Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 15. lipnja 2021.
POLJ-2021-3-5

ISSN 1334-0557

KLANJE STOKE I PERADI U 2020.

Prema raspoloživim podacima ukupnoga klanja stoke u klaonicama, u 2020. u usporedbi s 2019. broj zaklanih goveda smanjen je za 7,3% (oko 13 500 grla).

Klanje svinja u porastu je za 5,8%, odnosno zaklano je oko 61 000 grla više nego godinu prije. Broj ovaca zaklanih u klaonicama manji je za oko 23 300 grla, odnosno 18,7%, dok je klanje peradi u blagom porastu od 0,7%, odnosno za oko 276 700 komada više nego godinu prije.

U neto težini stoke zaklane u klaonicama ostvareno je povećanje proizvodnje kod svinja za oko 2 900 t (3,7%) i peradi, za oko 2 000 t (3,0%). Neto težina zaklanih goveda smanjena je za oko 2 000 t (4,5%) te ovaca za oko 300 t (18,8%).

Ukupno zaklana stoka i perad, koja uključuje i procjenu domaćega klanja na gospodarstvima, u usporedbi s godinom prije bilježi sljedeća kretanja.

Broj zaklanih svinja manji je za oko 108 000 grla, što je smanjenje od 6,7%, dok je neto težina zaklanih grla smanjena za 8,7%, odnosno manja je za oko 10 500 t.

Broj ukupno zaklanih ovaca manji je za oko 34 600 grla (7,5%) uz smanjenje neto težine za 400 t (7,7%).

Kod ukupnoga klanja koza povećan je broj zaklanih grla za oko 4 200 grla, odnosno 8,5%, dok je ukupna neto težina veća za oko 51 t (9,5%).

Kod ukupno zaklane peradi smanjenje neto težine iznosi 6,3% (oko 4 800 t) i broja za oko 3 800 000 komada (8,2%).

Podaci o ukupnom klanju goveda jednaki su podacima klanja goveda u klaonicama.

U vezi s bruto domaćom proizvodnjom situacija je sljedeća.

Izraženo u postocima, broj zaklanih goveda smanjen je za 1,1%, dok je njihova neto težina povećana za 3,1%.

Broj ukupno zaklanih ovaca smanjen je za 1,2%, a njihova neto težina ostala je na približno istoj razini kao godinu prije.

Broj ukupno zaklanih svinja smanjen je za 5,5%, a njihova neto težina manja je za 7,0%.

Kod koza broj zaklanih grla veći je za 8,5%, a neto težina veća je za 9,5%.

Brojčano to iznosi oko 1 000 grla manje zaklanih goveda i 74 000 svinja te oko 4 600 grla manje zaklanih ovaca, odnosno 4 200 više zaklanih koza. Povećanje neto težine kod goveda iznosi oko 1 300 t, ovaca 4 t i koza 51 t, dok je kod svinja neto težina manja za oko 9 400 t.

Broj peradi smanjen je za 0,2% (oko 115 000 komada), a neto težina za 2,3% (oko 1 900 t).

1. KLANJE STOKE I PERADI U KLAONICAMA U 2020.

   Zaklana stoka i perad Indeksi
2020.
2019.
2020. broj grla neto težina1)
broj grla neto težina, t1) randman1)
Goveda  169 624 43 385 55 92,7 95,5
Ovce  101 580 1 165 47 81,3 81,2
Koze  z z z z z
Svinje  1 102 917 81 351 78 105,8 103,7
Perad  39 956 006 68 955 71 100,7 103,0

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

2. UKUPNO KLANJE STOKE I PERADI U 2020.

   Zaklana stoka i perad Indeksi
2020.
2019.
2020 broj grla neto težina1)
broj grla neto težina, t1) randman1)
Goveda   169 624  43 385 55 92,7 95,5
Ovce   429 528  4 924 47 92,5 92,3
Koze   53 335   586 47 108,5 109,5
Svinje  1 496 701  110 392 78 93,3 91,3
Perad  41 786 879  71 798 71 91,8 93,7

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

3. BRUTO DOMAĆA PROIZVODNJA U 2020.

   Zaklana stoka i perad Indeksi
2020.
2019.
2020. broj grla neto težina1)
broj grla neto težina, t1) randman1)
Goveda   84 899  44 156 55 98,9 103,1
Ovce   370 891  4 341   49 98,8 100,1
Koze   53 335   586   48 108,5 109,5
Svinje  1 276 488  125 323   78 94,5 93,0
Perad  46 503 592  77 827   70 99,8 97,7

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

4. PROGNOZA BRUTO DOMAĆE PROIZVODNJE U 2021.

   Zaklana stoka1) Indeksi
2020.
2019.
broj grla u 2020. procijenjeni broj grla u 2021. broj grla
Goveda   84 899  100 500 118,4
Ovce   370 891  426 400 115,0
Svinje  1 276 488 1 133 200 88,8

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

G-1. UKUPNO KLANJE STOKE I PERADI U 2020.

G-2. BRUTO DOMAĆA PROIZVODNJA U 2020.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvor i metode prikupljanja podataka

Godišnji podaci o klanju stoke i peradi u klaonicama preuzimaju se od Ministarstva poljoprivrede – Uprava za stočarstvo i kvalitetu hrane (Odjel za kontrolu sustava razvrstavanja goveđih, svinjskih i ovčjih trupova).

Podaci ukupnoga godišnjega klanja stoke i peradi dobiveni su, osim iz administrativnih podataka o klanju stoke i peradi u klaonicama, i na temelju podataka prikupljenim redovitim godišnjim istraživanjima broja stoke i stočne proizvodnje kod poslovnih subjekata i na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

Podaci o uvozu i izvozu stoke i peradi preuzimaju se iz statistike robne razmjene s inozemstvom.

Istraživanjem klanja stoke i peradi u klaonicama prikupljaju se podaci o broju zaklane stoke po vrstama i kategorijama, njihovoj težini prije klanja (bruto težina), težini obrađenog trupa (neto težina) te podaci o randmanima.

Podaci o broju zaklane stoke i peradi na gospodarstvima i prisilnom klanju kod pravnih osoba prikupljaju se, među ostalim, iz podataka o bilancama stoke i peradi.

Metodologija za provedbu istraživanja o stočarstvu temelji se na Uredbi (EZ) br. 1165/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima o stočarstvu i mesu od 19. studenoga 2008.

Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice za koje se podnose mjesečni izvještaji o klanju stoke i peradi jesu pravne osobe i njihovi dijelovi te obrtnici koji se bave djelatnošću klanja stoke i peradi.

Podaci o broju stoke i stočnoj proizvodnji za poslovne subjekte prikupljaju se na dva načina: izvještajima koji se poštom dostavljaju Državnom zavodu za statistiku i u mrežnoj aplikaciji koju ispunjavaju izvještajne jedinice.

Podaci za obiteljska poljoprivredna gospodarstva prikupljeni su  metodom telefonskog anketiranja na odabranome stratificiranom uzorku. Uzorak je izabran iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava kao baze, a ima oko 7 000 jedinica.

Prognoza bruto domaće proizvodnje temelji se na modelima procjene korištenjem podataka iz raspoloživih administrativnih izvora i redovitih statističkih istraživanja.

Povjerljivost

Agregirani podaci kod kojih postoje razlozi za povjerljivost (zbog malog broja jedinica, pravila dominantnosti ili sekundarne povjerljivosti), u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Pravilnikom o načinu zaštite statističkih podataka Državnog zavoda za statistiku, tretiraju se kao povjerljivi te se stoga ne objavljuju.

Definicije

Neto težina jest težina očišćenog trupa, zaklane stoke i peradi bez kože, krvi, glave (osim kod odojaka i peradi), utrobe, prednjih nogu do koljena i stražnjih nogu do skočnog zgloba.

Randman zaklane stoke i peradi jest postotni odnos težine zaklane stoke i peradi (neto težina) i težine žive stoke i peradi (bruto težina), a iskazuje se u postocima.

Ukupno klanje stoke i peradi obuhvaća svu stoku i perad zaklanu na području Republike Hrvatske bez obzira na podrijetlo. To je zbroj klanja stoke i peradi u klaonicama i klanja stoke i peradi kod pravnih osoba (prisilno klanje) te na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Podaci ukupnog klanja goveda obuhvaćaju isključivo goveda zaklana u klaonicama.

Bruto domaća proizvodnja obuhvaća stoku i perad uzgojenu na području Republike Hrvatske. To je razlika ukupno zaklane stoke i peradi i vanjskotrgovinske bilance (bruto domaća proizvodnja = ukupno klanje stoke i peradi – u meso preračunana masa živih uvezenih životinja + u meso preračunana masa živih izvezenih životinja).

Prognoza bruto domaće proizvodnje odgovara ocjeni broja zaklanih goveda, svinja i ovaca i vanjskotrgovinske bilance živih životinja.


Kratice

NN  Narodne novine
tona

Znakovi

z podatak nije objavljen zbog povjerljivosti

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Mario Valentić i Anita Grlica

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti