Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 21. listopada 2021.
POLJ-2021-5-1

ISSN 1334-0557

LOVSTVO U 2020.

Povećanje broja lovaca

Ukupan broj lovaca u 2020. veći je za 3,2%, a broj članova za 4,8%, dok je broj pripravnika odnosno budućih lovaca manji za 63,8% u usporedbi s 2019.


Nastavlja se trend povećanja odstrela divljači

U 2020. odstrel jelena veći je za 8,0%, s odstrijeljena gotovo 5 654 grla, dok je kod srna odstrijeljeno 17 789 grla, što je povećanje od 6,6%. Odstrel zečeva veći je za 8,0%, dok je odstrel fazana veći za 3,4% u odnosu na 2019.

Odstrel divljih svinja u 2020. u odnosu na 2019. ostao je na približno istoj razini, dok je odstrel močvarica smanjen za 10,0%. Odstrel ostale pernate divljači ostao je na prošlogodišnjoj razini.

1. LOVCI

   2019. 2020. Indeksi
2020.

2019.
Lovci – ukupno 62 388 64 394 103,2
Članovi1) 60 920 63 862 104,8
Pripravnici 1 468   532 36,2

1) Članovi Hrvatskoga lovačkog saveza i vanjski lovci, koji su evidentirani u HLS-u, ali nisu njihovi članovi

2. ODSTREL DIVLJAČI

   Ukupno Indeksi
2020.

2019.
2019. 2020.
Jelen (sve vrste) 5 235 5 654 108,0
Srna 16 691 17 789 106,6
Divlja svinja 39 713 39 778 100,2
Zec, tis. 25 27 108,0
Fazan, tis. 58 60 101,4
Močvarice, razne, tis. 60 54 90,0
Ostala pernata divljač, tis.1) 70 70 100,0

1) U skladu s važećim propisom iz područja lovstva

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA


Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o godišnjem izvještaju o lovstvu u 2020. preuzeti su iz Ministarstva poljoprivrede – Uprave šumarstva, lovstva i drvne industrije i Hrvatskoga lovačkog saveza za razdoblje od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2021. (lovna godina).

Od 2006. Ministarstvo poljoprivrede – Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije preuzelo je u svoju nadležnost evidenciju o gospodarenju lovištima i divljači. Gospodarenje obuhvaća uzgoj, zaštitu, lov i korištenje divljači i njezinih dijelova.

Podaci o odstrijeljenoj divljači daju se na temelju središnje lovne evidencije.


Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice pravne su osobe i dijelovi pravnih osoba i ostale fizičke osobe koje obavljaju djelatnost uzgoja, zaštite, lova i korištenja divljači i njezinih dijelova. Izvještajne jedinice preuzete su iz baze podataka Hrvatskih šuma, Hrvatskoga lovačkog saveza te Ministarstva poljoprivrede – Uprave šumarstva, lovstva i drvne industrije.


Definicije

Lovci su osobe koje imaju položeni lovački ispit i obavljaju osnovne zadaće lova: uzgoj, zaštitu, lov i korištenje divljači i njezinih dijelova uz poštovanje lovačkih običaja i etike.

Lovna godina jest razdoblje od 1. travnja tekuće godine do 31. ožujka sljedeće godine.


Kratice

HLS Hrvatski lovački savez
tis. tisuća

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Mario Valentić i Ana Pavetić


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

 

Postavke pristupačnosti