Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 18. lipnja 2021.
OEN-2021-2-1/4

ISSN 1334-0557

KRATKOROČNI POKAZATELJI ENERGETSKE STATISTIKE U TRAVNJU 2021. PRVI REZULTATI

U travnju 2021. električna energija raspoloživa za potrošnju iznosila je 1 465 GWh. Ta količina sadržava i gubitke u električnoj mreži.

Kod drugih energenata količina raspoloživa za potrošnju sadržava i količine energenata koje mogu završiti na skladištu kod finalnih potrošača ili u maloprodaji.

G-1. ELEKTRIČNA ENERGIJA, RASPOLOŽIVA ZA TUZEMNU POTROŠNJU, TRAVANJ 2019. – TRAVANJ 2021.

1. ELEKTRIČNA ENERGIJA

GWh

Opskrba Električna energija
2020. 2021.
I. II. III. IV. I. II. III. IV.
Ukupna bruto proizvodnja 1.190 1.085 1.123 674 1.828 1.566 1.431 1.101
Hidroelektrane 567 398 520 337 1.037 935 713 598
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 412 470 306 110 466 380 423 227
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 77 72 78 76 84 75 82 81
Vjetroelektrane 122 133 204 134 232 165 199 180
Sunčane elektrane  3 4 6 9 2 4 7 7
Geotermalne elektrane 9 8 9 8 7 7 7 8
Ukupna neto proizvodnja 1.162 1.052 1.098 662 1.786 1.541 1.401 1.083
Hidroelektrane 565 396 517 334 1.025 933 711 596
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 395 447 294 109 443 364 402 219
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 71 65 71 69 79 70 77 76
Vjetroelektrane 121 133 202 133 231 164 198 178
Sunčane elektrane  3 4 6 9 2 4 7 7
Geotermalne elektrane 7 7 7 7 6 6 6 7
Uvoz 918 851 868 821 988 943 900 923
Izvoz 413 423 425 216 1.131 1.000 692 529
Potrošeno iz mreže za crpke u reverzibilnim elektranama 24 21 21 34 2 5 19 12
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 1.643 1.459 1.520 1.233 1.641 1.479 1.590 1.465

2. PRIRODNI PLIN

Opskrba Mjerna jedinica Prirodni plin
2020. 2021.
I. II. III. IV. I. II. III. IV.
Proizvodnja mil. m3 84 78 82 78 70 63 70 67
  TJ (GOM) 3.217 3.121 3.272 3.108 2.798 2.523 2.791 2.663
Uvoz mil. m3 184 160 173 150 180 164 257 233
  TJ (GOM) 7.099 6.185 6.699 5.824 7.077 6.352 10.567 9.115
Izvoz mil. m3 3 3 3 3 2 2 2 3
  TJ (GOM) 124 115 121 115 86 75 88 120
Promjena zaliha mil. m3 -126 -69 -45 29 -65 -70 3 26
  TJ (GOM) -4.769 -2.613 -1.716 1.106 -2.479 -2.636 313 1.036
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju mil. m3 391 304 297 196 313 295 322 271
  TJ (GOM) 14.961 11.804 11.566 7.711 12.268 11.436 12.957 10.622

3. UGLJIKOVODICI

3.1. SIROVA NAFTA

u tis. tona

Opskrba Sirova nafta
2020. 2021.
I. II. III. IV. I. II. III. IV.
Proizvodnja 52 48 51 49 48 42 48 46
Uvoz 85 134 167 346 - 182 233 195
Izvoz 67 26 71 27 39 33 40 34
Promjena zaliha 51 146 -78 116 7 189 61 9
Prerada u rafinerijama 19 10 225 252 2 2 180 198

3.2. NAFTNI DERIVATI – UKUPNO

u tis. kuna

Opskrba Naftni derivati
2020. 2021.
I. II. III. IV. I. II. III. IV.
Proizvodnja 30 31 297 295 10 16 233 282
Uvoz 225 247 128 99 257 199 159 109
Izvoz 88 89 93 235 61 72 89 151
Promjena zaliha -31 -28 111 -28 32 -58 60 -5
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 198 217 221 187 174 201 243 245

3.2.1. MOTORNI BENZIN

u tis. tona

Opskrba Motorni benzin
2020. 2021.
I. II. III. IV. I. II. III. IV.
Proizvodnja 10 6 69 68 1 1 40 72
Uvoz 9 24 22 13 31 7 12 16
Izvoz 15 18 10 67 7 6 8 52
Promjena zaliha -20 -20 50 -5 1 -26 14 5
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 24 32 31 19 24 28 30 31

3.2.2. PLINSKO DIZELSKO GORIVO

u tis. kuna

Opskrba Plinsko dizelsko gorivo
2020. 2021.
I. II. III. IV. I. II. III. IV.
Proizvodnja 13 12 140 152 2 1 111 135
Uvoz 187 186 73 62 204 163 114 58
Izvoz 59 59 52 101 44 47 53 52
Promjena zaliha -1 -6 19 -9 38 -24 5 -14
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 142 145 142 122 124 141 167 155

3.2.3. LOŽIVA ULJA

u tis. kuna

Opskrba Loživa ulja
2020. 2021.
I. II. III. IV. I. II. III. IV.
Proizvodnja 2 5 22 23 2 9 32 31
Uvoz 6 1 2 3 2 2 2 1
Izvoz 1 3 4 45 3 12 3 32
Promjena zaliha 3 -3 16 -22 -1 -2 29 -2
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 4 6 4 3 2 1 2 2

3.2.4. OSTALI NAFTNI DERIVATI

u tis. kuna

Opskrba Ostali naftni derivati
2020. 2021.
I. II. III. IV. I. II. III. IV.
Proizvodnja 5 8 66 52 5 5 50 44
Uvoz 23 36 31 21 20 27 31 34
Izvoz 13 9 27 22 7 7 25 15
Promjena zaliha -13 1 26 8 -6 -6 12 6
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 28 34 44 43 24 31 44 57

4. KRUTA GORIVA

4.1. KAMENI UGLJEN

u tis. tona

Opskrba Kameni ugljen
2020. 2021.
I. II. III. IV. I. II. III. IV.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 71 70 4 8 - 98 49 5
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha 44 15 -25 -1 -57 37 -22 -7
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 27 55 29 9 57 61 71 12

4.2. KOKS

u tis. tona

Opskrba Koks
2020. 2021.
I. II. III. IV. I. II. III. IV.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 1 3 2 1 1 2 2 3
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha - - - - - - - -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 1 3 2 1 1 2 2 3

4.3. MRKI UGLJEN

u tis. tona

Opskrba Mrki ugljen
2020. 2021.
I. II. III. IV. I. II. III. IV.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz - 1 - - - - - -
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha - - - - - - - -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju - 1 - - - - - -

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Ovo Priopćenje sastavlja se na temelju više statističkih istraživanja, i to: Mjesečnog istraživanja o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M), Mjesečnog istraživanja o naftnim rafinerijama (ERG-1/N), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu i zalihama nafte i naftnih derivata (ERG-2/N), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu, zalihama i isporukama prirodnog plina (ERG-1/P), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu, zalihama, isporukama i potrošnji ugljena i koksa (ERG-1/U), Mjesečnog istraživanja o elektranama (ERG-1/EL) te podataka dobivenih iz Jedinstvene carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe.

Mjesečni podaci u ovom Priopćenju služe za praćenje kretanja energenata prema navedenim obilježjima, a zbrojeni za 12 mjeseci ne predstavljaju godišnje bilančne podatke jer zbog brzine davanja podataka u mjesečnoj dinamici ili storniranja nekih isporuka može doći do manjih odstupanja u mjesečnim podacima. Zbog toga preporučujemo sljedeće izvore za godišnje podatke: godišnje Statističko izvješće "Energetska statistika", koje objavljuje Državni zavod za statistiku, i godišnji energetski pregled "Energija u Hrvatskoj", u izdanju Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Bruto proizvodnja električne energije jest proizvedena električna energija na generatoru hidroelektrana, termoelektrana i CHP na fosilna goriva, termoelektrana i CHP na obnovljiva goriva, vjetroelektrana i sunčanih elektrana.

Neto proizvodnja električne energije jest električna energija isporučena elektromreži iz elektrane. To je razlika između proizvedene električne energije na generatoru i vlastite potrošnje.

Geotermalne elektrane proizvode energiju dostupnu kao toplinu koja isijava iz unutrašnjosti Zemljine kore, uglavnom u obliku vruće vode ili pare; isključujući okolnu toplinu koju sakupljaju toplinske crpke iz tla. Proizvodnja geotermalne energije jest razlika između entalpije tekućine dobivene iz bušotine i krajnje otpadne tekućine.

Raspoloživa energija za potrošnju jest količina energenata raspoloživa za finalnu tuzemnu potrošnju u koju su uključeni gubici i zalihe kod finalnih potrošača i u maloprodaji.

Sirova nafta jest mineralno ulje prirodnog podrijetla koje obuhvaća mješavinu ugljikovodika i dodatnih nečistoća, npr. sumpora. Nalazi se u tekućemu agregatnom stanju pod normalnom temperaturom i tlakom, a njezina fizikalna svojstva (gustoća, viskoznost itd.) jako variraju. U sirovu naftu uključeni su i kondenzati koji se dobivaju iz vezane ili nevezane proizvodnje plina pomiješanoga s komercijalnom sirovom naftom.

Prirodni plin sastoji se od plinova, nastaje prirodno u podzemnim nalazištima bilo u tekućemu bilo u plinovitom stanju. Uglavnom se sastoji od metana. Uključuje i "nevezani" plin, koji potječe iz nalazišta što daju ugljikovodike samo u plinovitom stanju, i "vezani" plin, proizveden zajedno sa sirovom naftom, te metan iskopan iz rudnika ugljena (plin iz rudnika). Prirodni plin uključuje i industrijski proizveden plin (proizveden od gradskoga ili industrijskog otpada ili kanalizacije). Ispuhane ili spaljene količine prirodnog plina ne računaju se.

Naftni derivati jesu svi proizvodi koji su proizvedeni u naftnim rafinerijama, a to su: rafinerijski plin, ukapljeni plin, motorni benzini, petrolej, mlazno gorivo, dizelsko gorivo, ekstralako loživo ulje, loživo ulje, primarni benzin, white spirit, maziva ulja, bitumen, parafin, naftni koks i ostali proizvodi rafinerija.

Pod ostalim naftnim derivatima iskazani su i ukapljeni plinovi u degazolinaži.

Pod uvozom se podrazumijevaju količine energenata koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Količine nafte, naftnih proizvoda i tekućeg plina pod ugovorima o proizvodnji koje se ostvaruju u inozemstvu također treba iskazati u ovoj tablici kao uvoz. Energenti u tranzitu kroz Republiku Hrvatsku ne iskazuju se u ovom obrascu ni kao uvoz ni kao izvoz.

Pod izvozom se podrazumijevaju količine koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene i jesu li ili nisu vlasništvo hrvatskog rezidenta.

Za uvoz i izvoz električne energije primjenjuje se Eurostatova definicija koja uključuje i tranzit: količine električne energije smatraju se uvezenima ili izvezenima kada prijeđu političke granice zemlje bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Ako električna energija prolazi kroz zemlju, količina te energije prijavljuje se i kao uvoz i kao izvoz.

Pod promjenom zaliha podrazumijevaju se promjene stanja zaliha na početku i kraju mjeseca u poduzećima koja se bave proizvodnjom, transformacijom, uvozom i izvozom energije. Razlika se dobije tako što se od stanja zaliha na kraju posljednjeg dana u mjesecu oduzme stanje zaliha na početku prvoga radnog dana u istome mjesecu.

 

Kratice

CHP kombinirana proizvodnja toplinske i električne energije
Eurostat Statistički ured Europske unije
GOM gornja ogrjevna moć
GWh gigavatsat
m3 kubični metar
mil. milijun
tis. tisuća
TJ teradžul

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Darko Jukić, Ana Grabić, Mirjana Petanjek i Željka Oršanić Kelebuh

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti