Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 16. rujna 2021.
POLJ-2021-3-7

ISSN 1334-0557

PROIZVODNJA I KORIŠTENJE MLIJEKA NA POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA U 2020.

Ukupna proizvodnja mlijeka na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u 2020. u odnosu na 2019. veća je za 5,8%, odnosno za oko 23 600 tona. Istodobno se i količina mlijeka koju su gospodarstva predala u otkup mljekarama povećala za 13,8%, odnosno za oko 31 500 tona.

Povećanje proizvodnje mlijeka odrazilo se i na izravnu prodaju mlijeka, koja je porasla za 23,4%. Potrošnja mlijeka u svježem stanju u kućanstvima smanjila se za 4,4%, dok se ukupna količina mlijeka upotrijebljena za ishranu stoke i količina mlijeka prerađenog na gospodarstvu smanjila za 12,9% odnosno za 4,9% u odnosu na prethodnu godinu.

Što se tiče mliječnih proizvoda, ukupna proizvodnja svježeg sira smanjila se za 12,7%, dok je istodobno proizvodnja ostalih sireva porasla za 35,6%. Porasla je i proizvodnja vrhnja (19,5%) i ostalih proizvoda (66,7%), dok se proizvodnja maslaca smanjila za 5,7%.

1. MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI NA OBITELJSKIM POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA U 2020.1)

    Količina, t Indeksi
2020.
2019.
2019. 2020.
Raspoloživost i korištenje      
Ukupna proizvodnja mlijeka (kravlje, ovčje i kozje)  408 404  432 007 105,8
Dano u otkup mljekarama   229 157  260 693 113,8
Kućna potrošnja   37 216  35 586 95,6
Izravna prodaja (na gospodarstvu, tržnici, darovano i sl.)  20 555  25 356 123,4
Upotrijebljeno za ishranu stoke, cjelovito mlijeko  70 651  61 544 87,1
Upotrijebljeno za preradu na gospodarstvu  48 719  46 345 95,1
Razlika i gubici  2 106  2 483 117,9
Ostvareni proizvodi      
Vrhnje   907  1 084 119,5
Maslac   35   33 94,3
Svježi sir  3 356  2 931 87,3
Ostali sirevi   932  1 264 135,6
Ostali proizvodi (jogurt, kiselo mlijeko i sl.)   228   380 166,7

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Metodologija za provedbu istraživanja o mlijeku i mliječnim proizvodima temelji se na Metodološkim osnovama za prikupljanje podataka u statistici mlijeka i mliječnih proizvoda (NN, br. 42/13.).

Podaci o godišnjoj proizvodnji mlijeka na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima prikupljaju se u sklopu redovitoga godišnjeg istraživanja o broju stoke i stočnoj proizvodnji koje se provodi na uzorku.

Uzorak za Godišnji izvještaj o stočarstvu 1. prosinca 2020. izabran je na bazi Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava i ima oko
7 000 jedinica.

Ekspandirani podaci uspoređeni su s podacima iz prijašnjih godina te raspoloživim administrativnim izvorima (Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu – Središnji laboratorij za kontrolu kvalitete mlijeka). Na temelju svih raspoloživih podataka prema potrebi provedene su korekcije.


Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice za Godišnji izvještaj o stočarstvu obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava jesu poljoprivredna kućanstva koja se bave uzgojem stoke i peradi.

Ukupna količina mlijeka koje su mljekare otkupile od proizvođača (podatak SLKM-a objavljen u Priopćenju 1.1.25. Proizvodnja mlijeka i mliječnih proizvoda u 2020.) veća je od podatka navedenog u ovom Priopćenju jer su ovdje uključena samo obiteljska poljoprivredna gospodarstva.


Povjerljivost

Agregirani podaci kod kojih postoje razlozi za povjerljivost (zbog malog broja jedinica, pravila dominantnosti ili sekundarne povjerljivosti) tretiraju se kao povjerljivi u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Pravilnikom o načinu zaštite statističkih podataka Državnog zavoda za statistiku te se stoga ne objavljuju.


Definicije

Ukupna proizvodnja mlijeka obuhvaća kravlje, ovčje i kozje mlijeko dobiveno mužnjom. Količine raspoloživog mlijeka i način korištenja izraženi su u tonama. Koeficijent za preračun mlijeka iznosi 1,03 (1 l = 1,03 kg).

Mlijeko dano u otkup obuhvaća isporuke mljekarama svih tipova mlijeka (kravlje, ovčje i kozje).

Kućna potrošnja obuhvaća cjelovito mlijeko konzumirano na gospodarstvu (samo za ljudsku potrošnju).

Izravna prodaja obuhvaća prodaju na gospodarstvu ili tržnici te darivanje cjelovitog mlijeka za ljudsku potrošnju izravno krajnjim potrošačima.

Mlijeko za ishranu stoke obuhvaća cjelovito mlijeko korišteno na gospodarstvu kao stočna hrana (čisto ili pomiješano s ostalom stočnom hranom).

Stavka razlika i gubici obuhvaća statističku razliku i gubitke mlijeka tijekom procesa proizvodnje.

Ostvareni proizvodi obuhvaćaju vrhnje, maslac, sireve i ostale proizvode dobivene preradom mlijeka na gospodarstvu. Količina je izražena u neto iznosu u tonama.


Kratice

kg                     kilogram
litra
NN       Narodne novine
SLKM   Središnji laboratorij za kontrolu kvalitete mlijeka
t tona

      

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

 

Priredili:
Mario Valentić i Anita Grlica


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

 

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

 

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti