Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 12. svibnja 2021.
GRAD-2021-3-1/3

ISSN 1334-0557

IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE U OŽUJKU 2021.

 

U ožujku 2021. izdano je 1 120 građevinskih dozvola, što je više za 68,4% u odnosu na ožujak 2020.

Ukupan broj izdanih građevinskih dozvola od siječnja do ožujka 2021. u usporedbi s istim razdobljem 2020. veći je za 27,6%.

U ožujku 2021.:

- prema vrstama građevina, 82,4% dozvola izdano je za zgrade, a 17,6% za ostale građevine

- prema vrstama radova, 77,1% dozvola izdano je za novogradnju, a 22,9% za rekonstrukcije.

Prema izdanim građevinskim dozvolama u ožujku 2021., predviđeno je građenje 1 633 stana s prosječnom površinom od 95,3 m2.

1. INDEKSI IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA U OŽUJKU 2021.

    Zgrade Ostale građevine Stanovi
broj predviđena vrijednost radova površina volumen broj predviđena vrijednost radova broj korisna površina
III. 2021.
II. 2021.
136,7 126,2 142,5 140,3 135,9 142,7 114,4 123,7
III. 2021.
III. 2020.
165,4 202,8 221,0 242,4 184,1 135,9 198,7 191,1
III. 2021.
Ø 2020.
142,0 138,2 154,2 148,2 147,5 119,8 139,1 142,1
I. – III. 2021.
I. – III. 2020.
127,1 128,8 137,6 143,8 130,1 126,3 134,0 135,3

G-1. BROJ IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U OŽUJKU 2021.

G-2. PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U OŽUJKU 2021.

2. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE I PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U OŽUJKU 2021.

Vrsta radova Broj dozvola prema vrstama građevina Predviđena vrijednost radova, tis. kuna Stanovi
ukupno zgrade ostale građevine ukupno zgrade ostale građevine broj korisna površina, m2
III. 2021.                
Ukupno 1 120 923 197 3 100 152 2 224 687 875 465 1 633 155 710
Novogradnja 863 713 150 2 515 296 1 869 490 645 806 1 514 145 000
Rekonstrukcije  257 210 47 584 856 355 197 229 659 1191) 10 7101)
I. – III. 2021.                
Ukupno 2 706 2 235 471 7 471 338 5 464 067 2 007 271 4 119 384 134
Novogradnja 2 061 1 692 369 6 004 247 4 449 172 1 555 075 3 801 355 564
Rekonstrukcije  645 543 102 1 467 091 1 014 895 452 196   3181) 28 5701)

1) Novi stanovi dobiveni dogradnjom/nadogradnjom ili prenamjenom nestambenog prostora u stan

3. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA ZGRADE U OŽUJKU 2021.

    Broj dozvola Površina, m2 Volumen, m3
Ukupno 923 368 176 1 388 215
Nove zgrade 713 339 024 1 257 989
Stambene zgrade 589 203 673 638 881
Stambene zgrade s jednim stanom  395 77 440 243 821
Stambene zgrade s dva stana  68 17 047 52 570
Stambene zgrade s tri i više stanova 125 107 361 336 706
Zgrade za stanovanje zajednica  1 1 825 5 784
Nestambene zgrade  124 135 351 619 108
Hoteli i slične zgrade 17 20 296 52 662
Uredske zgrade  10 10 724 34 341
Zgrade za trgovinu na veliko i malo  10 16 600 92 580
Zgrade za promet i komunikacije  12 8 824 22 542
Industrijske zgrade i skladišta 24 27 671 172 294
Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu 13 14 974 59 913
Ostale nestambene zgrade  38 36 262 184 776
Dogradnja i nadogradnja1) 90 29 152 130 226
Stambene zgrade 75 13 044 40 078
Nestambene zgrade  15 16 108 90 148
Prenamjene i ostale rekonstrukcije 120 - -
Stambene zgrade 88 - -
Nestambene zgrade  32 - -

1) Radovi kojima se dobivaju nove uporabne cjeline uz postojeće zgrade ili na njima (novi stanovi, poslovni i drugi prostori)

4. STANOVI U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PREMA VRSTAMA ZGRADA, GRAĐENJA I BROJU SOBA U OŽUJKU 2021.

    Broj stanova Korisna površina, m2 Stanovi prema broju soba
1-sobni 2-sobni 3-sobni 4-sobni 5-sobni 6-sobni 7-sobni 8-sobni i višesobni
Ukupno 1 633 155 710 243 458 338 367 138 66 18 5
Stanovi u novim zgradama 1 514 145 000 226 426 303 343 132 62 17 5
Stambene zgrade 1 508 144 658 226 426 297 343 132 62 17 5
Stambene zgrade s jednim stanom  395 59 143 7 17 66 137 96 53 14 5
Stambene zgrade s dva stana  136 13 112 7 27 42 51 3 4 2 -
Stambene zgrade s tri i više stanova 977 72 403 212 382 189 155 33 5 1 -
Nestambene zgrade  6 342 - - 6 - - - - -
Stanovi dobiveni dogradnjom i nadogradnjom 101 9 688 7 27 33 23 6 4 1 -
Stanovi dobiveni prenamjenom nestambenog prostora u stambeni prostor 18 1 022 10 5 2 1 - - - -

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Napomena

Državni zavod za statistiku tromjesečno dostavlja podatke o izdanim građevinskim dozvolama u Eurostat. Ti podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku u STS bazi podataka (bazi kratkoročnih poslovnih statistika) na poveznici https://stsbaza.dzs.hr/.

U STS bazi podataka podaci se prikazuju u obliku izvornih (neprilagođenih), kalendarski prilagođenih te sezonski i kalendarski prilagođenih apsolutnih vrijednosti.

Sezonsko i kalendarsko prilagođavanje provedeno je metodom X13 ARIMA na tromjesečnoj seriji apsolutnih vrijednosti, koja počinje podacima za prvo tromjesečje 2000.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Iskazani podaci prikupljeni su izvještajnom metodom s pomoću obrasca Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (obrazac GRAĐ-44a).

Obuhvat i usporedivost

Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama prikuplja se od upravnih tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija, nadležnih za upravne poslove graditeljstva i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koja izdaju građevinske dozvole za građevine predviđene Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.).

Podaci o vrstama građevina i radova razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina – NKVG-u (Metodološke upute br. 41, ISBN 953-6667-33-9, Državni zavod za statistiku, 2002.).

Definicije

Građevine su objekti povezani s tlom, za koje se obavljaju građevinski radovi, načinjeni od građevnih materijala i gotovih proizvoda za ugradnju.

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove, sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd.

U ovom istraživanju zgradama se smatraju i građevine koje imaju krov, ali nemaju (sve) zidove, npr. nadstrešnice te građevine koje su pretežno ili potpuno smještene ispod površine zemlje, npr. skloništa, podzemne garaže, prodavaonice i drugi poslovni prostori (npr. u pothodnicima) i sl.

Stambene zgrade jesu građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Nestambene zgrade jesu građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50% ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Površina zgrade jest zbroj površina svih etaža u zgradi koje su obuhvaćene vanjskim zidovima.

Korisna površina stana jest podna površina stana mjerena unutar zidova stana.

Volumen zgrade jest zbroj volumena svih natkrivenih dijelova zgrade uključujući vanjske zidove.

Ostale građevine jesu sve građevine koje nisu zgrade, npr. ceste, pruge, cjevovodi, mostovi, brane, sportski tereni itd.

Novogradnja je gradnja nove građevine na mjestu na kojem prije nije bilo nikakve građevine ili je postojala, ali je uklonjena.

Rekonstrukcije su građevinski radovi kojima se utječe na bitna svojstva postojećih građevina, npr. dogradnja i nadogradnja, prenamjena i drugi radovi kojima se bitno poboljšava uporabna vrijednost građevine (npr. kapacitet, kakvoća, funkcija) i/ili kojima se produljuje ili barem obnavlja njezino trajanje.

Vrijednost radova određuje se prema troškovniku koji prilaže investitor. Osnova je za izračunavanje pristojbe za izdavanje građevinske dozvole.

 

Kratice  
   
m2 četvorni metar
m3 kubični metar
NN Narodne novine
tis. tisuća
   
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej i Biserka Sviben

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

 

Postavke pristupačnosti