Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 31. kolovoza 2021.
POLJ-2021-2-4

ISSN 1334-0557

PRVA PROCJENA VAŽNIJIH RANIH USJEVA U 2021.


Državni zavod za statistiku objavljuje podatke o ranim procjenama proizvodnje za najvažnije usjeve u 2021.


Smanjena proizvodnja uljane repice

Procjenjuje se da se proizvodnja uljane repice u 2021. smanjila za 30,0% u odnosu na prošlogodišnju ostvarenu proizvodnju.

Prema ranoj procjeni proizvodnja ječma smanjila se za 6,5% i pšenice za 0,7% u odnosu na ostvarenu proizvodnju godinu dana prije.

1. PRVA PROCJENA VAŽNIJIH RANIH USJEVA U 2021.

   Žetvena površina, tis. ha Očekivana proizvodnja Indeksi očekivane proizvodnje, ukupno
2020. = 1001)
t/ha ukupno, tis. t
Pšenica – ukupno2) 143 5,9 844 99,3
Ječam3) 59 5,1 301 93,5
Zob 18 3,2 58 89,2
Uljana repica 31 2,7 84 70,0

1) Konačni podaci
2) Meka i tvrda pšenica (ozima, jara i sjemenska)
3) Ječam, ozimi i jari

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA


Državni zavod za statistiku proveo je istraživanja o statistici usjeva na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Uredbe (EZ) Europskog parlamenta i Vijeća o statistici usjeva br. 543/2009 od 18. lipnja 2009. te Delegirane uredbe Komisije (EU) o statistici usjeva br. 1557/2015 od 13. srpnja 2015. kojom se mijenja Uredba (EZ) br. 543/2009 od 18. lipnja 2009.


Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o prvim procjenama proizvodnje važnijih usjeva u 2021. odnose se na ratarske usjeve dok su još u polju i iskazuju se kao realan prinos kojim će se raspolagati nakon završetka žetve, s određenom vlažnosti zrna i nakon odbitka svih gubitaka nastalih tijekom žetve.

Ti su podaci prve informacije koje objavljuje Državni zavod za statistiku o proizvodnji ranih usjeva. Procjena o proizvodnji objavljuje se za pšenicu, ječam, zob i uljanu repicu.

Podaci o prvim procjenama proizvodnje važnijih usjeva ocijenjeni su u Državnom zavodu za statistiku na temelju:

- rezultata Istraživanja o jesenskoj sjetvi za Anketu obiteljskoga poljoprivrednoga gospodarstva u 2020. (obrazac PO-21)

- rezultata Istraživanja o zasijanim površinama i nasadima na kraju proljetne sjetve u 2021. (obrazac PO-22) za poslovne subjekte i njihove dijelove

- raspoloživih administrativnih izvora Ministarstva poljoprivrede, Upisnika poljoprivrednih gospodarstava pri Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te ostalih relevantnih izvora.


Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji su definirani područjem A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo prema NKD-u 2007. te ostali poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji obavljaju poljoprivrednu proizvodnju, a razvrstani su drugdje. Podaci se prikupljaju na dva načina: izvještajnom metodom na obrascu i putem mrežne aplikacije.

Izvještajne jedinice također su obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja obavljaju poljoprivrednu proizvodnju. Njihovi podaci prikupljeni su uz pomoć anketara.


Kratice

EU  Europska unija
EZ  Europska zajednica
ha  hektar
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN  Narodne novine
t tona
tis.  tisuća


Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Predrag Cvjetićanin i Željko Kanižaj

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti