Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 12. studenog 2021.
GRAD-2021-3-1/9

ISSN 1334-0557

IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE U RUJNU 2021.

 

U rujnu 2021. izdane su 932 građevinske dozvole, što je manje za 9,6% u odnosu na rujan 2020.

Ukupan broj izdanih građevinskih dozvola od siječnja do rujna 2021. u usporedbi s istim razdobljem 2020. veći je za 14,0%.

U rujnu 2021.:

- prema vrstama građevina, 88,1% dozvola izdano je za zgrade, a 11,9% za ostale građevine

- prema vrstama radova, 77,5% dozvola izdano je za novogradnju, a 22,5% za rekonstrukcije.

Prema izdanim građevinskim dozvolama u rujnu 2021., predviđeno je građenje 1 287 stanova s prosječnom površinom od 99,3 m2.

1. INDEKSI IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA U RUJNU 2021.

   Zgrade Ostale građevine Stanovi
broj predviđena vrijednost radova površina volumen broj predviđena vrijednost radova broj korisna površina
IX. 2021.
VIII. 2021.
114,2 90,8 102,4 103,5 130,6 60,6 99,1 104,7
IX. 2021.
IX. 2020.
93,5 75,6 89,5 95,3 72,5 45,5 86,1 87,1
IX. 2021.
Ø 2020.
126,3 105,7 109,5 108,7 83,1 74,0 109,7 116,6
I. – IX. 2021.
I. – IX. 2020.
116,0 124,8 132,7 142,5 104,2 97,8 119,6 118,4

G-1. BROJ IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U RUJNU 2021.

G-2. PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U RUJNU 2021.

2. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE I PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U RUJNU 2021.

Vrsta radova Broj dozvola prema vrstama građevina Predviđena vrijednost radova, tis. kuna Stanovi
ukupno zgrade ostale građevine ukupno zgrade ostale građevine broj korisna površina, m2
IX. 2021.                
Ukupno 932 821 111 2 242 330 1 701 256 541 074 1 287 127 781
Novogradnja 722 638 84 1 847 198 1 451 034 396 164 1 180 118 622
Rekonstrukcije  210 183 27 395 132 250 222 144 910 1071) 9 1591)
I. – IX. 2021.                
Ukupno 7 694 6 510 1 184 22 954 264 16 860 193 6 094 071 11 923 1 108 284
Novogradnja 5 895 4 981 914 18 565 746 13 919 513 4 646 233 10 956 1 023 915
Rekonstrukcije  1 799 1 529 270 4 388 518 2 940 680 1 447 838   9671) 84 3691)

1) Novi stanovi dobiveni dogradnjom/nadogradnjom ili prenamjenom nestambenog prostora u stan

3. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA ZGRADE U RUJNU 2021.

   Broj dozvola Površina, m2 Volumen, m3
Ukupno 821 261 369 1 018 323
Nove zgrade 638 243 385 964 823
Stambene zgrade 511 161 070 500 424
Stambene zgrade s jednim stanom  361 73 705 229 590
Stambene zgrade s dva stana  56 14 997 44 464
Stambene zgrade s tri i više stanova 94 72 368 226 370
Zgrade za stanovanje zajednica  - - -
Nestambene zgrade  127 82 315 464 399
Hoteli i slične zgrade 4 3 102 10 799
Uredske zgrade  7 3 836 12 844
Zgrade za trgovinu na veliko i malo  14 7 055 30 413
Zgrade za promet i komunikacije  15 1 549 5 956
Industrijske zgrade i skladišta 26 34 927 233 257
Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu 16 8 464 37 708
Ostale nestambene zgrade  45 23 382 133 422
Dogradnja i nadogradnja1) 82 17 984 53 500
Stambene zgrade 69 11 114 33 404
Nestambene zgrade  13 6 870 20 096
Prenamjene i ostale rekonstrukcije 101 - -
Stambene zgrade 69 - -
Nestambene zgrade  32 - -

1) Radovi kojima se dobivaju nove uporabne cjeline uz postojeće zgrade ili na njima (novi stanovi, poslovni i drugi prostori)

4. STANOVI U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PREMA VRSTAMA ZGRADA, GRAĐENJA I BROJU SOBA U RUJNU 2021.

    Broj stanova Korisna površina, m2 Stanovi prema broju soba
1-sobni 2-sobni 3-sobni 4-sobni 5-sobni 6-sobni 7-sobni 8-sobni i višesobni
Ukupno 1 287 127 781 81 317 393 305 105 68 15 3
Stanovi u novim zgradama 1 180 118 622 61 285 365 282 102 68 15 2
Stambene zgrade 1 176 118 385 60 284 363 282 102 68 15 2
Stambene zgrade s jednim stanom  361 55 092 11 26 45 119 82 62 14 2
Stambene zgrade s dva stana  112 11 949 2 30 32 34 11 3 - -
Stambene zgrade s tri i više stanova 703 51 344 47 228 286 129 9 3 1 -
Nestambene zgrade  4 237 1 1 2 - - - - -
Stanovi dobiveni dogradnjom i nadogradnjom 102 8 594 20 30 27 22 2 - - 1
Stanovi dobiveni prenamjenom nestambenog prostora u stambeni prostor 5 565 - 2 1 1 1 - - -

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Napomena

Državni zavod za statistiku tromjesečno dostavlja podatke o izdanim građevinskim dozvolama u Eurostat. Ti podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku u STS bazi podataka (bazi kratkoročnih poslovnih statistika) na poveznici https://stsbaza.dzs.hr/.

U STS bazi podataka podaci se prikazuju u obliku izvornih (neprilagođenih), kalendarski prilagođenih te sezonski i kalendarski prilagođenih apsolutnih vrijednosti.

Sezonsko i kalendarsko prilagođavanje provedeno je metodom X13 ARIMA na tromjesečnoj seriji apsolutnih vrijednosti, koja počinje podacima za prvo tromjesečje 2000.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Iskazani podaci prikupljeni su izvještajnom metodom s pomoću obrasca Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (obrazac GRAĐ-44a).

Obuhvat i usporedivost

Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama prikuplja se od upravnih tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija, nadležnih za upravne poslove graditeljstva i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koja izdaju građevinske dozvole za građevine predviđene Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.).

Podaci o vrstama građevina i radova razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina – NKVG-u (Metodološke upute br. 41, ISBN 953-6667-33-9, Državni zavod za statistiku, 2002.).

Definicije

Građevine su objekti povezani s tlom, za koje se obavljaju građevinski radovi, načinjeni od građevnih materijala i gotovih proizvoda za ugradnju.

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove, sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd.

U ovom istraživanju zgradama se smatraju i građevine koje imaju krov, ali nemaju (sve) zidove, npr. nadstrešnice te građevine koje su pretežno ili potpuno smještene ispod površine zemlje, npr. skloništa, podzemne garaže, prodavaonice i drugi poslovni prostori (npr. u pothodnicima) i sl.

Stambene zgrade jesu građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Nestambene zgrade jesu građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50% ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Površina zgrade jest zbroj površina svih etaža u zgradi koje su obuhvaćene vanjskim zidovima.

Korisna površina stana jest podna površina stana mjerena unutar zidova stana.

Volumen zgrade jest zbroj volumena svih natkrivenih dijelova zgrade uključujući vanjske zidove.

Ostale građevine jesu sve građevine koje nisu zgrade, npr. ceste, pruge, cjevovodi, mostovi, brane, sportski tereni itd.

Novogradnja je gradnja nove građevine na mjestu na kojem prije nije bilo nikakve građevine ili je postojala, ali je uklonjena.

Rekonstrukcije su građevinski radovi kojima se utječe na bitna svojstva postojećih građevina, npr. dogradnja i nadogradnja, prenamjena i drugi radovi kojima se bitno poboljšava uporabna vrijednost građevine (npr. kapacitet, kakvoća, funkcija) i/ili kojima se produljuje ili barem obnavlja njezino trajanje.

Vrijednost radova određuje se prema troškovniku koji prilaže investitor. Osnova je za izračunavanje pristojbe za izdavanje građevinske dozvole.

 

Kratice  
   
Eurostat Statistički ured Europske unije
m2 četvorni metar
m3 kubični metar
NN Narodne novine
tis. tisuća
   
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej i Marijana Marić


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

 

Postavke pristupačnosti