Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 15. travnja 2021.
POLJ-2021-3-2

ISSN 1334-0557

BROJ STOKE I PERADI. Stanje 1. prosinca 2020.

 

Smanjenje broja muzne stoke i rasplodnih svinja

U usporedbi s 2019., ukupan broj goveda u 2020. povećan je za 0,7%, dok je broj muznih krava smanjen za 15,4%. Unatoč rastu ukupnog broja svinja od 1,1%, broj rasplodnih svinja manji je za 11,7%.

U ovčarstvu je prisutan blag porast ukupnog broja grla od 0,6% u odnosu na prethodnu godinu, uz istodobno smanjenje broja muznih ovaca za 11,2%. Trendovi u kozarstvu pozitivni su u svim kategorijama uz rast ukupnog broja od 4,9%.

Porast od 2,4%. u 2020. u usporedbi s 2019. prisutan je i u ukupnom broju peradi.

G-1. GOVEDA OD 2011. DO 2020.

1. BROJ STOKE I PERADI

tis. grla

     1. XII. 2019. 1. XII. 2020. Indeksi
1. XII. 2020.
1. XII. 2019.
Goveda – ukupno   420   423 100,7
Mlada goveda do 1 godine   151   146 96,7
Telad za klanje   19   19 100,0
Ostala ženska   62   60 96,8
Ostala muška   70   67 95,7
Goveda od 1 do 2 godine   107   111 103,7
Junice   50   47 94,0
Junice za klanje   9   9 100,0
Muška grla   48   55 114,6
Goveda starija od 2 godine   162   166 102,5
Junice    14   15 107,1
Junice za klanje   1   1 100,0
Krave (uključujući mlađe od 2 godine) – ukupno   142   144 101,4
Muzne   130   110 84,6
Ostale   12   34 283,3
Ostalo (bikovi, volovi)   5   6 120,0
Svinje – ukupno  1 022  1 033 101,1
Odojci do 20 kg   265   273 103,0
Svinje od 20 do 50 kg   178   191 107,3
Svinje za tov (uključujući izlučne za rasplod)   451   456 101,1
Od 50 do 80 kg   134   170 126,9
Od 80 do 110 kg   148   133 89,9
Više od 110 kg   169   153 90,5
Svinje za rasplod   128   113 88,3
Nazimice   15   13 86,7
Suprasne nazimice   11   9 81,8
Krmače   66   50 75,8
Suprasne krmače   33   38 115,2
Nerasti   3   3 100,0
Ovce – ukupno   658   662 100,6
Janjad i mlade ovce do 1 godine   129   132 102,3
Janjene i prvi put pripuštene ovce   487   495 101,6
Muzne   107   95 88,8
Ostale   380   400 105,3
Ostale ovce (ovnovi, jalove ovce)   42   35 83,3
Koze – ukupno    82   86 104,9
Jarad i mlade koze do 1 godine   14   14 100,0
Koze – već jarene   53   55 103,8
Koze – pripuštene prvi put   10   11 110,0
Ostale koze   5   6 120,0
Perad – ukupno  12 747  13 057 102,4
Tovljeni pilići (brojleri)  8 895  9 213 103,6
Kokoši   2 787  2 865 102,8
Ostale kokoši (pilenke i pijetlovi)   480   430 89,6
Pure   511   481 94,1
Guske   17   12 70,6
Patke   52   53 101,9
Ostala perad   5   3 60,0

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o broju stoke i peradi prikupljeni su posebno za poslovne subjekte i dijelove poslovnih subjekata, a posebno za obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Tim izvještajima prikupljaju se podaci o broju i težini stoke i peradi, bilanci goveda, svinja, ovaca, koza i peradi, bilanci jaja, bilanci mlijeka na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, proizvodnji mlijeka (kravljega, ovčjega i kozjega), vune i jaja.

Podaci za poslovne subjekte prikupljaju se na dva načina: izvještajima koji se poštom dostavljaju Državnom zavodu za statistiku te putem internetske aplikacije koju izvještajne jedinice same popunjavaju.

Podaci za obiteljska poljoprivredna gospodarstva prikupljeni su metodom telefonskog anketiranja na odabranome stratificiranom uzorku. Uzorak je izabran iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava kao baze, a ima oko 7 000 jedinica.

Ekspandirani podaci uspoređeni su s podacima iz prethodnih godina, raspoloživim administrativnim izvorima (Jedinstveni registar domaćih životinja pri Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji) i ostalim dostupnim podacima. Na temelju svih raspoloživih podataka prema potrebi provedene su korekcije.

Podaci o broju goveda i koza za 2020. potpuno su preuzeti iz Jedinstvenog registra domaćih životinja kao administrativnog izvora podataka.

Metodologija za provedbu istraživanja o stočarstvu temelji se na Uredbi (EZ) br. 1165/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima o stočarstvu i mesu od 19. studenoga 2008., Uredbi Komisije (EZ) br. 617/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 1234/2007 u pogledu tržišnih standarda za jaja za valenje i pilića domaće peradi od 27. lipnja 2008. te Metodološkim osnovama za prikupljanje podataka u statistici mlijeka i mliječnih proizvoda (NN, br. 42/13.).


Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji su definirani područjem A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, verzija 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.) te ostali poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji se bave stočnom proizvodnjom, a razvrstani su drugdje.

Izvještajne jedinice jesu i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja se bave uzgojem stoke i peradi. Uzorak za Godišnji izvještaj o stočarstvu 1. prosinca 2020. izabran je iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava.


Povjerljivost

Agregirani podaci kod kojih postoje razlozi za povjerljivost (zbog malog broja jedinica, pravila dominantnosti ili sekundarne povjerljivosti), u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Pravilnikom o načinu zaštite statističkih podataka Državnog zavoda za statistiku, tretiraju se kao povjerljivi te se stoga ne objavljuju.


Definicije

Krave su ženska rasplodna grla koja su se već telila.

Junice su odabrana ženska rasplodna grla koja se još nisu telila.

Krmače su ženska rasplodna grla koja su se najmanje jedanput prasila.

Suprasne krmače jesu ženska rasplodna grla koja su se već prasila i od kojih se očekuje novo prasenje.

Nazimice su odabrana mlada ženska grla za rasplod koja se još nisu prasila.

Suprasne nazimice jesu mlada ženska rasplodna grla od kojih se očekuje prvi podmladak.

Nerasti su muška rasplodna grla.

Ovce za priplod jesu ženska rasplodna grla koja su se već janjila i ona od kojih se tek očekuje prvi podmladak.

Ostala perad obuhvaća biserke, prepelice i ostalu perad koja se uzgaja ponajprije radi proizvodnje mesa i jaja. Ovdje nije uključena pernata divljač koja se uzgaja za lov.

 

Kratice

EZ      Europska zajednica
kg      kilogram
NN     Narodne novine
tis.     tisuća

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Mario Valentić i Anita Grlica

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti