Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 26. studenog 2021.
POLJ-2021-1-9

ISSN 1334-0557

PRVA PROCJENA REALNOG DOHOTKA U POLJOPRIVREDI U 2021.

Prema prvoj procjeni, vrijednost realnog dohotka u poljoprivredi u 2021. iznosit će 10 006 milijuna kuna, što je porast od 0,1% u odnosu na prethodnu godinu. Očekuje se da će vrijednost poljoprivredne proizvodnje biti povećana za 6,5% i iznosit će 19 449 milijuna kuna.

Bruto dodana vrijednost procjenjuje se na 8 906 milijuna kuna. U odnosu na prethodnu godinu očekuje se porast od 2,4%.

Uloženi rad u poljoprivredi u ovom razdoblju isti je kao i godinu prije.

Indeks realnog dohotka u poljoprivredi po jedinici godišnjeg rada procjenjuje se na 56 730 kuna, što je pad od 1,8%.

1. VRIJEDNOST POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE, REALNOG DOHOTKA I ULOŽENOG RADA U POLJOPRIVREDI

   
   
2020. Procjena 2021. Stopa promjene 2021./2020.
mil. kuna %
Poljoprivredna proizvodnja 18 259 19 449 6,52
Međufazna potrošnja 9 565 10 543 10,22
Bruto dodana vrijednost 8 694 8 906 2,44
Potrošnja fiksnoga kapitala 2 343 2 367 1,00
Neto dodana vrijednost 6 350 6 540 2,98
Naknada zaposlenicima 1 138 1 156 1,56
Realni dohodak  9 995 10 006 0,11
  Jedinica godišnjeg rada, tis.  
Uloženi rad 172 172 100
    kune indeks 2021./2020.
Indeks realnog dohotka u poljoprivredi po jedinici godišnjeg rada (pokazatelj A)1) 57 784 56 730 98,2

 

1) Deflator primijenjen za izračun realnog dohotka u poljoprivredi po jedinici godišnjeg rada jest implicitni indeks cijena bruto domaćeg proizvoda i prema Eurostatovim izračunima za Republiku Hrvatsku za 2021. iznosi 102,383.

G-1. STOPA PROMJENE VAŽNIJIH VRIJEDNOSNIH POKAZATELJA POLJOPRIVREDE U 2021.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Prva procjena realnog dohotka u poljoprivredi za Republiku Hrvatsku izračunana je na temelju podataka dobivenih iz istraživanja Državnog zavoda za statistiku, administrativnih podataka Poljoprivredne savjetodavne službe i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Neaditivnost zbroja sastavnica pojedinih pokazatelja rezultat je primjene metode obračuna i zaokruživanja vrijednosti na detaljnoj raščlambi kategorija i potkategorija.

Pravna osnova

Prva procjena realnog dohotka u poljoprivredi napravljena je na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i usklađena s Uredbom (EZ) br. 138/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. prosinca 2003. o ekonomskim računima u poljoprivredi na području Zajednice te njezinim izmjenama i dopunama.

Obuhvat

U procjeni realnog dohotka obuhvaćena je cjelokupna poljoprivredna proizvodnja (na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i kod poslovnih subjekata).

Definicije

Poljoprivredna proizvodnja jednaka je zbroju vrijednosti outputa biljne proizvodnje, stočne proizvodnje, poljoprivrednih usluga i neodvojivih nepoljoprivrednih sporednih aktivnosti.

Obračunsko razdoblje jest kalendarska godina.

Poljoprivredna proizvodnja vrednuje se u baznim cijenama, što znači da su uključene sve subvencije na proizvode i usluge, a isključeni svi porezi na proizvode i usluge.

Međufazna potrošnja jest vrijednost utrošenih inputa u poljoprivrednu proizvodnju. Iskazuje se u kupovnim cijenama.

Bruto dodana vrijednost u baznim cijenama jednaka je razlici  poljoprivredne proizvodnje u baznim cijenama i međufazne potrošnje u kupovnim cijenama.

Neto dodana vrijednost u baznim cijenama jednaka je razlici bruto dodane vrijednosti u baznim cijenama i potrošnji fiksnoga kapitala.

Realni dohodak jednak je neto dodanoj vrijednosti od koje su oduzeti porezi na proizvodnju, a dodane su subvencije na proizvodnju.

Pokazatelj A – indeks realnog dohotka u poljoprivredi po jedinici godišnjeg rada jest kvocijent vrijednosti realnog dohotka izraženoga u kunama i uloženog rada izraženoga u ukupnim jedinicama godišnjeg rada, deflacioniran s implicitnim indeksom cijena bruto domaćeg proizvoda.

Uloženi rad u poljoprivredi obuhvaća ukupan broj radnih sati svih osoba i zaposlenika koji za plaću ili kao neplaćena radna snaga obavljaju karakteristične poslove unutar poljoprivredne djelatnosti. Mjeri se u jedinicama godišnjeg rada. Jedinica godišnjeg rada jest kvocijent ukupnog broja radnih sati odrađenih u poljoprivredi tijekom godine i prosječnog broja radnih sati koji za plaćeni rad iznosi 1 800.

 

Kratice  
Eurostat Statistički ured Europske unije
EZ Europska zajednica
mil. milijun
NN Narodne novine
tis. tisuća

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Matej Pejković i Viktor Štimac


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

 

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti