Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 26. veljače 2021.
IND-2021-2-1/1

ISSN 1334-0557

INDEKS CIJENA GRAĐEVNOG MATERIJALA PRI PROIZVOĐAČIMA
U SIJEČNJU 2021.

Proizvođačke cijene građevnog materijala na domaćem tržištu u siječnju 2021. u usporedbi s prosincem 2020., kao i u odnosu na siječanj 2020., više su za 0,2%.

Ako usporedimo proizvođačke cijene građevnog materijala na domaćem tržištu u siječnju 2021. s prosjekom 2015., tada su više za 4,8%.

G-1. INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA GRAĐEVNOG MATERIJALA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU OD SIJEČNJA 2016. DO SIJEČNJA 2021.1)

1) Prikazani su u usporedbi s indeksima proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu objavljenima u Priopćenju 2.1.1/1. od 25. veljače 2021.

Radi boljeg razumijevanja pri korištenju ovih indeksa, u metodološkim objašnjenjima opisano je kako se izračunava indeks proizvođačkih cijena građevnog materijala.

1. MJESEČNI INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA GRAĐEVNOG MATERIJALA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU OD 2015. DO 2021.

    2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
2015. = 100              
I. 100,5 100,3 100,4 102,0 103,3 104,5 104,8
II. 100,2 99,8 100,1 102,1 103,5 104,4  
III. 100,2 99,7 100,2 102,2 103,8 104,7  
IV. 100,1 99,6 100,6 102,3 104,0 104,8  
V. 100,2 99,5 100,7 102,3 104,1 105,2  
VI. 100,2 99,4 100,7 102,1 104,1 105,1  
VII. 100,0 99,6 100,8 102,3 104,1 105,0  
VIII. 99,9 99,7 101,1 102,2 104,3 105,2  
IX. 99,8 100,0 101,7 102,8 104,6 105,2  
X. 99,7 99,9 101,7 102,6 104,5 105,3  
XI. 99,7 100,0 101,7 102,6 104,4 104,6  
XII. 99,5 100,1 102,0 102,6 104,2 104,6  
Prethodni mjesec = 100              
I. 100,0 100,8 100,3 100,0 100,7 100,3 100,2
II. 99,7 99,5 99,7 100,1 100,2 99,9  
III. 100,0 99,9 100,1 100,1 100,3 100,2  
IV. 99,9 99,9 100,4 100,1 100,2 100,1  
V. 100,1 99,9 100,1 100,0 100,1 100,4  
VI. 100,0 99,9 100,0 99,9 100,0 99,9  
VII. 99,8 100,2 100,1 100,2 100,0 99,9  
VIII. 99,9 100,1 100,3 100,0 100,2 100,2  
IX. 99,9 100,3 100,6 100,6 100,3 100,0  
X. 99,9 99,9 100,0 99,8 99,9 100,1  
XI. 100,0 100,1 100,0 100,0 99,9 99,4  
XII. 99,8 100,1 100,3 100,0 99,8 100,0  
Isti mjesec prethodne godine = 100              
I. 100,2 99,8 100,1 101,6 101,3 101,1 100,2
II. 98,6 99,6 100,3 101,8 101,4 100,9  
III. 100,0 99,5 100,5 101,9 101,6 100,8  
IV. 99,7 99,5 101,0 101,5 101,7 100,6  
V. 99,7 99,3 101,2 101,5 101,8 100,9  
VI. 99,7 99,2 101,3 101,4 101,9 100,9  
VII. 99,4 99,6 101,2 101,4 101,7 100,8  
VIII. 99,2 99,8 101,4 101,1 101,9 100,8  
IX. 99,2 100,2 101,7 101,1 101,6 100,5  
X. 99,1 100,2 101,8 100,9 101,8 100,6  
XI. 99,3 100,3 101,7 100,9 101,6 100,1  
XII. 99,0 100,6 101,9 100,6 101,5 100,3  

2. GODIŠNJI VERIŽNI INDEKSI CIJENA GRAĐEVNOG MATERIJALA OD 1980. DO 2020.

  Indeksi     Indeksi
1980./79. 118,7   2001./00. 99,6
1981./80. 158,1   2002./01. 100,7
1982./81. 117,5   2003./02. 102,1
1983./82. 127,5   2004./03. 104,7
1984./83. 153,5   2005./04. 100,3
1985./84. 220,7   2006./05. 102,9
1986./85. 163,6   2007./06. 105,8
1987./86. 187,6   2008./07. 110,6
1988./87. 307,1   2009./08. 98,2
1989./88. 1.549,9   2010./09. 101,2
1990./89. 626,3   2011./10. 100,3
1991./90. 231,4   2012./11. 100,6
1992./91. 930,5   2013./12. 100,8
1993./92. 2.037,3   2014./13. 99,9
1994./93. 180,2   2015./14. 99,4
1995./94. 100,2   2016./15. 99,8
1996./95. 99,9   2017./16. 101,2
1997./96. 99,8   2018./17. 101,4
1998./97. 97,9   2019./18. 101,7
1999./98. 102,0   2020./19. 100,7
2000./99. 104,9       

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Uvodne napomene

Svi indeksi prikazani su u izvornome (neprilagođenom) obliku, a izračunani su na temelju podataka prikupljenih Mjesečnim istraživanjem o proizvođačkim cijenama industrije za 2021. (obrazac IND-3/KPS/M), koje služi za obračunavanje indeksa proizvođačkih cijena industrije ukupno i njegovih dvaju podindeksa – indeksa cijena industrije na domaćem tržištu i indeksa cijena industrije na nedomaćem tržištu.

Indeks proizvođačkih cijena građevnog materijala na domaćem tržištu čini podskup indeksa proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu objavljen u Priopćenju 2.1.1. za 2021. Stoga su svi koncepti i definicije u ovom Priopćenju potpuno usklađeni s onima koji se upotrebljavaju za indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu.

Namjena pokazatelja

Indeks proizvođačkih cijena građevnog materijala na domaćem tržištu važan je kratkoročni pokazatelj poslovnog ciklusa koji pokazuje mjesečnu dinamiku promjena proizvođačkih cijena građevnog materijala na domaćem tržištu. Prema konceptu EU-a taj pokazatelj može nagovijestiti inflatorna kretanja prije nego što dođu do potrošača.

Indeksom proizvođačkih cijena građevnog materijala na domaćem tržištu mjere se promjene u razini proizvođačkih cijena građevnog materijala koji je proizveden i prodan na domaćemu (hrvatskom) tržištu.

Indeks cijena građevnog materijala nije indeks cijena ukupnih građevinskih radova jer njime nisu obuhvaćene cijene opreme, mehanizacije i rada te drugi elementi iz strukture cijena građevinskih radova.

Pokrivenost i obuhvat

Izvještajne jedinice istraživanja IND-3/KPS/M jesu izabrana poduzeća (pravne osobe i obrtnici) koja proizvode izabrane industrijske proizvode definirane Nomenklaturom industrijskih proizvoda (NIP 2019.) iz područja djelatnosti NKD-a 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.) B Rudarstvo i vađenje, C Prerađivačka industrija, D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija i E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (samo odjeljak 36).

Za prikupljanje proizvođačkih cijena na domaćemu i nedomaćem tržištu istraživanjem IND-3/KPS/M za 2021. obuhvaćen je reprezentativan uzorak industrijskih proizvoda na razini pokrivenih razreda djelatnosti NKD-a 2007., odnosno svi proizvodi koji su zabilježili prodaju veću od 20 milijuna kuna na domaćem tržištu, a 15 milijuna kuna na nedomaćem tržištu prema rezultatima PRODCOM istraživanja o industrijskoj proizvodnji (obrazac IND-21/PRODCOM/G) za 2019. Odabir poduzeća izvršen je prema njihovu udjelu u proizvodnji obuhvaćenih proizvoda, posebno za domaće i nedomaće tržište.

Odabir reprezentanata cijena za građevni materijal

Indeks proizvođačkih cijena građevnih materijala na domaćem tržištu obračunava se na temelju posebne liste proizvoda i jasno definiranih artikala – reprezentanata za građevni materijal u sklopu odabranih industrijskih proizvoda i artikala za prikupljanje proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu.

Uzorkom istraživanja IND-3/KPS/M za 2021. za proizvođačke cijene industrije na domaćem tržištu obuhvaćeno je 2 035 cijena artikala unutar izabranih proizvoda NIP-a 2019. u 1 188 poduzeća (pravnih osoba i obrtnika). Za proizvođačke cijene građevnog materijala u 2021. izabran je podskup koji čini 280 reprezentativnih cijena artikala unutar 23 odabrana razreda djelatnosti NKD-a 2007. koji proizvode građevni materijal.

Izvještajne jedinice istraživanja IND-3/KPS/M mjesečno dostavljaju podatke o proizvođačkim cijenama prodanoga/naručenoga građevnog materijala na domaćem tržištu, tj. u Republici Hrvatskoj. Građevni materijali koji se nisu prodali na domaćem tržištu ili koji se ne proizvode u Republici Hrvatskoj nisu uključeni u obračunavanje indeksa proizvođačkih cijena građevnog materijala u ovom Priopćenju.

Točka izvještavanja

Proizvođačke cijene građevnog materijala na domaćem tržištu iskazuju se u istraživanju IND-3/KPS/M kao transakcijske cijene 15. dana u izvještajnome mjesecu. Iskazuju se cijene po kojima proizvođač prodaje vlastito proizveden građevni materijal redovitim kupcima na domaćem tržištu.

Definicija proizvođačkih cijena

Proizvođačke cijene jesu cijene po kojima proizvođač prodaje svoje proizvode (građevni materijal) redovitim kupcima na domaćem tržištu u najvećim količinama franko utovareno u vagon (kamion) u mjestu proizvođača ili cijene po kojima proizvođač obračunava drugim proizvođačima.

Metoda kalkulacije i ponderi

Indeks proizvođačkih cijena građevnog materijala izračunava se na temelju odabranih proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda za građevinarstvo (lista reprezentativnih artikala) definiranih NIP-om 2019. unutar odabranih industrijskih razreda djelatnosti NKD-a 2007. za potrebe obračunanog pokazatelja.

U izračun indeksa cijena građevnog materijala prema kriteriju obuhvata ulaze 23 industrijska razreda djelatnosti NKD-a 2007. i 280 reprezentativan, jasno specificiran artikl građevnih materijala unutar izabranih proizvoda NIP-a 2019. za upotrebu u građevinarstvu

Pri izračunavanju indeksa cijena građevnog materijala primjenjuje se ponderacijska metoda u kojoj su ponderi izračunani iz strukture ukupne prodaje izabranih proizvoda (udjelima pojedinih proizvoda) na domaćem tržištu iz rezultata PRODCOM istraživanja o industrijskoj proizvodnji (IND-21/PRODCOM/G). U 2021. izračunana je nova struktura prema rezultatima istraživanja PRODCOM za 2019.

Posebna napomena

Za više informacija korisnici podataka trebaju se koristiti metodološkim objašnjenjima iz Priopćenja 2.1.1. za 2021. – Indeks proizvođačkih cijena industrije u 2021. – u dijelu koji se odnosi na objašnjenja indeksa proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu. Svi koncepti i definicije usklađeni su s kratkoročnim statistikama EU-a. 1)

1) Uredba (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika

 

Kratice  
   
EU Europska unija
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
PRODCOM Proizvodnja u Zajednici

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Ivana Zoroja Milić, Goran Dolšak i Luka Mihelj

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti