Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 17. prosinca 2021.
OEN-2021-2-1/10

ISSN 1334-0557

KRATKOROČNI POKAZATELJI ENERGETSKE STATISTIKE U LISTOPADU 2021. PRVI REZULTATI

U listopadu 2021. električna energija raspoloživa za potrošnju iznosila je 1 492 GWh. Ta količina sadržava i gubitke u električnoj mreži.

Kod drugih energenata količina raspoloživa za potrošnju sadržava i količine energenata koje mogu završiti na skladištu kod finalnih potrošača ili u maloprodaji.

G-1. ELEKTRIČNA ENERGIJA, RASPOLOŽIVA ZA TUZEMNU POTROŠNJU, LISTOPAD 2019. - LISTOPAD 2021.

1. ELEKTRIČNA ENERGIJA

GWh

Opskrba Električna energija
2020. 2021.
VII. VIII. IX. X. VII. VIII. IX. X.
Ukupna bruto proizvodnja 989 962 1.009 1.395 1.008 1.028 879 1.157
Hidroelektrane 325 309 358 717 354 367 248 309
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 446 433 421 451 426 425 402 512
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 74 73 76 82 88 84 92 94
Vjetroelektrane 126 133 139 131 122 135 121 229
Sunčane elektrane  10 8 7 5 10 9 8 5
Geotermalne elektrane 8 6 8 9 8 8 8 8
Ukupna neto proizvodnja 955 931 974 1.354 977 1.000 846 1.119
Hidroelektrane 323 308 357 714 353 366 246 307
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 424 413 395 425 408 405 380 487
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 68 66 71 75 80 80 85 85
Vjetroelektrane 124 131 137 128 120 134 120 228
Sunčane elektrane  10 8 7 5 10 9 8 5
Geotermalne elektrane 6 5 7 7 6 6 6 7
Uvoz 1.078 1.010 881 841 931 1.055 1.034 982
Izvoz 510 365 473 745 337 409 437 580
Potrošeno iz mreže za crpke u reverzibilnim elektranama 8 21 20 4 11 10 13 29
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 1.515 1.555 1.362 1.446 1.560 1.636 1.430 1.492

2. PRIRODNI PLIN

Opskrba Mjerna jedinica Prirodni plin
2020. 2021.
VII. VIII. IX. X. VII. VIII. IX. X.
Proizvodnja mil. m3 76 75 49 73 66 65 63 63
  TJ (GOM) 3.047 2.968 1.957 2.921 2.636 2.599 2.507 2.524
Uvoz mil. m3 185 204 173 197 206 196 109 202
  TJ (GOM) 7.172 7.888 6.701 7.619 8.155 7.802 4.333 8.015
Izvoz mil. m3 3 3 3 3 2 6 11 12
  TJ (GOM) 104 96 93 93 68 250 425 439
Promjena zaliha mil. m3 63 90 18 -2 90 77 -13 14
  TJ (GOM) 2.414 3.415 692 -69 3.424 2.940 -619 668
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju mil. m3 195 186 201 269 180 178 174 239
  TJ (GOM) 7.701 7.345 7.872 10.516 7.299 7.211 7.034 9.432

3. UGLJIKOVODICI

3.1. SIROVA NAFTA

u tis. tona

Opskrba Sirova nafta
2020. 2021.
VII. VIII. IX. X. VII. VIII. IX. X.
Proizvodnja 50 49 44 48 47 47 46 47
Uvoz 187 276 168 90 85 309 112 97
Izvoz 56 56 39 20 45 39 34 39
Promjena zaliha -59 39 -36 -99 -164 71 -96 -121
Prerada u rafinerijama 240 230 209 217 251 246 220 226

3.2. NAFTNI DERIVATI - UKUPNO

u tis. tona

Opskrba Naftni derivati
2020. 2021.
VII. VIII. IX. X. VII. VIII. IX. X.
Proizvodnja 319 301 307 290 320 308 288 297
Uvoz 95 142 138 152 123 185 126 196
Izvoz 178 157 164 156 221 135 163 174
Promjena zaliha -61 2 18 29 -111 38 -57 41
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 297 284 263 257 333 320 308 278

3.2.1. MOTORNI BENZIN

u tis. tona

Opskrba Motorni benzin
2020. 2021.
VII. VIII. IX. X. VII. VIII. IX. X.
Proizvodnja 75 74 78 75 78 79 67 79
Uvoz 4 6 11 13 6 6 5 4
Izvoz 48 21 49 11 49 26 26 25
Promjena zaliha -19 9 4 45 -28 -4 5 24
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 50 50 36 32 63 63 41 34

3.2.2. PLINSKO DIZELSKO GORIVO

u tis. tona

Opskrba Plinsko dizelsko gorivo
2020. 2021.
VII. VIII. IX. X. VII. VIII. IX. X.
Proizvodnja 154 132 134 125 150 140 135 128
Uvoz 59 106 99 96 88 155 87 148
Izvoz 71 58 77 86 105 87 83 77
Promjena zaliha -39 6 -9 -21 -65 27 -52 22
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 181 174 165 156 198 181 191 177

3.2.3. LOŽIVA ULJA

u tis. tona

Opskrba Loživa ulja
2020. 2021.
VII. VIII. IX. X. VII. VIII. IX. X.
Proizvodnja 43 17 32 35 23 34 30 8
Uvoz - 1 4 5 - - - 2
Izvoz 39 30 2 32 31 3 33 35
Promjena zaliha - -16 29 2 -9 30 -4 -26
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 4 4 5 6 1 1 1 1

3.2.4. OSTALI NAFTNI DERIVATI

u tis. tona

Opskrba Ostali naftni derivati
2020. 2021.
VII. VIII. IX. X. VII. VIII. IX. X.
Proizvodnja 47 78 63 55 69 55 56 82
Uvoz 32 29 24 38 29 24 34 42
Izvoz 20 48 36 27 36 19 21 37
Promjena zaliha -3 3 -6 3 -9 -15 -6 21
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 62 56 57 63 71 75 75 66

4. KRUTA GORIVA

4.1. KAMENI UGLJEN

u tis. tona

Opskrba Kameni ugljen
2020. 2021.
VII. VIII. IX. X. VII. VIII. IX. X.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz - 67 71 72 72 141 6 67
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha -62 - 15 14 1 80 -58 -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 62 67 56 58 71 61 64 67

4.2. KOKS

u tis. tona

Opskrba Koks
2020. 2021.
VII. VIII. IX. X. VII. VIII. IX. X.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz - 3 4 3 3 4 2 3
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha - - - - - - - -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju - 3 4 3 3 4 2 3

4.3. MRKI UGLJEN

u tis. tona

Opskrba Mrki ugljen
2020. 2021.
VII. VIII. IX. X. VII. VIII. IX. X.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz - 5 8 2 - - 2 1
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha - 5 5 -4 - - 1 -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju - - 3 6 - - 1 1

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Ovo Priopćenje sastavlja se na temelju više statističkih istraživanja, i to: Mjesečnog istraživanja o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M), Mjesečnog istraživanja o naftnim rafinerijama (ERG-1/N), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu i zalihama nafte i naftnih derivata (ERG-2/N), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu, zalihama i isporukama prirodnog plina (ERG-1/P), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu, zalihama, isporukama i potrošnji ugljena i koksa (ERG-1/U), Mjesečnog istraživanja o elektranama (ERG-1/EL) te podataka dobivenih iz Jedinstvene carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe.

Mjesečni podaci u ovom Priopćenju služe za praćenje kretanja energenata prema navedenim obilježjima, a zbrojeni za 12 mjeseci ne predstavljaju godišnje bilančne podatke jer zbog brzine davanja podataka u mjesečnoj dinamici ili storniranja nekih isporuka može doći do manjih odstupanja u mjesečnim podacima. Zbog toga preporučujemo sljedeće izvore za godišnje podatke: godišnje Statističko izvješće "Energetska statistika", koje objavljuje Državni zavod za statistiku, i godišnji energetski pregled "Energija u Hrvatskoj", u izdanju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Bruto proizvodnja električne energije jest proizvedena električna energija na generatoru hidroelektrana, termoelektrana i CHP na fosilna goriva, termoelektrana i CHP na obnovljiva goriva, vjetroelektrana i sunčanih elektrana.

Neto proizvodnja električne energije jest električna energija isporučena elektromreži iz elektrane. To je razlika između proizvedene električne energije na generatoru i vlastite potrošnje.

Geotermalne elektrane proizvode energiju dostupnu kao toplinu koja isijava iz unutrašnjosti Zemljine kore, uglavnom u obliku vruće vode ili pare; isključujući okolnu toplinu koju sakupljaju toplinske crpke iz tla. Proizvodnja geotermalne energije jest razlika između entalpije tekućine dobivene iz bušotine i krajnje otpadne tekućine.

Raspoloživa energija za potrošnju jest količina energenata raspoloživa za finalnu tuzemnu potrošnju u koju su uključeni gubici i zalihe kod finalnih potrošača i u maloprodaji.

Sirova nafta jest mineralno ulje prirodnog podrijetla koje obuhvaća mješavinu ugljikovodika i dodatnih nečistoća, npr. sumpora. Nalazi se u tekućemu agregatnom stanju pod normalnom temperaturom i tlakom, a njezina fizikalna svojstva (gustoća, viskoznost itd.) jako variraju. U sirovu naftu uključeni su i kondenzati koji se dobivaju iz vezane ili nevezane proizvodnje plina pomiješanoga s komercijalnom sirovom naftom.

Prirodni plin sastoji se od plinova, nastaje prirodno u podzemnim nalazištima bilo u tekućemu bilo u plinovitom stanju. Uglavnom se sastoji od metana. Uključuje i "nevezani" plin, koji potječe iz nalazišta što daju ugljikovodike samo u plinovitom stanju, i "vezani" plin, proizveden zajedno sa sirovom naftom, te metan iskopan iz rudnika ugljena (plin iz rudnika). Prirodni plin uključuje i industrijski proizveden plin (proizveden od gradskoga ili industrijskog otpada ili kanalizacije). Ispuhane ili spaljene količine prirodnog plina ne računaju se.

Naftni derivati jesu svi proizvodi koji su proizvedeni u naftnim rafinerijama, a to su: rafinerijski plin, ukapljeni plin, motorni benzini, petrolej, mlazno gorivo, dizelsko gorivo, ekstralako loživo ulje, loživo ulje, primarni benzin, white spirit, maziva ulja, bitumen, parafin, naftni koks i ostali proizvodi rafinerija.

Pod ostalim naftnim derivatima iskazani su i ukapljeni plinovi u degazolinaži.

Pod uvozom se podrazumijevaju količine energenata koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Količine nafte, naftnih proizvoda i tekućeg plina pod ugovorima o proizvodnji koje se ostvaruju u inozemstvu također treba iskazati u ovoj tablici kao uvoz. Energenti u tranzitu kroz Republiku Hrvatsku ne iskazuju se u ovom obrascu ni kao uvoz ni kao izvoz.

Pod izvozom se podrazumijevaju količine koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene i jesu li ili nisu vlasništvo hrvatskog rezidenta.

Za uvoz i izvoz električne energije primjenjuje se Eurostatova definicija koja uključuje i tranzit: količine električne energije smatraju se uvezenima ili izvezenima kada prijeđu političke granice zemlje bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Ako električna energija prolazi kroz zemlju, količina te energije prijavljuje se i kao uvoz i kao izvoz.

Pod promjenom zaliha podrazumijevaju se promjene stanja zaliha na početku i kraju mjeseca u poduzećima koja se bave proizvodnjom, transformacijom, uvozom i izvozom energije. Razlika se dobije tako što se od stanja zaliha na kraju posljednjeg dana u mjesecu oduzme stanje zaliha na početku prvoga radnog dana u istome mjesecu.

Kratice

CHP kombinirana proizvodnja toplinske i električne energije
Eurostat Statistički ured Europske unije
GOM gornja ogrjevna moć
GWh gigavatsat
m3 kubični metar
mil. milijun
tis. tisuća
TJ teradžul

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Darko Jukić, Ana Grabić, Mirjana Petanjek i Željka Oršanić Kelebuh

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti