Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 30. rujna 2021.
IND-2021-5-2

ISSN 1334-0557

PROIZVODNJA I PRODAJA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA (PRODCOM) U 2020.
- privremeni podaci, rujan 2021.

 

U 2020. ukupna vrijednost industrijskih proizvoda koju su prodala poduzeća što su se bavila industrijskom proizvodnjom (bez obzira na to gdje je poduzeće registrirano) u Republici Hrvatskoj iznosi 129 134 milijuna kuna. U usporedbi s prethodnom godinom, vrijednost prodaje manja je za 10 448 milijuna kuna, što iznosi 7,5%. Vrijednost prodaje na inozemno tržište iznosi 53 420 milijuna kuna, što je 41,4% od ukupne vrijednosti prodaje industrijskih proizvoda.

Prema industrijskim područjima NKD-a 2007., vrijednost prodanih industrijskih proizvoda razvrstanih prema djelatnostima proizvoda najveća je u području C Prerađivačka industrija i iznosi 102 604 milijuna kuna, u području D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija iznosi 23 034 milijuna kuna, u području B Rudarstvo i vađenje iznosi 2 038 milijuna kuna, a najmanja je u području E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (samo odjeljak 36) i iznosi 1 457 milijuna kuna. Vrijednost prodaje industrijskih proizvoda najveća je u odjeljku 35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom (23 034 milijuna kuna), a najmanja je u odjeljku 12 Proizvodnja duhanskih proizvoda (308 milijuna kuna).

G-1. VRIJEDNOST PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA I IZVOZA PO PODRUČJIMA NKD-a 2007. PREMA DJELATNOSTIMA PROIZVODA U 2020.

G-2. VRIJEDNOST PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA ZA VLASTITI RAČUN I PREMA UGOVORU S NARUČITELJEM PREMA DJELATNOSTIMA PROIZVODA U 2020.

B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije
  okoliša (samo odjeljak 36)

 

Udio vrijednosti prodaje industrijskih proizvoda koja se obavljala za vlastiti račun proizvođača prema djelatnostima proizvoda još je dominantan u Republici Hrvatskoj i iznosi 98,0% ukupne vrijednosti prodaje industrijskih proizvoda, dok udio vrijednosti prodaje industrijskih proizvoda koja se obavljala prema ugovoru s naručiteljem (za tuđi račun) iznosi samo 2,0% u 2020. Najveći udio proizvodnje za tuđi račun prisutan je u odjeljcima 15 (20,0%), 14 (16,7%), 28 (11,5%), 24 (9,8%) i u području C Prerađivačka industrija.

Ako usporedimo industrijsku prodaju 21 županije Republike Hrvatske (tablica 2. i grafikon G-6.), najveći udio u vrijednosti prodaje industrijskih proizvoda mjerene prema djelatnosti proizvoda ostvarili su Grad Zagreb, 22 881 milijun kuna (21,9%), i Varaždinska županija, 10 240 milijuna kuna (9,8%). Najmanju vrijednost prodaje industrijskih proizvoda ostvarila je Dubrovačko-neretvanska županija, samo 259 milijuna kuna (0,2%).

Podaci o vrijednosti prodaje industrijskih proizvoda dobiveni su obradom istraživanja PRODCOM o industrijskoj proizvodnji u 2020.,  kojim je obuhvaćeno 3 080 industrijskih lokalnih jedinica od pravnih osoba i obrtnika s deset i više zaposlenih. Struktura obuhvata u 2020. pravnih osoba i obrtnika prema djelatnostima proizvoda po područjima NKD-a 2007. jest sljedeća: u području B obuhvaćeno je 1,6%, u području C 79,5%, u području D 17,8% i u području E 1,1% (samo odjeljak 36).

1. VRIJEDNOST PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA I IZVOZA PO PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007. PREMA DJELATNOSTIMA PROIZVODA U 2020.

tis. kuna

    Vrijednost prodanih industrijskih proizvoda prema NIP-u 2020.
ukupno od toga u inozemstvo (izvoz)
ukupno za vlastiti račun prema ugovoru s naručiteljem ukupno za vlastiti račun prema ugovoru s naručiteljem
Ukupno 129.133.899 126.517.871 2.616.028 53.420.469 51.454.494 1.965.975
B Rudarstvo i vađenje  2.038.345 2.038.345 - 62.610 62.610 -
06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina 740.009 740.009 - - - -
08 Ostalo rudarstvo i vađenje 859.074 859.074 - 62.610 62.610 -
09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu 439.262 439.262 - - - -
C Prerađivačka industrija 102.604.034 99.988.006 2.616.028 52.879.220 50.913.245 1.965.975
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 22.627.156 22.481.218 145.938 5.408.343 5.368.378 39.965
11 Proizvodnja pića 4.234.617 4.227.997 6.620 786.352 786.352 -
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 307.706 137.939 169.767 72.927 72.927 -
13 Proizvodnja tekstila 906.726 842.219 64.507 689.889 634.088 55.801
14 Proizvodnja odjeće 2.291.038 1.853.946 437.092 1.820.170 1.468.562 351.608
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 1.902.637 1.378.701 523.936 1.633.078 1.161.690 471.388
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 4.479.581 4.453.937 25.644 2.668.678 2.668.678 -
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 3.369.709 3.369.266 443 1.733.992 1.733.926 66
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 2.982.785 2.954.904 27.881 1.298.071 1.294.116 3.955
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 6.337.030 6.337.030 - 2.704.408 2.704.408 -
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 4.696.918 4.660.932 35.986 2.530.173 2.521.766 8.407
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 5.260.458 5.240.977 19.481 4.563.141 4.543.660 19.481
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 4.497.194 4.475.504 21.690 2.579.871 2.574.254 5.617
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 7.411.320 7.411.320 - 3.901.122 3.901.122 -
24 Proizvodnja metala 1.732.803 1.476.759 256.044 1.452.426 1.197.676 254.750
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 8.388.447 8.148.900 239.547 5.160.699 5.017.018 143.681
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 1.537.159 1.511.762 25.397 995.274 969.877 25.397
27 Proizvodnja električne opreme 5.296.884 5.147.697 149.187 4.023.546 3.882.395 141.151
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.  3.914.215 3.613.343 300.872 3.252.906 2.967.764 285.142
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 1.189.976 1.150.482 39.494 1.075.058 1.035.564 39.494
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 1.243.792 1.155.047 88.745 951.151 862.406 88.745
31 Proizvodnja namještaja 2.681.634 2.658.816 22.818 1.693.915 1.672.887 21.028
32 Ostala prerađivačka industrija 976.031 961.092 14.939 377.742 367.443 10.299
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme 4.338.218 4.338.218 - 1.506.288 1.506.288 -
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 23.034.132 23.034.132 - 476.181 476.181 -
35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 23.034.132 23.034.132 - 476.181 476.181 -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 1.457.388 1.457.388 - 2.458 2.458 -
36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom 1.457.388 1.457.388 - 2.458 2.458 -

G-3. STRUKTURA VRIJEDNOSTI PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA PREMA DJELATNOSTIMA PROIZVODA PO PODRUČJIMA NKD-a 2007. U 2020.

G-4. VRIJEDNOST PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI PO ODJELJCIMA NKD-a 2007., ZA VLASTITI RAČUN I PREMA UGOVORU S NARUČITELJEM PREMA DJELATNOSTIMA PROIZVODA U 2020.

G-5. VRIJEDNOST PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI U INOZEMSTVO PO ODJELJCIMA NKD-a 2007., ZA VLASTITI RAČUN I PREMA UGOVORU S NARUČITELJEM PREMA DJELATNOSTIMA PROIZVODA U 2020.

Odjeljci NKD-a 2007.
   
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda
11 Proizvodnja pića
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda
13 Proizvodnja tekstila
14 Proizvodnja odjeće
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame 
  i pletarskih materijala
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
24 Proizvodnja metala
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda
27 Proizvodnja električne opreme
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
31 Proizvodnja namještaja
32 Ostala prerađivačka industrija
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme

 

2. VRIJEDNOST PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA I IZVOZA PO PODRUČJIMA NKD-a 2007., PREMA DJELATNOSTIMA PROIZVODA I PO ŽUPANIJAMA U 2020.

    Vrijednost prodanih industrijskih proizvoda prema NIP-u 2020.
ukupno od toga u inozemstvo (izvoz)
ukupno za vlastiti račun prema ugovoru s naručiteljem ukupno za vlastiti račun prema ugovoru s naručiteljem
Republika Hrvatska − područja B i C1) 104.642.379 102.026.351 2.616.028 52.941.830 50.975.855 1.965.975
Zagrebačka županija 9.342.048 9.162.926 179.122 3.659.879 3.538.628 121.251
B Rudarstvo i vađenje  464.121 464.121 - - - -
C Prerađivačka industrija 8.877.927 8.698.805 179.122 3.659.879 3.538.628 121.251
Krapinsko-zagorska županija 4.461.525 4.306.373 155.152 2.982.212 2.863.778 118.434
B Rudarstvo i vađenje  83.728 83.728 - 3.317 3.317 -
C Prerađivačka industrija 4.377.797 4.222.645 155.152 2.978.895 2.860.461 118.434
Sisačko-moslavačka županija 4.647.087 4.547.271 99.816 2.464.678 2.366.890 97.788
B Rudarstvo i vađenje  49.587 49.587 - 753 753 -
C Prerađivačka industrija 4.597.500 4.497.684 99.816 2.463.925 2.366.137 97.788
Karlovačka županija 3.548.990 3.253.221 295.769 1.972.789 1.686.152 286.637
B Rudarstvo i vađenje  8.448 8.448 - - - -
C Prerađivačka industrija 3.540.542 3.244.773 295.769 1.972.789 1.686.152 286.637
Varaždinska županija 10.239.549 9.746.137 493.412 6.052.735 5.617.873 434.862
B Rudarstvo i vađenje  176.033 176.033 - 29.537 29.537 -
C Prerađivačka industrija 10.063.516 9.570.104 493.412 6.023.198 5.588.336 434.862
Koprivničko-križevačka županija 4.292.869 4.270.780 22.089 2.288.705 2.267.463 21.242
B Rudarstvo i vađenje  306.055 306.055 - - - -
C Prerađivačka industrija 3.986.814 3.964.725 22.089 2.288.705 2.267.463 21.242
Bjelovarsko-bilogorska županija 2.471.145 2.415.284 55.861 693.649 662.802 30.847
B Rudarstvo i vađenje  38.752 38.752 - - - -
C Prerađivačka industrija 2.432.393 2.376.532 55.861 693.649 662.802 30.847
Primorsko-goranska županija 9.249.668 9.227.446 22.222 4.335.164 4.313.109 22.055
B Rudarstvo i vađenje  30.424 30.424 - 9 9 -
C Prerađivačka industrija 9.219.244 9.197.022 22.222 4.335.155 4.313.100 22.055
Ličko-senjska županija 673.992 667.024 6.968 477.979 477.979 -
B Rudarstvo i vađenje  4.611 4.611 - - - -
C Prerađivačka industrija 669.381 662.413 6.968 477.979 477.979 -
Virovitičko-podravska županija 1.155.207 1.111.104 44.103 523.447 518.774 4.673
B Rudarstvo i vađenje  69.247 69.247 - 1.450 1.450 -
C Prerađivačka industrija 1.085.960 1.041.857 44.103 521.997 517.324 4.673
Požeško-slavonska županija 925.393 894.154 31.239 558.628 527.396 31.232
B Rudarstvo i vađenje  62.613 62.613 - - - -
C Prerađivačka industrija 862.780 831.541 31.239 558.628 527.396 31.232
Brodsko-posavska županija 3.310.061 3.201.784 108.277 1.984.411 1.894.536 89.875
B Rudarstvo i vađenje  22.445 22.445 - - - -
C Prerađivačka industrija 3.287.616 3.179.339 108.277 1.984.411 1.894.536 89.875
Zadarska županija 1.819.541 1.819.541 - 933.534 933.534 -
B Rudarstvo i vađenje  23.187 23.187 - 861 861 -
C Prerađivačka industrija 1.796.354 1.796.354 - 932.673 932.673 -
Osječko-baranjska županija 6.201.961 6.166.216 35.745 2.819.235 2.810.543 8.692
B Rudarstvo i vađenje  6.940 6.940 - - - -
C Prerađivačka industrija 6.195.021 6.159.276 35.745 2.819.235 2.810.543 8.692
Šibensko-kninska  županija 1.342.769 1.105.438 237.331 781.358 544.423 236.935
B Rudarstvo i vađenje  12.710 12.710 - 2.736 2.736 -
C Prerađivačka industrija 1.330.059 1.092.728 237.331 778.622 541.687 236.935
Vukovarsko-srijemska županija 1.894.705 1.838.151 56.554 906.510 881.332 25.178
B Rudarstvo i vađenje  3.591 3.591 - - - -
C Prerađivačka industrija 1.891.114 1.834.560 56.554 906.510 881.332 25.178
Splitsko-dalmatinska županija 4.154.931 4.113.538 41.393 1.707.586 1.707.586 -
B Rudarstvo i vađenje  98.101 98.101 - 10.104 10.104 -
C Prerađivačka industrija 4.056.830 4.015.437 41.393 1.697.482 1.697.482 -
Istarska županija 5.020.803 4.811.584 209.219 2.933.634 2.916.757 16.877
B Rudarstvo i vađenje  127.783 127.783 - 13.747 13.747 -
C Prerađivačka industrija 4.893.020 4.683.801 209.219 2.919.887 2.903.010 16.877
Dubrovačko-neretvanska županija 259.346 258.564 782 23.467 23.456 11
B Rudarstvo i vađenje  11.740 11.740 - 96 96 -
C Prerađivačka industrija 247.606 246.824 782 23.371 23.360 11
Međimurska županija 6.339.519 5.926.317 413.202 3.805.160 3.415.585 389.575
B Rudarstvo i vađenje  90.012 90.012 - - - -
C Prerađivačka industrija 6.249.507 5.836.305 413.202 3.805.160 3.415.585 389.575
Grad Zagreb 22.880.810 22.796.941 83.869 10.951.034 10.923.434 27.600
B Rudarstvo i vađenje  60.687 60.687 - - - -
C Prerađivačka industrija 22.820.123 22.736.254 83.869 10.951.034 10.923.434 27.600
Slobodne zone 410.460 386.557 23.903 86.036 83.825 2.211
B Rudarstvo i vađenje  287.530 287.530 - - - -
C Prerađivačka industrija 122.930 99.027 23.903 86.036 83.825 2.211

1) Nomenklatura industrijskih proizvoda za opskrbu električnom energijom vrlo je razrađena u 2020. radi izračuna indeksa proizvođačkih cijena industrije. Distributivna područja električnom energijom znatno se razlikuju od županijskih područja pa bi opskrbljivačima električnom energijom iskazivanje opskrbe prema novoj nomenklaturi po županijama predstavljalo veliko opterećenje. Stoga su podaci za 2020. prikupljeni samo na razini Republike Hrvatske. Zbog navedenog u tablici 2. Vrijednost prodanih industrijskih proizvoda i izvoza po područjima NKD-a 2007., prema djelatnostima proizvoda i po županijama u 2020. ne mogu se iskazati podaci za područje D. Podaci za područje E nisu iskazani zbog malog udjela u vrijednosti prodanih industrijskih proizvoda.

G-6. VRIJEDNOST PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA I IZVOZA PREMA DJELATNOSTIMA PROIZVODA NKD-a 2007. PO ŽUPANIJAMA U 2020.

G-7. VRIJEDNOST PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA ZA VLASTITI RAČUN I PREMA UGOVORU S NARUČITELJEM PREMA DJELATNOSTIMA PROIZVODA NKD-a 2007. PO ŽUPANIJAMA U 2020.

01 Zagrebačka županija 08 Primorsko-goranska županija 15 Šibensko-kninska županija
02 Krapinsko-zagorska županija 09 Ličko-senjska županija 16 Vukovarsko-srijemska županija
03 Sisačko-moslavačka županija 10 Virovitičko-podravska županija 17 Splitsko-dalmatinska županija
04 Karlovačka županija 11 Požeško-slavonska županija 18 Istarska županija
05 Varaždinska županija 12 Brodsko-posavska županija 19 Dubrovačko-neretvanska županija
06 Koprivničko-križevačka županija 13 Zadarska županija 20 Međimurska županija
07 Bjelovarsko-bilogorska županija 14 Osječko-baranjska županija 21 Grad Zagreb

3. PROIZVODNJA I VIDLJIVA DOMAĆA POTROŠNJA IZABRANIH NAJVAŽNIJIH PROIZVODA PRODCOM-a PREMA VRIJEDNOSTI PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U 2020.1)

Šifre i nazivi PRODCOM-a 2020. Mjerna jedinica Prodaja industrijskih proizvoda Uvoz Izvoz Vidljiva domaća potrošnja
količina vrijednost, tis. kuna količina vrijednost, tis. kuna količina vrijednost, tis. kuna količina vrijednost, tis. kuna
21.20.13.80 Ostali lijekovi koji sadrže pomiješane i nepomiješane proizvode, pakirani za maloprodaju, d. n. kg 4.569.086 3.234.030 11.425.404 5.210.377 12.582.148 3.447.356 3.412.343 4.997.051
10.13.14.60 Kobasice i slični proizvodi od mesa, otpadaka i ostataka i krvi i pripravci hrane na njihovoj bazi (isključujući kobasice od jetre i pripremljena gotova jela od jetre) t 58.055 1.698.924 10.332 174.775 7.157 209.101 61.230 1.664.598
27.11.41.80 Transformatori s tekućim dielektrikom, kapaciteta snage > 10 000 kVA kom. 306 1.552.621 4 1 255 1.407.290 55 145.332
11.05.10.00 Pivo od slada (isključujući bezalkoholno pivo, pivo s volumnim udjelom alkohola ≤ 0,5%, trošarine na alkoholna pića) hl 2.307.758 1.402.292 991.819 351.644 529.498 180.905 2.770.079 1.573.032
10.71.11.00 Svježi kruh s masenim udjelom u suhoj tvari ≤ 5 % šećera i ≤ 5 % masnoće (isključujući s dodatkom meda, jaja, sira ili voća) t 150.439 1.387.592 10.868 105.501 5.649 66.892 155.659 1.426.201
23.51.12.10 Portland-cement t 2.729.007 1.383.436 397.237 153.703 1.586.305 745.371 1.539.938 791.768
16.10.12.50 Drvo; po dužini piljeno ili glodano; rezano ili ljušteno; debljine > 6 mm (isključujući crnogorična i tropska drva te hrastove blokove, trake i frize) m3 600.701 1.274.934 55.783 176.000 806.071 2.052.120 -149.587 -601.186
10.51.11.42 Mlijeko i vrhnje sa sadržajem > 1%, ali ≤ 6% mliječne masti, nekoncentrirano ili nezaslađeno, u izvornom pakiranju neto sadržaja ≤ 2 l t 237.859 1.098.576 29.163 108.330 17.642 72.553 249.380 1.134.353
11.07.19.30 Vode s dodanim šećerom ili drugim sladilima ili aromatizirane, npr. bezalkoholna osvježavajuća pića (uključujući mineralne i gazirane) hl 2.372.987 1.034.378 1.162.819 378.467 932.853 285.351 2.602.953 1.127.494
23.63.10.00 Gotova betonska smjesa t 4.684.858 998.007 6 98 1.417 372 4.683.447 997.733

1) Izvor podataka jesu rezultati godišnjeg istraživanja PRODCOM o industrijskoj proizvodnji. Vidljiva domaća potrošnja izračunava se primjenom formule: proizvodnja + uvoz – izvoz. Negativna vidljiva domaća potrošnja rezultat je različitog obuhvata i različitoga metodološkog pristupa tim dvjema vrstama podataka.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Ovo Priopćenje sadržava privremene podatke istraživanja PRODCOM o industrijskoj proizvodnji (IND-21/PRODCOM) za 2020. Proveo ga je Državni zavod za statistiku na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Statističkih standarda za istraživanje PRODCOM o industrijskoj proizvodnji u 2020., čiji je sastavni dio i Nomenklatura industrijskih proizvoda – NIP 2020. Pojam "industrija" u cijelom Priopćenju definiran je proizvodima (i uslugama) područja djelatnosti B, C, D i E (samo odjeljak 36) prema NKD-u 2007. Ta definicija industrije šira je od definicije industrije koja se primjenjuje za istraživanje PRODCOM Europske unije (u nastavku teksta: EU-a).

Pokazatelji istraživanja PRODCOM o industrijskoj proizvodnji

Privremeni podaci odnose se na najnovije podatke proizvodnih statistika industrije, a izvedeni su iz godišnjih rezultata istraživanja PRODCOM o industrijskoj proizvodnji. Rezultati istraživanja PRODCOM osiguravaju detaljne informacije o nacionalnom tržištu i njegovoj konkurentnosti na međunarodnim tržištima na razini pojedinačnih proizvoda/roba jer su povezani s podacima statistike vanjske trgovine preko veza s CT-om, kao i rezultati PRODCOM-a EU-a, s kojim su harmonizirani. Svi podaci na razini pojedinačnih proizvoda prikupljeni su na temelju Nomenklature industrijskih proizvoda (NIP-a 2020.), izvedene iz PRODCOM Lista 2020. EU-a, koji je sastavni dio harmoniziranih Statističkih standarda za istraživanje PRODCOM u Republici Hrvatskoj. U tablici 1. prikazani su agregirani rezultati raščlambe prema djelatnosti proizvoda, a slijede je grafikoni s podacima o vrijednosti prodanih proizvoda i izvoza, u tisućama kuna, raščlanjeni prema industrijskim područjima i odjeljcima NKD-a 2007. U tablici 2. prikazani su agregirani rezultati za županije razvrstani prema djelatnosti prodanih proizvoda iz NIP-a 2020. Tablica 3. prikazuje količine i vrijednosti prodaje deset selektiranih najvažnijih proizvoda u Republici Hrvatskoj definiranih prema PRODCOM Listu 2020. (agregati proizvoda iz NIP-a 2020.) za posljednju raspoloživu godinu, zajedno s podacima izvoza i uvoza roba (podaci vanjske trgovine izvedeni iz CT-a 2020.) i izračunanom vidljivom domaćom potrošnjom za svaki selektirani proizvod/robu dodavanjem uvoza ukupnoj proizvodnji te oduzimanjem izvoza. Selekcija deset proizvoda izvršena je na temelju njihova udjela u ukupnoj vrijednosti prodanih proizvoda i izvoza u Republici Hrvatskoj prema rezultatima istraživanja PRODCOM o industrijskoj proizvodnji u 2020.

Obuhvat PRODCOM-a i jedinice. Izvještajne jedinice istraživanja PRODCOM jesu sva trgovačka društva i druge pravne osobe i obrtnici te njihovi dijelovi s više od deset zaposlenika koji su se bavili industrijskom proizvodnjom ili uslugama (vlastitima ili prema ugovoru) definiranima područjima B, C, D i E (samo odjeljak 36) prema NKD-u 2007. u izvještajnome godišnjem razdoblju. Ciljne statističke jedinice jesu industrijska poduzeća i lokalne jedinice industrijskih i neindustrijskih poduzeća koja proizvode proizvode iz NIP-a (u skladu s PRODCOM Listom).

Ovim istraživanjem nisu obuhvaćene statističke jedinice ili njihovi dijelovi koji su "fizički" izvan teritorija Republike Hrvatske. U profiliranju statističkih jedinica – lokalnih jedinica – uzima se u obzir načelo županije. U slučajevima kada promatrana jedinica obavlja industrijsku proizvodnju na području nekoliko različitih županija, npr. u pet županija, jedinica je dodatno raščlanjena na pet lokalnih jedinica. Radi održavanja usklađenosti s PRODCOM propisima EU-a, proizvodnja namijenjena daljnjoj preradi u istoj ili drugim lokalnim jedinicama istog poduzeća ne smatra se njezinim outputom. Obuhvat izvještajnih i statističkih jedinica određen je Adresarom statističkih jedinica industrije, koji je izradila Služba statistike industrije i energije i ažurira ga svake godine.

Izvori podataka za ažuriranje Adresara jesu podaci Statističkoga poslovnog registra, ostalih poslovnih istraživanja industrije te drugih sekundarnih izvora. Poseban kriterij obuhvata statističkih jedinica u PRODCOM-u jest da se za svaki pojedinačni razred industrije (od 05.10 do 36.00) iz NKD-a 2007. osigura dovoljan obuhvat statističkih jedinica tako da zajedno sudjeluju s najmanje 90% u bruto dodanoj vrijednosti odgovarajućeg razreda NKD-a 2007. Ako uvjet nije zadovoljen, za određene razrede industrije iz NKD-a 2007. obuhvat se proširuje i na statističke jedinice s manje od deset zaposlenih, npr. male industrije, kao što su industrija kruha, tiskanje i slično.

U istraživanju PRODCOM-a za 2020. obuhvaćeno je 3 080 poduzeća (pravne osobe i obrtnici) sa stopom odgovora od 97,76%, a procijenjenih obrazaca jest 2,24%.

Koncepti istraživanja PRODCOM i definicije

Koncepti i definicije koji se primjenjuju u istraživanju PRODCOM Republike Hrvatske usklađeni su s istraživanjem PRODCOM unutar EU-a. Ti pojmovi osiguravaju dodatna objašnjenja koja služe za iskazivanje rezultata istraživanja PRODCOM i nemaju smisao definitivnih značenja ovih riječi jer u drugim kontekstima (npr. u različitim poglavljima Ljetopisa) mogu imati drugačije značenje. Namijenjeni su korisnicima rezultata istraživanja PRODCOM kako bi ih ispravno interpretirali, a usklađeni su s konceptima i definicijama PRODCOM istraživanja EU-a.

PRODCOM proizvod jest posljedica neke industrijske djelatnosti, upotrebljava se kao opći naziv za proizvode koji imaju fizičku dimenziju i za industrijske usluge. Prema konceptu istraživanja PRODCOM, definiran je Nomenklaturom industrijskih proizvoda (NIP-om), koja je nacionalna verzija PRODCOM Lista EU-a. Pod pojmom gotov proizvod smatra se svaki proizvod koji je u procesu proizvodnje dosegao odgovarajući stupanj prerade ili dorade tako da je u NIP-u naveden pod posebnom šifrom i nazivom. Pojam tako definiranoga gotovog proizvoda obuhvaća i sve radove dovršavanja proizvoda, kao što su čišćenje, pakiranje, ispitivanje kvalitete, kasiranje i slično.

Industrijske usluge. Pod tim se pojmom podrazumijevaju usluge dorade, popravaka i održavanja te sastavljanja (montaže, odnosno instaliranja). Industrijske usluge iskazuju se u pravilu po svakoj pojedinačnoj vrsti izvršene usluge iz NIP-a, a vrijednost industrijskih usluga iskazuje se u tisućama kuna, uglavnom kao naknada za izvršenu industrijsku uslugu. Prate se samo industrijske usluge za koje je izdana posebna faktura. Posebna pravila iskazivanja podataka postoje za određenu vrstu industrijskih usluga u već spomenutim standardima PRODCOM-a. Neke industrijske usluge razvrstane su prema NKD-u 2007. u neindustrijske usluge, npr. Održavanje i popravak motornih vozila (područje G, razred 45.20), Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo (područje S, odjeljak 95), Izdavačke djelatnosti, uključujući izdavanje softvera (područje J, odjeljak 58), Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa (područje J, odjeljak 59), Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima (područje J, odjeljak 62) te Informacijske uslužne djelatnosti, uključujući obradu podataka (područje J, odjeljak 63) te nisu predmet istraživanja IND-21/PRODCOM-a za 2020.

NIP 2020. jest hijerarhijski strukturirana Nomenklatura industrijskih proizvoda (i usluga) namijenjena mjerenju količine i vrijednosti godišnje industrijske proizvodnje. Ona je verzija PRODCOM Lista detaljno razrađena na nacionalnoj razini. Obuhvaća sve proizvode i usluge koje su rezultat obavljanja djelatnosti iz područja B, C, D i E (samo odjeljak 36) NKD-a 2007. Struktura NIP-a odgovara svim razinama NKD-a 2007., KPD-a 2015. i PRODCOM Lista 2020., s dodatnom detaljnijom nacionalnom raščlambom.

NIP 2020. povezan je s Carinskom tarifom (CT) Republike Hrvatske na isti način kao što je PRODCOM List povezan s Kombiniranom nomenklaturom (CN) EU-a. Redovito se ažurira početkom svake godine prema ažuriranju PRODCOM Lista EU-a.

PRODCOM je kratica za proizvodne statistike Europske unije za industrijsku proizvodnju koje su određene Uredbom EU-a br. 3924/91. Kratica je izvedena iz francuskog naziva "Production Communautaire" (Proizvodnja u Zajednici). Istraživanje PRODCOM osmišljeno je da osigura informacije o nacionalnim i tržištima EU-a i međunarodnim tržištima. Predmet istraživanja jesu industrijski proizvodi definirani PRODCOM Listom koji se ažurira svake godine. Kako bi se uzela u obzir međunarodna dimenzija tih tržišta, izrađena je veza proizvodnih statistika i statistika vanjske trgovine tako da je PRODCOM List EU-a usklađen s Kombiniranom nomenklaturom (CN) EU-a za odgovarajuću izvještajnu godinu da bi podaci proizvodnih statistika bili usporedivi s podacima vanjske trgovine na razini proizvoda/roba. To je omogućilo izračunavanje vidljive potrošnje.

PRODCOM List jest popis proizvoda, dobara i usluga navedenih u nazivima istraživanja PRODCOM. PRODCOM List 2020.1) sadržava 3 800 obveznih šifara i naziva koji se u načelu upotrebljavaju za kompilaciju detaljnih proizvodnih statistika EU-a. PRODCOM List 2020.1) temelji se na CPA-u v.2.12) (= KPD 2015.3)) i povezan je s Kombiniranom nomenklaturom za 2020. (CN 2020) EU-a preko referentnih oznaka. Nije strukturirana kao hijerarhijska klasifikacija te je zbog toga dobila naziv "popis" iako su proizvodi podijeljeni u "odjeljke" koji se podudaraju s odjeljcima NACE-a Rev. 2 i pokrivaju gotovo sve proizvode i usluge iz područja B i C prema NACE-u. Nazivi istraživanja PRODCOM načelno sadržavaju stavke ili skupine stavaka iz CN-a kako bi omogućili usporedivost podataka vanjske trgovine i proizvodnje te se iz tog razloga ažuriraju na početku svake godine prema promjenama CN-a.

Prodana proizvodnja u PRODCOM-u. Pod pojmom "prodana proizvodnja" podrazumijeva se proizvodnja koju su neko vrijeme obavljale statističke jedinice i koja je prodana (fakturirana) u izvještajnoj godini. Količine i vrijednosti prodane proizvodnje na razini proizvoda iz NIP-a obično se prate ako su proizvodi isporučeni drugim poduzećima na domaćem tržištu, prodani u vlastitim prodavaonicama ili izvezeni na strana tržišta. Tu se ubrajaju i vlastito proizvedeni proizvodi dani u zakup ili leasing trećim osobama (npr. računalna oprema, telefonske instalacije, perilice). U prodanu proizvodnju uključeni su vlastito proizvedeni gotovi proizvodi (ili usluge) i gotovi proizvodi koje je statistička jedinica proizvela odnosno preradila na temelju ugovora s naručiteljem za treće osobe i obavljala na teritoriju Republike Hrvatske. Nisu uključeni gotovi proizvodi koji su se upotrebljavali (ili su namijenjeni) daljnjoj preradi u lokalnim jedinicama istog poduzeća ni zalihe gotovih proizvoda namijenjenih prodaji.

Vrijednost prodane PRODCOM proizvodnje obračunava se na temelju prodajne cijene koju je ostvario ili će ostvariti proizvođač u izvještajnom razdoblju (fakturirane vrijednosti). U vrijednost prodaje uključeni su i troškovi pakiranja i kada su obračunani (naplaćeni) posebno, a isključeni su sljedeći izdaci: bilo koji obračun poreza na promet i potrošnju (PDV i trošarine), troškovi otpreme kada su obračunani posebno ili bilo koji popusti potrošačima. Za proizvode koji su dani u zakup ili leasing trećim osobama određene su cijene koje su se za njih mogle postići na tržištu kao procijenjene vrijednosti.

Prerada na temelju ugovora (prema ugovoru s naručiteljem) u smislu PRODCOM-a postoji kada statistička jedinica na temelju ugovora s naručiteljem proizvodi odnosno prerađuje određene proizvode iz NIP-a i kada naručitelj osigurava sirovine i drugi materijal potreban za tu proizvodnju ili preradu (bez naplate/kupnje). Proizvodnja, odnosno prerada na temelju ugovora jest proizvodnja prema posebnom ugovoru između naručitelja i proizvođača. Za takvu proizvodnju samo proizvođač iskazuje količine ostvarene proizvodnje industrijskih proizvoda prema ugovoru, tj. u zemlji gdje se proizvodnja stvarno obavljala kako bi se izbjeglo dvostruko iskazivanje podataka. U tim slučajevima proizvođač prikazuje proizvodnju pod istom šifrom proizvoda iz NIP-a kao i vlastitu proizvodnju, a za vrijednost prodane proizvodnje iskazuje samo vrijednost naknade za izvršenu uslugu proizvodnje koju je stvarno naplatio od naručitelja. U svakom aranžmanu o proizvodnji odnosno preradi na temelju ugovora naručitelj i proizvođač odnosno prerađivač trebaju pripadati različitim poduzećima (poslovnim subjektima) jer proizvodnja odnosno prerada na temelju ugovora između lokalnih jedinica koje pripadaju istom poduzeću nije moguća prema definicijama Statističkih standarda PRODCOM-a.

Vidljiva domaća potrošnja izvedeni je pokazatelj izračunan bilanciranjem podataka o prodanim količinama i vrijednostima za deset najvažnijih pojedinačnih proizvoda iz NIP-a 2020. s podacima o količinama i vrijednostima izvoza/uvoza istih pojedinačnih proizvoda/roba ili agregiranih na razinu istih proizvoda PRODCOM Lista 2020. (izvorno podaci vanjske trgovine agregirani iz Carinske tarife 2020. na razinu Kombinirane nomenklature 2020.). Za potrebe obračuna primijenjena je formula: proizvodnja + uvoz – izvoz. Kriterij važnosti proizvoda NIP-a 2020. s gledišta Republike Hrvatske određen je prema vrijednosti prodaje i izvoza. Podaci su iskazani u fizičkim mjernim jedinicama (količine) i u tisućama kuna (vrijednosno).

1) Uredba Komisije (EU) br. 2017/2119 od 22. studenoga 2017. o utvrđivanju ''popisa PRODCOM'' industrijskih proizvoda za 2017. predviđenog Uredbom Vijeća (EEZ) br. 3924/91 (SL L 325 od 8. prosinca 2017.)

2) Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske 2015. – KPD 2015. (NN, br. 157/14.). KPD 2015. identičan je na svim razinama s CPA-om v. 2.1 EU-a.

3) Uredba Komisije (EU) br. 1209/2014 od 29. listopada 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 451/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi nove Statističke klasifikacije proizvoda po djelatnostima (CPA) i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3696/93 (SL L 336 od 22. studenoga 2014.)

 

Napomena. Detaljne tablice rezultata PRODCOM-a za 2020. bit će raspoložive u predviđenome Statističkom izvješću pod naslovom Industrijska proizvodnja u 2020. Godišnji izvještaj – PRODCOM rezultati, br. 1679, koje će biti objavljeno do kraja ožujka 2022.

 

Kratice  
   
CPA Statistička klasifikacija proizvoda po djelatnostima
  Europske ekonomske zajednice
CN Kombinirana nomenklatura
CT Carinska tarifa
d. n. drugdje nespomenuto
EU Europska unija
hl hektolitar
kg kilogram
kom. komad
KPD 2015. Klasifikacija proizvoda po djelatnostima, verzija 2015.
kVA kilovoltamper
l litra
m3 kubični metar
mm milimetar
NACE Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj 
  zajednici
NIP 2020. Nomenklatura industrijskih proizvoda, verzija 2020.
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
PRODCOM Proizvodnja u Zajednici
PDV porez na dodanu vrijednost
t tona
tis. tisuća
uklj. uključujući

 

Znakovi  
   
- nema pojave
manje
manje ili jednako
više
= jednako

 

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Ivana Zoroja Milić, Goran Dolšak i Luka Mihelj

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

 

Postavke pristupačnosti