Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 23. srpnja 2021.
OEN-2021-2-1/5

ISSN 1334-0557

KRATKOROČNI POKAZATELJI ENERGETSKE STATISTIKE U SVIBNJU 2021. PRVI REZULTATI

U svibnju 2021. električna energija raspoloživa za potrošnju iznosila je 1 379 GWh. Ta količina sadržava i gubitke u električnoj mreži.

Kod drugih energenata količina raspoloživa za potrošnju sadržava i količine energenata koje mogu završiti na skladištu kod finalnih potrošača ili u maloprodaji.

GRAF 1. ELEKTRIČNA ENERGIJA

1. ELEKTRIČNA ENERGIJA

GWh

Opskrba Električna energija
2020. 2021.
II. III. IV. V. II. III. IV. V.
Ukupna bruto proizvodnja 1.085 1.123 674 870 1.566 1.431 1.101 1.050
Hidroelektrane 398 520 337 338 935 713 598 678
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 470 306 110 248 380 423 227 125
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 72 78 76 83 75 82 81 84
Vjetroelektrane 133 204 134 184 165 199 180 147
Sunčane elektrane  4 6 9 8 4 7 7 8
Geotermalne elektrane 8 9 8 9 7 7 8 8
Ukupna neto proizvodnja 1.052 1.098 662 853 1.541 1.401 1.083 1.035
Hidroelektrane 396 517 334 336 933 711 596 677
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 447 294 109 243 364 402 219 122
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 65 71 69 76 70 77 76 75
Vjetroelektrane 133 202 133 182 164 198 178 146
Sunčane elektrane  4 6 9 8 4 7 7 8
Geotermalne elektrane 7 7 7 7 6 6 7 6
Uvoz 851 868 821 770 943 900 923 917
Izvoz 423 425 216 370 1.000 692 529 556
Potrošeno iz mreže za crpke u reverzibilnim elektranama 21 21 34 36 5 19 12 17
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 1.459 1.520 1.233 1.217 1.479 1.590 1.465 1.379

2. PRIRODNI PLIN

Opskrba Mjerna jedinica Prirodni plin
2020. 2021.
II. III. IV. V. II. III. IV. V.
Proizvodnja mil. m3 78 82 78 79 63 70 67 69
  TJ (GOM) 3.121 3.272 3.108 3.132 2.523 2.791 2.663 2.736
Uvoz mil. m3 160 173 150 152 164 257 233 126
  TJ (GOM) 6.185 6.699 5.824 5.923 6.352 10.567 9.115 4.947
Izvoz mil. m3 3 3 3 3 2 2 3 8
  TJ (GOM) 115 121 115 115 75 88 120 331
Promjena zaliha mil. m3 -69 -45 29 36 -70 3 26 5
  TJ (GOM) -2.613 -1.716 1.106 1.373 -2.636 313 1.036 139
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju mil. m3 304 297 196 192 295 322 271 182
  TJ (GOM) 11.804 11.566 7.711 7.567 11.436 12.957 10.622 7.213

3. UGLJIKOVODICI

3.1. SIROVA NAFTA

u tis. tona

Opskrba Sirova nafta
2020. 2021.
II. III. IV. V. II. III. IV. V.
Proizvodnja 48 51 49 51 42 48 46 47
Uvoz 134 167 346 222 182 233 195 224
Izvoz 26 71 27 73 33 40 34 44
Promjena zaliha 146 -78 116 -18 189 61 9 -24
Prerada u rafinerijama 10 225 252 218 2 180 198 251

3.2. NAFTNI DERIVATI - UKUPNO

u tis. tona

Opskrba Naftni derivati
2020. 2021.
II. III. IV. V. II. III. IV. V.
Proizvodnja 31 297 295 284 16 233 282 332
Uvoz 247 128 99 165 199 159 109 126
Izvoz 89 93 235 202 72 89 151 197
Promjena zaliha -28 111 -28 23 -58 60 -5 8
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 217 221 187 224 201 243 245 253

3.2.1. MOTORNI BENZIN

u tis. tona

Opskrba Motorni benzin
2020. 2021.
II. III. IV. V. II. III. IV. V.
Proizvodnja 6 69 68 52 1 40 72 78
Uvoz 24 22 13 8 7 12 16 7
Izvoz 18 10 67 46 6 8 52 39
Promjena zaliha -20 50 -5 -20 -26 14 5 8
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 32 31 19 34 28 30 31 38

3.2.2. PLINSKO DIZELSKO GORIVO

u tis. tona

Opskrba Plinsko dizelsko gorivo
2020. 2021.
II. III. IV. V. II. III. IV. V.
Proizvodnja 12 140 152 139 1 111 135 149
Uvoz 186 73 62 126 163 114 58 81
Izvoz 59 52 101 106 47 53 52 61
Promjena zaliha -6 19 -9 14 -24 5 -14 9
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 145 142 122 145 141 167 155 160

3.2.3. LOŽIVA ULJA

u tis. tona

Opskrba Loživa ulja
2020. 2021.
II. III. IV. V. II. III. IV. V.
Proizvodnja 5 22 23 34 9 32 31 40
Uvoz 1 2 3 2 2 2 1 1
Izvoz 3 4 45 8 12 3 32 60
Promjena zaliha -3 16 -22 26 -2 29 -2 -22
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 6 4 3 2 1 2 2 3

3.2.4. OSTALI NAFTNI DERIVATI

u tis. tona

Opskrba Ostali naftni derivati
2020. 2021.
II. III. IV. V. II. III. IV. V.
Proizvodnja 8 66 52 59 5 50 44 65
Uvoz 36 31 21 29 27 31 34 37
Izvoz 9 27 22 42 7 25 15 37
Promjena zaliha 1 26 8 3 -6 12 6 13
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 34 44 43 43 31 44 57 52

4. KRUTA GORIVA

4.1. KAMENI UGLJEN

u tis. tona

Opskrba Kameni ugljen
2020. 2021.
II. III. IV. V. II. III. IV. V.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 70 4 8 24 98 49 5 74
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha 15 -25 -1 13 37 -22 -7 59
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 55 29 9 11 61 71 12 15

4.2. KOKS

u tis. tona

Opskrba Koks
2020. 2021.
II. III. IV. V. II. III. IV. V.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 3 2 1 2 2 2 3 2
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha - - - - - - - -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 3 2 1 2 2 2 3 2

4.3. MRKI UGLJEN

u tis. tona

Opskrba Mrki ugljen
2020. 2021.
II. III. IV. V. II. III. IV. V.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 1 - - - - - - -
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha - - - - - - - -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 1 - - - - - - -

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Ovo Priopćenje sastavlja se na temelju više statističkih istraživanja, i to: Mjesečnog istraživanja o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M), Mjesečnog istraživanja o naftnim rafinerijama (ERG-1/N), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu i zalihama nafte i naftnih derivata (ERG-2/N), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu, zalihama i isporukama prirodnog plina (ERG-1/P), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu, zalihama, isporukama i potrošnji ugljena i koksa (ERG-1/U), Mjesečnog istraživanja o elektranama (ERG-1/EL) te podataka dobivenih iz Jedinstvene carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe.

Mjesečni podaci u ovom Priopćenju služe za praćenje kretanja energenata prema navedenim obilježjima, a zbrojeni za 12 mjeseci ne predstavljaju godišnje bilančne podatke jer zbog brzine davanja podataka u mjesečnoj dinamici ili storniranja nekih isporuka može doći do manjih odstupanja u mjesečnim podacima. Zbog toga preporučujemo sljedeće izvore za godišnje podatke: godišnje Statističko izvješće "Energetska statistika", koje objavljuje Državni zavod za statistiku, i godišnji energetski pregled "Energija u Hrvatskoj", u izdanju Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Bruto proizvodnja električne energije jest proizvedena električna energija na generatoru hidroelektrana, termoelektrana i CHP na fosilna goriva, termoelektrana i CHP na obnovljiva goriva, vjetroelektrana i sunčanih elektrana.

Neto proizvodnja električne energije jest električna energija isporučena elektromreži iz elektrane. To je razlika između proizvedene električne energije na generatoru i vlastite potrošnje.

Geotermalne elektrane proizvode energiju dostupnu kao toplinu koja isijava iz unutrašnjosti Zemljine kore, uglavnom u obliku vruće vode ili pare; isključujući okolnu toplinu koju sakupljaju toplinske crpke iz tla. Proizvodnja geotermalne energije jest razlika između entalpije tekućine dobivene iz bušotine i krajnje otpadne tekućine.

Raspoloživa energija za potrošnju jest količina energenata raspoloživa za finalnu tuzemnu potrošnju u koju su uključeni gubici i zalihe kod finalnih potrošača i u maloprodaji.

Sirova nafta jest mineralno ulje prirodnog podrijetla koje obuhvaća mješavinu ugljikovodika i dodatnih nečistoća, npr. sumpora. Nalazi se u tekućemu agregatnom stanju pod normalnom temperaturom i tlakom, a njezina fizikalna svojstva (gustoća, viskoznost itd.) jako variraju. U sirovu naftu uključeni su i kondenzati koji se dobivaju iz vezane ili nevezane proizvodnje plina pomiješanoga s komercijalnom sirovom naftom.

Prirodni plin sastoji se od plinova, nastaje prirodno u podzemnim nalazištima bilo u tekućemu bilo u plinovitom stanju. Uglavnom se sastoji od metana. Uključuje i "nevezani" plin, koji potječe iz nalazišta što daju ugljikovodike samo u plinovitom stanju, i "vezani" plin, proizveden zajedno sa sirovom naftom, te metan iskopan iz rudnika ugljena (plin iz rudnika). Prirodni plin uključuje i industrijski proizveden plin (proizveden od gradskoga ili industrijskog otpada ili kanalizacije). Ispuhane ili spaljene količine prirodnog plina ne računaju se.

Naftni derivati jesu svi proizvodi koji su proizvedeni u naftnim rafinerijama, a to su: rafinerijski plin, ukapljeni plin, motorni benzini, petrolej, mlazno gorivo, dizelsko gorivo, ekstralako loživo ulje, loživo ulje, primarni benzin, white spirit, maziva ulja, bitumen, parafin, naftni koks i ostali proizvodi rafinerija.

Pod ostalim naftnim derivatima iskazani su i ukapljeni plinovi u degazolinaži.

Pod uvozom se podrazumijevaju količine energenata koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Količine nafte, naftnih proizvoda i tekućeg plina pod ugovorima o proizvodnji koje se ostvaruju u inozemstvu također treba iskazati u ovoj tablici kao uvoz. Energenti u tranzitu kroz Republiku Hrvatsku ne iskazuju se u ovom obrascu ni kao uvoz ni kao izvoz.

Pod izvozom se podrazumijevaju količine koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene i jesu li ili nisu vlasništvo hrvatskog rezidenta.

Za uvoz i izvoz električne energije primjenjuje se Eurostatova definicija koja uključuje i tranzit: količine električne energije smatraju se uvezenima ili izvezenima kada prijeđu političke granice zemlje bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Ako električna energija prolazi kroz zemlju, količina te energije prijavljuje se i kao uvoz i kao izvoz.

Pod promjenom zaliha podrazumijevaju se promjene stanja zaliha na početku i kraju mjeseca u poduzećima koja se bave proizvodnjom, transformacijom, uvozom i izvozom energije. Razlika se dobije tako što se od stanja zaliha na kraju posljednjeg dana u mjesecu oduzme stanje zaliha na početku prvoga radnog dana u istome mjesecu.

Kratice

CHP kombinirana proizvodnja toplinske i električne energije
Eurostat Statistički ured Europske unije
GOM gornja ogrjevna moć
GWh gigavatsat
m3 kubični metar
mil. milijun
tis. tisuća
TJ teradžul

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Darko Jukić, Ana Grabić, Mirjana Petanjek i Željka Oršanić Kelebuh

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti