Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 26. listopada 2021.
POLJ-2021-2-2

ISSN 1334-0557

OSTVARENI PRIRODI RANIH USJEVA – privremeni podaci.
Stanje 15. kolovoza 2021.


Prema privremenim podacima, objavljuje se ostvareni prirod za najvažnije rane usjeve u 2021.

Povećani prirod pšenice

Ostvareni prirod pšenice u 2021. povećao se za 13,3%, u usporedbi s prošlogodišnjim ostvarenim prirodom.

Smanjeni prirod uljane repice

Ostvareni prirod uljane repice smanjio se za 39,2%, a zobi za 9,2% u usporedbi s ostvarenim prirodom godinu dana prije.

Konačni podaci bit će dostupni 16. svibnja 2022. u Bazi podataka na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr.

1. OSTVARENI PRIROD RANIH USJEVA, STANJE 15. KOLOVOZA 2021.

   Ostvareni prirod Indeksi ostvarenog priroda
2021.
2020.
2020.1) 2021.2)
t/ha ukupno, tis. t t/ha ukupno, tis. t
Pšenica3) 5,9 850 6,7 963 113,3
Ječam 4,9 322 5,4 308 95,7
Zob 3,4 65 3,4 59 90,8
Uljana repica 2,9 120 2,4 73 60,8

1) Konačni podaci
2) Privremeni podaci
3) Meka pšenica (ozima, jara i sjemenska) i tvrda pšenica (durum)

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Državni zavod za statistiku proveo je istraživanja o statistici usjeva na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Uredbe (EZ) Europskog parlamenta i Vijeća o statistici usjeva br. 543/2009 od 18. lipnja 2009. te Delegirane uredbe Komisije (EU) o statistici usjeva br. 1557/2015 od 13. srpnja 2015. kojom se mijenja Uredba (EZ) br. 543/2009 od 18. lipnja 2009.


Izvor i metode prikupljanja podataka

Izvještajem o ostvarenim prirodima ranih usjeva (PO-32) prikupljaju se podaci o požnjevenim površinama i ostvarenim prirodima ranih usjeva. Podaci o požnjevenim površinama ranih usjeva iskazuju se u hektarima, dok su ukupan prirod i prirod po jednom hektaru iskazani u tonama. Ti podaci prikupljeni su posebno za poslovne subjekte i njihove dijelove, a posebno za obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Podaci za poslovne subjekte prikupljaju se na dva načina: izvještajnom metodom na obrascu i putem mrežne aplikacije.

Podaci za poljoprivredna gospodarstva prikupljeni su uz pomoć telefonske ankete na odabranome stratificiranom uzorku. Uzorak za poljoprivredna gospodarstva izabran je iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava.

Na veličinu uzorka utjecala su odobrena sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. i udio poljoprivrednih gospodarstava po prostornim jedinicama za statistiku 2. razine.
U uzorak je odabrano 7 000 poljoprivrednih gospodarstava.

Svi podaci uspoređeni su s podacima prijašnjih godina te raspoloživim administrativnim izvorima (Ministarstvo poljoprivrede, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te drugi). Na temelju svih raspoloživih podataka prema potrebi načinjene su korekcije.

Podaci o prirodima odnose se na stanje 15. kolovoza 2021.


Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji su definirani područjem A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo prema
NKD-u 2007. te ostali poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji obavljaju poljoprivrednu proizvodnju, a razvrstani su drugdje. Obuhvat je selektivan.

Izvještajne jedinice jesu također obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja obavljaju poljoprivrednu proizvodnju.


Definicije

Ostvareni prirod jest prirod koji se dobije nakon žetve po odbitku količina izgubljenih prije žetve, tijekom prijevoza, kombajniranja itd. Budući da vlažnost žitarica varira zbog različitih vremenskih prilika, ostvareni prirod iskazuje se kao prirod normalne vlažnosti, tj. prirod zrna s 13% vlage.


Kratice

EU  Europska unija
EZ  Europska zajednica
ha  hektar
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN  Narodne novine
t tona
tis.  tisuća

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Predrag Cvjetićanin i Željko Kanižaj

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti