Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 30. rujna 2021.
POLJ-2021-2-5

ISSN 1334-0557

PRVA PROCJENA VAŽNIJIH KASNIH USJEVA U 2021.

Prikupljeni su podaci o prvoj procjeni proizvodnje za najvažnije kasne usjeve u 2021. sa stanjem na dan 1. rujna.

Smanjena proizvodnja kukuruza

Procijenjena proizvodnja kukuruza u 2021. u usporedbi s prošlogodišnjom ostvarenom proizvodnjom smanjila se za 10,9%. Prema ranoj procjeni, proizvodnja šećerne repe smanjila se za 17,6% i soje za 4,1% u usporedbi s prošlogodišnjom ostvarenom proizvodnjom.

1. PRVA PROCJENA VAŽNIJIH KASNIH USJEVA U 2021.

    Očekivana proizvodnja Indeksi očekivane proizvodnje, ukupno 2020. = 100
2020.1) 2021.
t/ha ukupno, tis. t t/ha ukupno, tis. t
Kukuruz – ukupno2) 8,4 2 431 7,6 2 166 89,1
Šećerna repa 74,0 774 63,5 638 82,4
Suncokret 3,1 120 3,0 120 100,0
Soja 3,1 266 3,0 255 95,9

1) Konačni podaci
2) Merkantilni i sjemenski kukuruz

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Državni zavod za statistiku proveo je istraživanja o statistici usjeva na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Uredbe (EZ) Europskog parlamenta i Vijeća o statistici usjeva br. 543/2009 od18. lipnja 2009. te Delegirane uredbe Komisije (EU) o statistici usjeva br. 1557/2015 od 13. srpnja 2015. kojom se mijenja Uredba (EZ) br. 543/2009 od 18. lipnja 2009.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o prvim procjenama proizvodnje važnijih kasnih usjeva u 2021. dani su sa stanjem na dan 1. rujna, dok su ratarski usjevi još u polju i iskazuju se kao realna proizvodnja kojom će se raspolagati nakon završetka žetve s određenom vlažnosti zrna i nakon odbitka svih gubitaka nastalih tijekom žetve.

Ti su podaci prve informacije o visini proizvodnje važnijih kasnih usjeva koje objavljuje Državni zavod za statistiku. Procjena o proizvodnji obavlja se za kukuruz, šećernu repu, suncokret i soju.

Podaci o ranim procjenama proizvodnje važnijih kasnih usjeva ocijenjeni su u Državnom zavodu za statistiku na temelju:

- rezultata Istraživanja o ostvarenim prirodima ranih usjeva i voća u 2021. (obrazac PO-32) za poslovne subjekte i njihove dijelove

- raspoloživih administrativnih izvora Ministarstva poljoprivrede, Upisnika poljoprivrednih gospodarstava pri Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te ostalih relevantnih izvora.

Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji su definirani područjem A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo prema NKD-u 2007. te ostali poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji obavljaju poljoprivrednu proizvodnju, a razvrstani su drugdje. Podaci se prikupljaju na dva načina: izvještajnom metodom na obrascu i putem internetske aplikacije.

Izvještajne jedinice jesu također obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja obavljaju poljoprivrednu proizvodnju. Njihovi podaci prikupljeni su uz pomoć anketara.

Kratice

EU  Europska unija
EZ  Europska zajednica
ha  hektar
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
t tona
tis. tisuća

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Predrag Cvjetićanin i Željko Kanižaj

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti