Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 12. listopada 2021.
GRAD-2021-3-1/8

ISSN 1334-0557

IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE U KOLOVOZU 2021.

 

U kolovozu 2021. izdane su 804 građevinske dozvole, što je više za 8,9% u odnosu na kolovoz 2020.

Ukupan broj izdanih građevinskih dozvola od siječnja do kolovoza 2021. u usporedbi s istim razdobljem 2020. veći je za 18,3%.

U kolovozu 2021.:

- prema vrstama građevina, 89,4% dozvola izdano je za zgrade, a 10,6% za ostale građevine

- prema vrstama radova, 77,4% dozvola izdano je za novogradnju, a 22,6% za rekonstrukcije.

Prema izdanim građevinskim dozvolama u kolovozu 2021., predviđeno je građenje 1 298 stanova s prosječnom površinom od 94,0 m2.

1. INDEKSI IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA U KOLOVOZU 2021.

    Zgrade Ostale građevine Stanovi
broj predviđena vrijednost radova površina volumen broj predviđena vrijednost radova broj korisna površina
VIII. 2021.
VII. 2021.
103,4 79,3 60,6 45,4 84,2 303,8 113,5 116,4
VIII. 2021.
VIII. 2020.
115,0 119,4 118,4 129,1 75,2 176,7 109,6 115,6
VIII. 2021.
Ø 2020.
110,6 116,3 106,9 105,0 63,6 122,2 110,6 111,4
I. – VIII. 2021.
I. – VIII. 2020.
120,2 134,7 140,2 150,6 109,2 110,1 125,5 124,2

G-1. BROJ IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U KOLOVOZU 2021.

G-2. PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U KOLOVOZU 2021.

2. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE I PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U KOLOVOZU 2021.

Vrsta radova Broj dozvola prema vrstama građevina Predviđena vrijednost radova, tis. kuna Stanovi
ukupno zgrade ostale građevine ukupno zgrade ostale građevine broj korisna površina, m2
VIII. 2021.                
Ukupno   804   719   85 2 765 847 1 872 766  893 081  1 298  122 067
Novogradnja   622   554   68 2 258 093 1 453 488  804 605  1 173  111 093
Rekonstrukcije    182   165   17  507 754  419 278  88 476 1251) 10 9741)
I. – VIII. 2021.                
Ukupno  6 762  5 689  1 073 20 711 934 15 158 937 5 552 997  10 636  980 503
Novogradnja  5 173  4 343   830 16 718 548 12 468 479 4 250 069  9 776  905 293
Rekonstrukcije   1 589  1 346   243 3 993 386 2 690 458 1 302 928   8601) 75 2101)

1) Novi stanovi dobiveni dogradnjom/nadogradnjom ili prenamjenom nestambenog prostora u stan

3. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA ZGRADE U KOLOVOZU 2021.

    Broj dozvola Površina, m2 Volumen, m3
Ukupno   719  255 235  983 849
Nove zgrade   554  225 367  852 874
Stambene zgrade   449  151 198  471 310
Stambene zgrade s jednim stanom    275  56 528  179 726
Stambene zgrade s dva stana    49  12 971  39 069
Stambene zgrade s tri i više stanova   125  81 699  252 515
Zgrade za stanovanje zajednica  - - -
Nestambene zgrade    105  74 169  381 564
Hoteli i slične zgrade   9  11 826  49 859
Uredske zgrade    2  1 476  5 003
Zgrade za trgovinu na veliko i malo    12  13 719  74 924
Zgrade za promet i komunikacije    12  1 062  3 813
Industrijske zgrade i skladišta   24  30 968  170 938
Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu   7  4 237  18 666
Ostale nestambene zgrade    39  10 881  58 361
Dogradnja i nadogradnja1)   77  29 868  130 975
Stambene zgrade   61  15 264  46 763
Nestambene zgrade    16  14 604  84 212
Prenamjene i ostale rekonstrukcije   88 - -
Stambene zgrade   55 - -
Nestambene zgrade    33 - -

1) Radovi kojima se dobivaju nove uporabne cjeline uz postojeće zgrade ili na njima (novi stanovi, poslovni i drugi prostori)

4. STANOVI U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PREMA VRSTAMA ZGRADA, GRAĐENJA I BROJU SOBA U KOLOVOZU 2021.

    Broj stanova Korisna površina, m2 Stanovi prema broju soba
1-sobni 2-sobni 3-sobni 4-sobni 5-sobni 6-sobni 7-sobni 8-sobni i višesobni
Ukupno  1 298  122 067   85   399   384   230   128   59   7   6
Stanovi u novim zgradama  1 173  111 093   76   354   346   214   120   53   5   5
Stambene zgrade  1 153  109 634   72   345   342   211   120   53   5   5
Stambene zgrade s jednim stanom    275  42 650   4   10   48   83   76   44   5   5
Stambene zgrade s dva stana    98  10 333   3   10   31   36   15   3 - -
Stambene zgrade s tri i više stanova   780  56 651   65   325   263   92   29   6 - -
Nestambene zgrade    20  1 459   4   9   4   3 - - - -
Stanovi dobiveni dogradnjom i nadogradnjom   118  10 408   8   41   38   15   7   6   2   1
Stanovi dobiveni prenamjenom nestambenog prostora u stambeni prostor   7   566   1   4 -   1   1 - - -

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Napomena

Državni zavod za statistiku tromjesečno dostavlja podatke o izdanim građevinskim dozvolama u Eurostat. Ti podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku u STS bazi podataka (bazi kratkoročnih poslovnih statistika) na poveznici https://stsbaza.dzs.hr/.

U STS bazi podataka podaci se prikazuju u obliku izvornih (neprilagođenih), kalendarski prilagođenih te sezonski i kalendarski prilagođenih apsolutnih vrijednosti.

Sezonsko i kalendarsko prilagođavanje provedeno je metodom X13 ARIMA na tromjesečnoj seriji apsolutnih vrijednosti, koja počinje podacima za prvo tromjesečje 2000.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Iskazani podaci prikupljeni su izvještajnom metodom s pomoću obrasca Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (obrazac GRAĐ-44a).

Obuhvat i usporedivost

Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama prikuplja se od upravnih tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija, nadležnih za upravne poslove graditeljstva i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koja izdaju građevinske dozvole za građevine predviđene Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.).

Podaci o vrstama građevina i radova razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina – NKVG-u (Metodološke upute br. 41, ISBN 953-6667-33-9, Državni zavod za statistiku, 2002.).

Definicije

Građevine su objekti povezani s tlom, za koje se obavljaju građevinski radovi, načinjeni od građevnih materijala i gotovih proizvoda za ugradnju.

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove, sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd.

U ovom istraživanju zgradama se smatraju i građevine koje imaju krov, ali nemaju (sve) zidove, npr. nadstrešnice te građevine koje su pretežno ili potpuno smještene ispod površine zemlje, npr. skloništa, podzemne garaže, prodavaonice i drugi poslovni prostori (npr. u pothodnicima) i sl.

Stambene zgrade jesu građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Nestambene zgrade jesu građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50% ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Površina zgrade jest zbroj površina svih etaža u zgradi koje su obuhvaćene vanjskim zidovima.

Korisna površina stana jest podna površina stana mjerena unutar zidova stana.

Volumen zgrade jest zbroj volumena svih natkrivenih dijelova zgrade uključujući vanjske zidove.

Ostale građevine jesu sve građevine koje nisu zgrade, npr. ceste, pruge, cjevovodi, mostovi, brane, sportski tereni itd.

Novogradnja je gradnja nove građevine na mjestu na kojem prije nije bilo nikakve građevine ili je postojala, ali je uklonjena.

Rekonstrukcije su građevinski radovi kojima se utječe na bitna svojstva postojećih građevina, npr. dogradnja i nadogradnja, prenamjena i drugi radovi kojima se bitno poboljšava uporabna vrijednost građevine (npr. kapacitet, kakvoća, funkcija) i/ili kojima se produljuje ili barem obnavlja njezino trajanje.

Vrijednost radova određuje se prema troškovniku koji prilaže investitor. Osnova je za izračunavanje pristojbe za izdavanje građevinske dozvole.

 

Kratice  
   
Eurostat Statistički ured Europske unije
m2 četvorni metar
m3 kubični metar
NN Narodne novine
tis. tisuća
   
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej i Biserka Sviben


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

 

Postavke pristupačnosti