Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 18. veljače 2022.
POLJ-2021-2-1

ISSN 1334-0557

JESENSKA SJETVA, stanje 10. studenoga 2021.

 

U 2021. u usporedbi s 2020. povećala se površina zasijana žitaricama, za 5,8%. Povećane su i površine zasijane pšenicom, za 10,3%.

U strukturi ukupnih površina zasijanih žitaricama u 2021. najviše su zastupljeni pšenica, sa 67,8%, i ječam, s 23,7%.

 

Smanjena sjetva uljane repice

Površina zasijana uljanom repicom, koja u ukupno zasijanoj površini u 2021. sudjeluje s 9,2%, manja je za 6 tisuća hektara.

Ukupne površine zasijane u jesenskoj sjetvi povećane su za 2,8% u usporedbi s prethodnom godinom.

1. POVRŠINE U JESENSKOJ SJETVI POD ŽITARICAMA I ULJANOM REPICOM,
STANJE 10. STUDENOGA 2021.

   Zasijana površina, tis. ha Ukupno zasijano indeksi
2021.
2020.
2020. 2021.
Ukupno – zasijano u jesen (žitarice i uljana repica) 253 260 102,8
Žitarice – ukupno 223 236 105,8
Od toga:      
Pšenica, ozima1) 145 160 110,3
Ječam, ozimi 57 56 98,2
Uljana repica 30 24 80,0

1) Podaci se odnose na meku i tvrdu pšenicu, ozimu (merkantilna i sjemenska).

G-1. JESENSKA SJETVA ŽITARICA I ULJANE REPICE

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Podaci o jesenskoj sjetvi temelje se na podacima istraživanja Jesenska sjetva u 2021. (PO-21), koje je proveo Državni zavod za statistiku na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) te na temelju Uredbe (EZ) br. 543/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o statistici usjeva i delegirane Uredbe (EU) br. 1557/2015 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 543/2009 od 18. lipnja 2009. o statistici usjeva.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvještajem o jesenskoj sjetvi prikupljaju se podaci o površinama zasijanima u jesenskoj sjetvi. Podaci se iskazuju u hektarima. Ti podaci prikupljeni su posebno za poslovne subjekte i njihove dijelove, a posebno za obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Podaci za poslovne subjekte prikupljaju na dva načina: izvještajnom metodom na obrascu i s pomoću mrežne aplikacije.

Podaci za poljoprivredna gospodarstva prikupljeni su s pomoću telefonske ankete na odabranome stratificiranom uzorku. Uzorak za poljoprivredna gospodarstva izabran je iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava.

Na veličinu uzorka utjecala su odobrena sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. i udio obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava po regijama.

U uzorak je odabrano oko 7 000 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Uzorak je stratificirani slučajni uzorak s obzirom na regiju u kojoj se obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo nalazi i s obzirom na veličinu površine pod usjevima.

Svi podaci uspoređeni su s podacima iz prijašnjih godina te raspoloživim administrativnim izvorima (Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i drugi). Na temelju svih raspoloživih podataka prema potrebi napravljene su korekcije.

Podaci o površinama odnose se na stanje 10. studenoga 2021.

Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji su definirani područjem A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo NKD-a 2007. te ostali poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji obavljaju poljoprivrednu proizvodnju, a razvrstani su drugdje.

Izvještajne jedinice jesu i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja obavljaju poljoprivrednu proizvodnju.

 

Kratice

ha hektar
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
tis. tisuća

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Predrag Cvjetićanin i Željko Kanižaj

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti