Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 17. prosinca 2021.
POLJ-2021-1-13

ISSN 1334-0557

CIJENE ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 2020.

Prikazani su podaci o cijenama zakupa određenih kategorija poljoprivrednog zemljišta – oranica, livada i pašnjaka za 2020. za Republiku Hrvatsku prema HR NUTS 2021. – HR NUTS 2.

Godišnja prosječna cijena zakupa oranica u Republici Hrvatskoj u 2020. iznosila je 793 kune po hektaru, livada 525 kuna po hektaru, a pašnjaka 343 kune po hektaru.

U Panonskoj Hrvatskoj prosječna cijena zakupa oranica u 2020. iznosila je 811 kuna po hektaru, livada 487 kuna po hektaru, a pašnjaka  307 kuna po hektaru.

U Jadranskoj Hrvatskoj prosječna cijena zakupa oranica iznosila je 651 kunu po hektaru, livada 558 kuna po hektaru, a pašnjaka 468 kuna po hektaru.

U Gradu Zagrebu prosječna cijena zakupa oranica u 2020. iznosila je 912 kuna po hektaru, a livada 1 080 kuna po hektaru.

U Sjevernoj Hrvatskoj prosječna cijena zakupa oranica u 2020. iznosila je 853 kune po hektaru, livada 676 kuna po hektaru, a pašnjaka 405 kuna po hektaru.

1. PROSJEČNE CIJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 2020.

                kune/ha
   2019. 2020.
Republika Hrvatska  Kontinentalna Hrvatska Jadranska Hrvatska Republika Hrvatska  Panonska Hrvatska Jadranska Hrvatska Grad Zagreb  Sjeverna Hrvatska 
Oranice  770 794 632 793 811 651 912 853
Trajni travnjaci                 
Livade 512 506 545 525 487 558 1.080 676
Pašnjaci  331 310 452 343 307 468 …  405

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o cijenama zemljišta uzetim u zakup dobiveni su na temelju raspoloživih administrativnih izvora Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Ministarstva poljoprivrede. Za izračune se koriste i podaci iz Istraživanja o strukturi poljoprivrednih gospodarstava (FSS) Državnog zavoda za statistiku. Stoga rezultati navedenog istraživanja utječu na rezultate izračuna za zemljišne rente. Podaci za 2020. izračunani su na bazi FSS-a 2016. Podaci se izračunavaju u skladu sa Zajedničkom metodologijom za zemljišne cijene i rente (Eurostat, verzija od veljače 2017.).

Podaci se prikupljaju isključivo za poljoprivredno zemljište korišteno za poljoprivredne svrhe.

Iz cijena su isključene vrijednosti bilo kakvih objekata na poljoprivrednom zemljištu.

Podaci se daju o rentama (zakupu) određenih kategorija poljoprivrednog zemljišta – oranica, livada i pašnjaka. Spomenute kategorije zemljišta izabrane su prema Eurostatovim preporukama.

Obuhvat

Podaci o zakupu privatnog poljoprivrednog zemljišta prikupljeni su preko područnih ureda Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na temelju izjava/priloženih ugovora poljoprivrednika pri ažuriranju korištenja poljoprivrednog zemljišta gospodarstava u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava, a podaci o zakupu državnoga poljoprivrednog zemljišta preuzeti su iz evidencija Ministarstva poljoprivrede.

Definicije

Oranica je zemljište koje se redovito obrađuje i kultivira te se nalazi u sustavu plodoreda.

Livada je zemljište koje se koristi trajno (pet ili više godina) za uzgoj krme i nije uključeno u plodored. Livada može biti zasijana ili prirodna (samonikla).

Pašnjak je zemljište koje se koristi za ispašu stoke.

EU Zastava Png

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

Kratice  
Eurostat  Statistički ured Europske unije 
ha hektar
HR NUTS 2021. − HR NUTS 2 Nacionalna klasifikacija statističkih regija 2021. − statističke regije 2. razine

 

Znakovi   
ne raspolože se podatkom

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Matej Pejković i Ivan Dujman


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti