Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 03. rujna 2021.
GRAD-2021-1-2/2

ISSN 1334-0557

IZVRŠENI GRAĐEVINSKI RADOVI I NARUDŽBE U DRUGOM TROMJESEČJU 2021., POSLOVNI SUBJEKTI S 20 I VIŠE ZAPOSLENIH

 

Vrijednost novih narudžaba:

- u drugom tromjesečju 2021. u odnosu na isto razdoblje 2020. veća je za 44,5%
- od siječnja do lipnja 2021. veća je za 26,2% u odnosu na isto razdoblje 2020.

 

Vrijednost izvršenih radova s vlastitim radnicima:

- u drugom tromjesečju 2021. u odnosu na isto razdoblje 2020. veća je za 25,5%
- od siječnja do lipnja 2021. veća je za 18,2% u odnosu na isto razdoblje 2020.

1. INDEKSI GRAĐEVINSKIH RADOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

  Indeksi
 IV. – VI. 2021.
 I. – III. 2021.
 IV. – VI. 2021.
 IV. – VI. 2020.
 I. – VI. 2021.
 I. – VI. 2020.
IV. – VI. 2021.
 Ø 2020.
Vrijednost novih narudžaba 118,0 144,5 126,2 134,5
Vrijednost izvršenih radova s vlastitim radnicima 119,2 125,5 118,2 119,4

2. NOVE NARUDŽBE GRAĐEVINSKIH RADOVA ZA PODRUČJE REPUBLIKE HRVATSKE

tis. kuna

  Vrijednost novih narudžaba   Vrijednost novih narudžaba prema vrstama građevina
na zgradama na ostalim građevinama
I. – VI. 2021. 13 318 117 6 176 316 7 141 801
       
I. – III. 2021. 6 108 668 2 825 121 3 283 547
IV. – VI. 2021. 7 209 449 3 351 195 3 858 254

3. VRIJEDNOST IZVRŠENIH GRAĐEVINSKIH RADOVA I UTROŠENOGA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA, GOTOVIH PROIZVODA ZA UGRADNJU, GORIVA I ENERGIJE

tis. kuna

   Vrijednost izvršenih radova Vrijednost utrošenoga građevinskog materijala, gotovih proizvoda za ugradnju, goriva i energije
ukupno radovi ostvareni s vlastitim radnicima radovi ostvareni s podizvođačima 
I. – VI. 2021. 14 537 142 10 506 964 4 030 178 3 215 894
         
I. – III. 2021. 6 571 716 4 792 727 1 778 989 1 350 137
IV. – VI. 2021. 7 965 426 5 714 237 2 251 189 1 865 757

4. VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA OSTVARENA S VLASTITIM RADNICIMA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA

   Ukupno, tis. kuna  Struktura vrijednosti izvršenih radova prema vrstama radova, %
ukupno novogradnja ostali radovi1)
IV. – VI. 2021.        
Ukupno 5 714 237 100,0 67,4 32,6
Na zgradama 2 395 656 41,9 31,5 10,4
Na ostalim građevinama 3 318 581 58,1 35,9 22,2
I. – VI. 2021.        
Ukupno 10 506 964 100,0 66,4 33,6
Na zgradama 4 764 817 45,3 33,2 12,1
Na ostalim građevinama 5 742 147 54,7 33,2 21,5

1) Rekonstrukcije, popravci i održavanje postojećih građevina

G-1. VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA S VLASTITIM RADNICIMA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA OD SIJEČNJA DO LIPNJA 2021.

G-2. STRUKTURA VRIJEDNOSTI IZVRŠENIH RADOVA S VLASTITIM RADNICIMA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA OD SIJEČNJA DO LIPNJA 2021.

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

U ovom Priopćenju iskazani su podaci prikupljeni izvještajnom metodom s pomoću obrazaca Mjesečni izvještaj građevinarstva (GRAĐ-21/M) i Tromjesečni izvještaj građevinarstva (GRAĐ-21/3M).

 

Obuhvat i usporedivost

Mjesečni i Tromjesečni izvještaj građevinarstva prikupljaju se za poslovne subjekte (pravne osobe i obrte) ili njihove dijelove s 20 i više zaposlenih koji su prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, verzija 2007. (NN, br. 58/07.) u Registru poslovnih subjekata, odnosno Obrtnom registru razvrstani u područje F Građevinarstvo.

Podaci se odnose na građevinske radove (na novim građevinama, rekonstrukcijama, popravcima i održavanju postojećih građevina) izvršene na području Republike Hrvatske.

Razvrstavanje građevina i radova izvršeno je prema Klasifikaciji vrsta građevina.

 

Definicije

Vrijednost izvršenih građevinskih radova dana je u tekućim cijenama i uključuje sve izvršene radove bez obzira na to jesu li naplaćeni ili nisu.

Vrijednost izvršenih radova uključuje vrijednost rada, ugrađenog materijala i gotovih proizvoda za ugradnju, goriva i električne energije, troškove korištenja građevinskih strojeva i opreme te druge troškove u vezi s izvođenjem radova.

U vrijednost izvršenih radova ne uključuju se troškovi kupnje zemljišta, projektiranja, premjeravanja zemljišta i nadzora te porez na dodanu vrijednost.

Vrijednost novih narudžaba jest ukupna vrijednost ugovora sklopljenih u izvještajnome mjesecu s naručiteljima radova. Smatra se da je narudžba nastala na dan kada je potpisan ugovor između naručitelja i izvođača radova.

U nove narudžbe uključuje se i gradnja za vlastite potrebe i za tržište (npr. poslovnog prostora i stanova). Kod gradnje za vlastite potrebe i tržište smatra se da je narudžba nastala na dan kada su počeli radovi, a uključuje se predviđena vrijednost radova.

Opširnija metodološka objašnjenja za ova istraživanja objavljena su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr.

 

Kratice

NN    Narodne novine  
tis.    tisuća  

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej i Mirjana Mikulić


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti