Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 25. veljače 2022.
POLJ-2021-1-6

ISSN 1334-0557

INDEKSI CIJENA U POLJOPRIVREDI U 2021.

Indeksi cijena poljoprivrednih proizvoda obuhvaćaju proizvode biljne i stočne proizvodnje. U proizvode biljne proizvodnje ubrajaju se žitarice, industrijsko bilje, krmno bilje, povrće, cvijeće i sadnice, krumpir (uključujući sjemenski), voće, vino i maslinovo ulje od sirovina iz vlastite proizvodnje. Proizvodi stočne proizvodnje jesu goveda, svinje, konji, ovce i koze, perad, ostale životinje, mlijeko, jaja, konzumna, i ostali stočni proizvodi.

U usporedbi s 2015. prosječne proizvođačke cijene poljoprivrednih proizvoda u 2021. porasle su za 16,0%, dok su u usporedbi s 2020. porasle za 12,6%.

Na porast cijena poljoprivrednih proizvoda u 2021. u usporedbi s 2015. utjecale su cijene biljnih proizvoda, koje su više za 25,2%, te cijene stoke i stočnih proizvoda, koje su više za 1,3%.

Cijene biljnih proizvoda porasle su za 20,7% u odnosu na 2020. Na taj porast utjecale su veće cijene u svim skupinama, a ponajprije velik porast cijena žitarica, za 39,3%, industrijskog bilja, za 45,8%, povrća, za 12,5%, i vina, za 7,4%, dok su cijene krumpira (uključujući sjemenskoga) pale za 3,3%, u odnosu na 2020.

Cijene stoke i stočnih proizvoda niže su za 0,5% u odnosu na 2020. Od važnijih proizvoda stočarstva, porasle su cijene u skupini goveda, za 4,1%, mlijeka, za 0,5%, peradi, za 2,7%, i jaja, konzumnih, za 1,7%, dok su cijene svinja pale za 15,1% u usporedbi s 2020.

Cijene dobara i usluga za tekuću uporabu u poljoprivrednoj proizvodnji čine proizvodi utrošeni za tekuću proizvodnju i usluge održavanja opreme (strojeva i materijala), poljoprivrednih zgrada i ostale usluge. U 2021. cijene tih dobara i usluga veće su za 12,4% nego u 2015., a za 20,4% u usporedbi s 2020.

G-1. INDEKSI CIJENA U POLJOPRIVREDI

1. INDEKSI CIJENA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

  Poljoprivredna proizvodnja  Indeksi
 2021.
Ø 2015.
 2021.
2020.
Ukupno 116,0 112,6
Ukupno bez voća i povrća 114,8 114,2
Biljni proizvodi 125,2 120,7
Biljni proizvodi bez voća i povrća  126,5 127,2
Žitarice 131,9 139,3
Industrijsko bilje 158,2 145,8
Krmno bilje 106,6 108,5
Povrće, cvijeće i sadnice 114,7 106,5
Povrće 113,0 112,5
Cvijeće i sadnice 116,8 100,3
Krumpir (uključujući sjemenski) 129,4 96,7
Voće  133,9 105,0
Vino 104,1 107,4
Maslinovo ulje 105,6 107,2
Živa stoka, perad i stočni proizvodi  101,3 99,5
Živa stoka i perad 101,6 98,2
Goveda 106,0 104,1
Svinje 92,8 84,9
Konji 139,1 107,0
Ovce 110,5 107,3
Perad 102,0 102,7
Ostale životinje 107,2 106,5
Stočni proizvodi  101,0 101,5
Mlijeko 102,7 100,5
Jaja, konzumna 91,4 101,7
Ostali stočni proizvodi1) 101,4 119,0

1) Indeks se odnosi na cijene meda i sirove kože (osim janjeće).

2. INDEKSI CIJENA DOBARA I USLUGA ZA TEKUĆU UPORABU U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI
(input I)

     Indeksi
 2021.
Ø 2015.
 2021.
2020.
Input I, ukupno 112,4 120,4
Sjeme i sadni materijal 117,0 106,9
Energija i maziva 102,1 119,9
Gnojivo 114,2 166,4
Sredstva za zaštitu bilja 114,1 107,7
Veterinarske usluge 109,4 101,9
Stočna hrana  119,3 128,5
Održavanje opreme 109,4 103,9
Održavanje zgrada 113,6 105,0
Ostale usluge  102,2 101,3

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Indeksi cijena u poljoprivredi za Republiku Hrvatsku prvi su put izračunani na bazi 2005. u sklopu nacionalnog programa Phare 2005., a metodologija je usklađena s Eurostatovim preporukama.

Od 2018. indeksi se računaju na bazi 2015.

Izvor i metode prikupljanja podataka

Indeksi cijena u poljoprivredi za Republiku Hrvatsku izračunani su na temelju cijena dobivenih iz tromjesečnih istraživanja o otkupu i prodaji poljoprivrednih proizvoda i ostalih istraživanja Državnog zavoda za statistiku, administrativnih podataka iz Ministarstva poljoprivrede te ostalih administrativnih izvora.

Bazna godina za izračun indeksa cijena jest 2015.

Struktura pondera izračunana je na bazi udjela pojedinih proizvoda u otkupu i prodaji poljoprivrednih proizvoda i na bazi vrijednosti poljoprivredne proizvodnje i međufazne potrošnje iz ekonomskih računa u poljoprivredi.

Obuhvat

Prosječne proizvođačke cijene poljoprivrednih proizvoda prikupljaju se na temelju tromjesečnih istraživanja o prodaji i otkupu poljoprivrednih proizvoda, čije izvještajne jedinice čine pravne osobe i njihovi dijelovi te obrtnici razvrstani u područje A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo − odjeljak 01 (osim skupine 01.7 Lov, stupičarenje i usluge povezane s njima) te ostale pravne osobe i obrtnici koji proizvode ili otkupljuju poljoprivredne proizvode, a razvrstani su u druge djelatnosti prema NKD-u 2007. Obuhvat je selektivan. Uključene su pravne osobe s 10 i više zaposlenih te obrtnici s 5 i više zaposlenih.

Cijene dobara utrošenih u poljoprivrednu proizvodnju dobivaju se iz ostalih istraživanja Državnog zavoda za statistiku, administrativnih podataka iz Ministarstva poljoprivrede te ostalih administrativnih izvora.

Indeksi cijena u poljoprivredi računaju se na razini Republike Hrvatske.

Definicije

Indeksi cijena u poljoprivredi obuhvaćaju cijene poljoprivrednih proizvoda i cijene dobara i usluga za tekuću uporabu u poljoprivrednoj proizvodnji.

Indeksi cijena poljoprivrednih proizvoda uključuju cijene biljnih i stočnih proizvoda (stoke, peradi i stočnih proizvoda).

Input I uključuje cijene dobara i usluga za tekuću uporabu u poljoprivrednoj proizvodnji.

Dobra su svi proizvodi osim usluga.

Usluge čine održavanje opreme (strojeva i materijala), poljoprivrednih zgrada i ostale usluge.

EU Zastava Veca

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

Kratice  
Eurostat  Statističi ured Europske unije 
NKD 2007.  Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Matej Pejković, Ivan Dujman, Mateja Ivezić i Normela Pušić


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti