Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 08. srpnja 2021.
POLJ-2021-7-1

ISSN 1334-0557

RIBARSTVO U 2020. – privremeni podaci


Prema privremenim podacima, ukupan broj ribara u morskom ribarstvu u 2020. u odnosu na 2019. manji je za 0,4%, a ukupan broj plovila za 0,8%.

Ukupan ulov i uzgoj (proizvodnja) morske ribe i drugih morskih organizama u 2020. veći je u odnosu na godinu prije za 7 310 tona, odnosno 9,0%.

Količina plave ribe veća je za 11,4%, a količina ostale ribe za 5,4%.

Od ukupnog ulova plave ribe najveći udio odnosi se na ulov srdele (77,1%).

Ulov rakova manji je za 93 tone (9,1%), a ulov i uzgoj (proizvodnja) školjkaša za 587 tona (46,5%). Ulov glavonožaca povećan je za 142 tone (18,0%).

Ukupna proizvodnja slatkovodne ribe u 2020. smanjena je za 456 tona (14,7%).

Proizvodnja konzumne ribe u šaranskim ribnjacima smanjena je za 341 tonu (12,5%), a proizvodnja u pastrvskim ribnjacima za 115 tona (30,9%) u odnosu na prethodnu godinu.

Vrijednost ribarstva u 2020. u odnosu na 2019. porasla je za 10,4%. Na taj porast utjecao je rast vrijednosti morskog ribarstva (za 11,6%), do kojeg je došlo zbog porasta prodanih količina (za 10,3%).

Vrijednost slatkovodnog ribarstva u 2020. u odnosu na 2019. pala je za 17,9%. Na taj pad utjecala je manja prodana količina (za 14,7%).

1. RIBARI KOJI OBAVLJAJU GOSPODARSKI I MALI OBALNI RIBOLOV

   Ribari Indeksi
2020.
2019.
2019. 2020.
Ukupno  6 607  6 582 99,6
Gospodarski ribolov  3 075  3 030 98,5
Mali obalni ribolov  3 532  3 552 100,6

2. PLOVILA PREMA VRSTAMA

   2019. 2020. Indeksi
2020.
2019.
plovila ukupna veličina plovila, BT ukupna snaga pogonskog stroja plovila, kW plovila ukupna veličina plovila, BT ukupna snaga pogonskog stroja plovila, kW plovila ukupna veličina plovila, BT ukupna snaga pogonskog stroja plovila, kW
Ukupno  7 614  44 514  348 126  7 555  44 307  348 455 99,2 99,5 100,1
Brodovi   336  27 897  112 053   325  27 621  110 810 96,7 99,0 98,9
Brodice  7 278  16 617  236 073  7 230  16 686  237 645 99,3 100,4 100,7

3. RIBARSKE MREŽE PREMA VRSTAMA1)

   Mreže, broj Indeksi
2020.
2019.
2019. 2020.
Povlačne mreže (koće)   940   881 93,7
Okružujuće mreže (plivarice)   715   752 105,2
Potegače   585   563 96,2
Jednostruke i trostruke mreže stajaćice  5 968  5 903 98,9

1) Podaci se odnose na ukupan broj ribarskih alata (aktivnih i neaktivnih) upisan u povlastice za gospodarski ribolov na moru.

4. ULOV I UZGOJ (PROIZVODNJA) MORSKE RIBE, RAKOVA, ŠKOLJKAŠA I GLAVONOŽACA

    Ulov i uzgoj (proizvodnja), t Indeksi, ukupno
2020.
2019.
2019. 2020.
ukupno ukupno ulov uzgoj (proizvodnja) plovila
Ukupno  81 226  88 536  70 261  18 275 109,0
Ribe  78 159  86 007  68 232  17 775 110,0
Plava riba – ukupno  60 757  67 666  65 055  2 611 111,4
Od toga:           
Srdela  45 134  50 134  50 134 - 111,1
Tuna  3 569  3 512   901  2 611 98,4
Ostala riba – ukupno  17 402  18 341  3 177  15 164 105,4
Od toga:          
Lubin  6 102  6 769   15  6 754 110,9
Komarča  6 901  7 923   131  7 792 114,8
Rakovi – ukupno1)  1 017   924   924 - 90,9
Školjkaši – ukupno1)  1 262   675   175   500 53,5
Glavonošci – ukupno1)   788   930   930 - 118,0

1) Podaci se odnose na jestivu i nejestivu težinu ulova.

G-1 ULOV I UZGOJ (PROIZVODNJA) MORSKE RIBE, RAKOVA, ŠKOLJKAŠA I GLAVONOŽACA

5. POVRŠINA RIBNJAKA U EKSPLOATACIJI

   Površina Indeksi
2020.
2019.
2019. 2020.
Šaranski ribnjaci, ha 9 913 10 882 109,8
Pastrvski ribnjaci, m2 35 590 30 413 85,5

6. PROIZVODNJA KONZUMNE RIBE

   2019. 2020. Indeksi
2020.
2019.
ukupno u šaranskim ribnjacima u pastrvskim ribnjacima ukupno u šaranskim ribnjacima u pastrvskim ribnjacima ukupno u šaranskim ribnjacima u pastrvskim ribnjacima
Ukupno  3 100  2 728   372  2 644  2 387   257 85,3 87,5 69,1

7. PRODAJA RIBE, RAKOVA, ŠKOLJKAŠA I GLAVONOŽACA

   2019. 2020. Indeksi vrijednosti
2020.
2019.
Indeksi cijena
2020.
2019.
prodano, t vrijednost u tis. kn prosječna cijena, kn/kg prodano, t vrijednost u tis. kn prosječna cijena, kn/kg
Ukupno1)  81 978 1 269 948 -  89 629 1 401 554 - 110,4 -
Morsko ribarstvo  78 878 1 217 304 -  86 985 1 358 326 - 111,6 -
Ribe  76 114 1 138 376 -  84 857 1 293 017 - 113,6 -
Plava riba – ukupno  59 481  455 932 -  66 535  518 222 - 113,7 -
Od toga:                 
Srdela  44 899  147 699 3,29  50 132  165 036 3,29 111,7 100,1
Tuna  2 802  240 283 85,75  2 669  268 665 100,68 111,8 117,4
Ostala riba – ukupno  16 632  682 444 -  18 321  774 795 - 113,5 -
Od toga:                
Lubin  6 096  266 754 43,76  6 759  307 689 45,52 115,3 104,0
Komarča  6 841  294 607 43,06  7 858  352 297 44,84 119,6 104,1
Rakovi – ukupno2)   925  37 756 -   836  32 579 - 86,3 -
Školjkaši – ukupno2)  1 229  22 376 18,21   611  10 931 17,90 48,9 98,3
Glavonošci – ukupno2)   600  18 565 -   641  21 348 - 115,0 -
Slatkovodno ribarstvo – ukupno1)  3 100  52 644 -  2 644  43 228 - 82,1 -

1) Podaci ne sadržavaju ulov slatkovodne ribe.
2) Podaci se odnose na jestivu i nejestivu količinu.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o ulovu i uzgoju (proizvodnji) morske i slatkovodne ribe i drugih morskih organizama, podaci o ribarima, plovilima i njihovoj opremi te podaci o prodanim količinama i vrijednostima preuzeti su od Ministarstva poljoprivrede – Uprave ribarstva, u skladu sa Sporazumom o međusobnoj suradnji. Na taj način prate se kretanja osnovnih pokazatelja iz područja morskoga i slatkovodnog ribarstva te prikupljaju podaci o zaposlenom osoblju, osnovnim sredstvima potrebnima za obavljanje ribolova, plovnim sredstvima, ribarskoj opremi, površinama šaranskih i pastrvskih ribnjaka, ulovu i proizvodnji morske i slatkovodne ribe, ljuskavaca, kamenica, ostalih mekušaca i školjkaša i proizvodnji mlađi.

Ministarstvo poljoprivrede − Uprava ribarstva, kao nositelj službene statistike iz područja ribarstva, prikuplja potrebne podatke te ih obrađuje i prosljeđuje Državnom zavodu za statistiku prema unaprijed dogovorenu terminu i u obliku prilagođenu za daljnju obradu.

Državni zavod za statistiku zadužen je za objavljivanje statističkih podataka iz područja ribarstva na nacionalnoj razini u skladu sa strateškim dokumentima Državnog zavoda za statistiku.

Podaci iz područja ribarstva prikupljaju se na temelju Uredbe (EU) 2017/1004 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o uspostavi okvira Unije za prikupljanje i upotrebu podataka u sektoru ribarstva te upravljanje njima i potporu za znanstveno savjetovanje u vezi sa zajedničkom ribarstvenom politikom, i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 199/2008.


Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice jesu pravne osobe i dijelovi pravnih osoba te ribari obrtnici koji obavljaju gospodarski morski i slatkovodni ribolov, mali obalni morski ribolov ili se bave uzgojem (proizvodnjom) slatkovodne i morske ribe i drugih morskih organizama prema evidenciji Ministarstva poljoprivrede – Uprave ribarstva o izdanim povlasticama.


Definicije

Gospodarski ribolov jest djelatnost ulova morske i slatkovodne ribe i drugih morskih organizama radi stjecanja dobiti.

Brod, osim ratnog broda, jest plovni objekt namijenjen za plovidbu morem, čija je duljina trupa veća od 15 m, ili je ovlašten prevoziti više od 12 putnika. Brod može biti putnički, teretni, tehnički plovni objekt, ribarski, javni ili znanstvenoistraživački.

Ribarski brod jest brod namijenjen i opremljen za ulov ribe ili drugih živih bića u moru ili na morskom dnu.

Brodica je plovni objekt namijenjen za plovidbu morem koji je ovlašten prevoziti najviše 12 putnika, čija je duljina trupa veća od 2,5 m, a manja ili jednaka 15 m, ili ukupne snage porivnih uređaja veće od 5 kW (Pomorski zakonik, NN, br. 17/19.).

Prema Zakonu o morskom ribarstvu (NN, br. 62/2017.) i pripadajućim podzakonskim propisima, najzvažnije skupine ribolovnih alata su povlačne mreže (koće), okružujuće mreže (plivarice), obalne mreže potegače i mreže stajaćice (jednostruke i trostruke).

Povlačnim mrežama (koćama) pripadaju pridnena povlačna mreža (koća), pelagijska povlačna mreža (koća), obalna povlačna mreža (koćica), dredže (kunjkare i ramponi).

Okružujućim mrežama (plivaricama) pripadaju plivarica za malu plavu ribu, plivarica za veliku plavu ribu (tunolovka), plivarica za ciple (ciplara), plivarica za igle (plivarica igličara) i plivarica za gavune olige (plivarica oližnica).

Potegačama pripadaju ljetna trata ili srdelara, zimska trata ili girarica, migavica, igličara, šabakun, potegača za olige, kogol i strašin.

Mrežama stajaćicama pripadaju jednostruke mreže stajaćice – oližnice, gavunare, girare, vojge, menulare, poklopnice, bukvare, prostice, polandare, psare, jastogare, sklatare i rakovice, trostruke mreže stajaćice – salpare, poponice, listarice i sipare.


Kratice

BT
ha
kW
m
m2
NN
t
tis. kn
kn/kg

bruto tona
hektar
kilovat
metar
četvorni metar
Narodne novine
tona
tisuće kuna
kuna po kilogramu

Znakovi

 

-

nema pojave


Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika i Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Mario Valentić, Delfa Ćališ i Ivan Dujman

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti