Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 21. siječnja 2022.
OEN-2021-2-1/11

ISSN 1334-0557

KRATKOROČNI POKAZATELJI ENERGETSKE STATISTIKE U STUDENOM 2021. PRVI REZULTATI

U studenome 2021. električna energija raspoloživa za potrošnju iznosila je 1 521 GWh. Ta količina sadržava i gubitke u električnoj mreži.

Kod drugih energenata količina raspoloživa za potrošnju sadržava i količine energenata koje mogu završiti na skladištu kod finalnih potrošača ili u maloprodaji.

G-1. ELEKTRIČNA ENERGIJA, RASPOLOŽIVA ZA TUZEMNU POTROŠNJU, STUDENI 2019. - STUDENI 2021.

1. ELEKTRIČNA ENERGIJA

GWh

Opskrba Električna energija
2020. 2021.
VIII. IX. X. XI. VIII. IX. X. XI.
Ukupna bruto proizvodnja 962 1.009 1.395 1.258 1.028 879 1.157 1.388
Hidroelektrane 309 358 717 529 367 248 309 565
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 433 421 451 491 425 402 512 513
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 73 76 82 83 84 92 94 92
Vjetroelektrane 133 139 131 145 135 121 229 208
Sunčane elektrane  8 7 5 2 9 8 5 2
Geotermalne elektrane 6 8 9 8 8 8 8 8
Ukupna neto proizvodnja 931 974 1.354 1.217 1.000 846 1.119 1.354
Hidroelektrane 308 357 714 525 366 246 307 563
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 413 395 425 464 405 380 487 488
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 66 71 75 75 80 85 85 87
Vjetroelektrane 131 137 128 144 134 120 228 206
Sunčane elektrane  8 7 5 2 9 8 5 2
Geotermalne elektrane 5 7 7 7 6 6 7 7
Uvoz 1.010 881 841 887 1.055 1.034 982 770
Izvoz 365 473 745 602 409 437 580 581
Potrošeno iz mreže za crpke u reverzibilnim elektranama 21 20 4 15 10 13 29 22
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 1.555 1.362 1.446 1.487 1.636 1.430 1.492 1.521

2. PRIRODNI PLIN

Opskrba Mjerna jedinica Prirodni plin
2020. 2021.
VIII. IX. X. XI. VIII. IX. X. XI.
Proizvodnja mil. m3 75 49 73 71 65 63 63 60
  TJ (GOM) 2.968 1.957 2.921 2.813 2.599 2.507 2.524 2.418
Uvoz mil. m3 204 173 197 179 196 109 202 193
  TJ (GOM) 7.888 6.701 7.619 6.974 7.802 4.333 8.015 7.699
Izvoz mil. m3 3 3 3 1 6 11 12 6
  TJ (GOM) 96 93 93 50 250 425 439 242
Promjena zaliha mil. m3 90 18 -2 -87 77 -13 14 -67
  TJ (GOM) 3.415 692 -69 -3.293 2.940 -619 668 -2.534
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju mil. m3 186 201 269 336 178 174 239 314
  TJ (GOM) 7.345 7.872 10.516 13.030 7.211 7.034 9.432 12.409

3. UGLJIKOVODICI

3.1. SIROVA NAFTA

u tis. tona

Opskrba Sirova nafta
2020. 2021.
VIII. IX. X. XI. VIII. IX. X. XI.
Proizvodnja 49 44 48 47 47 46 47 47
Uvoz 276 168 90 - 309 112 97 -
Izvoz 56 39 20 40 39 34 39 39
Promjena zaliha 39 -36 -99 -76 71 -96 -121 -13
Prerada u rafinerijama 230 209 217 83 246 220 226 21

3.2. NAFTNI DERIVATI - UKUPNO

u tis. tona

Opskrba Naftni derivati
2020. 2021.
VIII. IX. X. XI. VIII. IX. X. XI.
Proizvodnja 301 307 290 115 308 288 297 34
Uvoz 142 138 152 202 185 126 196 313
Izvoz 157 164 156 142 135 163 174 97
Promjena zaliha 2 18 29 -51 38 -57 41 5
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 284 263 257 226 320 308 278 245

3.2.1. MOTORNI BENZIN

u tis. tona

Opskrba Motorni benzin
2020. 2021.
VIII. IX. X. XI. VIII. IX. X. XI.
Proizvodnja 74 78 75 25 79 67 79 5
Uvoz 6 11 13 9 6 5 4 38
Izvoz 21 49 11 14 26 26 25 8
Promjena zaliha 9 4 45 -11 -4 5 24 8
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 50 36 32 31 63 41 34 27

3.2.2. PLINSKO DIZELSKO GORIVO

u tis. tona

Opskrba Plinsko dizelsko gorivo
2020. 2021.
VIII. IX. X. XI. VIII. IX. X. XI.
Proizvodnja 132 134 125 50 140 135 128 10
Uvoz 106 99 96 162 155 87 148 221
Izvoz 58 77 86 66 87 83 77 68
Promjena zaliha 6 -9 -21 -12 27 -52 22 8
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 174 165 156 158 181 191 177 155

3.2.3. LOŽIVA ULJA

u tis. tona

Opskrba Loživa ulja
2020. 2021.
VIII. IX. X. XI. VIII. IX. X. XI.
Proizvodnja 17 32 35 9 34 30 8 9
Uvoz 1 4 5 3 - - 2 1
Izvoz 30 2 32 33 3 33 35 6
Promjena zaliha -16 29 2 -25 30 -4 -26 -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 4 5 6 4 1 1 1 4

3.2.4. OSTALI NAFTNI DERIVATI

u tis. tona

Opskrba Ostali naftni derivati
2020. 2021.
VIII. IX. X. XI. VIII. IX. X. XI.
Proizvodnja 78 63 55 31 55 56 82 10
Uvoz 29 24 38 28 24 34 42 53
Izvoz 48 36 27 29 19 21 37 15
Promjena zaliha 3 -6 3 -3 -15 -6 21 -11
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 56 57 63 33 75 75 66 59

4. KRUTA GORIVA

4.1. KAMENI UGLJEN

u tis. tona

Opskrba Kameni ugljen
2020. 2021.
VIII. IX. X. XI. VIII. IX. X. XI.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 67 71 72 79 141 6 67 76
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha - 15 14 12 80 -58 - 9
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 67 56 58 67 61 64 67 67

4.2. KOKS

u tis. tona

Opskrba Koks
2020. 2021.
VIII. IX. X. XI. VIII. IX. X. XI.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 3 4 3 4 4 2 3 2
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha - - - - - - - -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 3 4 3 4 4 2 3 2

4.3. MRKI UGLJEN

u tis. tona

Opskrba Mrki ugljen
2020. 2021.
VIII. IX. X. XI. VIII. IX. X. XI.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 5 8 2 2 - 2 1 1
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha 5 5 -4 -4 - 1 - -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju - 3 6 6 - 1 1 1

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Ovo Priopćenje sastavlja se na temelju više statističkih istraživanja, i to: Mjesečnog istraživanja o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M), Mjesečnog istraživanja o naftnim rafinerijama (ERG-1/N), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu i zalihama nafte i naftnih derivata (ERG-2/N), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu, zalihama i isporukama prirodnog plina (ERG-1/P), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu, zalihama, isporukama i potrošnji ugljena i koksa (ERG-1/U), Mjesečnog istraživanja o elektranama (ERG-1/EL) te podataka dobivenih iz Jedinstvene carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe.

Mjesečni podaci u ovom Priopćenju služe za praćenje kretanja energenata prema navedenim obilježjima, a zbrojeni za 12 mjeseci ne predstavljaju godišnje bilančne podatke jer zbog brzine davanja podataka u mjesečnoj dinamici ili storniranja nekih isporuka može doći do manjih odstupanja u mjesečnim podacima. Zbog toga preporučujemo sljedeće izvore za godišnje podatke: godišnje Statističko izvješće "Energetska statistika", koje objavljuje Državni zavod za statistiku, i godišnji energetski pregled "Energija u Hrvatskoj", u izdanju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Bruto proizvodnja električne energije jest proizvedena električna energija na generatoru hidroelektrana, termoelektrana i CHP na fosilna goriva, termoelektrana i CHP na obnovljiva goriva, vjetroelektrana i sunčanih elektrana.

Neto proizvodnja električne energije jest električna energija isporučena elektromreži iz elektrane. To je razlika između proizvedene električne energije na generatoru i vlastite potrošnje.

Geotermalne elektrane proizvode energiju dostupnu kao toplinu koja isijava iz unutrašnjosti Zemljine kore, uglavnom u obliku vruće vode ili pare; isključujući okolnu toplinu koju sakupljaju toplinske crpke iz tla. Proizvodnja geotermalne energije jest razlika između entalpije tekućine dobivene iz bušotine i krajnje otpadne tekućine.

Raspoloživa energija za potrošnju jest količina energenata raspoloživa za finalnu tuzemnu potrošnju u koju su uključeni gubici i zalihe kod finalnih potrošača i u maloprodaji.

Sirova nafta jest mineralno ulje prirodnog podrijetla koje obuhvaća mješavinu ugljikovodika i dodatnih nečistoća, npr. sumpora. Nalazi se u tekućemu agregatnom stanju pod normalnom temperaturom i tlakom, a njezina fizikalna svojstva (gustoća, viskoznost itd.) jako variraju. U sirovu naftu uključeni su i kondenzati koji se dobivaju iz vezane ili nevezane proizvodnje plina pomiješanoga s komercijalnom sirovom naftom.

Prirodni plin sastoji se od plinova, nastaje prirodno u podzemnim nalazištima bilo u tekućemu bilo u plinovitom stanju. Uglavnom se sastoji od metana. Uključuje i "nevezani" plin, koji potječe iz nalazišta što daju ugljikovodike samo u plinovitom stanju, i "vezani" plin, proizveden zajedno sa sirovom naftom, te metan iskopan iz rudnika ugljena (plin iz rudnika). Prirodni plin uključuje i industrijski proizveden plin (proizveden od gradskoga ili industrijskog otpada ili kanalizacije). Ispuhane ili spaljene količine prirodnog plina ne računaju se.

Naftni derivati jesu svi proizvodi koji su proizvedeni u naftnim rafinerijama, a to su: rafinerijski plin, ukapljeni plin, motorni benzini, petrolej, mlazno gorivo, dizelsko gorivo, ekstralako loživo ulje, loživo ulje, primarni benzin, white spirit, maziva ulja, bitumen, parafin, naftni koks i ostali proizvodi rafinerija.

Pod ostalim naftnim derivatima iskazani su i ukapljeni plinovi u degazolinaži.

Pod uvozom se podrazumijevaju količine energenata koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Količine nafte, naftnih proizvoda i tekućeg plina pod ugovorima o proizvodnji koje se ostvaruju u inozemstvu također treba iskazati u ovoj tablici kao uvoz. Energenti u tranzitu kroz Republiku Hrvatsku ne iskazuju se u ovom obrascu ni kao uvoz ni kao izvoz.

Pod izvozom se podrazumijevaju količine koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene i jesu li ili nisu vlasništvo hrvatskog rezidenta.

Za uvoz i izvoz električne energije primjenjuje se Eurostatova definicija koja uključuje i tranzit: količine električne energije smatraju se uvezenima ili izvezenima kada prijeđu političke granice zemlje bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Ako električna energija prolazi kroz zemlju, količina te energije prijavljuje se i kao uvoz i kao izvoz.

Pod promjenom zaliha podrazumijevaju se promjene stanja zaliha na početku i kraju mjeseca u poduzećima koja se bave proizvodnjom, transformacijom, uvozom i izvozom energije. Razlika se dobije tako što se od stanja zaliha na kraju posljednjeg dana u mjesecu oduzme stanje zaliha na početku prvoga radnog dana u istome mjesecu.

 

Kratice

CHP kombinirana proizvodnja toplinske i električne energije
Eurostat Statistički ured Europske unije
GOM gornja ogrjevna moć
GWh gigavatsat
m3 kubični metar
mil. milijun
tis. tisuća
TJ teradžul

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Darko Jukić, Ana Grabić, Mirjana Petanjek i Željka Oršanić Kelebuh

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti