Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 29. lipnja 2021.
POLJ-2021-6-2

ISSN 1334-0557

EKONOMSKI RAČUNI ŠUMARSTVA U 2019.

Vrijednost ukupnog outputa šumarstva u 2019. u Republici Hrvatskoj iznosi 2,44 milijarde kuna u baznim cijenama, što je pad od 5,1% u odnosu na prethodnu godinu.

Bruto dodana vrijednost u 2019. iznosi 1,47 milijardi kuna, što je pad od 8,3% u odnosu na prethodnu godinu.

Uloženi rad u šumarstvu u promatranom je razdoblju pao za 7,7%.

1. VRIJEDNOST GLAVNIH AGREGATA EKONOMSKIH RAČUNA ŠUMARSTVA

    2018. 2019.
  Mil. kuna
Ukupan output šumarstva 2 567 2 435
Međufazna potrošnja 963 964
Bruto dodana vrijednost 1 605 1 471
Potrošnja fiksnoga kapitala 156 195
Neto dodana vrijednost 1 449 1 276
Faktorski dohodak 1 449 1 275
Naknade za zaposlene 1 138 1 122
Poslovni višak/mješoviti dohodak 311 153
  Jedinica godišnjeg rada, tis.
Uloženi rad 15,3 14,1

G-1. VRIJEDNOSTI UKUPNOG OUTPUTA ŠUMARSTVA, MEĐUFAZNE POTROŠNJE I BRUTO DODANE VRIJEDNOSTI OD 2018. DO 2019.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvor i metode prikupljanja podataka

Ekonomski računi šumarstva za Republiku Hrvatsku izračunani su na temelju podataka dobivenih iz istraživanja Državnog zavoda za statistiku te administrativnih podataka Ministarstva poljoprivrede i javnog poduzeća Hrvatske šume.

Neaditivnost zbroja sastavnica pojedinih pokazatelja rezultat je primjene metode obračuna i zaokruživanja vrijednosti na detaljnoj raščlambi kategorija i potkategorija.

Obuhvat

Ekonomski računi šumarstva obuhvaćaju cjelokupnu šumarsku  djelatnost. Obuhvaćeni su podaci pravnih osoba i njihovih dijelova koji su razvrstani u područje A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, odjeljak 02 Šumarstvo i sječa drva, te one onih pravne pravnih osobe osoba koje su razvrstane u druge djelatnosti, a obavljaju djelatnost šumarstva i sječe drva te usluga povezanih s njima, prema NKD-u 2007.

Definicije

Ukupan output šumarstva jednak je zbroju vrijednosti šumarskih dobara i usluga te vrijednosti neodvojivih nešumarskih sekundarnih aktivnosti. Obračunsko razdoblje jest kalendarska godina.

Iskazuje se u baznim cijenama, što znači da su uključene sve subvencije na proizvode i usluge, a isključeni svi porezi na proizvode i usluge.

Međufazna potrošnja jest vrijednost utrošenih inputa (proizvoda i usluga) u šumarsku proizvodnju. Iskazuje se u kupovnim cijenama.

Bruto dodana vrijednost u baznim cijenama jednaka je razlici ukupnog outputa šumarstva u baznim cijenama i međufazne potrošnje u kupovnim cijenama.

Potrošnja fiksnoga kapitala jest smanjenje vrijednosti kapitalnih dobara uslijed zbog normalnog habanja (trošenja).

Neto dodana vrijednost u baznim cijenama jednaka je razlici bruto dodane vrijednosti u baznim cijenama i potrošnji fiksnoga kapitala.

Faktorski dohodak jednak je neto dodanoj vrijednosti od koje su oduzeti porezi na proizvodnju, a dodane su subvencije na proizvodnju.

Naknada za zaposlenike definirana je kao ukupna naknada, u novcu ili u naturi, u razdoblju od jedne godine.

Poslovni višak / mješoviti dohodak jednak je razlici faktorskog dohotka i naknade zaposlenicima.

Uloženi rad u šumarstvu obuhvaća ukupan broj radnih sati svih osoba i zaposlenika koji za plaću ili kao neplaćena radna snaga obavljaju karakteristične poslove u šumarstvu. Mjeri se u jedinicama godišnjeg rada. Jedinica godišnjeg rada jest kvocijent ukupnog broja radnih sati odrađenih u šumarstvu u jednoj godini i prosječnog broja radnih sati, koji za plaćeni rad iznosi 1 800 sati na godinu.

Neodvojiva nešumarska sekundarna aktivnost uključuje neopipljivu imovinu (softver) i lovstvo.

 

Kratice

mil.           milijun        
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
tis.           tisuća        

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Matej Pejković, Viktor Štimac i Mateja Ivezić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti