Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 28. svibnja 2021.
POLJ-2021-3-3

ISSN 1334-0557

STOČNA PROIZVODNJA U 2020. – privremeni podaci

 

Prema privremenim podacima stočne proizvodnje, u 2020. u usporedbi s konačnim podacima za 2019. prirast goveda povećan je za 1,2%, prirast ovaca za 20,7%, a prirast koza za 43,4%. Prirast svinja smanjen je za 10,6%, a prirast peradi za 6,6%.


Daljnji pad proizvodnje kravljeg mlijeka

Proizvodnja kravljeg mlijeka u usporedbi s istim razdobljem prošle godine smanjena je za 5,0%. Time se nastavlja pad proizvodnje kravljeg mlijeka od 2012. Proizvodnja ovčjeg mlijeka smanjena je za 2,2%, dok je proizvodnja kozjega povećana za 5,1%.

Proizvodnja kokošjih jaja povećana je za 11,0%, a proizvodnja vune smanjena za 10,4%.

1. STOČNA PROIZVODNJA U 2020.

    Mjerna jedinica Ukupno  Indeksi
2020.
2019.
proizvodnja u 2019. proizvodnja u 2020.
Prirast goveda t  79 387  80 305 101.2
Prirast svinja t  176 193  157 430 89.4
Prirast ovaca t  9 382  11 328 120.7
Prirast koza t  1 077  1 544 143.4
Prirast peradi t  114 782  107 192 93.4
Kravlje mlijeko tis. l  581 765  552 610 95.0
Ovčje mlijeko tis. l  6 585  6 442 97.8
Kozje mlijeko tis. l  8 595  9 036 105.1
Vuna t  1 096   982 89.6
Jaja tis. kom.  602 246  668 773 111.0

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA


Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o broju stoke i peradi te stočnoj proizvodnji prikupljeni su posebno za poslovne subjekte i dijelove poslovnih subjekata, a posebno za obiteljska poljoprivredna gospodarstva.

Tim izvještajima prikupljaju se podaci o broju i težini stoke i peradi, bilanci goveda, svinja, ovaca, koza i peradi, bilanci jaja, bilanci mlijeka na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, proizvodnji mlijeka (kravljega, ovčjega i kozjega), vune i jaja.

Podaci za poslovne subjekte prikupljaju se na dva načina: izvještajima koji se poštom dostavljaju Državnom zavodu za statistiku i u mrežnoj aplikaciji koju izvještajne jedinice ispunjavaju same.

Podaci za obiteljska poljoprivredna gospodarstva prikupljeni su metodom telefonskog anketiranja na odabranome stratificiranom uzorku. Uzorak je izabran iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava kao baze, a ima oko 7 000 jedinica.

Ekspandirani podaci uspoređeni su s podacima iz prijašnjih godina te raspoloživim administrativnim izvorima. Na temelju svih raspoloživih podataka prema potrebi su provedene korekcije.

Podaci o uvozu i izvozu stoke preuzimaju se od Službe statistike robne razmjene s inozemstvom.

Metodologija za provedbu istraživanja o stočarstvu temelji se na Uredbi (EZ) br. 1165/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima o stočarstvu i mesu od 19. studenoga 2008., Uredbi Komisije (EZ) br. 617/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 1234/2007 u pogledu tržišnih standarda za jaja za valenje i pilića domaće peradi od 27. lipnja 2008. te Metodološkim osnovama za prikupljanje podataka u statistici mlijeka i mliječnih proizvoda (NN, br. 42/13.).


Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji su definirani područjem A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, verzija 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.) te ostali poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji se bave stočnom proizvodnjom, a razvrstani su drugamo.

Izvještajne jedinice jesu i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja se bave uzgojem stoke i peradi. Uzorak za Godišnji izvještaj o stočarstvu 1. prosinca 2020. izabran je iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava.


Povjerljivost

Agregirani podaci za koje postoje razlozi za povjerljivost (zbog malog broja jedinica, pravila dominantnosti ili sekundarne povjerljivosti), u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Pravilnikom o načinu zaštite statističkih podataka Državnog zavoda za statistiku, smatraju se povjerljivima te se stoga ne objavljuju.

Definicije

Prirast goveda, ovaca, koza, svinja i peradi izračunan je tako da se razlika težine izvoza i uvoza pribroji težini zaklane stoke i razlici težine stada na kraju i početku promatranog razdoblja.

Mlijeko. Iskazana je proizvodnja kravljega, ovčjega i kozjeg mlijeka kod pravnih osoba te na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Iskazano je ukupno pomuzeno mlijeko u promatranom razdoblju bez obzira na način mužnje.

Ostrižena vuna. Iskazuju se količine ostrižene (ošišane) vune s odraslih ovaca i šilježadi (runska vuna i podstrig), i to kao neprana vuna.

Proizvodnja jaja. Iskazuju se podaci o ukupnom broju snesenih jaja svih rasa kokoši (jaja za nasad i konzumna jaja za potrošnju/prehranu stanovništva).

 

Kratice

EZ Europska zajednica
kom       komad
l litra
NN Narodne novine
t tona
tis. tisuća

      

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Mario Valentić i Anita Grlica

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi

Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti