Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 30. travnja 2021.
USL-2021-2-1/2

ISSN 1334-0557

USLUŽNE DJELATNOSTI U VELJAČI 2021.

Promet od uslužnih djelatnosti u veljači 2021. pao je na godišnjoj1), a porastao na mjesečnoj razini2).

Ukupan sezonski i kalendarski prilagođen promet od uslužnih djelatnosti ostvaren u veljači 2021. porastao je za 5,6% u odnosu na siječanj 2021.

Najveći porast prometa imale su sljedeće djelatnosti: Informacijske uslužne djelatnosti (za 34,9%), Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) (za 23,3%) te Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima (za 22,8%).

Najveći pad prometa ostvaren je u sljedećim djelatnostima: Vodeni prijevoz (za 21,4%), Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima (za 14,7%) i Poslovanje nekretninama (za 8,0%).

Ukupan kalendarski prilagođen promet od uslužnih djelatnosti ostvaren u veljači 2021. pao za 3,1% u odnosu na veljaču 2020.

Najveći pad prometa imale su sljedeće djelatnosti: Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima (za 74,8%), Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića (za 57,8%) te Smještaj (za 47,4%).

Najveći porast prometa ostvaren je u sljedećim djelatnostima: Informacijske uslužne djelatnosti (za 19,4%), Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikla (za 17,8%) te Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima (12,3%).

1) Podaci koji se uspoređuju s podacima od istog mjeseca prethodne godine (tzv. kalendarski prilagođeni podaci).
2) Podaci koji se uspoređuju s podacima od prethodnog mjeseca (tzv. sezonski i kalendarski prilagođeni podaci).

1. INDEKSI PROMETA PO PRETEŽNIM DJELATNOSTIMA POSLOVNIH SUBJEKATA

Šifra djelatnosti NKD-a 2007. II. 2021.
I. 2021.
II. 2021.
II. 2020.
II. 2021.
Ø 2015.
sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi1) kalendarski prilagođeni indeksi1) izvorni, neprilagođeni indeksi1) sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi1) kalendarski prilagođeni indeksi1)
(G – N)2) Ukupno usluge  105,6 96,9 96,6 123,3 97,3
Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 106,0 106,5 109,8 135,0 111,6
G 45  Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikla 118,7 117,8 129,6 153,8 136,6
G 46  Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima 103,9 101,6 113,3 132,6 113,3
G 47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima 104,8 104,4 100,7 127,1 101,8
H Prijevoz i skladištenje 104,8 89,2 95,7 107,6 95,7
H 49 Kopneni prijevoz i cjevovodni transport 107,4 94,6 105,3 109,7 105,3
H 50  Vodeni prijevoz 78,6 70,7 68,8 71,0 68,8
H 51 Zračni prijevoz z z z z z
H 52 Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu 111,0 94,3 94,7 117,9 94,7
H 53 Poštanske i kurirske djelatnosti z z z z z
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 106,1 47,4 24,0 62,0 24,0
I 55 Smještaj 107,3 52,6 12,3 72,0 12,3
I 56 Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića 103,8 42,2 32,7 51,5 32,7
J Informacije i komunikacije 99,6 110,8 159,6 172,4 159,6
J 58 Izdavačke djelatnosti 96,5 85,6 63,1 89,0 63,1
J 59 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa 93,9 87,7 83,5 96,2 83,5
J 60 Emitiranje programa 102,9 90,0 89,8 93,8 89,8
J 61 Telekomunikacije 101,4 99,8 99,4 106,7 99,4
J 62 Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima 85,3 112,3 148,5 165,1 148,5
J 63 Informacijske uslužne djelatnosti 134,9 119,4 215,6 210,9 215,6
L3) Poslovanje nekretninama 92,0 92,5 96,9 111,5 96,9
L 683) Poslovanje nekretninama 92,0 92,5 96,9 111,5 96,9
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 105,3 102,7 101,3 121,8 102,9
M 69 + 702 Pravne i računovodstvene djelatnosti te savjetovanje u vezi s upravljanjem 103,2 95,1 110,2 110,4 110,2
M 71 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza 102,9 102,8 90,3 123,3 90,3
M 73 Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta 104,3 87,9 89,0 121,9 89,0
M 74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 112,8 97,6 110,0 124,9 110,0
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 109,2 59,8 53,2 72,7 53,9
N 773) Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) 123,3 108,8 120,0 173,4 127,1
N 78 Djelatnosti zapošljavanja 99,8 101,6 98,9 116,2 98,9
N 79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima 122,8 25,2 16,9 31,9 16,9
N 80 Zaštitne i istražne djelatnosti 103,3 104,1 87,8 94,5 89,7
N 813) Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika  110,0 84,3 107,1 130,4 107,1
N 812 Djelatnosti čišćenja 105,9 80,0 114,3 126,3 114,3
N 82 Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti 100,0 94,8 121,3 116,9 121,3

1) Vidi Metodološka objašnjenja, Prezentacija indeksa.
2) Obuhvaćene su samo one uslužne djelatnosti koje su propisane Uredbom o kratkoročnim poslovnim statistikama.
3) Vidi Metodološka objašnjenja, Obuhvat i usporedivost.

G-1. INDEKSI PROMETA USLUŽNIH DJELATNOSTI PO MJESECIMA 2014. DO 2021.

G-2. STRUKTURA OSTVARENOG PROMETA PREMA PODRUČJIMA DJELATNOSTI NKD-a 2007. U VELJAČI 2021.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Napomena

Priopćenje 4.1.2. Uslužne djelatnosti objavljuje se od siječnja 2019. u mjesečnoj periodici umjesto dotadašnjeg Priopćenja koje se objavljivalo u tromjesečnoj periodici.

Od siječnja 2020. Priopćenje 4.1.2. Distributivna trgovina i ostale usluge promijenilo je naslov u Uslužne djelatnosti.

Vremenske serije indeksa prometa uslužnih djelatnosti objavljuju se na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr u STS bazi podataka (bazi kratkoročnih poslovnih statistika) u području Uslužne djelatnosti pod naslovom Indeksi prometa uslužnih djelatnosti − mjesečni podaci na poveznici STS baza podataka te na poveznici Statistika u nizu pod naslovom Gospodarstvo – osnovni pokazatelji.

Precizni datumi objavljivanja navedeni su u Kalendaru objavljivanja statističkih podataka 2021., koji se nalazi na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr.

Dio podataka iz ovog Priopćenja, a to su mjesečni indeksi na bazi 2015., kalendarski prilagođeni, sezonski i kalendarski prilagođeni i neprilagođeni, redovito se mjesečno dostavljaju Eurostatu i dostupni su na Eurostatovim mrežnim stranicama http//ec.europa.eu/eurostat, s pokazateljima svih država članica EU-a s kojima su usporedivi.

 Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci iz ovog Priopćenja rezultat su redovitog istraživanja Mjesečni izvještaj uslužnih djelatnosti (obrazac USL-M) te administrativnih izvora podataka (datoteke prijava poreza na dodanu vrijednost Porezne uprave), osim podataka za djelatnost trgovine na malo (odjeljak G 47), koji su dobiveni Mjesečnim izvještajem trgovine na malo (obrazac TRG-1).

Podaci se prikupljaju s pomoću mrežne aplikacije (tzv. CAWI). Izvještajne jedinice neposredno ispunjavaju podatke na e-obrascu USL-M, koji se nalazi na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr. Razdoblje prikupljanja podataka svakog mjeseca u pravilu se kreće od 1. do 25. u mjesecu za podatke iz prethodnoga izvještajnog mjeseca.

Metodologija za istraživanje temelji se na Uredbi Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (Dodatak D) te njezinim izmjenama i dopunama, Uredbi (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika te Uredbi Komisije (EU) br. 2020/1197.

Istraživanje se provodi na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.).

Osnovna je svrha istraživanja mjerenje dinamike kretanja prometa u uslužnim djelatnostima.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanje se provodi metodom uzorka.

Uzorak se bira jedanput na godinu, a bazira se na informacijama o veličini i godišnjem prometu poslovnih subjekata za prethodnu godinu.

Iz Statističkoga poslovnog registra (SPR) uključuju se sva srednje velika i velika poduzeća (veličine 5, 6 i 7). Jedinice koje su u SPR-u označene kao male jedinice, ali prema prometu prelaze zadani prag, također se uključuju u uzorak.

Iz jedinica izabranih u uzorak bira se podskup jedinica koje će biti uključene u redovito istraživanje (obrazac USL-M). Kriterij za izbor utvrđen je prema određenom pragu prometa koji treba biti pokriven tim jedinicama.

Ukupna veličina uzorka jest oko 12 000 jedinica, a od toga se oko 900 jedinica nalazi u redovitome Mjesečnom istraživanju uslužnih djelatnosti (obrazac USL-M).

Pretežna djelatnost određena je za svaki poslovni subjekt u skladu s NKD-om 2007. (NN, br. 58/07. i 123/08.).

Kriterij za određivanje veličine poslovnog subjekta jest broj zaposlenih. Poslovni subjekti veličine 1 jesu oni s 0 – 4 zaposlenih, veličine 2 s 5 – 9 zaposlenih, veličine 3 s 10 – 19 zaposlenih, veličine 4 s 20 – 49 zaposlenih, veličine 5 s 50 – 99 zaposlenih, veličine 6 sa 100 – 249 zaposlenih i veličine 7 s 250 i više zaposlenih.

Jedinice promatranja u Mjesečnom izvještaju uslužnih djelatnosti (USL-M) jesu poslovni subjekti koji su prema glavnoj djelatnosti registrirani u sljedećim područjima NKD-a 2007.:

G Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikla (osim odjeljka 47)
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića
J Informacije i komunikacije
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (osim skupine 70.1 i odjeljaka 72 i 75)
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti.

Od prvog tromjesečja 2016. obrađuju se i objavljuju indeksi prometa za tri nove uslužne djelatnosti koje nisu obuhvaćene Uredbom EU-a o kratkoročnim statistikama: L 68 Poslovanje nekretninama, N 77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i N 81 Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika. Stoga se ne nalaze u ukupnom prometu usluga (G − N), a obuhvaćene su komentarom.

Prezentacija indeksa

Prezentacija i interpretacija indeksa u ovom Priopćenju potpuno je usklađena sa zahtjevima Eurostata za prikazivanje kratkoročnih poslovnih pokazatelja te Uredbom Vijeća (EZ) o kratkoročnim statistikama br. 1165/98 i njezinim izmjenama i dopunama.

Metoda sezonske i kalendarske prilagodbe

Od 2016. u procesu sezonske prilagodbe koristi se programski paket JDemetra+ te metoda X13-ARIMA. Tim se procesom statističkim modelima i procedurama identificiraju te procjenjuju sezonski i kalendarski učinci u vremenskim serijama.

Postoji nekoliko uzroka revizije prethodno objavljenih sezonski i kalendarski prilagođenih indeksa. Najčešći uzrok jest promjena u procijenjenim parametrima postojećih statističkih modela pri novim procjenama zbog novih opažanja. Ostali uzroci jesu promjene u izvornim podacima ili u primijenjenim statističkim modelima.

Kalendarski učinci imaju znatan utjecaj na kretanje vremenskih serija, a najčešći su učinak pomičnih blagdana, učinak prijestupne godine i učinak radnih dana.

Sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi

Sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi podrazumijevaju da su izvorni indeksi prilagođeni za sezonske i kalendarske učinke. Tako prilagođeni indeksi i pripadajuće stope promjene u dva uzastopna opažanja koriste se za usporedbu podataka s podacima iz prethodnog mjeseca.

Kalendarski prilagođeni indeksi

Kalendarski prilagođeni indeksi podrazumijevaju da su izvorni indeksi prilagođeni samo za kalendarske učinke. Tako prilagođeni indeksi i pripadajuće međugodišnje stope promjene koriste se za usporedbu podataka s podacima iz istog mjeseca prethodne godine.

Izvorni, neprilagođeni indeksi

Ovaj pojam podrazumijeva da indeksi nisu prilagođeni ni za sezonu ni za kalendarske dane. Ti se indeksi objavljuju, ali se posebno ne komentiraju.

Indeksi su iskazani u nominalnom izrazu, tj. iz njih nije isključen utjecaj promjene cijena.

Definicije

Promet (poslovni prihod) jest vrijednost svih prodanih roba i obavljenih usluga na tržištu u promatranom razdoblju bez obzira na to jesu li naplaćene ili nisu. Iz prometa je isključen porez na dodanu vrijednost.

Poslovni subjekti u Mjesečnom izvještaju uslužnih djelatnosti iskazuju ukupan promet (poslovni prihod) koji ostvare i od glavne i od sporednih djelatnosti koje obavljaju.

Indeksi prometa izračunani iz datoteka poreza na dodanu vrijednost dobiveni su iz podataka o ukupnim (oporezivim i neoporezivim) isporukama. Isporuke u datotekama poreza na dodanu vrijednost ne moraju uvijek odgovarati definiciji prometa koja se primjenjuje u statističkim istraživanjima, što utječe na usporedivost podataka.

 

Kratice  
   
CAWI  računalno potpomognuto internetsko anketiranje
EU Europska unija
EZ Europska zajednica
Eurostat Statistički ured Europske unije
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
z podatak zbog povjerljivosti nije objavljen

 

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile: Josipa Kalčić Ivanić i Maja Dozet

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti