Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 15. listopada 2021.
OEN-2021-2-1/8

ISSN 1334-0557

KRATKOROČNI POKAZATELJI ENERGETSKE STATISTIKE U KOLOVOZU 2021. PRVI REZULTATI

 

U kolovozu 2021. električna energija raspoloživa za potrošnju iznosila je 1 636 GWh. Ta količina sadržava i gubitke u električnoj mreži.

Kod drugih energenata količina raspoloživa za potrošnju sadržava i količine energenata koje mogu završiti na skladištu kod finalnih potrošača ili u maloprodaji.

G-1. ELEKTRIČNA ENERGIJA, RASPOLOŽIVA ZA TUZEMNU POTROŠNJU, KOLOVOZ 2019. - KOLOVOZ 2021.

1. ELEKTRIČNA ENERGIJA U GWh

 GWh

Opskrba Električna energija
2020. 2021.
V. VI. VII. VIII. V. VI. VII. VIII.
Ukupna bruto proizvodnja 870 947 989 962 1.050 906 1.008 1.028
Hidroelektrane 338 389 325 309 678 427 354 367
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 248 370 446 433 125 296 426 425
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 83 72 74 73 84 81 88 84
Vjetroelektrane 184 99 126 133 147 87 122 135
Sunčane elektrane  8 8 10 8 8 10 10 9
Geotermalne elektrane 9 9 8 6 8 5 8 8
Ukupna neto proizvodnja 853 920 955 931 1.035 880 977 1.000
Hidroelektrane 336 388 323 308 677 426 353 366
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 243 352 424 413 122 279 408 405
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 76 67 68 66 75 75 80 80
Vjetroelektrane 182 98 124 131 146 86 120 134
Sunčane elektrane  8 8 10 8 8 10 10 9
Geotermalne elektrane 7 7 6 5 6 4 6 6
Uvoz 770 828 1.078 1010 917 931 931 1.055
Izvoz 370 448 510 365 556 337 337 409
Potrošeno iz mreže za crpke u reverzibilnim elektranama 36 22 8 21 17 15 11 10
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 1.217 1.278 1.515 1.555 1.379 1.459 1.560 1.636

2. PRIRODNI PLIN

Opskrba Mjerna jedinica Prirodni plin
2020. 2021.
V. VI. VII. VIII. V. VI. VII. VIII.
Proizvodnja mil. m3 79 75 76 75 69 63 66 65
  TJ (GOM) 3.132 2.991 3.047 2.968 2.736 2.521 2.636 2.599
Uvoz mil. m3 152 185 185 204 126 186 206 196
  TJ (GOM) 5.923 7.156 7.172 7.888 4.947 7.419 8.155 7.802
Izvoz mil. m3 3 3 3 3 8 16 2 6
  TJ (GOM) 115 108 104 96 331 605 68 250
Promjena zaliha mil. m3 36 75 63 90 5 102 90 77
  TJ (GOM) 1.373 2.850 2.414 3.415 139 3.742 3.424 2.940
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju mil. m3 192 182 195 186 182 131 180 178
  TJ (GOM) 7.567 7.189 7.701 7.345 7.213 5.593 7.299 7.211

3. UGLJIKOVODICI

3.1. SIROVA NAFTA

                                                                                  u tis. tona

Opskrba Sirova nafta
2020. 2021.
V. VI. VII. VIII. V. VI. VII. VIII.
Proizvodnja 51 49 50 49 47 45 47 47
Uvoz 222 270 187 276 224 330 85 309
Izvoz 73 21 56 56 44 41 45 39
Promjena zaliha -18 67 -59 39 -24 112 -164 71
Prerada u rafinerijama 218 231 240 230 251 222 251 246

3.2. NAFTNI DERIVATI

u tis. tona

Opskrba Naftni derivati
2020. 2021.
V. VI. VII. VIII. V. VI. VII. VIII.
Proizvodnja 284 279 319 301 332 297 320 308
Uvoz 165 151 95 142 126 171 123 185
Izvoz 202 181 178 157 197 195 221 135
Promjena zaliha 23 5 -61 2 8 1 -111 38
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 224 244 297 284 253 272 333 320

3.2.1. MOTORNI BENZIN

u tis. tona

Opskrba Motorni benzin
2020. 2021.
V. VI. VII. VIII. V. VI. VII. VIII.
Proizvodnja 52 77 75 74 78 76 78 79
Uvoz 8 6 4 6 7 6 6 6
Izvoz 46 48 48 21 39 58 49 26
Promjena zaliha -20 -2 -19 9 8 -12 -28 -4
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 34 37 50 50 38 36 63 63

3.2.2. PLINSKO DIZELSKO GORIVO

u tis. tona

Opskrba Plinsko dizelsko gorivo
2020. 2021.
V. VI. VII. VIII. V. VI. VII. VIII.
Proizvodnja 139 123 154 132 149 140 150 140
Uvoz 126 110 59 106 81 128 88 155
Izvoz 106 67 71 58 61 86 105 87
Promjena zaliha 14 19 -39 6 9 7 -65 27
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 145 147 181 174 160 175 198 181

3.2.3. LOŽIVA ULJA

u tis. tona

Opskrba Loživa ulja
2020. 2021.
V. VI. VII. VIII. V. VI. VII. VIII.
Proizvodnja 34 35 43 17 40 33 23 34
Uvoz 2 6 - 1 1 - - -
Izvoz 8 48 39 30 60 32 31 3
Promjena zaliha 26 -10 - -16 -22 - -9 30
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 2 3 4 4 3 1 1 1

3.2.4. OSTALI NAFTNI DERIVATI

u tis. tona

Opskrba Ostali naftni derivati
2020. 2021.
V. VI. VII. VIII. V. VI. VII. VIII.
Proizvodnja 59 44 47 78 65 48 69 55
Uvoz 29 29 32 29 37 37 29 24
Izvoz 42 18 20 48 37 19 36 19
Promjena zaliha 3 -2 -3 3 13 6 -9 -15
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 43 57 62 56 52 60 71 75

4. KRUTA GORIVA

4.1. KAMENI UGLJEN

u tis. tona

Opskrba Kameni ugljen
2020. 2021.
V. VI. VII. VIII. V. VI. VII. VIII.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 24 51 - 67 74 8 72 141
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha 13 -1 -62 - 59 -57 1 80
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 11 52 62 67 15 65 71 61

4.2. KOKS

u tis. tona

Opskrba Koks
2020. 2021.
V. VI. VII. VIII. V. VI. VII. VIII.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 2 2 - 3 2 2 3 4
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha - - - - - - - -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 2 2 - 3 2 2 3 4

4.3. MRKI UGLJEN

u tis. tona

Opskrba Mrki ugljen
2020. 2021.
V. VI. VII. VIII. V. VI. VII. VIII.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz - - - 5 - - - -
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha - - - 5 - - - -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju - - - - - - - -

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Ovo Priopćenje sastavlja se na temelju više statističkih istraživanja, i to: Mjesečnog istraživanja o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M), Mjesečnog istraživanja o naftnim rafinerijama (ERG-1/N), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu i zalihama nafte i naftnih derivata (ERG-2/N), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu, zalihama i isporukama prirodnog plina (ERG-1/P), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu, zalihama, isporukama i potrošnji ugljena i koksa (ERG-1/U), Mjesečnog istraživanja o elektranama (ERG-1/EL) te podataka dobivenih iz Jedinstvene carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe.

Mjesečni podaci u ovom Priopćenju služe za praćenje kretanja energenata prema navedenim obilježjima, a zbrojeni za 12 mjeseci ne predstavljaju godišnje bilančne podatke jer zbog brzine davanja podataka u mjesečnoj dinamici ili storniranja nekih isporuka može doći do manjih odstupanja u mjesečnim podacima. Zbog toga preporučujemo sljedeće izvore za godišnje podatke: godišnje Statističko izvješće "Energetska statistika", koje objavljuje Državni zavod za statistiku, i godišnji energetski pregled "Energija u Hrvatskoj", u izdanju Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Bruto proizvodnja električne energije jest proizvedena električna energija na generatoru hidroelektrana, termoelektrana i CHP na fosilna goriva, termoelektrana i CHP na obnovljiva goriva, vjetroelektrana i sunčanih elektrana.

Neto proizvodnja električne energije jest električna energija isporučena elektromreži iz elektrane. To je razlika između proizvedene električne energije na generatoru i vlastite potrošnje.

Geotermalne elektrane proizvode energiju dostupnu kao toplinu koja isijava iz unutrašnjosti Zemljine kore, uglavnom u obliku vruće vode ili pare; isključujući okolnu toplinu koju sakupljaju toplinske crpke iz tla. Proizvodnja geotermalne energije jest razlika između entalpije tekućine dobivene iz bušotine i krajnje otpadne tekućine.

Raspoloživa energija za potrošnju jest količina energenata raspoloživa za finalnu tuzemnu potrošnju u koju su uključeni gubici i zalihe kod finalnih potrošača i u maloprodaji.

Sirova nafta jest mineralno ulje prirodnog podrijetla koje obuhvaća mješavinu ugljikovodika i dodatnih nečistoća, npr. sumpora. Nalazi se u tekućemu agregatnom stanju pod normalnom temperaturom i tlakom, a njezina fizikalna svojstva (gustoća, viskoznost itd.) jako variraju. U sirovu naftu uključeni su i kondenzati koji se dobivaju iz vezane ili nevezane proizvodnje plina pomiješanoga s komercijalnom sirovom naftom.

Prirodni plin sastoji se od plinova, nastaje prirodno u podzemnim nalazištima bilo u tekućemu bilo u plinovitom stanju. Uglavnom se sastoji od metana. Uključuje i "nevezani" plin, koji potječe iz nalazišta što daju ugljikovodike samo u plinovitom stanju, i "vezani" plin, proizveden zajedno sa sirovom naftom, te metan iskopan iz rudnika ugljena (plin iz rudnika). Prirodni plin uključuje i industrijski proizveden plin (proizveden od gradskoga ili industrijskog otpada ili kanalizacije). Ispuhane ili spaljene količine prirodnog plina ne računaju se.

Naftni derivati jesu svi proizvodi koji su proizvedeni u naftnim rafinerijama, a to su: rafinerijski plin, ukapljeni plin, motorni benzini, petrolej, mlazno gorivo, dizelsko gorivo, ekstralako loživo ulje, loživo ulje, primarni benzin, white spirit, maziva ulja, bitumen, parafin, naftni koks i ostali proizvodi rafinerija.

Pod ostalim naftnim derivatima iskazani su i ukapljeni plinovi u degazolinaži.

Pod uvozom se podrazumijevaju količine energenata koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Količine nafte, naftnih proizvoda i tekućeg plina pod ugovorima o proizvodnji koje se ostvaruju u inozemstvu također treba iskazati u ovoj tablici kao uvoz. Energenti u tranzitu kroz Republiku Hrvatsku ne iskazuju se u ovom obrascu ni kao uvoz ni kao izvoz.

Pod izvozom se podrazumijevaju količine koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene i jesu li ili nisu vlasništvo hrvatskog rezidenta.

Za uvoz i izvoz električne energije primjenjuje se Eurostatova definicija koja uključuje i tranzit: količine električne energije smatraju se uvezenima ili izvezenima kada prijeđu političke granice zemlje bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Ako električna energija prolazi kroz zemlju, količina te energije prijavljuje se i kao uvoz i kao izvoz.

Pod promjenom zaliha podrazumijevaju se promjene stanja zaliha na početku i kraju mjeseca u poduzećima koja se bave proizvodnjom, transformacijom, uvozom i izvozom energije. Razlika se dobije tako što se od stanja zaliha na kraju posljednjeg dana u mjesecu oduzme stanje zaliha na početku prvoga radnog dana u istome mjesecu.

Kratice

CHP kombinirana proizvodnja toplinske i električne energije
Eurostat Statistički ured Europske unije
GOM gornja ogrjevna moć
GWh gigavatsat
m3 kubični metar
mil. milijun
tis. tisuća
TJ teradžul

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Darko Jukić, Ana Grabić, Mirjana Petanjek i Željka Oršanić Kelebuh

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti