Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 25. siječnja 2022.
POLJ-2021-3-8

ISSN 1334-0557

STRUKTURA VALIONICA U 2021.


Izvještaj o strukturi valionica podnosi se za registrirane valionice koje su u izvještajnoj godini imale ostvarenu proizvodnju odnosno za one valionice u kojima je bilo valenja peradi.


Podaci o broju, kapacitetu i korištenju valionica za valenje pataka, gusaka, pura te određenih kategorija valionica kokoši, pijetlova i pilića zaštićeni su u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Pravilnikom o načinu zaštite statističkih podataka Državnog zavoda za statistiku.

1. UKUPAN KAPACITET I NAČIN KORIŠTENJA VALIONICA U 2021.1) (kokoši, pijetlovi, pilići)

Kategorija veličine (kapacitet) Broj valionica Kapacitet, tis. kom. Korištenje, tis. kom.
za nesilice za meso mješovito
Kokoši, pijetlovi, pilići          
Ukupno   23  6 878  1 330  69 257  1 638
1 000 – 10 000   4   31 -   269   18
10 001 – 20 000 z z - z z
20 001 – 50 000   8   228   391   969   126
50 001 – 100 000 z z z z -
100 001 – 200 000 z z z z z
200 001 – 500 000   3   690 -   389  1 295
500 001 i više   3  5 654 z  65 662 z

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

2. UKUPAN KAPACITET I NAČIN KORIŠTENJA VALIONICA U 2021.1) (patke, guske, pure, ostala perad)

    Broj valionica Ukupan kapacitet, tis. kom. Korištenje, tis. kom.
Patke   4   197   183
Guske   3   112   28
Pure   4   414  1 371
Ostala perad - - -

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA


Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o strukturi valionica prikupljaju se od valionica koje se bave proizvodnjom jednodnevne peradi. Tim se istraživanjem prikupljaju podaci o ukupnom kapacitetu valionice te o ukupnom broju jaja stavljenih na inkubaciju tijekom izvještajne godine prema vrsti peradi, kategoriji i tipu.

Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice za koje se podnose godišnji izvještaji o strukturi jesu valionice u domaćinstvima, obrtničke i industrijske valionice koje se bave djelatnošću valenja peradi, a razvrstane su u područje A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, razred 01.47, te ostali koji su razvrstani drugdje, a bave se navedenom djelatnošću. Adresar valionica preuzet je od Ministarstva poljoprivrede, Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.

Podaci za valionice koje se bave valenjem više vrsta peradi prikazuju se odvojeno za svaku vrstu.

Povjerljivost

Agregirani podaci kod kojih postoje razlozi za povjerljivost (zbog malog broja jedinica, pravila dominantnosti ili sekundarne povjerljivosti), u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Pravilnikom o načinu zaštite statističkih podataka Državnog zavoda za statistiku, povjerljivi su te se stoga ne objavljuju.

Pravna osnova Europske unije

Uredba Komisije (EZ) br. 617/2008 od 27. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 1234/2007 u pogledu tržišnih standarda za jaja za valenje i pilića domaće peradi SL L 168, 28. lipnja 2008., str. 5 – 16.

Definicije

Kategorija veličine označuje razred veličine valionice s obzirom na njezin ukupni kapacitet izražen u broju jaja.

Broj označuje ukupan broj valionica u odgovarajućoj kategoriji veličine valionice.

Kapacitet označuje maksimalan broj jaja za valenje koja mogu biti istodobno stavljena u inkubatore.

Korištenje označuje stvarnu iskoristivost inkubatora unutar valionice s obzirom na broj jaja stavljenih na valenje tijekom izvještajne godine.

 

Kratice

EZ Europska zajednica
kom. komad
NN Narodne novine
tis. tisuća
z podatak zbog povjerljivosti nije objavljen

Znakovi

- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Mario Valentić i Anita Grlica

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti