Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 20. kolovoza 2021.
OEN-2021-2-1/6

ISSN 1334-0557

KRATKOROČNI POKAZATELJI ENERGETSKE STATISTIKE U LIPNJU 2021. PRVI REZULTATI

U lipnju 2021. električna energija raspoloživa za potrošnju iznosila je 1 459 GWh. Ta količina sadržava i gubitke u električnoj mreži.

Kod drugih energenata količina raspoloživa za potrošnju sadržava i količine energenata koje mogu završiti na skladištu kod finalnih potrošača ili u maloprodaji.

G-1. ELEKTRIČNA ENERGIJA, RASPOLOŽIVA ZA TUZEMNU POTROŠNJU, LIPANJ 2019. - LIPANJ 2021.

1. ELEKTRIČNA ENERGIJA

GWh

Opskrba Električna energija
2020. 2021.
III. IV. V. VI. III. IV. V. VI.
Ukupna bruto proizvodnja 1.123 674 870 947 1.431 1.101 1.050 906
Hidroelektrane 520 337 338 389 713 598 678 427
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 306 110 248 370 423 227 125 296
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 78 76 83 72 82 81 84 81
Vjetroelektrane 204 134 184 99 199 180 147 87
Sunčane elektrane  6 9 8 8 7 7 8 10
Geotermalne elektrane 9 8 9 9 7 8 8 5
Ukupna neto proizvodnja 1.098 662 853 920 1.401 1.083 1.035 880
Hidroelektrane 517 334 336 388 711 596 677 426
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 294 109 243 352 402 219 122 279
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 71 69 76 67 77 76 75 75
Vjetroelektrane 202 133 182 98 198 178 146 86
Sunčane elektrane  6 9 8 8 7 7 8 10
Geotermalne elektrane 7 7 7 7 6 7 6 4
Uvoz 868 821 770 828 900 923 917 931
Izvoz 425 216 370 448 692 529 556 337
Potrošeno iz mreže za crpke u reverzibilnim elektranama 21 34 36 22 19 12 17 15
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 1.520 1.233 1.217 1.278 1.590 1.465 1.379 1.459

2. PRIRODNI PLIN

Opskrba Mjerna jedinica Prirodni plin
2020. 2021.
III. IV. V. VI. III. IV. V. VI.
Proizvodnja mil. m3 82 78 79 75 70 67 69 63
  TJ (GOM) 3.272 3.108 3.132 2.991 2.791 2.663 2.736 2.521
Uvoz mil. m3 173 150 152 185 257 233 126 186
  TJ (GOM) 6.699 5.824 5.923 7.156 10.567 9.115 4.947 7.419
Izvoz mil. m3 3 3 3 3 2 3 8 16
  TJ (GOM) 121 115 115 108 88 120 331 605
Promjena zaliha mil. m3 -45 29 36 75 3 26 5 102
  TJ (GOM) -1.716 1.106 1.373 2.850 313 1.036 139 3.742
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju mil. m3 297 196 192 182 322 271 182 131
  TJ (GOM) 11.566 7.711 7.567 7.189 12.957 10.622 7.213 5.593

3. UGLJIKOVODICI

3.1. SIROVA NAFTA

u tis. tona

Opskrba Sirova nafta
2020. 2021.
III. IV. V. VI. III. IV. V. VI.
Proizvodnja 51 49 51 49 48 46 47 45
Uvoz 167 346 222 270 233 195 224 330
Izvoz 71 27 73 21 40 34 44 41
Promjena zaliha -78 116 -18 67 61 9 -24 112
Prerada u rafinerijama 225 252 218 231 180 198 251 222

3.2. NAFTNI DERIVATI - UKUPNO

u tis. tona

Opskrba Naftni derivati
2020. 2021.
III. IV. V. VI. III. IV. V. VI.
Proizvodnja 297 295 284 279 233 282 332 297
Uvoz 128 99 165 151 159 109 126 171
Izvoz 93 235 202 181 89 151 197 195
Promjena zaliha 111 -28 23 5 60 -5 8 1
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 221 187 224 244 243 245 253 272

3.2.1. MOTORNI BENZIN

u tis. tona

Opskrba Motorni benzin
2020. 2021.
III. IV. V. VI. III. IV. V. VI.
Proizvodnja 69 68 52 77 40 72 78 76
Uvoz 22 13 8 6 12 16 7 6
Izvoz 10 67 46 48 8 52 39 58
Promjena zaliha 50 -5 -20 -2 14 5 8 -12
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 31 19 34 37 30 31 38 36

3.2.2. PLINSKO DIZELSKO GORIVO

u tis. tona

Opskrba Plinsko dizelsko gorivo
2020. 2021.
III. IV. V. VI. III. IV. V. VI.
Proizvodnja 140 152 139 123 111 135 149 140
Uvoz 73 62 126 110 114 58 81 128
Izvoz 52 101 106 67 53 52 61 86
Promjena zaliha 19 -9 14 19 5 -14 9 7
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 142 122 145 147 167 155 160 175

3.2.3. LOŽIVA ULJA

u tis. tona

Opskrba Loživa ulja
2020. 2021.
III. IV. V. VI. III. IV. V. VI.
Proizvodnja 22 23 34 35 32 31 40 33
Uvoz 2 3 2 6 2 1 1 -
Izvoz 4 45 8 48 3 32 60 32
Promjena zaliha 16 -22 26 -10 29 -2 -22 -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 4 3 2 3 2 2 3 1

3.2.4. OSTALI NAFTNI DERIVATI

u tis. tona

Opskrba Ostali naftni derivati
2020. 2021.
III. IV. V. VI. III. IV. V. VI.
Proizvodnja 66 52 59 44 50 44 65 48
Uvoz 31 21 29 29 31 34 37 37
Izvoz 27 22 42 18 25 15 37 19
Promjena zaliha 26 8 3 -2 12 6 13 6
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 44 43 43 57 44 57 52 60

4. KRUTA GORIVA

4.1. KAMENI UGLJEN

u tis. tona

Opskrba Kameni ugljen
2020. 2021.
III. IV. V. VI. III. IV. V. VI.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 4 8 24 51 49 5 74 8
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha -25 -1 13 -1 -22 -7 59 -57
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 29 9 11 52 71 12 15 65

4.2. KOKS

u tis. tona

Opskrba Koks
2020. 2021.
III. IV. V. VI. III. IV. V. VI.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 2 1 2 2 2 3 2 2
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha - - - - - - - -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 2 1 2 2 2 3 2 2

4.3. MRKI UGLJEN

u tis. tona

Opskrba Mrki ugljen
2020. 2021.
III. VI. V. VI. III. IV. V. VI.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz - - - - - - - -
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha - - - - - - - -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju - - - - - - - -

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Ovo Priopćenje sastavlja se na temelju više statističkih istraživanja, i to: Mjesečnog istraživanja o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M), Mjesečnog istraživanja o naftnim rafinerijama (ERG-1/N), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu i zalihama nafte i naftnih derivata (ERG-2/N), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu, zalihama i isporukama prirodnog plina (ERG-1/P), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu, zalihama, isporukama i potrošnji ugljena i koksa (ERG-1/U), Mjesečnog istraživanja o elektranama (ERG-1/EL) te podataka dobivenih iz Jedinstvene carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe.

Mjesečni podaci u ovom Priopćenju služe za praćenje kretanja energenata prema navedenim obilježjima, a zbrojeni za 12 mjeseci ne predstavljaju godišnje bilančne podatke jer zbog brzine davanja podataka u mjesečnoj dinamici ili storniranja nekih isporuka može doći do manjih odstupanja u mjesečnim podacima. Zbog toga preporučujemo sljedeće izvore za godišnje podatke: godišnje Statističko izvješće "Energetska statistika", koje objavljuje Državni zavod za statistiku, i godišnji energetski pregled "Energija u Hrvatskoj", u izdanju Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Bruto proizvodnja električne energije jest proizvedena električna energija na generatoru hidroelektrana, termoelektrana i CHP na fosilna goriva, termoelektrana i CHP na obnovljiva goriva, vjetroelektrana i sunčanih elektrana.

Neto proizvodnja električne energije jest električna energija isporučena elektromreži iz elektrane. To je razlika između proizvedene električne energije na generatoru i vlastite potrošnje.

Geotermalne elektrane proizvode energiju dostupnu kao toplinu koja isijava iz unutrašnjosti Zemljine kore, uglavnom u obliku vruće vode ili pare; isključujući okolnu toplinu koju sakupljaju toplinske crpke iz tla. Proizvodnja geotermalne energije jest razlika između entalpije tekućine dobivene iz bušotine i krajnje otpadne tekućine.

Raspoloživa energija za potrošnju jest količina energenata raspoloživa za finalnu tuzemnu potrošnju u koju su uključeni gubici i zalihe kod finalnih potrošača i u maloprodaji.

Sirova nafta jest mineralno ulje prirodnog podrijetla koje obuhvaća mješavinu ugljikovodika i dodatnih nečistoća, npr. sumpora. Nalazi se u tekućemu agregatnom stanju pod normalnom temperaturom i tlakom, a njezina fizikalna svojstva (gustoća, viskoznost itd.) jako variraju. U sirovu naftu uključeni su i kondenzati koji se dobivaju iz vezane ili nevezane proizvodnje plina pomiješanoga s komercijalnom sirovom naftom.

Prirodni plin sastoji se od plinova, nastaje prirodno u podzemnim nalazištima bilo u tekućemu bilo u plinovitom stanju. Uglavnom se sastoji od metana. Uključuje i "nevezani" plin, koji potječe iz nalazišta što daju ugljikovodike samo u plinovitom stanju, i "vezani" plin, proizveden zajedno sa sirovom naftom, te metan iskopan iz rudnika ugljena (plin iz rudnika). Prirodni plin uključuje i industrijski proizveden plin (proizveden od gradskoga ili industrijskog otpada ili kanalizacije). Ispuhane ili spaljene količine prirodnog plina ne računaju se.

Naftni derivati jesu svi proizvodi koji su proizvedeni u naftnim rafinerijama, a to su: rafinerijski plin, ukapljeni plin, motorni benzini, petrolej, mlazno gorivo, dizelsko gorivo, ekstralako loživo ulje, loživo ulje, primarni benzin, white spirit, maziva ulja, bitumen, parafin, naftni koks i ostali proizvodi rafinerija.

Pod ostalim naftnim derivatima iskazani su i ukapljeni plinovi u degazolinaži.

Pod uvozom se podrazumijevaju količine energenata koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Količine nafte, naftnih proizvoda i tekućeg plina pod ugovorima o proizvodnji koje se ostvaruju u inozemstvu također treba iskazati u ovoj tablici kao uvoz. Energenti u tranzitu kroz Republiku Hrvatsku ne iskazuju se u ovom obrascu ni kao uvoz ni kao izvoz.

Pod izvozom se podrazumijevaju količine koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene i jesu li ili nisu vlasništvo hrvatskog rezidenta.

Za uvoz i izvoz električne energije primjenjuje se Eurostatova definicija koja uključuje i tranzit: količine električne energije smatraju se uvezenima ili izvezenima kada prijeđu političke granice zemlje bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Ako električna energija prolazi kroz zemlju, količina te energije prijavljuje se i kao uvoz i kao izvoz.

Pod promjenom zaliha podrazumijevaju se promjene stanja zaliha na početku i kraju mjeseca u poduzećima koja se bave proizvodnjom, transformacijom, uvozom i izvozom energije. Razlika se dobije tako što se od stanja zaliha na kraju posljednjeg dana u mjesecu oduzme stanje zaliha na početku prvoga radnog dana u istome mjesecu.

Kratice

CHP kombinirana proizvodnja toplinske i električne energije
Eurostat Statistički ured Europske unije
GOM gornja ogrjevna moć
GWh gigavatsat
m3 kubični metar
mil. milijun
tis. tisuća
TJ teradžul

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Darko Jukić, Ana Grabić, Mirjana Petanjek i Željka Oršanić Kelebuh


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti