020. 2021.
IX. X. XI. XII. IX. X. XI. XII.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 8 2 2 - 2 1 1 -
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha 5 -4 -4 -2 1 - - -1
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 3 6 6 2 1 1 1 1

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Ovo Priopćenje sastavlja se na temelju više statističkih istraživanja, i to: Mjesečnog istraživanja o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M), Mjesečnog istraživanja o naftnim rafinerijama (ERG-1/N), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu i zalihama nafte i naftnih derivata (ERG-2/N), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu, zalihama i isporukama prirodnog plina (ERG-1/P), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu, zalihama, isporukama i potrošnji ugljena i koksa (ERG-1/U), Mjesečnog istraživanja o elektranama (ERG-1/EL) te podataka dobivenih iz Jedinstvene carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe.

Mjesečni podaci u ovom Priopćenju služe za praćenje kretanja energenata prema navedenim obilježjima, a zbrojeni za 12 mjeseci ne predstavljaju godišnje bilančne podatke jer zbog brzine davanja podataka u mjesečnoj dinamici ili storniranja nekih isporuka može doći do manjih odstupanja u mjesečnim podacima. Zbog toga preporučujemo sljedeće izvore za godišnje podatke: godišnje Statističko izvješće "Energetska statistika", koje objavljuje Državni zavod za statistiku, i godišnji energetski pregled "Energija u Hrvatskoj", u izdanju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Bruto proizvodnja električne energije jest proizvedena električna energija na generatoru hidroelektrana, termoelektrana i CHP na fosilna goriva, termoelektrana i CHP na obnovljiva goriva, vjetroelektrana i sunčanih elektrana.

Neto proizvodnja električne energije jest električna energija isporučena elektromreži iz elektrane. To je razlika između proizvedene električne energije na generatoru i vlastite potrošnje.

Geotermalne elektrane proizvode energiju dostupnu kao toplinu koja isijava iz unutrašnjosti Zemljine kore, uglavnom u obliku vruće vode ili pare; isključujući okolnu toplinu koju sakupljaju toplinske crpke iz tla. Proizvodnja geotermalne energije jest razlika između entalpije tekućine dobivene iz bušotine i krajnje otpadne tekućine.

Raspoloživa energija za potrošnju jest količina energenata raspoloživa za finalnu tuzemnu potrošnju u koju su uključeni gubici i zalihe kod finalnih potrošača i u maloprodaji.

Sirova nafta jest mineralno ulje prirodnog podrijetla koje obuhvaća mješavinu ugljikovodika i dodatnih nečistoća, npr. sumpora. Nalazi se u tekućemu agregatnom stanju pod normalnom temperaturom i tlakom, a njezina fizikalna svojstva (gustoća, viskoznost itd.) jako variraju. U sirovu naftu uključeni su i kondenzati koji se dobivaju iz vezane ili nevezane proizvodnje plina pomiješanoga s komercijalnom sirovom naftom.

Prirodni plin sastoji se od plinova, nastaje prirodno u podzemnim nalazištima bilo u tekućemu bilo u plinovitom stanju. Uglavnom se sastoji od metana. Uključuje i "nevezani" plin, koji potječe iz nalazišta što daju ugljikovodike samo u plinovitom stanju, i "vezani" plin, proizveden zajedno sa sirovom naftom, te metan iskopan iz rudnika ugljena (plin iz rudnika). Prirodni plin uključuje i industrijski proizveden plin (proizveden od gradskoga ili industrijskog otpada ili kanalizacije). Ispuhane ili spaljene količine prirodnog plina ne računaju se.

Naftni derivati jesu svi proizvodi koji su proizvedeni u naftnim rafinerijama, a to su: rafinerijski plin, ukapljeni plin, motorni benzini, petrolej, mlazno gorivo, dizelsko gorivo, ekstralako loživo ulje, loživo ulje, primarni benzin, white spirit, maziva ulja, bitumen, parafin, naftni koks i ostali proizvodi rafinerija.

Pod ostalim naftnim derivatima iskazani su i ukapljeni plinovi u degazolinaži.

Pod uvozom se podrazumijevaju količine energenata koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Količine nafte, naftnih proizvoda i tekućeg plina pod ugovorima o proizvodnji koje se ostvaruju u inozemstvu također treba iskazati u ovoj tablici kao uvoz. Energenti u tranzitu kroz Republiku Hrvatsku ne iskazuju se u ovom obrascu ni kao uvoz ni kao izvoz.

Pod izvozom se podrazumijevaju količine koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene i jesu li ili nisu vlasništvo hrvatskog rezidenta.

Za uvoz i izvoz električne energije primjenjuje se Eurostatova definicija koja uključuje i tranzit: količine električne energije smatraju se uvezenima ili izvezenima kada prijeđu političke granice zemlje bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Ako električna energija prolazi kroz zemlju, količina te energije prijavljuje se i kao uvoz i kao izvoz.

Pod promjenom zaliha podrazumijevaju se promjene stanja zaliha na početku i kraju mjeseca u poduzećima koja se bave proizvodnjom, transformacijom, uvozom i izvozom energije. Razlika se dobije tako što se od stanja zaliha na kraju posljednjeg dana u mjesecu oduzme stanje zaliha na početku prvoga radnog dana u istome mjesecu.

 

Kratice

CHP kombinirana proizvodnja toplinske i električne energije
Eurostat Statistički ured Europske unije
GOM gornja ogrjevna moć
GWh gigavatsat
m3 kubični metar
mil. milijun
tis. tisuća
TJ teradžul

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Darko Jukić, Ana Grabić, Mirjana Petanjek i Željka Oršanić Kelebuh

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti