Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 19. ožujka 2021.
OEN-2021-2-1/1

ISSN 1334-0557

KRATKOROČNI POKAZATELJI ENERGETSKE STATISTIKE U 2021. PRVI REZULTATI

U siječnju 2021. električna energija raspoloživa za potrošnju iznosila je 1 641 GWh. Ta količina sadržava i gubitke u električnoj mreži.

Kod drugih energenata količina raspoloživa za potrošnju sadržava i količine energenata koje mogu završiti na skladištu kod finalnih potrošača ili u maloprodaji.

G-1. ELEKTRIČNA ENERGIJA, RASPOLOŽIVA ZA TUZEMNU POTROŠNJU, SIJEČANJ 2019. - SIJEČANJ 2021.

1. ELEKTRIČNA ENERGIJA

GWh

Opskrba Električna energija
2019. 2020. 2020. 2021.
X. XI. XII. I. X. XI. XII. I.
Ukupna bruto proizvodnja 961 1.511 1.521 1.190 1.395 1.258 1.757 1.828
Hidroelektrane 249 841 928 567 717 529 976 1.037
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 539 413 324 412 451 491 505 466
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 73 75 79 77 82 83 86 84
Vjetroelektrane 87 173 181 122 131 145 186 232
Sunčane elektrane  5 2 2 3 5 2 1 2
Geotermalne elektrane 8 7 7 9 9 8 3 7
Ukupna neto proizvodnja 929 1.484 1.498 1.162 1.354 1.217 1.725 1.786
Hidroelektrane 246 838 925 565 714 525 973 1.025
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 519 396 312 395 425 464 482 443
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 66 69 73 71 75 75 81 79
Vjetroelektrane 86 172 180 121 128 144 185 231
Sunčane elektrane  5 2 2 3 5 2 1 2
Geotermalne elektrane 7 5 6 7 7 7 3 6
Uvoz 960 608 690 918 841 887 736 988
Izvoz 406 629 586 413 745 602 853 1.131
Potrošeno iz mreže za crpke u reverzibilnim elektranama 23 4 9 24 4 15 6 2
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 1.460 1.459 1.593 1.643 1.446 1.487 1.602 1.641

 

2. PRIRODNI PLIN

Opskrba Mjerna jedinica Prirodni plin
2019. 2020. 2020. 2021.
X. XI. XII. I. X. XI. XII. I.
Proizvodnja mil. m3 86 81 81 84 73 71 69 70
  TJ (GOM) 3.418 3.247 3.243 3.217 2.921 2.813 2.738 2.798
Uvoz mil. m3 189 191 198 184 197 179 205 180
  TJ (GOM) 7.315 7.390 7.675 7.099 7.619 6.974 7.945 7.077
Izvoz mil. m3 3 3 3 3 3 1 2 2
  TJ (GOM) 130 122 125 124 93 50 88 86
Promjena zaliha mil. m3 4 -62 -63 -126 -2 -87 -83 -65
  TJ (GOM) 180 -2.373 -2.375 -4.769 -69 -3.293 -3.157 -2.479
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju mil. m3 268 331 339 391 269 336 355 313
  TJ (GOM) 10.423 12.888 13.168 14.961 10.516 13.030 13.752 12.268

3. UGLJIKOVODICI

3.1. SIROVA NAFTA

u tis. tona

Opskrba Sirova nafta
2019. 2020. 2020. 2021.
X. XI. XII. I. X. XI. XII. I.
Proizvodnja 54 52 53 52 48 47 47 48
Uvoz 216 390 - 85 90 - - -
Izvoz - 56 58 67 20 40 136 39
Promjena zaliha -79 59 -284 51 -99 -76 -118 7
Prerada u rafinerijama 349 327 279 19 217 83 29 2

              

3.2. NAFTNI DERIVATI - UKUPNO

                                                                                              u tis. tona

Opskrba Naftni derivati
2019. 2020. 2020. 2021.
X. XI. XII. I. X. XI. XII. I.
Proizvodnja 394 395 334 30 290 115 41 10
Uvoz 194 145 141 225 152 202 234 257
Izvoz 195 202 248 88 156 142 76 61
Promjena zaliha 61 95 -32 -31 29 -51 -5 32
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 332 243 259 198 257 226 204 174

3.2.1. MOTORNI BENZIN

u tis. tona

Opskrba Motorni benzin
2019. 2020. 2020. 2021.
X. XI. XII. I. X. XI. XII. I.
Proizvodnja 85 90 93 10 75 25 20 1
Uvoz 4 3 10 9 13 9 5 31
Izvoz 28 55 49 15 11 14 8 7
Promjena zaliha 21 7 11 -20 45 -11 -9 1
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 40 31 43 24 32 31 26 24

3.2.2. PLINSKO DIZELSKO GORIVO

u tis. tona

Opskrba Plinsko dizelsko gorivo
2019. 2020. 2020. 2021.
X. XI. XII. I. X. XI. XII. I.
Proizvodnja 174 161 143 13 125 50 12 2
Uvoz 154 118 96 187 96 162 202 204
Izvoz 104 88 97 59 86 66 54 44
Promjena zaliha 40 57 -8 -1 -21 -12 19 38
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 184 134 150 142 156 158 141 124

3.2.3. LOŽIVA ULJA

u tis. tona

Opskrba Loživa ulja
2019. 2020. 2020. 2021.
X. XI. XII. I. X. XI. XII. I.
Proizvodnja 39 75 53 2 35 9 2 2
Uvoz 7 - 6 6 5 3 3 2
Izvoz 40 36 67 1 32 33 5 3
Promjena zaliha 1 11 -11 3 2 -25 -3 -1
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 5 28 3 4 6 4 3 2

3.2.4. OSTALI NAFTNI DERIVATI

u tis. kuna

Opskrba Ostali naftni derivati
2019. 2020. 2020. 2021.
X. XI. XII. I. X. XI. XII. I.
Proizvodnja 96 69 45 5 55 31 7 5
Uvoz 29 24 29 23 38 28 24 20
Izvoz 23 23 35 13 27 29 9 7
Promjena zaliha -1 20 -24 -13 3 -3 -12 -6
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 103 50 63 28 63 33 34 24

4. KRUTA GORIVA

4.1. KAMENI UGLJEN

u tis. tona

Opskrba Kameni ugljen
2019. 2020. 2020. 2021.
X. XI. XII. I. X. XI. XII. I.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 72 70 3 71 72 79 73 -
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha 9 20 -36 44 14 12 10 -57
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 63 50 39 27 58 67 63 57

4.2. KOKS

u tis. tona

Opskrba Koks
2019. 2020. 2020. 2021.
X. XI. XII. I. X. XI. XII. I.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 2 1 3 1 3 4 3 1
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha - - - - - - - -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 2 1 3 1 3 4 3 1

4.3. MRKI UGLJEN

u tis. tona

Opskrba Mrki ugljen
2019. 2020. 2020. 2021.
X. XI. XII. I. X. XI. XII. I.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 7 3 1 - 2 2 - -
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha -4 -6 - - -4 -4 -2 -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 11 9 1 - 6 6 2 -

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Ovo Priopćenje sastavlja se na temelju više statističkih istraživanja, i to: Mjesečnog istraživanja o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M), Mjesečnog istraživanja o naftnim rafinerijama (ERG-1/N), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu i zalihama nafte i naftnih derivata (ERG-2/N), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu, zalihama i isporukama prirodnog plina (ERG-1/P), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu, zalihama, isporukama i potrošnji ugljena i koksa (ERG-1/U), Mjesečnog istraživanja o elektranama (ERG-1/EL) te podataka dobivenih iz Jedinstvene carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe.

Mjesečni podaci u ovom Priopćenju služe za praćenje kretanja energenata prema navedenim obilježjima, a zbrojeni za 12 mjeseci ne predstavljaju godišnje bilančne podatke jer zbog brzine davanja podataka u mjesečnoj dinamici ili storniranja nekih isporuka može doći do manjih odstupanja u mjesečnim podacima. Zbog toga preporučujemo sljedeće izvore za godišnje podatke: godišnje Statističko izvješće "Energetska statistika", koje objavljuje Državni zavod za statistiku, i godišnji energetski pregled "Energija u Hrvatskoj", u izdanju Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Bruto proizvodnja električne energije jest proizvedena električna energija na generatoru hidroelektrana, termoelektrana i CHP na fosilna goriva, termoelektrana i CHP na obnovljiva goriva, vjetroelektrana i sunčanih elektrana.

Neto proizvodnja električne energije jest električna energija isporučena elektromreži iz elektrane. To je razlika između proizvedene električne energije na generatoru i vlastite potrošnje.

Geotermalne elektrane proizvode energiju dostupnu kao toplinu koja isijava iz unutrašnjosti Zemljine kore, uglavnom u obliku vruće vode ili pare; isključujući okolnu toplinu koju sakupljaju toplinske crpke iz tla. Proizvodnja geotermalne energije jest razlika između entalpije tekućine dobivene iz bušotine i krajnje otpadne tekućine.

Raspoloživa energija za potrošnju jest količina energenata raspoloživa za finalnu tuzemnu potrošnju u koju su uključeni gubici i zalihe kod finalnih potrošača i u maloprodaji.

Sirova nafta jest mineralno ulje prirodnog podrijetla koje obuhvaća mješavinu ugljikovodika i dodatnih nečistoća, npr. sumpora. Nalazi se u tekućemu agregatnom stanju pod normalnom temperaturom i tlakom, a njezina fizikalna svojstva (gustoća, viskoznost itd.) jako variraju. U sirovu naftu uključeni su i kondenzati koji se dobivaju iz vezane ili nevezane proizvodnje plina pomiješanoga s komercijalnom sirovom naftom.

Prirodni plin sastoji se od plinova, nastaje prirodno u podzemnim nalazištima bilo u tekućemu bilo u plinovitom stanju. Uglavnom se sastoji od metana. Uključuje i "nevezani" plin, koji potječe iz nalazišta što daju ugljikovodike samo u plinovitom stanju, i "vezani" plin, proizveden zajedno sa sirovom naftom, te metan iskopan iz rudnika ugljena (plin iz rudnika). Prirodni plin uključuje i industrijski proizveden plin (proizveden od gradskoga ili industrijskog otpada ili kanalizacije). Ispuhane ili spaljene količine prirodnog plina ne računaju se.

Naftni derivati jesu svi proizvodi koji su proizvedeni u naftnim rafinerijama, a to su: rafinerijski plin, ukapljeni plin, motorni benzini, petrolej, mlazno gorivo, dizelsko gorivo, ekstralako loživo ulje, loživo ulje, primarni benzin, white spirit, maziva ulja, bitumen, parafin, naftni koks i ostali proizvodi rafinerija.

Pod ostalim naftnim derivatima iskazani su i ukapljeni plinovi u degazolinaži.

Pod uvozom se podrazumijevaju količine energenata koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Količine nafte, naftnih proizvoda i tekućeg plina pod ugovorima o proizvodnji koje se ostvaruju u inozemstvu također treba iskazati u ovoj tablici kao uvoz. Energenti u tranzitu kroz Republiku Hrvatsku ne iskazuju se u ovom obrascu ni kao uvoz ni kao izvoz.

Pod izvozom se podrazumijevaju količine koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene i jesu li ili nisu vlasništvo hrvatskog rezidenta.

Za uvoz i izvoz električne energije primjenjuje se Eurostatova definicija koja uključuje i tranzit: količine električne energije smatraju se uvezenima ili izvezenima kada prijeđu političke granice zemlje bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Ako električna energija prolazi kroz zemlju, količina te energije prijavljuje se i kao uvoz i kao izvoz.

Pod promjenom zaliha podrazumijevaju se promjene stanja zaliha na početku i kraju mjeseca u poduzećima koja se bave proizvodnjom, transformacijom, uvozom i izvozom energije. Razlika se dobije tako što se od stanja zaliha na kraju posljednjeg dana u mjesecu oduzme stanje zaliha na početku prvoga radnog dana u istome mjesecu.

Kratice

CHP kombinirana proizvodnja toplinske i električne energije
Eurostat Statistički ured Europske unije
GOM gornja ogrjevna moć
GWh gigavatsat
m3 kubični metar
mil. milijun
tis. tisuća
TJ teradžul

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Darko Jukić, Ana Grabić, Mirjana Petanjek i Željka Oršanić Kelebuh

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti