Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 15. veljače 2021.
POLJ-2021-3-1

ISSN 1334-0557

BROJ STOKE I PERADI – privremeni podaci. Stanje 1. prosinca 2020.

Prema privremenim podacima brojnog stanja stoke i peradi u 2020., u usporedbi s konačnim podacima za 2019., broj goveda povećan je za 0,7% i svinja za 1,3%, dok je broj ovaca i koza porastao za 4,9%. Ukupan broj peradi u 2020. manji je za 2,9% u odnosu na 2019.

1. BROJ STOKE I PERADI

tis. grla

     1. XII. 2019. 1. XII. 2020. Indeksi
1. XII. 2020.
1. XII. 2019.
Goveda – ukupno   420   423 100,7
Mlada goveda do 1 godine   151   146 96,7
Goveda od 1 do 2 godine   107   111 103,7
Goveda starija od 2 godine   162   166 102,5
Od toga muzne krave   130   129 99,2
Svinje – ukupno  1 022  1 035 101,3
Svinje za tov (uključujući izlučne za rasplod)   451   455 100,9
Svinje za rasplod   128   119 93,0
Od toga nazimice   15   13 86,7
Od toga krmače   66   58 87,9
Ovce – ukupno   658   690 104,9
Od toga muzne ovce   107   124 115,9
Koze – ukupno    82   86 104,9
Perad – ukupno  12 747  12 382 97,1

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA


Izvor i prikupljanje podataka

Podaci o broju stoke i peradi prikupljeni su posebno za poslovne subjekte i dijelove poslovnih subjekata, a posebno za obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Tim izvještajima prikupljaju se podaci o broju i težini stoke i peradi, bilanci svinja, ovaca i peradi, bilanci jaja, bilanci mlijeka na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, proizvodnji mlijeka (kravljega, ovčjega i kozjega), vune i jaja.

Podaci za poslovne subjekte prikupljaju se na dva načina: izvještajima koji se poštom dostavljaju Državnom zavodu za statistiku te putem internetske aplikacije koju izvještajne jedinice same popunjavaju.

Podaci za obiteljska poljoprivredna gospodarstva prikupljeni su metodom telefonskog anketiranja na odabranome stratificiranom uzorku. Uzorak je izabran iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava kao baze, a ima oko 7 000 jedinica.

Ekspandirani podaci uspoređeni su s podacima iz prijašnjih godina te raspoloživim administrativnim izvorima (Jedinstveni registar domaćih životinja pri Ministarstvu poljoprivrede). Na temelju svih raspoloživih podataka prema potrebi provedene su korekcije.

Podaci broja goveda i koza za 2020. u potpunosti su preuzeti iz Jedinstvenog registra domaćih životinja kao administrativnog izvora podataka.

Metodologija za provedbu istraživanja o stočarstvu temelji se na Uredbi (EZ) br. 1165/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o statističkim podacima o stočarstvu i mesu, Uredbi Komisije (EZ) br. 617/2008 od 27. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 1234/2007 u pogledu tržišnih standarda za jaja za valenje i pilića domaće peradi te Metodološkim osnovama za prikupljanje podataka u statistici mlijeka i mliječnih proizvoda (NN, br. 42/13.).

Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji su definirani područjem A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, verzija 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.) te ostali poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji se bave stočnom proizvodnjom, a razvrstani su drugdje.

Izvještajne jedinice jesu i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja se bave uzgojem stoke i peradi. Uzorak za Godišnji izvještaj o stočarstvu 1. prosinca 2020. izabran je iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava.

S obzirom na to da je riječ o privremenim podacima, do objavljivanja konačnih rezultata istraživanja broja stoke i peradi postoji mogućnost promjene navedenih podataka.

Povjerljivost

Agregirani podaci kod kojih postoje razlozi za povjerljivost (zbog malog broja jedinica, pravila dominantnosti ili sekundarne povjerljivosti), u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Pravilnikom o načinu zaštite statističkih podataka Državnog zavoda za statistiku, smatraju se povjerljivima te se stoga ne objavljuju.

Definicije

Krave su ženska rasplodna grla koja su se već telila.

Krmače su ženska rasplodna grla koja su se najmanje jedanput prasila. Kategorija ne obuhvaća suprasne krmače.

Nazimice su odabrana mlada ženska grla za rasplod koja se još nisu prasila. Kategorija ne obuhvaća suprasne nazimice.

Perad obuhvaća brojlere, kokoši, pure, guske, patke i ostalu perad.

 

Kratice

EZ Europska zajednica
kg kilogram
NN Narodne novine
tis. tisuća

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Mario Valentić i Anita Grlica

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti