Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 11. veljače 2022.
GRAD-2021-3-1/12

ISSN 1334-0557

IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE U PROSINCU 2021.

 

U prosincu 2021. izdano je 920 građevinskih dozvola, što je više za 4,1% u odnosu na prosinac 2020.

Ukupan broj izdanih građevinskih dozvola od siječnja do prosinca 2021. u usporedbi s istim razdobljem 2020. veći je za 12,2%.

U prosincu 2021.:

- prema vrstama građevina, 86,5% dozvola izdano je za zgrade, a 13,5% za ostale građevine

- prema vrstama radova, 77,6% dozvola izdano je za novogradnju, a 22,4% za rekonstrukcije.

Prema izdanim građevinskim dozvolama u prosincu 2021., predviđeno je građenje 1 464 stana s prosječnom površinom od 96,0 m2.

1. INDEKSI IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA U PROSINCU 2021.

    Zgrade Ostale građevine Stanovi
broj predviđena vrijednost radova površina volumen broj predviđena vrijednost radova broj korisna površina
XII. 2021.
XI. 2021.
100,3 88,3 95,7 94,5 108,8 112,8 100,4 101,8
XII. 2021.
XII. 2020.
109,2 130,0 112,6 107,9 80,0 68,8 119,3 123,9
XII. 2021.
Ø 2020.
122,5 130,8 109,8 99,0 92,8 108,0 124,7 128,3
I. – XII. 2021.
I. – XII. 2020.
115,3 122,1 120,5 120,2 97,4 94,8 118,3 118,0

G-1. BROJ IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U PROSINCU 2021.

G-2. PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U PROSINCU 2021.

2. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE I PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U PROSINCU 2021.

Vrsta radova Broj dozvola prema vrstama građevina Predviđena vrijednost radova, tis. kuna Stanovi
ukupno zgrade ostale građevine ukupno zgrade ostale građevine broj korisna površina, m2
XII. 2021.                  
Ukupno 920 796 124 2 895 652 2 106 018 789 634 1 464 140 578
Novogradnja 714 623 91 2 213 246 1 628 787 584 459 1 384 133 400
Rekonstrukcije  206 173 33 682 406 477 231 205 175 801) 7 1781)
I. – XII. 2021.                   
Ukupno 10 553 8 991 1 562 31 916 210 23 597 931 8 318 279 16 654 1 551 977
Novogradnja 8 119 6 912 1 207 25 318 570 19 010 180 6 308 390 15 401 1 443 404
Rekonstrukcije  2 434 2 079 355 6 597 640 4 587 751 2 009 889   1 2531) 108 5731)

1) Novi stanovi dobiveni dogradnjom/nadogradnjom ili prenamjenom nestambenog prostora u stan

3. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA ZGRADE U PROSINCU 2021.

   Broj dozvola Površina, m2 Volumen, m3
Ukupno 796 262 192 927 716
Nove zgrade 623 241 615 822 514
Stambene zgrade 531 184 749 573 500
S 1 stanom 333 72 397 224 006
S 2 stana 70 18 822 56 867
S 3 i više stanova  127 92 284 288 267
Zgrade za stanovanje zajednica  1 1 246 4 360
Nestambene zgrade  92 56 866 249 014
Hoteli i slične zgrade 4 1 472 5 328
Uredske zgrade  7 7 489 25 612
Zgrade za trgovinu na veliko i malo  18 9 883 42 956
Zgrade za promet i komunikacije  11 894 2 845
Industrijske zgrade i skladišta 14 6 473 34 603
Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu 13 18 756 74 359
Ostale nestambene zgrade  25 11 899 63 311
Dogradnja i nadogradnja1) 71 20 577 105 202
Stambene zgrade 50 8 111 24 375
Nestambene zgrade  21 12 466 80 827
Prenamjene i ostale rekonstrukcije 102 - -
Stambene zgrade 63 - -
Nestambene zgrade  39 - -

1) Radovi kojima se dobivaju nove uporabne cjeline uz postojeće zgrade ili na njima (novi stanovi, poslovni i drugi prostori)

4. STANOVI U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PREMA VRSTAMA ZGRADA, GRAĐENJA I BROJU SOBA U PROSINCU 2021.

   Broj stanova Korisna površina, m2 Stanovi prema broju soba
1-sobni 2-sobni 3-sobni 4-sobni 5-sobni 6-sobni 7-sobni 8-sobni i višesobni
Ukupno 1 464 140 578 163 408 368 297 143 68 12 5
Stanovi u novim zgradama 1 384 133 400 154 380 349 282 137 66 11 5
Stambene zgrade 1 377 132 867 154 379 344 282 137 65 11 5
Stambene zgrade s jednim stanom  333 54 204 4 15 42 110 91 57 10 4
Stambene zgrade s dva stana  140 14 384 9 30 45 37 14 3 1 1
Stambene zgrade s tri i više stanova 904 64 279 141 334 257 135 32 5 - -
Nestambene zgrade  7 533 - 1 5 - - 1 - -
Stanovi dobiveni dogradnjom i nadogradnjom 72 6 380 8 26 16 14 6 1 1 -
Stanovi dobiveni prenamjenom nestambenog prostora u stambeni prostor 8 798 1 2 3 1 - 1 - -

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Napomena

Državni zavod za statistiku tromjesečno dostavlja podatke o izdanim građevinskim dozvolama u Eurostat. Ti podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku u STS bazi podataka (bazi kratkoročnih poslovnih statistika) na poveznici https://stsbaza.dzs.hr/.

U STS bazi podataka podaci se prikazuju u obliku izvornih (neprilagođenih), kalendarski prilagođenih te sezonski i kalendarski prilagođenih apsolutnih vrijednosti.

Sezonsko i kalendarsko prilagođavanje provedeno je metodom X13 ARIMA na tromjesečnoj seriji apsolutnih vrijednosti, koja počinje podacima za prvo tromjesečje 2000.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Iskazani podaci prikupljeni su izvještajnom metodom s pomoću obrasca Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (obrazac GRAĐ-44a).

Obuhvat i usporedivost

Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama prikuplja se od upravnih tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija, nadležnih za upravne poslove graditeljstva i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koja izdaju građevinske dozvole za građevine predviđene Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.).

Podaci o vrstama građevina i radova razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina – NKVG-u (Metodološke upute br. 41, ISBN 953-6667-33-9, Državni zavod za statistiku, 2002.).

Definicije

Građevine su objekti povezani s tlom, za koje se obavljaju građevinski radovi, načinjeni od građevnih materijala i gotovih proizvoda za ugradnju.

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove, sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd.

U ovom istraživanju zgradama se smatraju i građevine koje imaju krov, ali nemaju (sve) zidove, npr. nadstrešnice te građevine koje su pretežno ili potpuno smještene ispod površine zemlje, npr. skloništa, podzemne garaže, prodavaonice i drugi poslovni prostori (npr. u pothodnicima) i sl.

Stambene zgrade jesu građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Nestambene zgrade jesu građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50% ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Površina zgrade jest zbroj površina svih etaža u zgradi koje su obuhvaćene vanjskim zidovima.

Korisna površina stana jest podna površina stana mjerena unutar zidova stana.

Volumen zgrade jest zbroj volumena svih natkrivenih dijelova zgrade uključujući vanjske zidove.

Ostale građevine jesu sve građevine koje nisu zgrade, npr. ceste, pruge, cjevovodi, mostovi, brane, sportski tereni itd.

Novogradnja je gradnja nove građevine na mjestu na kojem prije nije bilo nikakve građevine ili je postojala, ali je uklonjena.

Rekonstrukcije su građevinski radovi kojima se utječe na bitna svojstva postojećih građevina, npr. dogradnja i nadogradnja, prenamjena i drugi radovi kojima se bitno poboljšava uporabna vrijednost građevine (npr. kapacitet, kakvoća, funkcija) i/ili kojima se produljuje ili barem obnavlja njezino trajanje.

Vrijednost radova određuje se prema troškovniku koji prilaže investitor. Osnova je za izračunavanje pristojbe za izdavanje građevinske dozvole.

 

Kratice  
   
Eurostat Statistički ured Europske unije
m2 četvorni metar
m3 kubični metar
NN Narodne novine
tis. tisuća
   
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej i Marijana Marić


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

 

Postavke pristupačnosti