Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 03. ožujka 2022.
GRAD-2021-1-2/4

ISSN 1334-0557

IZVRŠENI GRAĐEVINSKI RADOVI I NARUDŽBE U ČETVRTOM TROMJESEČJU 2021., POSLOVNI SUBJEKTI S 20 I VIŠE ZAPOSLENIH

 

Vrijednost novih narudžaba:

- u četvrtom tromjesečju 2021. u odnosu na isto razdoblje 2020. veća je za 23,9%
- od siječnja do prosinca 2021. veća je za 21,2% u odnosu na isto razdoblje 2020.


Vrijednost izvršenih radova s vlastitim radnicima:

- u četvrtom tromjesečju 2021. u odnosu na isto razdoblje 2020. veća je za 8,2%
- od siječnja do prosinca 2021. veća je za 13,8% u odnosu na isto razdoblje 2020.

1. INDEKSI GRAĐEVINSKIH RADOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

   Indeksi
X. – XII. 2021.
VII. – IX. 2021.
X. – XII. 2021.
X. – XII. 2020.
I. – XII. 2021.
I. – XII. 2020.
 X. – XII. 2021.
Ø 2020.
Vrijednost novih narudžaba 108,8 123,9 121,2 123,2
Vrijednost izvršenih radova s vlastitim radnicima 101,5 108,2 113,8 118,8

2. NOVE NARUDŽBE GRAĐEVINSKIH RADOVA ZA PODRUČJE REPUBLIKE HRVATSKE

tis. kuna

   Vrijednost novih narudžaba Vrijednost novih narudžaba prema vrstama građevina
na zgradama na ostalim građevinama
I. – XII. 2021. 25 988 780 12 719 517 13 269 263
           
I. – III. 2021. 6 108 668 2 825 121 3 283 547
IV. – VI. 2021. 7 209 449 3 351 195 3 858 254
VII. – IX. 2021. 6 068 196 2 990 483 3 077 713
X. – XII. 2021. 6 602 467 3 552 718 3 049 749

 

3. VRIJEDNOST IZVRŠENIH GRAĐEVINSKIH RADOVA I UTROŠENOGA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA, GOTOVIH PROIZVODA ZA UGRADNJU, GORIVA I ENERGIJE

tis. kuna

   Vrijednost izvršenih radova Vrijednost utrošenoga građevinskog materijala, gotovih proizvoda za ugradnju, goriva i energije
ukupno radovi ostvareni s vlastitim radnicima radovi ostvareni s podizvođačima
I. – XII. 2021. 30 309 490 21 789 094 8 520 396 6 702 928
             
I. – III. 2021. 6 571 716 4 792 727 1 778 989 1 350 137
IV. – VI. 2021. 7 965 426 5 714 237 2 251 189 1 865 757
VII. – IX. 2021. 7 700 715 5 597 773 2 102 942 1 747 489
X. – XII. 2021. 8 071 633 5 684 357 2 387 276 1 739 545

 

4. VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA OSTVARENA S VLASTITIM RADNICIMA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA

   Ukupno, tis. kuna Struktura vrijednosti izvršenih radova prema vrstama radova, %
ukupno novogradnja ostali radovi1)
X. – XII. 2021.         
Ukupno 5 684 357 100,0 64,8 35,2
Na zgradama 2 555 779 45,0 33,3 11,7
Na ostalim građevinama 3 128 578 55,0 31,5 23,5
I. – XII. 2021.           
Ukupno 21 789 094 100,0 66,2 33,8
Na zgradama 9 748 548 44,7 33,1 11,6
Na ostalim građevinama 12 040 546 55,3 33,1 22,2

1) Rekonstrukcije, popravci i održavanje postojećih građevina

G-1. VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA S VLASTITIM RADNICIMA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA OD SIJEČNJA DO PROSINCA 2021.

G-2. STRUKTURA VRIJEDNOSTI IZVRŠENIH RADOVA S VLASTITIM RADNICIMA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA OD SIJEČNJA DO PROSINCA 2021.

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA


Izvori i metode prikupljanja podataka

U ovom Priopćenju iskazani su podaci prikupljeni izvještajnom metodom s pomoću obrazaca Mjesečni izvještaj građevinarstva (GRAĐ-21/M) i Tromjesečni izvještaj građevinarstva (GRAĐ-21/3M).

Obuhvat i usporedivost

Mjesečni i Tromjesečni izvještaj građevinarstva prikupljaju se za poslovne subjekte (pravne osobe i obrte) ili njihove dijelove s 20 i više zaposlenih koji su prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, verzija 2007. (NN, br. 58/07.) u Registru poslovnih subjekata, odnosno Obrtnom registru razvrstani u područje F Građevinarstvo.

Podaci se odnose na građevinske radove (na novim građevinama, rekonstrukcijama, popravcima i održavanju postojećih građevina) izvršene na području Republike Hrvatske.

Razvrstavanje građevina i radova izvršeno je prema Klasifikaciji vrsta građevina.

Definicije

Vrijednost izvršenih građevinskih radova dana je u tekućim cijenama i uključuje sve izvršene radove bez obzira na to jesu li naplaćeni ili nisu.

Vrijednost izvršenih radova uključuje vrijednost rada, ugrađenog materijala i gotovih proizvoda za ugradnju, goriva i električne energije, troškove korištenja građevinskih strojeva i opreme te druge troškove u vezi s izvođenjem radova.

U vrijednost izvršenih radova ne uključuju se troškovi kupnje zemljišta, projektiranja, premjeravanja zemljišta i nadzora te porez na dodanu vrijednost.

Vrijednost novih narudžaba jest ukupna vrijednost ugovora sklopljenih u izvještajnome mjesecu s naručiteljima radova. Smatra se da je narudžba nastala na dan kada je potpisan ugovor između naručitelja i izvođača radova.

U nove narudžbe uključuje se i gradnja za vlastite potrebe i za tržište (npr. poslovnog prostora i stanova). Kod gradnje za vlastite potrebe i tržište smatra se da je narudžba nastala na dan kada su počeli radovi, a uključuje se predviđena vrijednost radova.

Opširnija metodološka objašnjenja za ova istraživanja objavljena su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr.

 

Kratice

NN    Narodne novine  
tis.    tisuća  

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej i Mirjana Mikulić


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti