Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 24. rujna 2021.
POLJ-2021-3-4

ISSN 1334-0557

STOČNA PROIZVODNJA U 2020.


Porast izvoza u govedarstvu

Prirast goveda u 2020., u odnosu na prethodnu godinu, povećao se za 1,2%, odnosno za oko 900 tona. U istom razdoblju broj ukupno oteljene teladi manji je za tisuću grla (za 0,8%). Ukupno klanje goveda, odnosno broj zaklanih grla manji je za 13 tisuća, dok je neto težina manja za oko 2 tisuće tona (za 4,5%).

Usporedno s padom broja muznih krava u 2020., ukupna proizvodnja kravljeg mlijeka smanjila se za 0,5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ukupan izvoz goveda u 2020. veći je za 20,5%, dok je njihov ukupan uvoz manji za 4 tisuće grla (za 2,8%).

Smanjenje proizvodnje u svinjogojstvu

U svinjogojstvu je u 2020. prisutno smanjenje prirasta svinja za 10,6% uz smanjenje broja zaklanih svinja za 6,7% i neto težine za 8,7%. Broj oprasenih odojaka u 2020. u padu je u odnosu na prethodnu godinu za oko 33 tisuće grla (za 2,2%).

U vanjsko-trgovinskoj razmjeni u 2020. ostvaren je veći izvoz svinja svih kategorija nego u prethodnoj godini (za 20,4%), dok je ukupan uvoz povećan (za 2,7%).

Pad proizvodnje mlijeka u ovčarstvu

Prirast ovaca u porastu je za 20,7%, odnosno za oko 1,9 tisuća tona u odnosu na 2019., dok je broj ukupno ojanjene janjadi manji za oko 29 tisuća grla (za 6,5%). Ukupno klanje ovaca smanjeno je za 34 tisuće grla (za 7,3%), odnosno za oko 400 tona neto težine (za 7,7%).

Proizvodnja ovčjeg mlijeka smanjila se za 2,2%, dok se proizvodnja vune smanjila za 10,4%.

Uvoz ovaca u 2020., u odnosu na prethodnu godinu, smanjen je za 37,4%, a izvoz za 55,6%.

Povećanje proizvodnje u kozarstvu

U odnosu na prethodnu godinu, prirast koza veći je za 43,4%, dok je broj ojarenih jarića veći za 10,7%. Broj zaklanih koza povećan je za 8,2% uz povećanje njihove neto težine za 9,5%.

Proizvodnja kozjeg mlijeka povećala se za 5,1%.

U 2020., što se tiče koza, ukupna vanjsko-trgovinska razmjena statistički je neznatna.

Porast proizvodnje kokošjih jaja

U proizvodnji peradi u 2020., u odnosu na 2019., broj izvaljenih pilića povećao se za 4,3%, dok se prirast peradi blago povećao za 0,6%. Broj ukupno zaklane peradi manji je za 0,7% (oko 310 tisuća grla), a njihova težina veća je za 1,4% (oko 1,1 tisuća tona).

U proizvodnji kokošjih jaja vidljivo je povećanje od 11,1%, dok se proizvodnja jaja ostale peradi povećala za 19,3%.

Ukupan uvoz peradi u 2020. manji je za 4,9%, dok je izvoz peradi veći za 31,6% u odnosu na 2019.

1. STOČNA PROIZVODNJA U 2020.

   
   
Mjerna jedinica Ukupna proizvodnja Indeksi
2020.
2019.
2019. 2020.
Goveda  t       
Prirast  tis. grla  79 387  80 305 101,2
Priplod  tis. grla   119   118 99,2
Uvoz  tis. grla   142   138 97,2
Izvoz  tis. grla   44   53 120,5
Ukupno klanje, broj tis. grla   183   170 92,9
Ukupno klanje, neto težina t  45 418  43 385 95,5
Gubici  tis. grla   27   31 114,8
Kravlje mlijeko tis. l   581 765  579 095 99,5
            
Svinje           
Prirast  t  176 193  157 430 89,4
Priplod  tis. grla  1 482  1 449 97,8
Uvoz  tis. grla   484   497 102,7
Izvoz  tis. grla   230   277 120,4
Ukupno klanje, broj tis. grla  1 605  1 497 93,3
Ukupno klanje, neto težina t  120 847  110 392 91,3
Gubici  tis. grla   158   162 102,5
            
Ovce   t  9 382  11 328 120,7
Prirast  tis. grla   446   417 93,5
Priplod  tis. grla   107   67 62,6
Uvoz  tis. grla   18   8 44,4
Izvoz  tis. grla   464   430 92,7
Ukupno klanje, broj t  5 332  4 924 92,3
Ukupno klanje, neto težina tis. grla   49   41 83,7
Gubici  tis. l  6 585  6 442 97,8
Ovčje mlijeko t  1 096   982 89,6
Vuna          
             
Koze             
Prirast koza t  1 077  1 544 143,4
Priplod  tis. grla   56   62 110,7
Uvoz  tis. grla  -  -  -
Izvoz  tis. grla  -  -  -
Ukupno klanje, broj tis. grla   49   53 108,2
Ukupno klanje, neto težina t   535   586 109,5
Gubici  tis. grla   6   4 66,7
Kozje mlijeko tis. l  8 595  9 036 105,1
                
Perad              
Prirast  t  114 782  115 518 100,6
Priplod  tis. grla  49 858  51 979 104,3
Uvoz  tis. grla  9 011  8 565 95,1
Izvoz  tis. grla  10 092  13 282 131,6
Ukupno klanje, broj tis. grla  45 538  45 228 99,3
Ukupno klanje, neto težina t  76 609  77 710 101,4
Gubici  tis. grla  1 905  1 724 90,5
Kokošja  jaja tis. kom.  602 246  668 926 111,1
Jaja ostale peradi  tis. kom.   617   736 119,3

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o broju stoke i peradi te stočnoj proizvodnji prikupljeni su posebno za poslovne subjekte i dijelove poslovnih subjekata, a posebno za obiteljska poljoprivredna gospodarstva.

Tim izvještajima prikupljaju se podaci o broju i težini stoke i peradi, bilanci goveda, svinja, ovaca, koza i peradi, bilanci jaja, bilanci mlijeka na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, proizvodnji mlijeka (kravljega, ovčjega i kozjega), vune i jaja.

Podaci za poslovne subjekte prikupljaju se na dva načina: izvještajima koji se poštom dostavljaju Državnom zavodu za statistiku i u internetskoj aplikaciji koju izvještajne jedinice ispunjavaju same.

Podaci za obiteljska poljoprivredna gospodarstva prikupljeni su  metodom telefonskog anketiranja na odabranome stratificiranom uzorku. Uzorak je izabran iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava kao baze, a ima oko 7 000 jedinica.

Ekspandirani podaci uspoređeni su s podacima iz prijašnjih godina te raspoloživim administrativnim izvorima. Na temelju svih raspoloživih podataka prema potrebi su provedene korekcije.

Podaci o uvozu i izvozu stoke preuzimaju se od Službe statistike robne razmjene s inozemstvom.

Metodologija za provedbu istraživanja o stočarstvu temelji se na Uredbi (EZ) br. 1165/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima o stočarstvu i mesu od 19. studenoga 2008., Uredbi Komisije (EZ) br. 617/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 1234/2007 u pogledu tržišnih standarda za jaja za valenje i pilića domaće peradi od 27. lipnja 2008. te Metodološkim osnovama za prikupljanje podataka u statistici mlijeka i mliječnih proizvoda (NN, br. 42/13.).

Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti i dijelovi poslovnih subjekata koji su definirani područjem A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, verzija 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.) te ostali poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji se bave stočnom proizvodnjom, a razvrstani su drugamo.

Izvještajne jedinice jesu i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja se bave uzgojem stoke i peradi. Uzorak za Godišnji izvještaj o stočarstvu 1. prosinca 2020. izabran je iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava.

Povjerljivost

Agregirani podaci kod kojih postoje razlozi za povjerljivost (zbog malog broja jedinica, pravila dominantnosti ili sekundarne povjerljivosti), u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Pravilnikom o načinu zaštite statističkih podataka Državnog zavoda za statistiku, tretiraju se kao povjerljivi te se stoga ne objavljuju.

Definicije

Prirast goveda, ovaca, koza, svinja i peradi izračunan je tako da se razlika težine izvoza i uvoza pribroji težini zaklane stoke i razlici težine stada na kraju i početku promatranog razdoblja.

Priplod. Oteljeno, oprašeno, ojanjeno, ojareno, izvaljeno. Obuhvaća ukupan broj dobivenoga živorođenog podmlatka stoke i peradi (telad, prasad, janjad, jarad, pilići).

Mlijeko. Iskazana je proizvodnja kravljega, ovčjega i kozjeg mlijeka kod pravnih osoba te na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Iskazano je ukupno pomuzeno mlijeko u promatranom razdoblju bez obzira na način mužnje.

Ukupno klanje. Obuhvaća svu stoku i perad zaklanu na području Republike Hrvatske bez obzira na podrijetlo. Označuje zbroj klanja stoke i peradi u klaonicama te klanja stoke i peradi kod pravnih osoba (prisilno klanje) i na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

Vuna. Iskazuju se količine ostrižene (ošišane) vune s odraslih ovaca i šilježadi (runska vuna i podstrig), i to kao neprana vuna.

Proizvodnja jaja. Iskazuju se podaci o ukupnom broju snesenih jaja svih rasa kokoši i ostalih vrsta peradi. Obuhvaćena su jaja za nasad i konzumna jaja za potrošnju/ishranu stanovništva.

Gubici. Iskazuju se podaci o broju stoke i peradi (podmladak i odrasla grla) uginulih od zaraznih bolesti, iscrpljenosti, nezgoda i o broju nestalih i ubijenih grla zbog bolesti, čije meso nije upotrebljivo za ljudsku hranu.


Kratice

EZ Europska zajednica
kom komad
litra
NN Narodne novine
t tona
tis. tisuća


Znakovi

- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Mario Valentić i Anita Grlica

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti