Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 11. lipnja 2021.
POLJ-2021-1-2

ISSN 1334-0557

CIJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 2020. − privremeni podaci

Prikazani su privremeni podaci o cijenama određenih kategorija poljoprivrednog zemljišta – oranica, livada i pašnjaka u 2020. za Republiku Hrvatsku.

Privremeni podaci za 2020. objavljuju se zbog modernizacije obrade podataka.

Prema prikupljenim podacima, prosječna cijena kupljenih oranica u Republici Hrvatskoj u 2020. iznosila je 25 824 kune po hektaru, livada 16 730 kuna, a pašnjaka 15 025 kuna.

1. PROSJEČNE CIJENE KUPLJENOG ZEMLJIŠTA

kune/ha

   Oranice Trajni travnjaci
livade pašnjaci
2019. 2020.1) 2019. 2020.1) 2019. 2020.1)
Republika Hrvatska 25 184 25 824 13 963 16 730 13 458 15 025

1) Privremeni podaci

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o cijenama kupljenog zemljišta dobiveni su na temelju raspoloživih administrativnih izvora Ministarstva financija – Porezne uprave. Za izračune se koriste i podaci iz Istraživanja o strukturi poljoprivrednih gospodarstava (FSS) Državnog zavoda za statistiku. Istraživanje o strukturi poljoprivrednih gospodarstava provodi se svake tri godine na uzorku. Stoga rezultati navedenog istraživanja utječu na rezultate izračuna za istraživanje Zemljišne cijene u 2020. – privremeni podaci. Podaci za 2020. izračunani su na bazi FSS-a 2016. Podaci se izračunavaju u skladu sa Zajedničkom metodologijom za zemljišne cijene i rente (Eurostat, verzija od veljače 2017.).

Podaci se prikupljaju isključivo za poljoprivredno zemljište korišteno za poljoprivredne svrhe.

Iz cijena su isključene vrijednosti bilo kakvih objekata na poljoprivrednom zemljištu i međurodbinski transferi.

Podaci se daju o cijenama određenih kategorija poljoprivrednog zemljišta – oranica, livada i pašnjaka. Spomenute kategorije zemljišta izabrane su prema Eurostatovim preporukama.

Obuhvat

Podaci o cijenama kupljenoga poljoprivrednog zemljišta preuzeti su iz evidencija prometa nekretnina Porezne uprave.

Definicije

Oranica je zemljište koje se redovito obrađuje i kultivira te se nalazi u sustavu plodoreda.

Livada je zemljište koje se koristi trajno (pet ili više godina) za uzgoj krme i nije uključeno u plodored. Livada može biti zasijana ili prirodna (samonikla).

Pašnjak je zemljište koje se koristi za ispašu stoke.

EU Zastava Veca

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

Kratice

Eurostat Statistički ured Europske unije
ha hektar

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Matej Pejković i Ivan Dujman 

 MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti